Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.
Създаване на таблица и добавяне на полета

Когато създавате база данни на Access, съхранявате данните в таблици – базирани на обекти списъци, които съдържат редове и колони. Например можете да създадете таблица с контакти, за да съхранявате списък с имена, адреси и телефонни номера, или таблица с продукти, за да съхранявате информация за продукти. Тази статия обяснява как да създадете таблица, как да добавите полета към таблица, как да зададете първичен ключ на таблица и как да задавате свойства на полета и таблици.

Преди да създавате таблици и да добавяте полета, трябва да разбирате основните понятия. За повече информация вж. Въведение в таблиците.

В тази статия

Създаване на таблица
Създаване в нова база данни
Създаване в съществуваща база данни
Импортиране или свързване
— — Използване на външни данни
— — Използване на сайт
на SharePoint — — Използване на уеб услуга
Задаване на свойства
на таблица — Записване на таблица

Задаване на първичен ключ
Определяне на полетата за използване
Задаване или промяна на първичен ключ
Премахване на първичен ключ

Преместване на поле

Добавяне на полета
Добавяне чрез въвеждане на данни
Добавяне с помощта на шаблон
за поле — Задаване на свойства
на поле – Задаване в изглед на лист с
данни — — Преименуване на поле
— — Промяна на типа
данни — — Промяна на формата
— — Задаване на други свойства
Задаване на свойства в изглед
за проектиране — — Промяна на типа
данни — — Задаване на други свойства

Създаване на таблица

Проста база данни, като например списък с контакти, може да използва само една таблица. Много бази данни обаче използват по няколко таблици. Когато създавате нова база данни, създавате нов файл на своя компютър, който действа като контейнер за всички обекти във вашата база данни, включително таблиците ви.

Можете да създадете таблица, като създадете нова база данни, като вмъкнете таблица в съществуваща база данни или като импортирате или свържете таблица от друг източник на данни – например работна книга на Microsoft Excel, документ на Microsoft Word, текстов файл или друга база данни. Когато създавате нова празна база данни, автоматично се вмъква нова празна таблица. След това можете да въвеждате данни в таблицата, за да започнете да дефинирате вашите полета.

Най-горе на страницата

Създаване на нова таблица в нова база данни

 1. Щракнете върху Файл > Създай и след това изберете Празна настолна база данни.

 2. В полето Име на файла въведете име на файл за новата база данни.

 3. За да отидете в друго местоположение и да запишете базата данни, щракнете върху иконата на папка.

 4. Щракнете върху Създай.

  Новата база данни се отваря и се създава и отваря нова таблица с име Таблица1 в изглед на лист с данни.

Най-горе на страницата

Създаване на нова таблица в съществуваща база данни

 1. Щракнете върху Файл > Отвори и щракнете върху базата данни, ако е в списъка Последни. В противен случай изберете една от опциите за преглеждане, за да намерите базата данни.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете базата данни, която искате да отворите, след което щракнете върху Отвори.

 3. В раздела Създаване, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

  В базата данни се вмъква нова таблица, която се отваря в изглед на лист с данни.

Най-горе на страницата

Задаване на свойствата на таблица

Освен да задавате свойства на полетата, можете също да зададете свойства, които се прилагат към цялата таблица или към цели записи.

 1. Изберете таблицата, чиито свойства искате да зададете.

 2. В раздела Начало, в групата Изгледи щракнете върху Изглед и след това щракнете върху Изглед за проектиране.

 3. В раздела Проектиране на таблица , в групата Покажи/скрий щракнете върху Списък на свойствата.

  Групата "Покажи/скрий" в раздела "Проектиране" в Access

  Списъкът със свойства на таблицата се показва.

 4. В списъка със свойствата щракнете върху раздела Общи.

 5. Щракнете върху полето вляво от свойството, което искате да зададете, и след това въведете настройка за свойството.

  Не забравяйте да натиснете CTRL+S, за да запишете промените.

