Ограничена гаранция на производителя

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД! Тази ограничена гаранция е приложима за продуктите, продавани под марките "Nokia", "Lumia" и "Asha", и за свързаните с тях аксесоари. В случай на противоречие между настоящите правила и условия и документите в продажбения пакет на продукта, приоритет ще имат правилата и условията в продажбения пакет.

Tази Ограничена гаранция е в допълнение към и не засяга вашите законови (установени нормативно) права съгласно вашето приложимо национално законодателство във връзка с продажбата на потребителски продукти.

1. Общи положения

За този продукт ("Продукт"), произведен от Microsoft Mobile Oy (наричана по-нататък "Производител"), са в сила условията на Ограничената гаранция ("Гаранция"), която е валидна в страната на продажба на пункта на покупката.

Тази Гаранция не касае нормативно установените права според задължителните закони за защита на потребителя във вашата страна или регион, които са приложими за вас.Тя цели да ви предостави конкретни, а в зависимост от случая и допълнителни права, в рамките на позволеното от закона и не ограничава правата, които може да имате съгласно приложимите законови разпоредби относно гаранцията на продуктите. Съгласно местното законодателство може да имате и други права по време на или след Гаранционния срок. Тези права не се изключват от настоящата Гаранция.

2. Гаранция

От датата, на която Продуктът е продаден на краен потребител за първи път, доказано с оригиналния документ за покупка, Производителят гарантира, че Продуктът няма дефекти в материалите и изработката ("Дефект"), както следва:

 1. Двадесет и четири (24) месеца за основното устройство;

 2. Шест (6) месеца за батерията и зарядното устройство.

освен ако в ръководство на потребителя на продукта не е посочено друго.

По време на гаранционния срок всеки валиден Дефект в Продукта ще бъде отстранен безплатно, в рамките на разумен срок, посредством замяна на дефектния Продукт или дефектната част чрез продавача или пункта на продажба на продавача, от когото е закупен Продуктът. Когато заменя вашия Продукт, Производителят може да използва нови или ремонтирани части или продукти.

За повече информация, свързана с вашия Продукт, посетете www.microsoft.com/mobile/support.

Когато предявявате иск според условията на Ограничената гаранция, трябва да представите:

(а) Продукта (или засегнатата част)

(б) Четлив и непроменян оригинален документ за покупка, в който са ясно посочени името и адреса на продавача, мястото и датата на покупката, вида на продукта и серийния му номер.

Доколкото е позволено от приложимото законодателство, никакви ремонти или замени не подновяват и не удължават гаранционния срок. За предоставените според условията на тази Гаранция оригинални или заменени части или заменени Продукти, тази Гаранция ще бъде в сила за остатъка от първоначалния гаранционен срок или за шестдесет (60) дни от датата на ремонта или замяната – по-дългия от двата срока.

Продуктът или всички части на вашия Продукт, които са заменени, стават собственост на продавача.

Производителят не гарантира, че софтуерът, който е фабрично инсталиран в Продукта от или от името на Производителя (или следващите му актуализации и надстройки) (наричани общо "софтуер на Производителя"), ще съответства на вашите изисквания, ще работи в комбинация с какъвто и да е хардуер или софтуер, който не е предоставен от Производителя, ще функционира непрекъснато и безпроблемно, нито че грешките са отстраними или ще бъдат отстранени. За грешки, свързани със Софтуера на Производителя, той ще предостави най-новата версия на този софтуер за преинсталиране във вашия Продукт или, ако това е невъзможно, ще предостави друго решение, което по негова разумна преценка представлява задоволителна поправка на грешката. Част от софтуера на Производителя може да подлежи на отделни лицензионни условия, съпътстващи софтуера или достъпни в съответния раздел на www.microsoft.com/mobile.

Преди да занесете Продукта за замяна, винаги архивирайте всички данни и съдържание, записани в Продукта, тъй като всички данни във вашия Продукт ще бъдат загубени.

3. Какво не покрива тази гаранция

Производителят не дава гаранция за следното:

 1. Ръководства на потребителя;

 2. (а) Предоставяни от трети лица софтуер, настройки, съдържание, данни или връзки, инсталирани или изтеглени във вашия Продукт в който и да било момент, или (б) услуги на Производителя и трети лица или активиране на приложения, дори те да са фабрично инсталирани от Производителя (прочетете условията, които може да придружават услугите, тъй като те определят вашите права и задължения);

 3. (а) Нормално износване; (б) намалена способност за зареждане на батерията, което е нормално в края на нейния експлоатационен срок или (в) дефектни пиксели в дисплея на Продукта в рамките на стандартите за отрасъла;

 4. SIM картата и/или клетъчната или друга мрежа или система, с които работи вашият Продукт; или

 5. Дефекти или повреди, причинени от: (а) неправилно използване или неспазване на инструкциите в ръководството на потребителя при използване на Продукта, например ако Продуктът е бил изложен на мокра или влажна среда, на необичайни температури или условия или на бърза смяна на такива условия, на корозия, на окисляване, на разливане на храна или течности или на влияние на химични продукти, (б) използване на Продукта заедно с или свързване към друг продукт, аксесоар, софтуер или услуга, които не са произведени или доставени от Производителя, (в) продукти, комбинирани с вашия Продукт от трето лице, (г) повреди или грешки, причинени от хакване, разбиване на код, вируси или друг злонамерен софтуер или от неоторизиран достъп до услуги, акаунти, компютърни системи или мрежи или (д) други действия извън разумния контрол на Производителя.

