Klávesové zkratky v aplikacích

Platí pro: Windows 10Windows 8.1

Windows 10


Klávesové zkratky jsou klávesy nebo kombinace kláves, které nabízí jiný způsob, jak udělat něco, k čemu byste jinak museli použít myš.

Následující seznam obsahuje běžné klávesové zkratky z mnoha aplikací Microsoftu, které jsou součástí Windows 10. Zahrnuje zkratky pro:

V řadě z těchto aplikací se zkratky zobrazují i jako popisy tlačítek, když nad nimi podržíte ukazatel myši. V jiných si dostupné klávesové zkratky zobrazíte stisknutím klávesy ALT nebo F10. Pokud je v nabídce některé písmeno podtržené, místo toho, abyste klikali na tuto položku nabídky, můžete stisknout klávesu ALT společně s podtrženou klávesou. Pokud chcete například vytvořit nový obrázek v Malování, stiskněte CTRL+N. 

 

Klávesové zkratky pro Kalkulačku

 
Stisknutá klávesa Akce
ALT + 1 Přepnutí do standardního režimu
ALT+2 Přepnutí do vědeckého režimu
ALT+3 Přepnutí do programátorského režimu
ALT+4 Přepnutí do režimu výpočtu data
CTRL+M Uložení do paměti
CTRL+P Přičtení k hodnotě v paměti
CTRL+Q Odečtení od hodnoty v paměti
CTRL+R Vyvolání z paměti
CTRL+L Vymazání paměti
DELETE Vymazání aktuálního vstupu (výběr CE)
Esc Úplné vymazání vstupu (výběr C)
F9 Výběr funkce ±
R Výběr funkce 1/x
@ Výpočet druhé odmocniny
% Výběr %
CTRL+H Zapnutí nebo vypnutí historie výpočtů
ŠIPKA NAHORU Posouvání v historii směrem nahoru
ŠIPKA DOLŮ Posouvání v historii směrem dolů
CTRL+SHIFT+D Vymazání historie
F3 Výběr funkce DEG ve vědeckém režimu
F4 Výběr funkce RAD ve vědeckém režimu
F5 Výběr funkce GRAD ve vědeckém režimu
CTRL+G Výběr funkce 10x ve vědeckém režimu
CTRL+O Výběr funkce cosh ve vědeckém režimu
CTRL+S Výběr funkce sinh ve vědeckém režimu
CTRL+T Výběr funkce tanh ve vědeckém režimu
SHIFT+S Výběr funkce sin-1 ve vědeckém režimu
SHIFT+O Výběr funkce cos-1 ve vědeckém režimu
SHIFT+T Výběr funkce tan-1 ve vědeckém režimu
CTRL+Y Výběr funkce y√x ve vědeckém režimu
D Výběr funkce Mod ve vědeckém režimu
L Výběr funkce log ve vědeckém režimu
M Výběr funkce dms ve vědeckém režimu
Výběr funkce ln ve vědeckém režimu
CTRL+N Výběr funkce ex ve vědeckém režimu
O Výběr funkce cos ve vědeckém režimu
P Výběr funkce Pi ve vědeckém režimu
Q Výběr funkce x2 ve vědeckém režimu
S Výběr funkce sin ve vědeckém režimu
T Výběr funkce tan ve vědeckém režimu
V Výběr funkce F-E ve vědeckém režimu
Výběr funkce Exp ve vědeckém režimu
Y, ^ Výběr funkce xy ve vědeckém režimu
# Výběr funkce x3 ve vědeckém režimu
! Výběr funkce n! ve vědeckém režimu
% Výběr funkce Mod ve vědeckém nebo programátorském režimu
F2 Výběr funkce DWORD v programátorském režimu
F3 Výběr funkce WORD v programátorském režimu
F4 Výběr funkce BYTE v programátorském režimu
F5 Výběr funkce HEX v programátorském režimu
F6 Výběr funkce DEC v programátorském režimu
F7 Výběr funkce OCT v programátorském režimu
F8 Výběr funkce BIN v programátorském režimu
F12 Výběr funkce QWORD v programátorském režimu
A–F Výběr A-F v programátorském režimu
J Výběr funkce RoL v programátorském režimu
K Výběr funkce RoR v programátorském režimu
< Výběr funkce Lsh v programátorském režimu  
> Výběr funkce Rsh v programátorském režimu
% Výběr funkce Mod v programátorském režimu
| Výběr funkce Or v programátorském režimu
^ Výběr funkce Xor v programátorském režimu
~ Výběr funkce Not v programátorském režimu
& Výběr funkce And v programátorském režimu
MEZERNÍK Přepínání hodnoty bitu v programátorském režimu

