LABOJUMS: nevar s?t?t Outlook e-pasta zi?ojumu uz Exchange Online

Autom?tiski diagnostic?jiet un izlabojiet Exchange Connected Outlook probl?mas, kad Microsoft tie?saistes pakalpojumu pieteik?an?s klients nav pieteicies vai nedarbojas. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
  • Microsoft pakalpojumu pieteik?an?s klients nedarbojas (Microsoft uz??m?jdarb?bas produktivit?tes tie?saistes standarta komplekts)"
  • Microsoft pakalpojumu pieteik?an?s klients nav pierakst?jies (Microsoft uz??m?jdarb?bas produktivit?tes tie?saistes standarta komplekts)"
  •  Neizdev?s pieg?de adres?tiem, kas nor?d?ti Outlook segv?rdu ke?atmi?? (NDR 500)
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.