Omezená záruka výrobce

POZOR! Tato omezená záruka platí pro produkty prodávané pod značkami „Nokia“, „Lumia“ a „Asha“ a související produkty. V případě jakéhokoli konfliktu mezi zde uvedenými podmínkami a dokumentací přiloženou do prodejního balení produktu platí podmínky přiložené do prodejního balení.

1. Obecné

Na tento výrobek („Výrobek“) poskytuje společnost Microsoft Mobile Oy („Výrobce“) omezenou záruku („Záruka“) platnou v zemi prodeje v místě zakoupení.

Tato Záruka je nezávislá na vašich právech případně zaručených příslušnými zákony o ochraně spotřebitelů platnými pro vás ve vaší zemi.Jejím účelem je udělit vám specifická a případně doplňující práva v rámci omezení daných zákonem a neomezuje práva, která můžete mít podle příslušných zákonných ustanovení o záruce na výrobky. Místní zákony vám mohou v záruční době i mimo ni zajišťovat i další práva. Taková práva nejsou touto Zárukou dotčena.

2. Záruka

Výrobce zaručuje, že Výrobek nebude vykazovat žádné vady materiálu ani zpracování („Vady“) po níže uvedenou dobu, a to od okamžiku prvního prodeje Výrobku koncovému uživateli (podle originálního dokladu o nákupu Výrobku):

 1. Dvacet čtyři (24) měsíců na hlavní zařízení;

 2. Šest (6) měsíců na baterii a nabíječku.

pokud není v uživatelské příručce k Výrobku uvedeno jinak.

Jakákoli oprávněná reklamace Vady Výrobku bude během záruční doby bezplatně a v přiměřené době odstraněna, a to formou výměny vadného Výrobku nebo vadného dílu prodejcem nebo v prodejně prodejce, ve které byl Výrobek zakoupen. Při výměně Výrobku může Výrobce použít nové nebo repasované díly či výrobky.

Další informace o Výrobku najdete na webu http://www.microsoft.com/mobile/support.

Při uplatňování nároku ze Záruky musíte předložit:

(a) Výrobek (nebo vadnou část)

(b) Oprávněný a nepozměněný původní doklad o nákupu, na kterém je jasně uveden název a adresa prodávajícího, datum a místo nákupu, typ výrobku a výrobní číslo.

V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony případné opravy či výměny neobnovují ani neprodlužují záruční dobu. Původní či vyměněné díly nebo vyměněné Výrobky poskytnuté na základě této Záruky budou zahrnuty do této Záruky po zbývající část původní záruční doby nebo po dobu šedesáti (60) dnů od data provedení opravy či výměny (použije se delší lhůta).

Výrobek stejně jako všechny součásti Výrobku, které byly vyměněny, se stávají majetkem prodejce.

Výrobce nezaručuje, že software předinstalovaný do Výrobku Výrobcem nebo v jeho zastoupení (včetně následných aktualizací a upgradů) (souhrnně „Software Výrobce“) bude splňovat Vaše požadavky nebo bude pracovat v kombinaci s jakýmkoli hardwarem nebo softwarem dodaným jiným subjektem než Výrobcem, že bude pracovat bez přerušení a bezchybně, ani že bude možné případné závady opravit nebo budou opraveny. V případě závad softwaru Výrobce zpřístupní Výrobce nejnovější verzi softwaru Výrobce, abyste jej mohli ve Výrobku přeinstalovat. Pokud to nebude možné, zajistí Výrobce podle svého uvážení jiné přiměřené a uspokojivé řešení závady. Pro některý software Výrobce mohou platit samostatné licenční podmínky, které jsou dodány se softwarem nebo jsou k dispozici v místní části webu http://www.microsoft.com/mobile.

Než Výrobek předáte k výměně, zálohujte si, prosím, všechna data a obsah uložené ve Výrobku. Veškerá data ve Výrobku budou ztracena.

