Pht t?p video lm s?p ho?c ng bng Internet Explorer ho?c Windows

T? ?ng ch?n on v xc ?nh m? ho c th? khi?n Windows tr? nn khng ?n ?nh ho?c d?ng p ?ng. Windows s? d?ng m? ho ? cho php ng?i dng xem lu?ng m thanh v video k? thu?t s? trong Windows, Internet Explorer v cc tr?nh pht phng ti?n. Tim cac giai phap t ng khac
Ni dung s c c khc phuc...
  • Internet explorer b? s?p ho?c ng bng khi pht video
  • Cc ?ng d?ng khc c?a Windows b? s?p ho?c ng bng khi pht video
  • Windows khng ?n ?nh ho?c khng p ?ng khi xem video
Tim cac Giai phap Khc phuc s c khac...
Truy cp trung tm giai phap cua chung ti tim thm giai phap khc phuc cho cac s c ph bin
Microsoft Fix it
Hng dn Chay
  • Nhp nut Chay ngay bn di
  • Sau o lam theo cac nhc nh trn man hinh khi chay
Chay ngay
error
Rt tic, h iu hanh cua ban khng c h tr bi Microsoft Fix it tai thi im nay.