 

Klávesové zkratky pro Herní panel

 
Stisknutá klávesa Akce
Klávesa s logem Windows +G Otevření Herního panelu, když je spuštěná hra
Klávesa s logem Windows  +ALT+G Záznam posledních 30 sekund
Klávesa s logem Windows  +ALT+R Spuštění nebo ukončení nahrávání
Klávesa s logem Windows  +ALT+PRINT SCREEN Pořízení snímku obrazovky hry
Klávesa s logem Windows  +ALT+T Zobrazení nebo skrytí časovače záznamu
 Klávesa s logem Windows +ALT+M Zapnutí nebo vypnutí mikrofonu
 Klávesa s logem Windows +ALT+B  Spuštění nebo ukončení vysílání
 Klávesa s logem Windows  +AALT+ W Zobrazení kamery během vysílání

 

Klávesové zkratky pro Groove

 Stisknutá klávesa  Akce
 CTRL+P  Přehrání nebo pozastavení
 CTRL+F  Přeskočení na další skladbu
 CTRL+B  Nové přehrání aktuální skladby nebo přeskočení na předchozí
 F9  Zvýšení hlasitosti
 F8  Snížení hlasitosti
 F7  Ztlumení zvuku
 CTRL+ENTER  Výběr položky a spuštění režimu výběru
 CTRL+A  Výběr všech položek
 DELETE  Odstranění vybraných položek
 CTRL+SHIFT+P  Přehrání vybrané položky
 CTRL+T  Zapnutí nebo vypnutí opakování
 CTRL+H  Zapnutí nebo vypnutí náhodného přehrávání
 CTRL+Q  Hledání

 

Klávesové zkratky pro Mapy

 
 Stisknutá klávesa  Akce
Klávesy se šipkami Posunutí mapy některým směrem
CTRL+klávesa plus nebo minut (+ nebo -) Přiblížení nebo oddálení
CTRL+ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO Otočení
 CTRL+ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ Naklonění
Klávesa+nebo - Přiblížení nebo oddálení v zobrazení Města v 3D
PAGE UP nebo PAGE DOWN Přesunutí dál nebo blíž v zobrazení Města v 3D
CTRL+Y Přepnutí mezi leteckým a silničním zobrazení map
CTRL+HOME Vycentrování mapy na aktuální polohu
CTRL+D Získání navigačních pokynů
CTRL+F Hledání
CTRL+M Minimalizace aktivní záložky
CTRL+P Tisk
CTRL+T Zobrazení nebo skrytí dopravy
BACKSPACE Zpět
CTRL+H Sdílet
CTRL+L Přesunutí fokusu do mapy
CTRL+W Zavření aktivní záložky
CTRL+Tab Přechod na další záložku
CTRL+SHIFT+Tab Přechod na předchozí záložku
CTRL+S Zobrazení nebo skrytí Streetside
CTRL+C Zkopírování do schránky

 

Klávesové zkratky pro Filmy a TV pořady

 Stisknutá klávesa  Akce
ALT+ENTER Přehrání v režimu celé obrazovky
Esc Ukončení režimu celé obrazovky
ENTER Výběr jiné položky s fokusem
MEZERNÍK
nebo
CTRL+P
Přehrání nebo pozastavení (pokud je fokus na videu)
ALT+ŠIPKA VLEVO
nebo
Klávesa s logem Windows  +MEZERNÍK 
Zpět
CTRL+T Zapnutí nebo vypnutí opakování
F7 Ztlumení zvuku
F8 Snížení hlasitosti
F9 Zvýšení hlasitosti 

 

Klávesové zkratky v Malování

Stisknutá klávesa Akce
F11 Zobrazení obrázku v režimu zobrazení na celé obrazovce
F12 Uložení obrázku jako nového souboru
CTRL+A Výběr celého obrázku
CTRL+B Nastavení tučného písma u vybraného textu
CTRL+C Zkopírování výběru do schránky
CTRL+E Otevření dialogového okna Vlastnosti
CTRL+G Zobrazení nebo skrytí mřížky
CTRL+I Nastavení kurzívy u vybraného textu
CTRL+N Vytvoření nového obrázku
CTRL+O Otevření existujícího obrázku
CTRL+P Tisk obrázku
CTRL+R Zobrazení nebo skrytí pravítka
CTRL+S Uložení změn v obrázku
CTRL+U Podtržení vybraného textu
CTRL+V Vložení výběru ze schránky
CTRL+W Otevření dialogového okna Změnit velikost a zkosit
CTRL+X Vyjmutí výběru
CTRL+Y Opakování změny
CTRL+Z Vrácení změny
CTRL+plus (+) Zvětšení šířky štětce, čáry nebo obrysu obrazce o jeden pixel
CTRL+minus (-) Zmenšení šířky štětce, čáry nebo obrysu obrazce o jeden pixel
CTRL+PAGE UP Přiblížení
CTRL+PAGE DOWN Oddálení
ALT+F4 Zavření obrázku a okna programu Malování
ŠIPKA VPRAVO Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doprava
ŠIPKA VLEVO Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doleva
ŠIPKA DOLŮ Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel dolů
ŠIPKA NAHORU Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel nahoru
SHIFT+F10 Zobrazení kontextové nabídky

