Windows 7 un Vista fotoatt?lu galerijas probl?mu labo?ana

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?mas, kas rodas, r?dot fotoatt?lus un slaidr?des Windows fotoatt?lu galerij? un ekr?nsaudz?t?j?. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
 • L?na sist?mas veiktsp?ja, skatot vair?klapu TIFF failu
 • Nevar priek?skat?t att?lus Windows fotoatt?lu galerij?
 • Windows fotoatt?lu galerij? ir apv?rstas att?la drukas priek?skat?juma kr?sas
 • Netiek r?d?ti att?li, s?kot slaidr?di Windows fotoatt?lu galerij? sist?mai Windows Vista
 • Windows Live fotoatt?lu galerijas albuma lejupiel?de vairs nedarbojas p?c jaunin??anas no sist?mas Windows Vista uz sist?mu Windows 7
 • Windows Live fotoatt?lu galerija p?rtrauc rea??t vai netiek start?ta
 • Att?ls Windows fotoatt?lu galerij? dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, ir dzelten? kr?s?
 • Fotoatt?lu ekr?nsaudz?t?js nedarbojas
 • Saraust?tas att?lu p?rejas att?lu skat??an?, izmantojot slaidr??u ekr?nsaudz?t?ju
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.