Последна актуализация: август 2012 г.

Съдържание

Тази страница е допълнение към Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Lync. За да разберете практиките по събирането и използването на данни, свързани с определени продукти или услуги на Microsoft Lync, е необходимо да прочетете Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Lync и това допълнение.

Това допълнение се отнася за разполагането и използването на комуникационния софтуер Microsoft Lync Phone Edition, разположен във вашата мрежа или мрежата на вашето предприятие. Ако използвате услугите на Microsoft Lync Server (с други думи, ако трето лице, [например Microsoft], хоства сървърите, на които работи софтуерът), информацията ще бъде предадена на това трето лице. За да научите повече за използването на вашите данни, които се предават до трето лице, консултирайте се с администратора в предприятието или доставчика на услуги.

Архивиране

Описание на тази функция: Архивирането предоставя на организации, които може да са обект на изисквания за съхранение на базата на индустриални или регулаторни изисквания или които може да имат собствени организационни изисквания за съхранение, начин за архивиране на определени свързани с Lync комуникации и данни за използване в подкрепа на тези изисквания.

Събирана, обработвана или предавана информация: Архивирането съхранява съдържанието на незабавни съобщения с равноправен достъп и многостранни незабавни съобщения, конферентно съдържание, включително качено съдържание (например изложения) и свързано със събития съдържание (например присъединяване, напускане, качване, споделяне и промени във видимостта) в сървър, конфигуриран от администратора на предприятието. Не могат да бъдат архивирани прехвърлянията с равноправен достъп на файлове, аудио/видео разговорите с равноправен достъп, споделянето на приложения по време на разговор с равноправен достъп, анотациите на конференции и запитванията. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Позволява на организацията да архивира съдържание, за да отговори на отраслови, регулаторни или организационни изисквания за съхранение.

Избор/управление: За тази функция архивирането е изключено по подразбиране. Няма контроли на ниво потребител, а управлението се осъществява от администратора за организацията.

Автоматична актуализация на изображение

Какво прави тази функция: актуализацията на изображение тегли софтуерните актуализации за Lync Phone Edition от мрежата на предприятието ви и ги инсталира на телефона ви. Администраторът на предприятието управлява кое местоположение се използва за актуализацията.

Събирана, обработвана или предавана информация: ако администраторът избере да разреши актуализиране на изображение, информацията за това, кой е влязъл в устройството, версията на софтуера Lync Phone Edition и информацията за устройството се изпраща към сървър във вашето предприятие. Не се изпраща никаква лична информация на Microsoft.

Използване на информацията: ако е налична различна версия на софтуера Lync Phone Edition, актуализирането на изображение автоматично я изтегля и я инсталира на настолния ви телефон. Тази актуализация ще бъде изтеглена от мрежата на вашето предприятие.

Избор/управление: потребителят на телефона не може да управлява по никакъв начин актуализирането на изображение. Само администраторът на предприятието може да прецени дали да разреши или забрани актуализирането на изображение.

Услуга за тестване на звука

Описание на тази функция: Услугата за тестване на звука позволява на потребителя да провери качеството на повикването, като направи тестово повикване в Lync, което му позволява да чуе как звучи в реално повикване. Когато се натисне бутонът "Проверка на качеството на повикването", услугата за тестване на звука извършва симулирано повикване и подканва потребителя да направи кратък (приблизително 5-секунден) запис на гласа си, и след това го възпроизвежда. Ако мрежовите показатели са под оптималните или устройството на потребителя не е настроено или конфигурирано правилно, това ще се отрази на качеството на записа на гласа.

Събирана, обработвана или предавана информация: По време на повикването на услугата за тестване на звука се извършва кратък (приблизително 5-секунден) запис на глас. Когато повикването на услугата за тестване на звука завърши, записът на гласа се изтрива. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Пробният запис на гласа се използва от вас, за да проверите качеството на звука на вашето повикване чрез Lync на базата на качеството на записа.

