Dro??bas probl?mu labo?ana Windows autom?tiskajai aizsardz?bai

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet ar dro??bu saist?t?s probl?mas sist?m? Windows, piem?ram, UAC (User Account Control ? Lietot?ja konta kontrole), Windows ugunsm?ri vai datu izpildes aizsardz?bu (Data Execution Protection ? DEP), lai nov?rstu dro??bas riskus. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
  • P?rbauda un, ja nepiecie?ams, iesp?jo sist?mas Windows dro??bas l?dzek?us
  • Pik??er??anas vai Smartscreen filtri
  • Lietot?ja konta kontrole (UAC)
  • Datu izpildes nov?r?ana (DEP)
  • Windows ugunsm?ris
  • Pretv?rusu aizsardz?bas statuss un atjaunin?jumi
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.