 

Klávesové zkratky v Malování 3D

Stisknutá klávesa Akce
CTRL+0 nebo 0 na numerické klávesnici Resetování zoomu
CTRL+3 Přepnutí zobrazení
CTRL+A Vybere všechny 3D položky ve vašem pracovním prostoru. Zopakováním příkazu přepnete na výběr všech 2D položek.
CTRL+B Nastavení tučného písma u vybraného textu
CTRL+C Zkopírování vybrané položky
CTRL+INSERT Zkopírování vybrané položky
CTRL+SHIFT+C Pořízení screenshotu
CTRL+E Zobrazení vlastností plátna
CTRL+SHIFT+E Zobrazení nebo skrytí 3D perspektivy
CTRL+G  Seskupení objektů
CTRL+SHIFT+G Oddělení objektů
I Zapnutí kapátka
CTRL+I Nastavení kurzívy u vybraného textu
M Minimalizování nebo rozbalení boční nabídky
CTRL+N Vytvoření nového obrázku nebo souboru
CTRL+O Otevření existujícího obrázku nebo souboru
CTRL+P Tisk ve 2D
CTRL+S Uložení
CTRL+SHIFT+S Uložení jako
CTRL+U Podtržení vybraného textu
CTRL+V  Vložení vybrané položky
SHIFT+INSERT Vložení vybrané položky
CTRL+W Výběr plátna
CTRL+SHIFT+W Zobrazení nebo skrytí plátna
CTRL+X  Vyjmutí vybrané položky
SHIFT+DELETE Vyjmutí vybrané položky
CTRL+SHIFT+X Oříznutí ve 2D
CTRL+Y  Zopakování akce
CTRL+Z Vrácení akce zpět
ESCAPE Zastavení nebo opuštění aktuálního úkolu
HOME Obnovení zobrazení
PAGE UP Přiblížení

CTRL+PAGE UP

Přiblížení
PAGE DOWN Oddálení
CTRL+PAGE DOWN Oddálení
CTRL+kolečko myši Přiblížení nebo oddálení
CTRL+ŠIPKA VLEVO Kroužení kolem směrem doleva
CTRL+ŠIPKA VPRAVO Kroužení kolem směrem doprava
CTRL+ŠIPKA NAHORU Kroužení kolem směrem nahoru
CTRL+ŠIPKA DOLŮ Kroužení kolem směrem dolů
ALT+ŠIPKA VLEVO Posouvání doleva
ALT+ŠIPKA VPRAVO Posouvání doprava
ALT+ŠIPKA NAHORU Posouvání nahoru
ALT+ŠIPKA DOLŮ  Posouvání dolů
CTRL+MINUS (-) nebo [ Zmenšení velikosti štětce
CTRL+PLUS (+) nebo ] Zvětšení velikosti štětce
ŠIPKA VPRAVO Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doprava
ŠIPKA VLEVO Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doleva
ŠIPKA DOLŮ Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel dolů
ŠIPKA NAHORU Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel nahoru
ALT+F4 Ukončení programu
F6 Cyklické procházení prvků na obrazovce v okně nebo na ploše
F10 Aktivace panelu nabídek v aplikaci
SHIFT+F10 Zobrazení kontextové nabídky
F11 Zobrazení obrázku v režimu zobrazení na celé obrazovce
F12 Uložení obrázku jako nového souboru

 