  Използвайте това свойство на таблица

  За да

  Показване на изгледи в сайта на SharePoint

  Зададете дали изгледите, които се базират на таблицата, могат да бъдат показани в SharePoint сайт.

  Забележка: Ефектът от тази настройка зависи от настройката на свойството Показване всички изгледи в SharePoint сайт на базата данни.

  Разгънат подлист с данни

  Разгънете всички подлистове с данни, когато отворите таблицата.

  Височина на подлист с данни

  Направете едно от следните неща:

  • Ако искате прозорецът на подлиста с данни да се разгъне, за да показва всички редове, оставете стойността на този набор от свойства на 0".

  • Ако искате да управлявате височината на подлиста с данни, въведете желаната височина в инчове.

  Ориентация

  Зададете ориентацията на изгледа според посоката на четене за вашия език – отляво надясно или отдясно наляво.

  Описание

  Предоставите описание на таблицата. Това описание ще се появи в поясненията за таблицата.

  Правило за проверка

  Въведете израз, който трябва да бъде винаги истина, когато добавяте или променяте запис.

  Текст на проверката за валидност

  Въведете съобщение, което се показва, когато някой запис не отговаря на израза в свойството Правило за проверка.

  Филтър

  Дефинирате критерии за показване само на избрани редове в изглед на лист с данни.

  Подреждане по

  Изберете едно или повече полета, за да зададете ред на сортиране по подразбиране на редовете в изглед на лист с данни.

  Име на подлист с данни

  Зададете дали в изглед на лист с данни трябва да се покаже подлист с данни и, ако е така, коя таблица или заявка трябва да достави редовете в подлиста с данни.

  Дъщерни полета на връзката

  Покажете списък на полетата в таблицата или заявката, които се използват за подлиста с данни, който съответства на свойството Основни полета на връзката, зададено за таблицата.

  Основни полета на връзката

  Покажете списък на полетата в таблицата, съответстващи на свойството Дъщерни полета на връзката, зададено за таблицата.

  Филтриране при зареждане

  Приложите автоматично критериите за филтриране от свойството Филтър (при настройка Да), когато таблицата се отвори в изглед на лист с данни.

  Подреждане при зареждане

  Приложите автоматично критериите за сортиране от свойството Подреждане по (при настройка Да), когато таблицата се отвори в изглед на лист с данни.

  Съвет    За да осигурите повече място за въвеждане или редактиране на настройка в полето на свойството, натиснете клавиша SHIFT+F2, за да покажете полето Мащабиране. Ако сте настроили свойството Правило за проверка на израз и ви е нужна помощ при създаването му, щракнете върху Бутон на конструктор до полето на свойството ValidationRule, за да покажете конструктора на изрази.

Най-отгоре на страницата

Записване на таблица

След като създадете или промените таблица, трябва да я запишете. Когато записвате таблица за първи път, й дайте име, описващо данните, които тя съдържа. Можете да използвате до 64 буквено-цифрови знака, включително интервалите. Може например да наречете таблицата "Клиенти", "Опис на части" или "Продукти".

Access ви дава голяма гъвкавост по отношение на името на една таблица; има обаче някои ограничения, за които трябва да знаете. Името на таблица може да бъде с дължина до 64 знака, да съдържа всякаква комбинация от букви, цифри, интервали и специални знаци, с изключение на точка (.), удивителен знак (!), квадратни скоби ([]), водещ интервал, водещ знак за равенство (=) или непечатаеми знаци – например знак за нов ред. Името също не може да съдържа следните знаци:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

Съвет: Трябва да приемете правила за имената на обектите във вашата база данни и да бъдете последователни при прилагането им.

 1. Изберете Файл > запиши, или натиснете CTRL+S.

 2. Ако записвате таблицата за първи път, въведете име на тази таблица и после щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Задаване на първичен ключ

Освен ако нямате конкретна причина да не го правите, трябва да зададете първичен ключ за таблицата. Access автоматично създава индекс за първичния ключ, който може да ви помогне да подобрите производителността на базата данни. Access също така проверява дали всеки запис има стойност в полето за първичен ключ и дали стойността винаги е уникална. Уникалните стойности са от решаващо значение, защото в противен случай няма никакъв начин надеждно да разграничите определен ред от другите редове.

