Windows ?truma uzlabo?ana: l?na darb?ba, zema veiktsp?ja

Autom?tiski diagnostic?jiet un nov?rsiet neatbilsto?as sist?mas veiktsp?jas c?lo?us, piem?ram, ener?ijas taup?t?ja iestat?jumu, vair?kas pretv?rusu programmas vai start??anas programmas, kas darbojas vienlaikus, un to, ka dator? pieteiku?ies p?r?k daudz lietot?ju. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
  • Ener?ijas pl?ns ir iestat?ts uz ener?ijas taup?t?ju
  • ?aj? dator? ir pieteicies vair?k nek? viens lietot?js
  • Darbojas vair?kas pretv?rusu programmas
  • Darbojas vair?kas programmas, kad tiek start?ta sist?ma Windows
  • Papildu vizu?lo efektu (piem?ram, sist?mas Vista caursp?d?gums) un vair?ku programmu darb?ba vienlaikus var ietekm?t veiktsp?ju
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.