Windows displeja probl?mas labo?ana: nevar las?t tekstu monitor?

Autom?tiski nosakiet un nov?rsiet probl?mas, kas ietekm? att?lojuma kvalit?ti un teksta las?m?bu. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
  • Video draiveris nav sader?gs ar WDDM vai nav instal?ts.
  • Displeja iestat?jumi nav optim?li atbilsto?i monitoram.
  •  Nepiecie?ama displeja kr?su iestat?jumu kalibr??ana.
  • Teksts ir miglains vai gr?ti las?ms. 

Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.