Autom?tiski diagnostic?jiet un nov?rsiet Windows failu un mapju probl?mas

Autom?tiski diagnostic?jiet un nov?rsiet probl?mas ar failiem un map?m sist?m? Windows, piem?ram, dz??ot failus vai mapes no atkritnes vai m??inot kop?t, p?rvietot, p?rd?v?t vai dz?st failu. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
  • Nevarat iztuk?ot atkritni vai dz?st failu vai mapi, kas atrodas atkritn?.
  • M??inot p?rd?v?t vai p?rvietot failu, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums: "Fails vai mape nepast?v."
  • M??inot kop?t, p?rvietot, p?rd?v?t vai dz?st failu t?kla koplietojum?, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums: "Radusies t?kla vai failu at?aujas k??da. T?kla savienojums, iesp?jams, ir zudis" vai "Mape nepast?v. Fails, iesp?jams, ir p?rvietots vai dz?sts. Vai v?laties to izveidot?"
  • Skata iestat?jumi vai piel?gojumi vienai vai vair?k?m map?m, iesp?jams, ir zudu?i vai ir nepareizi.
  • Nevarat izmantot ?sin?jumtausti?us, lai atlas?tu vair?k nek? vienu vienumu p?rl?kprogramm? Windows Explorer, vai ar? nevarat atlas?t vair?kus vienumus p?rl?kprogrammas Windows Explorer log?, turot nospiestu tausti?u SHIFT vai CTRL, kad noklik??in?t uz vienumiem.
  • Da?as ikonas sada?? Mans dators, p?rl?kprogramm? Windows Explorer, darbvirsm? vai josl? ?tr? palai?ana nejau?i main?s.
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.