3. Na co se tato záruka nevztahuje

Výrobce neposkytuje žádnou záruku na následující položky:

 1. Návody k použití;

 2. na žádný (i) software, nastavení, obsah, data či odkazy třetích osob nainstalované nebo stažené do Výrobku, nebo (ii) služby Výrobce a třetích osob, ani oprávněných klientů, a to i v případě, že byly předinstalovány Výrobcem (přečtěte si, prosím, podmínky, které mohou být dodány se službami – Vaše práva a povinnosti jsou uvedeny právě v nich),

 3. na (i) běžné opotřebení, (ii) sníženou kapacitu baterie v důsledku přirozené životnosti, (iii) vady obrazových bodů (pixelů) na displeji Výrobku tolerované v rámci průmyslových standardů,

 4. na SIM kartu nebo celulární nebo jinou síť či systém, kde je Výrobek provozován,

 5. Chyby nebo poškození způsobené: (a) nesprávným použitím nebo nepoužíváním Výrobku v souladu s pokyny uživatelské příručky, například vystavením Výrobku kapalinám, vlhkosti nebo extrémním teplotním podmínkám nebo podmínkám prostředí nebo prudkým změnám takových podmínek, korozi, oxidaci, polití potravinami nebo kapalinami či vlivu chemických výrobků; (b) použitím Výrobku s jakýmkoli výrobkem, příslušenstvím, softwarem nebo službou, které nevyrábí či neposkytuje Výrobce, nebo připojením výrobku k takovým zařízením či službám; (c) jakýmikoli výrobky kombinovanými s vaším Výrobkem třetí stranou; (d) pirátstvím, prolamováním kódu, viry nebo jiným škodlivým softwarem nebo neoprávněným přístupem ke službám, účtům, počítačovým systémům či sítím; nebo (e) jinými činnostmi mimo přiměřenou kontrolu Výrobce.

Tato Záruka není platná v následujících případech:

 1. mimo zemi, kde byl Výrobek zakoupen,

 2. pokud byl Výrobek nebo software (a) otevřen, upraven nebo opraven bez autorizace Výrobce nebo (b) opraven s neschválenými náhradními díly,

 3. pokud bylo odstraněno, vymazáno, poškozeno nebo pozměněno výrobní číslo Výrobku, datový kód mobilního příslušenství nebo kód IMEI nebo pokud jsou tyto údaje jakkoli nečitelné,

 4. pokud Výrobek odmítnete předat Výrobci k opravě a zjištění příčin.

Pokud se na váš Výrobek nebo problém vyžadující záruční servis tato Záruka nevztahuje, vyhrazuje si Výrobce právo účtovat poplatek za výměnu Výrobku včetně manipulačního poplatku.

4. Omezení odpovědnosti výrobce

V rozsahu povoleném příslušnými zákony Výrobce za žádných okolností přímo či nepřímo neodpovídá:

 1. za žádné škody či ztráty jakékoli druhu vyplývající nebo související se ztrátou, poškozením či zničením obsahu, dat, jejich obnovováním nebo přenosem, a to ani v případě, kdyby taková ztráta, škoda či zničení byly způsobeny Vadou Výrobku,

 2. za ušlý zisk, ztrátu Výrobků či funkčnosti, obchodní ztráty, ušlé zakázky ani nedosažené předpokládané příjmy či úspory, vyšší náklady či výdaje ani nepřímé, následné či zvláštní ztráty nebo škody.

V rozsahu, který legislativa připouští, je odpovědnost Výrobce omezena na prodejní cenu výrobku.

Omezení uvedená v tomto bodě 4 neplatí v případě nedbalosti nebo záměrného nekalého jednání Výrobce nebo v případě úmrtí nebo zranění osob, které by byly důsledkem prokázané nedbalosti Výrobce.

5.Další důležitá upozornění

Než Výrobek předáte k opravě, zajistěte, aby operátor odblokoval případný zámek SIM karty (nebo jiný podobný mechanismus, který má Výrobek omezit v používání konkrétní sítě či na konkrétního operátora).

Váš Výrobek může obsahovat prvky určené pro konkrétní zemi, včetně softwaru. Záruční služby dostupné v určité zemi mohou být omezeny na výrobky a prvky specifické pro danou zemi a dostupné v dané zemi. Pokud byl Výrobek reexportován z původní země určení do jiné země, může obsahovat prvky specifické pro určitou zemi, které podle této omezené Záruky nelze považovat za vady, a to ani tehdy, pokud Výrobek nefunguje.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Vlastnosti

ID článku: 13394 - Poslední kontrola: 15. 8. 2016 - Revize: 3

Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)