Klávesové zkratky pro Fotky

 
Stisknutá klávesa Akce
MEZERNÍK (v kolekci) Výběr položky a spuštění režimu výběru
ENTER (v režimu výběru) Výběr položky v režimu výběru
MEZERNÍK (prohlížení fotky) Zobrazení nebo skrytí příkazů
MEZERNÍK (přehrávání videa) Přehrání nebo pozastavení videa
Klávesy se šipkami (v Kolekci) Posunutí nahoru, dolů, doleva nebo doprava
Klávesy se šipkami vlevo nebo vpravo (u jedné položky nebo prezentace) Zobrazení další nebo předchozí položky
Klávesy se šipkami (na přiblížené fotce) Pohyb uvnitř fotky
CTRL+plus nebo minus (+ nebo -) Přiblížení nebo oddálení prohlížené fotky
CTRL+0 Vynulování přiblížení fotky
ESC Návrat na předchozí obrazovku
CTRL+S Uložení
CTRL+P Tisk
CTRL+C  Kopírování
CTRL+R (prohlížení nebo úpravy) Otočení fotky
E (prohlížení fotky) Vylepšení fotky
CTRL+Z (úpravy) Vrácení změn
CTRL+Y (úpravy) Znovu provést změny
CTRL+/ (úpravy) Zobrazení originálu
SHIFT+klávesy se šipkami Změna velikosti oříznutí nebo zaostřené oblasti
CTRL+klávesy se šipkami Přesunutí oříznutí nebo zaostřené oblasti  
F5 (prohlížení položky) Spuštění prezentace
ALT+ENTER Zobrazení informací o souboru
CTRL+L Nastavení fotky jako zamykací obrazovky
CTRL+N (v zobrazení Alba)  Vytvoření nového alba
CTRL+R (v zobrazení Alba)  Odebrání alba
CTRL+D  Přidání vybraných položek do alba
CTRL+U  Odebrání vybraných položek z alba

 

Klávesové zkratky pro Hlasový záznam

 Stisknutá klávesa  Akce
 CTRL+R  Zahájení nové nahrávky
 CTRL+M  Přidání nové značky do nahrávky
 DELETE  Odstranění vybrané nahrávky
 MEZERNÍK  Přehrání nebo pozastavení
 BACKSPACE  Přechod zpět
 F2  Přejmenování nahrávky
 Šipka doprava nebo doleva  Přeskočení dopředu nebo zpátky při přehrávání nahrávky
 SHIFT+ŠIPKA VPRAVO nebo vlevo  Přeskočení dále dopředu nebo dozadu
 HOME  Přechod na začátek nahrávky
 END  Přechod na konec nahrávky

 

Klávesové zkratky pro WordPad

Stisknutá klávesa Akce
F3 Hledání dalšího výskytu textu v dialogovém okně Najít
F12 Uložení dokumentu jako nového souboru
CTRL+1 Nastavení jednoduchého řádkování (s hodnotou 1)
CTRL+2 Nastavení dvojnásobného řádkování (s hodnotou 2)
CTRL+5 Nastavení řádkování s hodnotou 1,5
CTRL+A Vybrat vše
CTRL+B Nastavení tučného písma u vybraného textu
CTRL+C Zkopírování výběru do schránky
CTRL+D Vložení kresby Microsoft Malování
CTRL+E Zarovnání textu na střed
CTRL+F Hledání textu v dokumentu
CTRL+H Nahrazení textu v dokumentu
CTRL+I Nastavení kurzívy u vybraného textu
CTRL+J Zarovnání textu do bloku
CTRL+L Zarovnání textu doleva
CTRL+N Vytvoření nového dokumentu
CTRL+O Otevření existujícího dokumentu
CTRL+P Tisk dokumentu
CTRL+R Zarovnání textu doprava
CTRL+S Uložení změn v dokumentu
CTRL+U Podtržení vybraného textu
CTRL+V Vložení výběru ze schránky
CTRL+X Vyjmutí výběru
CTRL+Y Opakování změny
CTRL+Z Vrácení změny
CTRL+rovnítko (=) Nastavení dolního indexu u vybraného textu
CTRL+SHIFT+rovnítko (=) Nastavení horního indexu u vybraného textu
CTRL+SHIFT+větší než (>) Zvětšení velikosti písma
CTRL+SHIFT+menší než (<) Zmenšení velikosti písma
CTRL+SHIFT+A Změna znaků na všechna velká písmena
CTRL+SHIFT+L Změna stylu odrážek
CTRL+ŠIPKA VLEVO Přesunutí kurzoru o jedno slovo směrem doleva
CTRL+ŠIPKA VPRAVO Přesunutí kurzoru o jedno slovo směrem doprava
CTRL+ŠIPKA NAHORU Přesunutí kurzoru do předchozího řádku
CTRL+ŠIPKA DOLŮ Přesunutí kurzoru do dalšího řádku
CTRL+HOME Přechod na začátek dokumentu
CTRL+END Přechod na konec dokumentu
CTRL+PAGE UP Přechod o jednu stránku směrem nahoru
CTRL+PAGE DOWN Přechod o jednu stránku směrem dolů
CTRL+DELETE Odstranění následujícího slova
ALT+F4 Zavření WordPadu
SHIFT+F10 Zobrazení kontextové nabídky

 

Další klávesové zkratky