Automatska dijagnoza i re?avanje problema sa datotekama i fasciklama u operativnom sistemu Windows

Automatski dijagnostikujte i re?ite probleme sa datotekama i fasciklama u operativnom sistemu Windows, poput brisanja datoteka ili fascikli iz korpe za otpatke ili poku?aja kopiranja, preme?tanja, preimenovanja ili brisanja datoteke. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
  • Ne mo?ete da ispraznite korpu za otpatke ili izbri?ete datoteku ili fasciklu unutar korpe za otpatke.
  • Kada poku?ate da preimenujete ili premestite datoteku, dobijate slede?u poruku o gre?ci: ?Datoteka ili fascikla ne postoji.?
  • Kada poku?ate da kopirate, premestite, preimenujete ili izbri?ete datoteku na mre?nom deljenom resursu, dobijate slede?u poruku o gre?ci: ?Postoji gre?ka u dozvoli za pristup mre?i ili datoteci. Mogu?e je da veza sa mre?om bude prekinuta.? ili ?Fascikla ne postoji. Datoteka je mo?da preme?tena ili izbrisana. ?elite li da je kreirate??
  • Mo?da su postavke prikaza ili prilago?avanja za neke fascikle izgubljeni ili neta?ni.
  • Ne mo?ete da koristite tasterske pre?ice za izbor vi?e od jedne stavke u programu Windows Explorer ili ne mo?ete izabrati vi?e stavki u prozoru programa Windows Explorer tako ?to dr?ite pritisnut taster SHIFT ili CTRL i klik?ete na stavke.
  • Neke ikone u fascikli ?Moji dokumenti?, u programu Windows Explorer, na radnoj povr?ini ili na traci za brzo pokretanje menjaju se nasumi?no.
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
  • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
  • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.