Избор/управление: ако не искате да записвате гласова проба, можете да изберете да не правите тестово повикване. За да направите тестово повикване, щракнете върху Тестово повикване от Настройки на телефон, който работи с Lync Phone Edition.

Регистри на повикванията

Описание на тази функция: Регистрите на повикванията разрешават на потребителя да съхранява запис на своите гласови повиквания в Lync в папка на Microsoft Outlook.

Събирана, обработвана или предавана информация: Информацията за гласови повиквания, например начален час, краен час, времетраене и участници в повикването, ще се съхрани в папката за хронология на разговорите на Outlook. Темата на събранието и местоположението също могат да бъдат регистрирани, като изберете Outlook за диспечер на лични данни в раздела "Лични" на диалоговия прозорец "Опции". Регистрите на повикванията не съхраняват съдържанието на гласовите повиквания. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Потребителят може да използва регистрите на повикванията, за да проследи и покаже хронологията на своите повиквания.

Избор/управление: Регистрите на повикванията са включени по подразбиране. Администраторът на вашето предприятие може да разрешава и забранява функцията "Регистри на повикванията" за вашето предприятие. Регистрите на повикванията се управляват с помощта на настолния клиент на Lync.

Състояние на запис на повикване

Описание на тази функция: когато представящия записва по време на аудиоразговор, "Записано повикване" се извежда на лентата на повикването на телефона, който работи с Lync Phone Edition.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако някой представящ в повикването е избрал да разреши записването, вашето аудио по време на разговора ще бъде записано от тези представящи. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Можете да използвате тази информация, за да определите дали искате да участвате в повикването. Има обаче някои изключения за това кога това състояние може да се покаже правилно или да не се покаже:

  • Ако администраторът реши да изключи тази функция за известие, дори ако има активиран запис на повикване от друг представящ, вие няма да виждате това състояние на лентата на повикването.

  • Ако в разговора има 25 или повече участници по всяко време, тази функция за известяване няма да работи по предназначение. На някои телефони може изобщо да не виждате състоянието на записа. На други телефони може да виждате "Повикването може да се записва" през цялото време дори ако никой представящ не записва повикването.

Избор/управление: Lync Телефон Edition не ви позволява да изключите състоянието на записване на повикването. Само администраторът на предприятието може да управлява тази функция.

ИД на повикващия в списъка на събранието

Описание на тази функция: ИД на повикващ в списъка на събранието показва на всички участници в събранието ИД на повикващия в списъка на събранието.

Събирана, обработвана или предавана информация: Събират се ИД на повикващ на участниците в събранието. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Когато участник се присъединява към събрание, неговият ИД на повикващ се показва в списъка на събранието на другите участници.

Избор/управление: За тази функция няма контроли за крайния потребител; ИД на повикващ се получава от доставчика на телефонната услуга. Някои доставчици позволяват на потребителите да изключват ИД на повикващ. За допълнителна информация се обърнете към администратора на вашето предприятие или към вашия доставчик на телефонни услуги.

Регистриране на клиентската част

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато регистрирането на клиентската част е разрешено, конкретната информация за използване ще бъде регистрирана и съхранена в компютъра на потребителя. Например всички теми и местоположения на събрания; съобщения по протокола SIP; отговори на покани на Lync; информация за подателя и получателя на незабавни съобщения и маршрута, изминат от съобщението; списъкът с контакти на потребителите и информация за присъствие; имената на всички приложения, прикачени файлове, файлове на Microsoft PowerPoint, табла или запитвания, които са споделени, и индекс на начина на гласуване, се регистрират в регистрационните файлове на клиентската част. Съдържанието на разговорите в Lync (незабавни съобщения, набори за PowerPoint, съдържание на табла, бележки, подробни данни за запитвания и т. н.) не се съхранява в регистрационните файлове на клиентската част. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, събрана в регистрационните файлове на клиентска част, може да бъде използвана от поддръжката за клиенти или да бъде изпратена до Microsoft за отстраняване на проблеми в Lync.