Когато създавате нова таблица в изглед на лист с данни, Access автоматично създава първичен ключ и му присвоява име на поле с ИД и тип данни "Автономериране".

В изглед за проектиране можете да промените или да премахнете първичния ключ, както и да зададете първичния ключ за таблица, която няма такъв.

Най-горе на страницата

Определяне кои полета да се използват като първичен ключ

Понякога е възможно вече да имате данните, които искате да използвате като първичен ключ. Например е възможно да имате съществуващи идентификационни номера за вашите служители. Ако създадете таблица, за да проследявате информацията за служителите, може да решите да използвате съществуващия ИД на служител като първичен ключ за таблицата. Възможно е също ИД на служител да е уникален само в комбинация с ИД на отдел – това изисква да използвате и двете полета заедно като първичен ключ. Добрият кандидат за първичен ключ има следните характеристики:

 • Всеки запис има уникална стойност за полето или за комбинацията от полета.

 • Полето (или комбинацията от полета) никога не е празно или null – винаги има стойност.

 • Стойностите не се променят.

Ако няма подходящи съществуващи данни, които да се използват като първичен ключ, можете да създадете ново поле, което да се използва като първичен ключ. Когато създавате ново поле, което да се използва като първичен ключ, задайте типа на данните на полето на "Автоматично номериране", за да сте сигурни, че отговаря на трите характеристики в предишния списък.

Най-горе на страницата

Задаване или промяна на първичния ключ

 1. Изберете таблицата, чийто първичен ключ искате да зададете или промените.

 2. В раздела Начало, в групата Изгледи щракнете върху Изглед и след това щракнете върху Изглед за проектиране.

 3. В мрежата за проектиране на таблицата изберете полето или полетата, които искате да използвате като първичен ключ.

  За да изберете едно поле, щракнете върху селектора на ред за желаното поле.

  За да изберете повече от едно поле, задръжте натиснат клавиша CTRL и след това щракнете върху селектора на ред за всяко поле.

 4. В раздела Проектиране на таблица , в групата Инструменти щракнете върху Първичен ключ.

  Вляво от полето или полетата, които сте задали като първичен ключ, се показва индикатор за ключ.

Най-горе на страницата

Премахване на първичния ключ

 1. Изберете таблицата, чийто първичен ключ искате да премахнете.

 2. В раздела Начало, в групата Изгледи щракнете върху Изглед и след това щракнете върху Изглед за проектиране.

 3. Щракнете върху селектора на ред за текущия първичен ключ. Ако първичният ключ се състои от няколко полета, задръжте натиснат клавиша CTRL и след това щракнете върху селектора на ред за всяко поле.

 4. В раздела Проектиране на таблица , в групата Инструменти щракнете върху Първичен ключ.

  Индикаторът за ключ се премахва от полето или полетата, които са били зададени като първичен ключ.

Когато записвате нова таблица, без да зададете първичен ключ, Access ви подканва да създадете ново поле за първичен ключ. Ако щракнете върху Да, Access създава поле за ИД, което използва типа данни "Автономериране", за да се даде еднозначна стойност за всеки запис. Ако вашата таблица вече съдържа поле с "Автономериране", Access го използва като първичен ключ. Ако щракнете върху Не, Access не добавя поле и не се задава първичен ключ.

Най-горе на страницата

Добавяне на полета

За да съхраните нови данни за нещо, за което вече имате таблица, можете да добавите поле към таблица на Access. Нека предположим например, че имате таблица, в която се съхраняват фамилно име, собствено име, имейл адрес, телефонен номер и пощенски адрес за всеки от вашите клиенти. Ако искате да започнете да следите предпочитаните средства за комуникация на всеки клиент, можете да добавите поле, в което да съхранявате тези данни.

