Re?avanje problema sa Windows Media Player i sli?nim datotekama

Automatski otklonite Windows Media Player probleme kada plejer ne?e da se pokrene, ne funkcioni?e protok ili kada ne mo?ete da potra?ite ili pretra?ite prona?ete ili potra?ite medijum. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
  • Windows Media Player mo?da nije ispravno pode?en i ne pokre?e se na o?ekivani na?in. Windows Media Player ?e mo?da morati da pokrene prvo pode?avanje u cilju ispravke postavki.
  • Postavke za Windows Media protok mre?e su mo?da o?te?ene. To spre?ava reprodukovanje protoka video zapisa ili zvuka.
  • Biblioteka programa Windows Media Player je mo?da o?te?ena. To prouzrokuje probleme prilikom pregledanja i pretra?ivanja u programu Windows Media Player.
  • Nero Video Burning dodatna komponentna nije kompatibilna sa programom Windows Media Player 11 ili novijim verzijama i mo?e izazvati ru?enje programa Windows Media Player 11 ili novije verzije ili prestanak odazivanja.
  • Windows Media Player 11 se ne pokre?e ili su neki elementi korisni?kog interfejsa prazni.
  • CD/DVD plejer se radi sa programom Windows Media Player.
  • Nije mogu?e instalirati Windows Media Player 10 ili 11.
  • Video zapisi prikazuju preklopnu poruku ?PICVideo M-JPEG 3, www.accusoft.com? ili ?PICVIDEO, WWW.JPG.COM?
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
  • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
  • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.