Zabezpečení baterie a nabíječky

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Když je plně nabitá baterie ponechaná bez použití, po čase se samovolně vybije.

Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Pokud to je možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody nebo jiných kapalin. Při poškození můžou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku jenom k určeným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií nebo nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že se baterie nebo nabíječka poškodily, odneste je před dalším používáním do nejbližšího servisního střediska. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte jenom uvnitř budov. Přístroj nenabíjejte při bouřce.

Pokud má přístroj vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny:

  • Před vyjmutím baterie přístroj vždy vypněte a odpojte nabíječku. Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, ne za kabel.
  • Pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k náhodnému zkratu. Může to poškodit baterii nebo jiný předmět.
Přístroje se snímatelným zadním krytem:

Vlastnosti

ID článku: 11732 - Poslední kontrola: 18. 5. 2016 - Revize: 8

Váš názor