Избор/управление: Регистрирането на клиентската част е изключено по подразбиране. Администраторът на предприятието може да разрешава или забранява тази функция за своето предприятие. Регистриране на клиентската част се управлява с помощта на настолния клиент на Lync.

Визитка

Описание на тази функция: Визитката показва информация за контакт, наличност и местоположение за вас и хората във вашата организация – както в Lync, така и в последните версии на Outlook. Визитката предоставя също достъп с едно щракване до комуникация с някого. Например от нечия визитка можете да изпратите директно незабавно съобщение, да стартирате повикване или да изпратите имейл съобщение.

Събирана, обработвана или предавана информация: Статичната информация във визитката се събира от фирмения указател на предприятието (например Active Directory). Динамичната информация, като например информацията за заетост от календара, се извлича от Microsoft Exchange Server; информацията за местоположението се извлича по няколко начина (вж. раздела "Местоположение"), телефонните номера могат да бъдат извлечени от указателя на фирмата или да бъдат въведени ръчно от потребителя; а информацията за наличност се управлява от Lync с помощта на Календар на Outlook (ако е разрешено от потребителя) или сте въвели ръчно от потребителя. Lync Server споделя тази информация с други хора от организацията. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Визитката се използва за преглед на информацията за контакт, местоположение и наличност на хората в организацията на потребителите. Количеството информация, показвана на Lync на потребителя и Outlook контакти, може да се управлява чрез задаване на "поверителни връзки" и разрешаване или забраняване на режима на поверителност (вж. раздела "Режим на поверителност").

Избор/управление: вие не можете да управлявате това поведение от телефона; то се управлява с помощта на настолния клиент на Lync.

Услуги за спешни повиквания (112)

Описание на тази функция: Когато са направени достъпни от администратора на предприятието, услугите за спешни повиквания позволяват на Lync да предаде местоположение на доставчик на услуги за маршрутизиране от трета страна, избран от клиента. След това доставчикът на услуги за маршрутизиране на третото лице ще предаде местоположението на отговарящите при спешни случаи, когато се набере номер за спешни повиквания (например 911 в САЩ). Когато е разрешена, информацията за местоположението, предадена на персонала за спешни повиквания, е местоположението, което администраторът на предприятието е задал за всеки потребител (например сграда и номер на офис) и е въвел в базата данни за местоположение, или, ако такова местоположение не е налично, местоположението, което потребителите може би са въвели ръчно в полето "Местоположение". Ако потребителят набере номер за спешни повиквания, като използва Lync чрез безжична интернет връзка, докато е все още на работното си място, информацията за местоположението, предадена на отговарящите при спешни случаи, ще бъде приблизителното местоположение въз основа на местоположението, зададено за безжичната крайна точка, с която неговият компютър комуникира. Освен това информацията за местоположението на тази безжична крайна точка се въвежда ръчно от администратора на предприятието и следователно информацията за местоположението, предадена на персонала за спешни повиквания, може да не бъде действителното физическо местоположение на потребителя. За да бъде напълно работеща, тази функция изисква предприятието да поддържа услуга за маршрутизиране, предоставена от сертифицирани доставчици на решения, и услугата е достъпна само в САЩ.

Събирана, обработвана или предавана информация: Информацията за местоположението, получена от Lync, се определя от автоматичната информация за местоположението, попълнена от сървъра за информация за местоположение или от информацията за местоположението, въведена ръчно в полето "Местоположение" от потребителя. Тази информация се записва в паметта на компютъра на потребителя, така че когато се въведе номер за спешни повиквания, тази информация за местоположение се предава с повикването за целите на маршрутизирането до подходящия доставчик на спешни повиквания и за предоставяне на неговото приблизително местоположение. Неговото местоположение може да бъде изпратено и с помощта на незабавно съобщение към локалния пулт за защита. При спешни повиквания подробният запис ще съдържа тяхната информация за местоположението. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Местоположението се използва за маршрутизиране на повикването до подходящия доставчик на спешни услуги и за разпределяне към отговарящите при спешни случаи. Тази информация може да бъде изпратена и до пулта за защита на предприятието като известие с местоположението на повикващия и информация за обратно повикване.

