Maz?ks energopat?ri?? ? ilg?ks kl?pjdatora akumulatora darbm??s

Autom?tiski nosakiet sist?mas iestat?jumus, kas var ietekm?t str?vas lietojumu, piem?ram, taimauta un miega re??ma iestat?jumus, displeja iestat?jumus un ekr?nsaudz?t?jus, un atjaunojiet to noklus?juma iestat?jumus. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
  • Laika periods, pirms dators aktiviz? miega re??mu, ir iestat?ts p?r?k ilgs
  • Tiek izmantots ekr?nsaudz?t?js t? viet?, lai iestat?tu datoru aktiviz?t miega re??mu
  • Displeja spilgtums ir iestat?ts p?r?k liels
  • Ener?ijas pl?ns nav iestat?ts uz visefekt?v?ko ener?ijas pl?nu
  • Bezvadu adapteris nav optimiz?ts str?vas taup??anai
  • Minim?lais procesora st?voklis ir iestat?ts p?r?k augsts
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.