Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tyto možnosti v Publisheru vám umožňují ovládat celou řadu tiskových nástrojů, například nastavit tiskárnu pomocí průvodce pro snadný tisk obálek a oboustranných publikací, samostatně vytisknout barevné pláty a doplnit značky tiskárny.

Karta Separace

Oddíl Výstup

Tato nastavení určují, jestli se bude tisknout kompozitní stránka nebo separace, a které pláty a v jakém rozlišení se mají vytisknout.

Tisknout barvy jako:     Výběrem jedné z těchto možností určete barevný model:

 • Neseparovaný RGB:     Výběrem této možnosti vytisknete kompozitní stránku, jejíž barvy jsou definované barevným modelem RGB. Tato možnost se doporučuje pro stolní tiskárny.

 • Neseparované stupně šedi:     Výběrem této možnosti vytisknete kompozitní stránku, jejíž barvy jsou definované jako stupně šedé.

 • Neseparované barvy CMYK:     Výběrem této možnosti vytisknete kompozitní stránku, jejíž barvy jsou definované barevným modelem CMYK (azurová, purpurová, žlutá, černá).

  • Aby bylo možné povolit možnost CMYK, musí být k počítači připojená barevná tiskárna s jazykem PostScript úrovně 2 nebo vyšší.

  • Pokud jste v dialogu Tisk nevybrali barevnou tiskárnu a vyberete tuto možnost, zobrazí se zpráva s připomenutím, abyste zvolili barevnou tiskárnu.

 • Separace:     Výběrem této možnosti vytisknete samostatný plát pro každou barvu použitou v publikaci.

  Poznámka: Při výběru možnosti Separace se zaškrtnou možnosti Netisknout prázdné pláty a Obrázek v polotónových barvách.

  Tyto pláty:     Výběrem jedné z těchto možností definujte barvy, které se použijí v tiskovém procesu. V závislosti na možnosti, kterou vyberete v tomto seznamu, se budou lišit možnosti Obrázek v polotónových barvách.

  Poznámka: Tato možnost je povolená jenom při výběru volby Separace.

  • Všechny definované barvy:     Výběrem této možnosti vytisknete samostatný plát pro každou barvu definovanou pro publikaci bez ohledu na to, jestli se používá nebo ne.

  • Pouze použité barvy:     Výběrem této možnosti vytisknete barevné pláty jenom pro barvy, které se používají v publikaci.

  • Převést přímé barvy na výtažkové:     Při výběru této možnosti se všechny přímé barvy použité v publikaci převedou na ekvivalentní hodnoty CMYK a tyto objekty se vytisknou jako součást procesu separace barev.

   Netisknout prázdné pláty:     Výběrem této možnosti zabráníte tisku plátů pro barvu, která se sice používá v publikaci, ale nikoli na konkrétní stránce. Při zaškrtnutí tohoto políčka Publisher například vytiskne plát pro černou barvu jen u stránky, která obsahuje jen černý text. U stránek, které obsahují barevné fotky, vytiskne Publisher pláty pro azurovou, purpurovou, žlutou a černou barvu.

Rozlišení:     Zobrazené možnosti se liší v závislosti na tiskárně. Kromě možnosti (výchozí) mohou být například dostupná rozlišení 525 × 525, 600 × 600, 1200 × 1200 nebo 1800 × 1800. Rozlišení v tomto seznamu jsou zpravidla udaná v bodech na palec (dpi). V závislosti na vaší tiskárně nebo osvitové jednotce můžou být udaná v bodech na centimetr (dpc). Dostupná rozlišení závisí na použitém ovladači tiskárny. Tiskárny mají přednastavená rozlišení, která nelze přizpůsobit. Některé tiskárny umožňují tisk jen v jediném rozlišení.

Oddíl Obrázek v polotónových barvách

Zde můžete vybrat nastavení, která určují počet řádků na palec (lpi). Tato nastavení se liší podle toho, jakou možnost jste vybrali v seznamu Tyto pláty.

Poznámka: Tyto možnosti jsou povolené jenom při vybrané volbě Separace.

Použít následující vlastní nastavení:     Při zaškrtnutí tohoto políčka můžete nastavit vlastní úhly a frekvence rastru pro pláty s výtažkovými a přímými barvami. Možnosti Tisknout plát, Frekvence a Úhel se liší podle toho, jestli jste vybrali Všechny definované barvy, Pouze použité barvy nebo Převést přímé barvy na výtažkové. Zeptejte se v tiskárně, jestli je potřeba tyto výchozí možnosti změnit.

Tisknout plát:     Zaškrtněte políčka u plátů s barvami, které chcete vytisknout.

Frekvence:     Zadejte vlastní frekvenci čárového rastru pro všechny rastry a polotóny na libovolném plátu.

Úhel:     Zadejte vlastní úhel čárového rastru pro všechny rastry a polotóny na libovolném plátu.