Избор/управление: Тази функция е изключена по подразбиране. Администраторът на предприятието я разрешава. Допитайте се до администратора на вашето предприятие дали тази функция е налична. Вие нямате възможност да определяте дали местоположението се получава автоматично, или се предава на диспечерите на спешни случаи, когато се направи повикване за спешен случай.

Забележка:  Администраторът на предприятието може да ограничава възможността за повиквания за спешни случаи на вашето работно място, затова трябва да проверите при него до каква степен са достъпни спешните повиквания.

Местоположение

Описание на тази функция: Местоположението показва текущото географско местоположение и часовата зона на потребителя на други потребители на Lync, като използва функционалността за наличност на визитката (вж. раздела "Визитка"). Потребителите могат да контролират каква информация да се споделя с други хора, като активират режима на поверителност в техните настолни клиенти на Lync.

Събирана, обработвана или предавана информация: данните за вашето географско местоположение се събират по един от следните два начина: ръчно въвеждате данните или сървъра за информация за местоположение на предприятието представя данните на Lync Phone Edition. Освен това вашата часова зона се извлича от операционната система на телефона ви. Събираните данни за местоположение се състоят от описателен низ и форматирана информация за адрес. Описание е всеки низ, който би могъл да спомогне за информиране на други за местоположението ви (като "Вкъщи" или "На работа"), докато форматираната информация за адрес е граждански адрес, предназначен за вашето намиране (като "5678 Main St, Buffalo, NY, 98052"). Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: описанието на местоположението и данните за часовата зона се споделят с помощта на наличността на Lync Phone Edition на базата на това как е конфигурирана вашата поверителност за наличност. Тази информация се показва във визитката на потребителя. Обърнете внимание, че форматираният адрес, или гражданският адрес, не се споделя в информацията за наличност.

Избор/управление: Ако администрирането на вашето предприятие е разрешило споделяне на местоположението и ви е позволило да виждате пълния потребителски интерфейс за местоположението, ще разполагате с контролата "Задаване на местоположение" на екрана Телефон "Местоположение". Тази контрола ви позволява ръчно да редактирате текстовия низ, който се споделя с наличността (описанието на местоположението).

Набиране на събрание

Описание на тази функция: набирането на събрание позволява на потребителите на Lync Phone Edition, които присъстват на събранието, да добавят номер от обществена комутируема телефонна мрежа (PSTN) към съществуващ аудио-видео (AV) разговор или събрание. Потребител на PSTN може да бъде добавен чрез повикване на номера в PSTN от клавиатурата за набиране на Lync. Потребителят на PSTN ще бъде добавен, когато отговори на повикването.

Събирана, обработвана или предавана информация: Потребителят на PSTN ще види ИД на повикващия организатор или участник в събранието, когато получи повикването, канещо го в събранието.

Използване на информацията: ИД на повикващия се използва за идентифициране на повикващия пред лицето, получаващо повикването.

Избор/управление: За тази функция няма контрола за потребител или администратор.

Лична снимка

Описание на тази функция: Личната снимка позволява на потребителите да показват във визитката своя лична снимка на другите хора от тяхната организация. Ако потребителят избере да показва своя лична снимка във визитката си, другите потребители на Lync ще да могат да виждат снимката в своя списък с контакти на Lync с помощта на опцията "Показване на снимки на контакти". Ако потребител избере да показват своя лична снимка на останалите, може да избере да показва снимката по подразбиране, използвана от неговата организация, ако тази възможност е разрешена за предприятието, или може да качи снимка от своя компютър.

Събирана, обработвана или предавана информация: Предпочитания за споделяне на лична снимка и всякакви снимки по избор, които са качени. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: информацията се записва в Lync Server и се използва за персонализиране на потребителския интерфейс и споделяне с други хора.

Избор/управление: Вие не можете да го управлявате от Lync Phone Edition; то се управлява с помощта на настолния клиент на Lync.

Информация за наличност и контакти

Описание на тази функция: Информацията за наличност и контакти позволява на потребителя да преглежда информацията за наличност и контакти за други потребители (вътре в организацията и извън нея) и да споделя своята собствена публикувана информация, например за наличност, състояние, заглавие, телефонен номер, местоположение и бележки. Администраторът на предприятието може освен това да конфигурира интегриране с Outlook и Exchange Server, така че да се показват съобщенията "Извън офиса" на потребителя и друга информация за състоянието (например кога потребителят е планирал събрание в своя календар на Outlook).

Събирана, обработвана или предавана информация: Адресът за влизане и паролата на потребителя за целите на влизането и удостоверяването. Всички допълнителни телефонни номера, които той иска да направи достъпни, информация, например съобщения "извън офиса" и друга информация за състоянието, ако интегрирането с Outlook и Exchange Server е конфигурирано от администратора и разрешено в Outlook; включително бележки или достъпност, които може да са направени ръчно от потребителя, са достъпни във визитката. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Адресът за влизане и паролата се използват за влизане в Lync и свързване с Lync Server. На базата на това как потребителят е конфигурирал своите настройки за поверителност, други потребители на Lync и програми ще имат достъп до информацията за наличност, контакти и състояние, ако е публикувана, така че потребителите да могат по-добре да комуникират помежду си.

Избор/управление: потребителите могат да избират каква информация да се публикува за тях или техният администратор на предприятието може да конфигурира публикуваната информация вместо тях. Ако администраторът не е забранил възможността на потребителите да управляват публикуваната за тях информация, те могат да променят своите настройки по всяко време с помощта на настолния клиент на Lync.

Унифицирано хранилище за контакти

Описание на тази функция: унифицираното хранилище за контакти се състои от следните основни функции:

  • Обединяване на търсене – Тази функция обединява вашия глобален адресен списък (GAL) с вашите лични контакти на Outlook, така че когато търсите контакт, в резултатите от търсенето ще има само един запис.

  • Обединяване на контакти – Тази функция обединява информацията за контакти между записите на Outlook и GAL, като използва съвпадащ имейл и/или идентификатори за влизане. След като бъде определено съвпадение, Lync обединява данните от трите източника на данни (Outlook, GAL и наличността). Тези обединени данни се показват в различни компоненти на потребителския интерфейс, включително резултатите от търсене, вашия списък с контакти и визитката.

Събирана, обработвана или предавана информация: Lync Телефон Edition обобщава информацията за контакти от присъствието, Active Directory и Outlook. Тази информация се използва вътрешно от Lync Телефон Edition. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: информацията за контакти от наличността, Active Directory и Outlook се показва в потребителския интерфейс на Lync Phone Edition (списъка с контакти, визитката, резултатите от търсене и др.).

Избор/управление: поведението на сливане е включено по подразбиране и не може да се управлява от администратора или потребителя.

Подобрения в качеството на гласа

Описание на тази функция: Lync изпраща уведомления на потребителите, за да им помогне да подобрят качеството на повикванията, ако открият проблеми в устройство, мрежа или компютър по време на разговор.

Събирана, обработвана или предавана информация: От Lync ще бъде събирана информация за настройката на аудиоустройството, мрежовата настройка и други мултимедийни връзки на крайния потребител, за да се определи качеството на звука. Ако Lync прецени, че нещо влияе неблагоприятно върху качеството на звука по време на гласовата комуникация, крайният потребител ще бъде информиран, че има проблем с качеството на гласа. На другите участници в повикването се показва само известие, че крайните потребители използват устройство, което влошава качеството на звука. Те не знаят какво устройство използва крайният потребител. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, която се изпраща на другите участници в повикването, ще им помогне да подобрят качеството на повикването.

Избор/управление: Lync Phone Edition не ви позволява да изключите уведомленията за качеството на разговора.

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×