Безопасност на батерията и зарядното устройство

Изключете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не се използва. Ако се остави неизползвана, изцяло заредената батерия ще изгуби своя заряд с времето.

За оптимална производителност винаги съхранявайте батерията на температура между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото може да се взривят. Спазвайте местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не повреждайте батериите по какъвто и да било начин. В случай на протичане на батерията не позволявайте течността да влезе в допир с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ. Не модифицирайте батерията, не се опитвайте да влагате в нея чужди тела и не я потапяйте или излагайте на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Използвайте батерията и зарядното устройство само за целите, за които са предназначени. Неправилната употреба или използването на неодобрени или несъвместими батерии или зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсили всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че батерията или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център, преди да продължите да ги използвате. Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия. Използвайте зарядното устройство само на закрито. Не зареждайте устройството по време на гръмотевични бури.

Ако устройството е със сменяема батерия, за него се отнася и следната информация:

  • Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и изключвайте зарядното устройство от контакта. За да изключите зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете накрайника, а не кабела.
  • Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет докосне металните клеми на батерията. Това може да повреди батерията или другия предмет.
Устройства със сваляем заден панел:

Свойства

ИД на статията: 11732 – Последен преглед: 18.05.2016 г. – Редакция: 8

Обратна връзка