V Publisheru je výchozí frekvence 133 řádků na palec (lpi). Výchozí úhly, které se používají v Publisheru, jsou následující:

 • Černá (K): 45 stupňů

 • Azurová (C): 105 stupňů

 • Purpurová (M): 75 stupňů

 • Žlutá (Y): 90 stupňů

 • Přímé barvy: Liší se podle toho, kolik se jich používá. Publisher tiskne první přímou barvu pod úhlem 45 stupňů. Další přímé barvy se tisknou pod úhly 105, 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 a 0 stupňů.

Obnovit kartu

Kliknutím na toto tlačítko obnovíte výchozí nastavení všech možností na této kartě.

Karta Nastavení stránky

Zde můžete nastavit, jaké značky tiskárny chcete použít. Tyto značky se tisknou vně stránky a vytisknou se jenom v případě, že je velikost papíru větší než velikost stránky publikace.

Oddíl Tiskový výstup

Zde můžete vybrat orientaci a zpracování výstupu. V rámečku Ukázka zjistíte, jaký vliv má výběr těchto možností.

Poznámka: Následující možnosti jsou dostupné jen u postscriptových tiskáren:

 • Překlopit svisle:     Při zaškrtnutí tohoto políčka se vytiskne svisle zrcadlově převrácený obraz publikace. Tato možnost se nejčastěji používá při tisku na film v osvitové jednotce, aby byl obraz správně orientovaný, když je strana filmu s emulzí dole (jako při osvitu tiskového plátu).

 • Překlopit vodorovně:     Při zaškrtnutí tohoto políčka se vytiskne vodorovně zrcadlově převrácený obraz publikace. Tato možnost se nejčastěji používá při tisku na film v osvitové jednotce, aby byl obraz správně orientovaný, když je strana filmu s emulzí dole (jako při osvitu tiskového plátu).

 • Negativ:     Při zaškrtnutí tohoto políčka se vytiskne negativní obraz publikace. Tato možnost se nejčastěji používá při tisku na film v osvitové jednotce, aby při osvitu tiskového plátu vznikl z obrazu pozitiv.

Oblast Ukázka

Pomocí tohoto rámečku můžete zjistit, jak vybrané možnosti ovlivňují obrázky a text. Když například zaškrtnete políčka Překlopit vodorovně a Negativ, zobrazí se v oblasti Ukázka bílé zvíře běžící směrem doleva nad textem, který je zarovnaný doprava. Pozadí papíru bude černé.

Oblast Značky tiskárny

Zde si můžete zvolit z celé řady různých značek tiskárny. Tyto značky se tisknou vně stránky a dají se vytisknout jenom v případě, že je velikost papíru větší než velikost stránky publikace.

Poznámka: Možnosti Informace o úloze, Registrační značky a Kalibrační proužky pro hustotu jsou dostupné jenom v případě, že v oblasti Výstup na kartě Separace vyberete Neseparované stupně šedé, Separace nebo Neseparované barvy CMYK. Nejsou dostupné, pokud vyberete Neseparovaný RGB.

 • Značky oříznutí:     Při zaškrtnutí tohoto políčka se vytisknou značky, které ukazují, kde se stránka ořízne na požadovanou velikost publikace.

 • Informace o úloze:     Při zaškrtnutí tohoto políčka se na každý plát vytisknou informace o tiskové úloze. Součástí těchto informací je název souboru s publikací, datum vytištění a počet stránek. Při tisku separací je mezi informacemi o úloze také údaj o tom, pro kterou barvu je plát určený (azurovou, purpurovou, žlutou, černou nebo přímou barvu).

 • Registrační značky:     Při zaškrtnutí tohoto políčka se vytisknou registrační značky, které se použijí k zarovnání (soutisku) při tisku dvou nebo více tiskových plátů na jedné stránce.

 • Kalibrační proužky pro hustotu:     Při zaškrtnutí tohoto políčka se vytisknou kalibrační proužky odstupňované od 10% rastru po 100% výplň. V tiskárně tyto proužky použijí k určení správné doby osvitu plátu a k otestování nárůstu tiskového bodu na vytištěných stránkách.

 • Kalibrační proužky pro barvu (pouze CMYK a separace):     Při zaškrtnutí tohoto políčka se vytisknou barevné proužky, pomocí kterých v tiskárně zkontrolují, jak je na stránce vytištěné políčko syté barvy. Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je na kartě Separace vybraná možnost Separace nebo Neseparované barvy CMYK.

Styl značky:     Kliknutím na některou ikonu vyberte styl značky.

Oddíl Přesahy

Zde můžete zvolit, jestli chcete povolit přesahy a zobrazit pomocí značek přesahu velikost oříznutí.

Poznámka: Následující možnosti jsou dostupné jen u postscriptových tiskáren:

 • Povolit přesahy:     Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte, aby se objekty přesahující přes okraj stránky vytiskly až 1/8 palce za okrajem stránky. Toto políčko je standardně zaškrtnuté.

