Probl?mas labo?ana: nevar atinstal?t/atinstal?t programmu

Autom?tiski diagnostic? probl?mas, kas var ne?aut instal?t un atinstal?t programmas dator?. Tiek sniegta pal?dz?ba saist?b? ar programm?m, kas netiek pareizi atinstal?tas, un programm?m, kas blo?? jaunu programmu instal?ciju instal??anu. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
  • No?em boj?tu re?istra atsl?gu 64 bitu oper?t?jsist?m?s.
  • Windows re?istra atsl?gas, kuras kontrol? boj?tos jaunin??anas (pielabo?anas) datus.
  • Nov?r? probl?mas, kas ne?auj instal?t jaunas programmas.
  • Nov?r? probl?mas, kas ne?auj piln?b? atinstal?t jaunas programmas un kas blo?? jaunas instal?cijas un atjaunin?jumus.
  • Izmantojiet ?o probl?mu risin?t?ju tikai atinstal??anai, ja programmu neizdodas atinstal?t, izmantojot sist?mas Windows l?dzekli Programmu pievieno?ana/no?em?ana.
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.