Трябва да съхранявате в поле всяка част от данните, които искате да следите. Например в таблицата "Контакти" създавате полета за фамилно име, собствено име, телефонен номер и адрес. В таблицата "Продукти" създавате полета за име на продукт, идентификатор на продукт и цена.

Всяко поле има определени основни характеристики, например име, което еднозначно идентифицира полето в таблица, тип данни, който определя природата на данните, операциите, които може да се извършват с данните, и колко място за съхранение да се отделя за всяка стойност.

Преди да създадете полетата, се опитайте да разделите данните на най-малките полезни части. Много по-лесно е по-късно да комбинирате данните, отколкото да ги извличате. Например вместо поле "Пълно име", обмислете създаването на отделни полета за фамилно име и собствено име. След това можете лесно да търсите или сортирате по собствено име, фамилно име или и по двете. Ако планирате да създавате отчет, да сортирате, да търсите или да изчислявате с някой елемент от данни, поставете този елемент в негово собствено поле.

След като създадете поле, можете да зададете и свойства на полето, за да управлявате неговия облик и поведение. Например свойството Формат дефинира как се показват данните в лист с данни или формуляр, съдържащи това поле.

Най-горе на страницата

Добавяне на поле чрез въвеждане на данни

Когато създавате нова таблица или отваряте съществуваща таблица в изглед на лист с данни, можете да добавите поле към таблицата, като въведете данни в колоната Добавяне на ново поле от листа с данни (1). Access автоматично присвоява тип данни за полето, въз основа на стойността, която въведете. Ако от стойността, която сте въвели, не се подразбира друг тип на данните, Access задава текстов тип на данните, но вие можете да промените типа на данните.

Лист данни в Access с колона ''Добавяне на ново поле''

За да въведете данни в колоната Добавяне на ново поле:

 1. Създайте или отворете таблица в изглед на лист с данни, като щракнете с десния бутон върху таблицата, която искате, в навигационния екран и след това щракнете върху Изглед на лист с данни от контекстното меню.

 2. В колоната Добавяне на ново поле въведете името на полето, което искате да създадете.

  Използвайте описателно име, така че полето да бъде по-лесно за идентифициране.

 3. Въведете данни в новото поле.

Най-отгоре на страницата

Добавяне на поле чрез шаблон за поле

Понякога е по-лесно да изберете от предварително дефиниран списък с полета, които отговарят на нуждите ви, отколкото ръчно да създадете поле. Можете да използвате прозореца на задачите Още полета, за да изберете от списък с шаблони за полета. Шаблонът за поле е предварително зададен набор от характеристики и свойства, който описва дадено поле. Дефиницията на шаблона за поле включва име на поле, тип на данните, настройка за свойството на полето Формат и други свойства на полето.

 1. В раздела Начало, в групата Изгледи щракнете върху Изглед и след това щракнете върху Изглед на таблица с данни.

 2. В раздела Полета на таблица , в групата Добавяне & Изтриване щракнете върху Още полета.

  Екранна снимка на групата "Добавяне и изтриване" в раздела "Полета" на лентата.

 3. Изберете поле в списъка Още полета, за да вмъкнете новата колона. Access поставя полето отдясно на колоната, в която в момента се намира курсорът. Ако изберете една от опциите за поле под заглавието "Бързо стартиране", като например "Адрес", Access създава множество полета в таблицата ви, в които да се съдържат различните части от един адрес.

Най-горе на страницата

Задаване на свойства на поле

След като създадете поле, можете да зададете свойства на полето, за да управлявате неговия облик и поведение.

Например чрез настройка на свойства на полето можете да:

 • Управлявате облика на данните в поле

 • Предотвратявате въвеждането на неправилни данни в поле

 • Задавате стойности по подразбиране за поле

 • Ускорявате търсенето и сортирането в поле

Можете да зададете някои от наличните свойства на полета, докато работите в изглед на лист с данни. За да получите обаче достъп до пълния списък със свойства на полетата, трябва да използвате изглед за проектиране.

Свойствата, които можете да зададете, зависят от типа на данните на полето.

Най-горе на страницата

Задаване на свойства на поле в изглед на лист с данни

Можете да преименувате поле – да промените неговия тип данни, неговото свойство Формат и някои от другите свойства на полето, докато работите в изглед на лист с данни.

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, която искате да отворите.

 2. В контекстното меню щракнете върху Изглед на таблица с данни.

Най-горе на страницата

Преименуване на поле

Когато добавите поле чрез въвеждане на данни в изглед на лист с данни, Access автоматично присвоява стандартни имена на полетата. Access присвоява името "Поле1" на първото ново поле, "Поле2" на второто ново поле и т. н. По подразбиране името на полето се използва като негов етикет навсякъде, където се показва това поле – например в заглавие на колона от лист с данни. Преименуването на полетата, така че да имат по-описателни имена, помага да станат по-лесни за използване, когато преглеждате или редактирате записи.

 1. Щракнете с десния бутон върху заглавието на полето, което искате да преименувате (например "Поле1").

 2. В контекстното меню щракнете върху Преименуване на поле.

 3. Въведете новото име в заглавието на полето.

  Имената на полетата може да се състоят най-много от 64 знака (букви или цифри), включително и интервали.

Най-горе на страницата

Променяне на типа на данните на поле

Когато създавате поле чрез въвеждане на данни в изглед на лист с данни, Access преглежда тези данни, за да определи подходящия тип на данните за полето. Ако например въведете 1.1.2024, Access разпознава тези данни като дата и задава типът на данните за полето да бъде "Дата/час". Ако Access не може със сигурно да определи типа на данните, типът на данните по подразбиране е зададен на Кратък текст (Текст, ако използвате Access 2016 или по-стари версии).

Типът на данните на полето определя кои други свойства на полето можете да зададете. Например можете да зададете свойството Само добавяне само за поле, което има данни от тип хипервръзка или данни от тип Long Text (Memo, ако използвате Access 2016 или по-стари версии).

Може да има случаи, когато искате да промените ръчно типа на данните на поле. Нека например да имате номера на стаи, които приличат на дати, например 10/2017. Ако въведете 10/2017 в ново поле в изглед на лист с данни, функцията за автоматично откриване на типа на данните избира за полето данни от тип "Дата/Час". Тъй като номерата на стаите са етикети, а не дати, те трябва да използват данни от тип "Текст". За да промените типа на данните на поле, използвайте следната процедура.

 1. В лентата щракнете върху раздела Полета на таблица .

 2. В списъка Тип на данните, в групата Форматиране изберете нужния тип данни.

  Какви типове на данни са налични?

  Вижте Типове данни за настолни бази данни на Access за пълен списък с налични типове данни в база данни на Access.

  Съвети за типовете данни

  • Максималният размер на файл на база данни на Access е 2 гигабайта.

  • За да оптимизирате производителността, трябва да използвате най-подходящия Размер на полето, когато създавате текстово или числово поле. Например ако очаквате да съхранявате пощенски кодове с предвидима дължина, задайте тази дължина като размер на полето. Можете да зададете размера на полето, като зададете стойност в полето за свойството Размер на полето. За повече информация вж. раздела Задаване на други свойства на поле.

  • За телефонни номера, номера на части и други числа, които не възнамерявате да използвате за математически изчисления, трябва да изберете текстов тип данни вместо числов тип данни. Числова стойност, която се съхранява като текст, може да се сортира и филтрира по-логично.

Най-горе на страницата

Променяне на формата на поле

Освен определянето на типа на данните на ново поле, Access може да зададе свойството Формат за полето в зависимост от това, което въведете. Ако например въведете 10:50, Access задава типът на данните да бъде "Дата/час", а свойството Формат – среден час. За да промените ръчно свойството Формат на поле, направете следното:

 1. В лентата щракнете върху раздела Полета на таблица

 2. В списъка Формат, в групата Форматиране въведете желания формат. 

  Забележка: Списъкът Формат може да не е наличен за някои полета (например текстови) в зависимост от типа на данните на полето.

Най-горе на страницата

Задаване на други свойства на поле

 1. В изглед на лист с данни щракнете върху полето, за което искате да зададете свойството.

 2. В раздела Полета на таблицата , в групите Свойства, Форматиране или Проверка на поле изберете свойствата, които искате.

Най-горе на страницата

Задаване на свойства на поле в изглед за проектиране

Можете да зададете всяко свойство на поле, докато работите с таблица в изгледа за проектиране. В изгледа за проектиране задавате типа на данните на полето в мрежата за проектиране на таблицата, а другите свойства задавате в екрана Свойства на полето.

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата.

 2. В контекстното меню щракнете върху Режим на проектиране.

Най-горе на страницата

Променяне на типа на данните на поле

След като създадете поле, можете да промените различни негови свойства.

Предупреждение: Можете да промените и тези свойства на полето, които не сте създали в момента. Ако обаче в полето вече съществуват данни, някои действия няма да бъдат достъпни или може да причинят загуба на данни.

 1. В мрежата за проектиране на таблицата намерете полето, за което искате да зададете типа на данните.

 2. В колоната Тип данни изберете типа на данните от списъка.

  Какви типове на данни са налични?

  Вижте Типове данни за настолни бази данни на Access за пълен списък с налични типове данни в база данни на Access.

  Съвети за типовете данни

  • Максималният размер на файл на база данни на Access е 2 гигабайта.

  • За телефонни номера, номера на части и други числа, които не възнамерявате да използвате за математически изчисления, трябва да изберете текстов тип данни вместо числов тип данни. Числова стойност, която се съхранява като текст, може да се сортира и филтрира по-логично, но не може лесно да се използва в изчисления.

  • За текстови и числови типове данни можете да зададете размера на полето или типа данни по-прецизно, като зададете стойност в полето за свойство Размер на полето.

Най-горе на страницата

Задаване на други свойства на поле

Забележка: Не всички формати са налични за всеки тип данни. Първо задайте типа данни и след това, ако е необходимо, задайте формата.

 1. В мрежата за проектиране на таблицата изберете полето, за което искате да зададете свойствата. Access показва свойствата за това поле в екрана Свойства на полето.

  Типът на данните в полето определя свойствата, които можете да зададете.

 2. В екрана Свойства на полето въведете желаните настройки за всяко свойство или натиснете F6 и след това използвайте клавишите със стрелки, за да изберете свойство.

  Какви свойства на полето са налични?

  За изчерпателен списък на всички различни свойства на полета, налични за всеки тип данни на Access, вижте Въведение в типовете данни и свойствата на полета.

  Забележка: Не всички свойства са налични за всяко поле. Типът на данните на полето определя какви свойства има.

 3. За да осигурите повече място за въвеждане или редактиране на настройката на свойството в полето за свойство, натиснете SHIFT + F2, за да покажете полето Мащабиране.

  Съвет: Ако въвеждате маска за въвеждане или израз за проверка и искате помощ при създаването, щракнете върху Бутон на конструктор до полето за свойството, за да се покаже подходящият конструктор.

 4. Натиснете CTRL+S, за да запишете промените си.

Най-горе на страницата

Преместване на поле

За да преместите поле, плъзнете го до желаното положение. За да изберете множество съседни полета и да ги преместите, щракнете върху първото поле, задръжте натиснат клавиша SHIFT и след това щракнете върху последното поле. След това можете да плъзнете избраната група от полета до ново положение.

Плъзгането на поле променя позицията в листа с данни, но не променя реда на полетата в проекта на таблицата. Ако отворите полетата по програмен път, се прилага първоначалният ред. Ако плъзнете поле на нова позиция в листа с данни и след това създадете формуляр от таблицата, като използвате бутона "Формуляр", полето ще бъде в първоначалната си позиция.

Най-горе на страницата

Вж. също

Добавяне на изчисляемо поле към таблица

Добавяне на поле към формуляр или отчет

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×