Тази Гаранция не е валидна:

 1. Извън страната на продажба;

 2. Ако вашият Продукт или софтуерът, с който той работи, е бил (а) отварян, видоизменян или поправян без позволение от Производителя или (б) поправян с неодобрени резервни части;

 3. Ако серийният номер на вашия Продукт, дата-кодът на мобилния аксесоар или IMEI номерът са били премахнати, заличени, увредени, променени или направени нечетливи по какъвто и да било начин; или

 4. Ако откажете да предадете Продукта на Производителя за ремонт или проучване.

Ако тази Гаранция не покрива вашия Продукт или проблема, поради който му е необходимо Гаранционно обслужване, Производителят си запазва правото да начисли такса за замяната на вашия Продукт, както и такса за обработка.

4. Ограничения на отговорността на Производителя

Доколкото е позволено от приложимото законодателство, при никакви обстоятелства Производителят не носи отговорност – нито изрична, нито подразбираща се, за каквито и да било

 1. Повреди или загуби, дължащи се на или свързани със загуба, повреда или разваляне на съдържание или данни или от възпроизвеждане или прехвърляне на такива, дори ако тази загуба, повреда или разваляне е резултат от Дефект във вашия Продукт; и/или

 2. Пропуснати ползи, невъзможност за използване на продукти или функции, загуба на бизнес, несключване на договори, загуба на приходи или очаквани икономии, увеличени цени или разходи или каквито и да било непреки, косвени или специални загуби или вреди.

Доколкото е позволено от приложимото законодателство, отговорността на Производителя е ограничена до размера на цената, на която е закупен вашият Продукт.

Ограниченията в тази клауза 4 не се прилагат в случай на небрежност или умишлени неправомерни действия от страна на Производителя, както и в случай на смърт или телесни повреди, причинени от доказана небрежност на Производителя.

5.Други важни условия

Преди да предоставите Продукта за замяна се уверете, че мобилният оператор е премахнал всякакво заключване на SIM картата (или други еквивалентни механизми, които може да са заключили Продукта към конкретна мрежа или оператор).

Вашият Продукт може да съдържа специфични за конкретната държава елементи, включително софтуер. Гаранционното обслужване, налично в дадена страна, може да бъде ограничено до Продуктите и специфичните за страната елементи, налични в тази страна. Освен това, ако вашият Продукт е бил реекспортиран от първоначалното си местоназначение в друга страна, той може да съдържа специфични за страната компоненти, които не се считат за дефектни според условията на тази Гаранция, дори ако се окаже, че той не функционира.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

САМО ЗА БЪЛГАРСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Тази Гаранция не ограничава по никакъв начин правата на потребителите съгласно чл. 112 – чл. 115 на българския Закон за защита на потребителите (ЗЗП). Независимо от тази Гаранция, търговецът на дребно, който е продал Продукта, носи отговорност в случай на несъответствие на Продукта с договора за продажба по смисъла на чл. 106 от ЗЗП в съответствие с разпоредбите на чл. 112 – чл. 115 от ЗЗП. В допълнение към тази Гаранция, потребителят има право да предяви рекламация на основание чл. 112 – чл. 115 от ЗЗП и да поиска търговецът на дребно, който е продал Продукта, да го приведе в съответствие с договора за продажба. Това право може да бъде упражнено в срок от 2 години от доставката/покупката на Продукта (законова гаранция).

В случай на поправка на Дефект посредством замяна на Продукта с друг Продукт в съответствие с договора за продажба, Производителят ще запази първоначалните условия на Гаранцията. Когато Дефектът е бил поправен посредством ремонт на Продукта, ремонтите ще бъдат отбелязани в гаранционната карта и гаранционният срок ще бъде удължен с времето на такива ремонти.

ОБСЛУЖВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Настоящата Ограничена гаранция на Производителя може да бъде представена пред оторизиран сервизен център на Производителя. Повече информация за оторизираните сервизни центрове на Производителя можете да намерите на адрес: www.microsoft.com/mobile/contactus

Клиентите могат да упражнят правата си съгласно тази гаранция и да предявят рекламация в писмен или устен вид, като представят:

 • дефектния Продукт;

 • оригиналната гаранционна карта;

 • оригинална касова бележка или фактура;

 • протоколи, договори или други документи, които доказват несъответствието на Продукта;

 • Други документи, които доказват основанията и размера на рекламацията.

Свойства

ИД на статията: 10811 – Последен преглед: 2.05.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка