За да използвате ефективно формулите, има три важни фактора, които трябва да имате предвид:

Изчисление     е процесът на пресмятането на формулите и последващото показване на резултатите като стойности в клетките, съдържащи формулите. За да се избегнат ненужни изчисления, които могат да ви загубят време и да забавят компютъра, Microsoft Excel автоматично преизчислява формулите само когато се променят клетките, от които те зависят. Това е поведението по подразбиране, когато за пръв път отворите работна книга и когато редактирате работна книга. Можете обаче да контролирате кога и как Excel да преизчислява формули.

Итерация     е повтарящо се преизчисляване на работен лист, докато не се изпълни конкретно числово условие. Excel не може автоматично да изчислява формула, която препраща към клетката – или направо, или косвено – която съдържа формулата. Това се нарича кръгова препратка. Ако една формула препраща обратно към една от собствените си клетки, вие трябва да определите колко пъти да се преизчисли формулата. Кръговите препратки могат да повтарят итерацията безкрайно. Можете обаче да контролирате максималния брой итерации и размера на допустима промяна.

Точност     е мярката на степента на прецизност на едно изчисление. Excel съхранява и изчислява с точност от 15 значещи цифри. Можете обаче да промените точността на изчисленията, така че Excel да използва показваната, а не съхранената стойност, когато преизчислява формулите.

По време на извършването на изчисленията можете да избирате команди или да извършвате действия като въвеждане на числа или формули. Excel временно прекъсва изчисленията, за да изпълни другите команди или действия, и след това ги подновява. Процесът на изчисление може да отнеме повече време, ако работната книга съдържа голям брой формули или ако работните листове съдържат таблици с данни или функции, които се преизчисляват автоматично всеки път, когато се преизчислява работната книга. Изчислението може да отнеме повече време и ако работните листове съдържат връзки към други работни листове или работни книги. Можете да управлявате кога да се извършва изчислението, като превключите изчислителния процес на ръчно изчисление.

Важно: Промяната на коя да е от опциите засяга всички отворени работни книги.

 1. Щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Опции, а след това щракнете върху категорията Формули.

  В Excel 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office, щракнете върху Опции на Excelи след това щракнете върху категорията формули .

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да преизчислявате всички зависими формули всеки път, когато правите промяна на стойност, формула или име, в секцията Опции за изчисленията под Изчисляване на работната книга щракнете върху Автоматично. Това е настройката за изчисляване по подразбиране.

  • За да преизчислите всички зависими формули, с изключение на таблиците с данни – всеки път, когато правите промяна на стойност, формула или име, в секцията Опции за изчисленията под изчисляване на работната книгащракнете върху автоматично освен за таблици с данни.

  • За да изключите автоматичното преизчисляване и да преизчислявате отворени работни книги само когато го правите изрично (щраквайки върху F9), в секцията Опции за изчисленията под Изчисляване на работната книга щракнете върху Ръчно.

   Забележка: Когато щракнете върху Ръчно, Excel автоматично отмята квадратчето Преизчислявай работната книга преди записване. Ако записването на работната книга отнема много време, изчистването на квадратчето за отметка Преизчислявай работната книга преди записване може да го намали.

  • За да преизчислите ръчно всички отворени работни листове, включително таблици с данни, и да актуализирате всички отворени листове с диаграми, в раздела Формули, в групата Пресмятане щракнете върху бутона Изчисли сега.

   Групата "Пресмятане"

  • За да преизчислите ръчно активния работен лист и всички диаграми и листове с диаграми, които са свързани с този работен лист, в раздела Формули, в групата Пресмятане щракнете върху бутона Изчисли листа.

Съвет: Като алтернатива, можете да промените много от тези опции извън диалоговия прозорец Опции на Excel. В раздела Формули, в групата Пресмятане, щракнете върху Опции за изчисленията, а след това върху Автоматично.

Забележка: Ако един работен лист съдържа формула, свързана с работен лист, който не е преизчислен, и актуализирате тази връзка, Excel показва съобщение, че работният лист на източника не е напълно преизчислен. За да актуализирате връзката с текущата стойност, съхранена в работния лист на източника, въпреки че стойността може да не е правилна, щракнете върху OK. За да откажете актуализиране на връзката и да използвате предишната стойност, получена от работния лист на източника, щракнете върху Отказ.

За да извършите

Натиснете

Преизчисляване във всички отворени работни книги на формулите, които са променени след последното изчисление, и формулите зависими от тях. Ако една работна книга е настроена за автоматично преизчисляване, не е нужно да натискате F9 за преизчисляването й.

F9

Преизчисляване във всички отворени работни книги на формулите, които са променени след последното изчисление, и формулите зависими от тях в активния работен лист.

Shift+F9 

Преизчисление на всички формули във всички отворени работни книги, независимо дали са променени след последното преизчисление.

Ctrl+Alt+F9 

Проверка на зависимите формули и след това преизчисление на всички формули във всички отворени работни книги, независимо дали са променени след последното преизчисление.

Ctrl+Shift+Alt+F9  

 1. Щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Опции, а след това щракнете върху категорията Формули.

  В Excel 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office, щракнете върху Опции на Excelи след това щракнете върху категорията формули .

 2. Отметнете квадратчето Разреши итеративно изчисление в секцията Опции за изчисленията.

 3. За да зададете максималния брой пъти, които Excel ще преизчислява, въведете броя на итерациите в полето Максимален брой итерации. Колкото е по-голям броят на итерациите, толкова повече време ще е необходимо на Excel, за да изчисли работния лист.

 4. За да зададете максималната стойност на промяната между изчислените резултати, която ще приемете, въведете стойността в полето Максимално изменение. Колкото по-малко е това число, толкова по-точен ще бъде резултатът и толкова повече време ще е нужно на Excel, за да изчисли работния лист.

Забележка: Solver и "Търсене на цел" са част от пакет команди, наричани понякога инструменти за условен анализ. И двете команди използват преповтаряне (итериране) по управляем начин, за да получат желаните резултати. Можете да използвате Solver, когато трябва да намерите оптималната стойност за определена клетка, като настроите стойностите на няколко клетки или когато искате да приложите определени ограничения върху една или повече от стойностите в изчислението. Можете да използвате "Търсене на цел", когато знаете желания резултат на единична формула, но не и входната стойност, от която се нуждае формулата, за да възпроизведе резултата.

Преди да промените точността на изчисленията, запомнете следните важни положения:

По подразбиране Excel изчислява съхранените, а не показаните стойности   

Показваните и отпечатваните стойности зависят от това как сте избрали да форматирате и показвате съхранените стойности. Например една клетка, която показва дата във вида "22.06.2008", съдържа също поредно число, представящо съхранената стойност на датата в клетката. Можете да зададете друг формат за показване на датата (например "22 юни 2008 г."), но промяната в начина на показване на стойността в работния лист не променя съхранената стойност.

Бъдете внимателни при променяне на точността на изчисленията   

Когато една формула извършва изчисления, Excel обикновено използва стойностите, съхранени в клетките, към които препраща формулата. Ако например има две клетки, всяка от които съдържа стойността 10,005, и те са форматирани да показват стойностите във валутен формат, във всяка от тях се показва стойността 10,01 лв. Ако сумирате двете клетки, резултатът ще бъде 20,01 лв., защото Excel сумира съхранените стойности 10,005 и 10,005, а не показаните.

Когато промените точността на изчисленията в работна книга с помощта на показаните (форматирани) стойности, Excel окончателно променя всички съхранени стойности в клетките от пълна точност (15 цифри) към този формат, включително цифрите след десетичния знак, който е визуализиран. Ако по-късно решите да изчислявате с пълна точност, първоначалните стойности няма да могат да бъдат възстановени.

 1. Щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Опции, а след това щракнете върху категорията Разширени.

  В Excel 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office, щракнете върху Опции на Excelи след това щракнете върху категорията Разширени .

 2. В секцията Когато се правят изчисления в тази работна книга изберете желаната от вас работна книга, а след това отметнете квадратчето Задай точността, както е показано.

Макар че Excel ограничава точността до 15 цифри, това не означава, че 15 цифри е границата за размера на число, което можете да съхраните в Excel. Ограничението е 9,99999999999999E+307 за положителни числа и -9,99999999999999E+307 за отрицателни числа. Това е приблизително същото като 1 или -1 с 308 нули след това.

Точността в Excel означава, че всяко число, което надхвърля 15 цифри, се съхранява и показва с точност само от 15 цифри. Тези цифри могат да са във всякаква комбинация преди или след десетичния знак. Всички цифри след 15-та ще са нули. Например, 1234567,890123456 има 16 цифри (7 цифри пред и 9 цифри след десетичния знак). В Excel то се показва като 1234567,89012345 (това се показва в лентата за формули и в клетката). Ако зададете на клетката числов формат, така че всички цифри да се показват (вместо научен формат, например 1,23457E+06), ще видите, че числото се показва като 1234567,890123450. Цифрата 6 в края (16-та цифра) се изпуска и се замества с 0. Точността спира до 15-та цифра, така че всички следващи цифри са нули.

Един компютър може да разполага с повече от един процесор (той съдържа множество физически процесори) или може да е многопоточен (съдържа множество логически процесори). На такива компютри можете да подобрите или да контролирате времето, необходимо за преизчисляване на работни книги, които съдържат много формули, посредством задаването на броя процесори, които се използват за преизчисляване. В много случаи части от натоварването при преизчисляване могат да се обработват едновременно. Разпределянето на това натоварване между много процесори може да намали общото време, необходимо за изпълнението на преизчисляването.

 1. Щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Опции, а след това щракнете върху категорията Разширени.

  В Excel 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office, щракнете върху Опции на Excelи след това щракнете върху категорията Разширени .

 2. За да разрешите или забраните използването на множество процесори по време на изчисляването, в секцията Формули отметнете или изчистете квадратчето Разреши многопоточно изчисление.

  Забележка    Това квадратче за отметка е избрано по подразбиране и по време на изчисленията са използват всички процесори. Броят на процесорите във вашия компютър се открива автоматично и се показва до опцията Използвай всички процесори на този компютър.

 3. Ако по желание изберете Разреши многопоточно изчисление, можете да контролирате броя процесори, които да се използват във вашия компютър. Например бихте могли да ограничите броя на процесорите, използвани по време на преизчисляването, ако на компютъра си имате други изпълняващи се програми, които изискват да им бъде предоставено време за обработка.

 4. За да регулирате броя на процесорите, под Брой на изчислителните потоци щракнете върху Ръчно. Въведете броя на използваните процеси (максималният брой е 1024).

За да гарантира, че по-старите работни книги се изчисляват правилно, Excel се държи по по-различен начин, когато за първи път отворите работна книга, която е записана в по-стара версия на Excel, отколкото когато отворите работна книга, създадена в текущата версия.

 • Когато отворите работна книга, създадена в текущата версия, Excel преизчислява само формулите, зависещи от клетки, които сте променили.

 • Когато отваряте работна книга, създадена в предишна версия на Excel, всички формули в работната книга се преизчисляват – независимо дали зависят, или не от клетки, които са били променени. Това гарантира, че тази работната книга е напълно оптимизирана за текущата версия на Excel. Изключение прави случаят, когато работната книга е в различен режим на изчисляване, например "Ръчно".

 • Тъй като пълното преизчисляване може да отнеме по-дълго време от частичното, отварянето на работна книга, която не е предварително записана в текущата версия на Excel, може да отнеме повече време от обичайното. След като запишете работната книга в текущата версия, тя ще се отваря по-бързо.

В Excel за уеб резултатът от формула се преизчислява автоматично, когато променяте данни в клетки, които се използват в тази формула. Можете да изключите автоматичното преизчисляване и да изчислите резултатите от формулите ръчно. Ето как да го направите:

Забележка: Промяната на опцията за изчисление в работна книга ще засегне само текущата работна книга, а не всички други отворени работни книги в браузъра.

 1. В електронната таблица на Excel за уеб щракнете върху раздела формули .

 2. До Опции за изчислениеизберете една от следните опции в падащото меню:

  • За да преизчислите всички зависими формули всеки път, когато правите промяна на стойност, формула или име, щракнете върху автоматично. Това е настройката по подразбиране.

  • За да преизчислите всички зависими формули, с изключение на таблиците с данни – всеки път, когато правите промяна на стойност, формула или име, щракнете върху автоматично освен за таблици с данни.

  • За да изключите автоматичното преизчисляване и да преизчислявате отворени работни книги само когато го правите изрично, щракнете върху ръчно.

  • За да преизчислите ръчно работната книга (включително таблици с данни), щракнете върху изчисли работната книга.

Забележка: В Excel за уеб не можете да промените броя на преизчислените формули, докато не бъде достигнато конкретно числово условие, нито можете да промените точността на изчисленията, като използвате показаната стойност вместо съхранената стойност, когато формулите се преизчисляват. Можете да направите това в настолното приложение Excel. Използвайте бутона Отвори в Excel , за да отворите работната си книга, за да зададете опции за изчисление и да промените преизчисляването, итерацията или точността на формула.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×