 • Značky přesahu:     Toto políčko je dostupné jenom při zaškrtnutí políčka Povolit přesahy. Při jeho zaškrtnutí se vytisknou značky přesahu, které znázorňují velikost přesahu. Značky přesahu jsou vytištěné 1/8 palce vně značek oříznutí.

Karta Grafika a písma

Zde můžete vybrat, jak se během tisku má naložit s písmy, rozlišením obrázků a oříznutím a převzorkováním obrázků.

Oddíl Písma

Použít pouze písma publikace:     Kliknutím na tuto možnost vynutíte, aby tiskárna použila jenom verzi písma, která se používá v publikaci.

Poznámka: Stejný typ písma má několik verzí. I když například používáte běžné písmo Times New Roman, nemusí se jednat o přesně stejné písmo, které je součástí vaší stolní tiskárny. Když použijete verze písem poskytované Publisherem, vytiskne se publikace předvídatelněji a často ve vyšší kvalitě, než když povolíte dosazení písem.

Povolit tiskárně dosadit písma:     Kliknutím na tuto možnost se použijí rezidentní písma tiskárny (v paměti ROM, v paměti RAM nebo na pevném disku), která mají stejný název jako písma použitá v publikaci. Při výběru této možnosti můžete soubor vytisknout rychleji, protože bude menší, ale publikace může vypadat jinak.

Oddíl Obrázky

Tisknout všechny obrázky s plným rozlišením:     Kliknutím na tuto možnost se propojené obrázky vytisknou jako grafika s vysokým rozlišením.

Tisknout propojené obrázky s nízkým rozlišením:     Kliknutím na tuto možnost se všechny propojené obrázky vytisknou pomocí zástupné grafiky s nízkým rozlišením, která je uložená v publikaci.

Netisknout žádné obrázky:     Kliknutím na tuto možnost se na místě každého obrázku vytiskne rámeček. Tuto možnost oceníte, když chcete vytisknout rychlý náhled rozložení, který znázorňuje umístění obrázků.

Poznámka: Tato možnost nahradí všechny vsazené obrázky (ať už propojené nebo vložené) a kliparty. Automatické obrazce a ohraničení se vytisknou vždycky. Vytisknou se také obrázky, které se používají jako výplně v automatických obrazcích, textových polích a objektech WordArt, stejně jako obrázky použité na pozadí stránky.

Oddíl Oříznout a převzorkovat obrázky

Tyto možnosti nejsou dostupné pro komerční možnost Neseparovaný RGB.

Poznámka: Abyste mohli vybrat Neseparované barvy CMYK, musí být v dialogovém okně Tisk vybraná barevná tiskárna s jazykem PostScript úrovně 2 nebo vyšší.

Barevné obrázky a obrázky ve stupních šedé:     Zaškrtnutím tohoto políčka určete kvalitu tisku a pak zadejte rozsah bodů na palec (dpi) pro barevné obrázky a obrázky ve stupních šedé. Výchozí minimum a maximum se u jednotlivých způsobů tisku liší. Například výchozí minimum pro tisk ve vysoké kvalitě je 300 dpi a výchozí maximum je 450 dpi.

Perokresba (1bitová):     Zaškrtnutím tohoto políčka nastavte tisk ve vyšší kvalitě a pak zadejte počet bodů na palec (dpi) pro perokresbu. Výchozí minimum je 1200 dpi a výchozí maximum je 1500 dpi.

Obnovit kartu:     Kliknutím na toto tlačítko obnovíte výchozí nastavení všech možností na této kartě.

Karta Průvodce nastavením tiskárny

Pomocí možností na této kartě nastavíte tiskárnu pro ruční tisk obálek nebo oboustranných publikací. Výběrem možností v oblasti Ruční podávání pro oboustranný tisk můžete nastavení shromážděná průvodcem upravit.

Poznámky: 

 • Při prvním tisku obálky nebo oboustranné publikace bez použití Průvodce nastavením tiskárny se zobrazí zpráva s dotazem, jestli chcete pomocí Průvodce nastavením tiskárny shromáždit nastavení jejího podávání. Pokud kliknete na Ano, nastaví průvodce vaši tiskárnu.

 • Pokud máte více tiskáren, před použitím tiskárny shromážděte pomocí tohoto průvodce nastavení tisku všech tiskáren.

Průvodce nastavením oboustranného tisku

Kliknutím na Průvodce nastavením oboustranného tisku spustíte průvodce se šesti kroky, který vám pomůže správně vytisknout oboustranné publikace. Během těchto kroků průvodce zjistí, jak se do tiskárny vkládá papír, a spuštěním testu ověří, že se vaše publikace vytiskne očekávaným způsobem. Po spuštění průvodce se tato nastavení tiskárny automaticky použijí pro všechny oboustranné (duplexní) tiskové úlohy.

Poznámky: 

 • Před tiskem oboustranné publikace musíte tohoto průvodce spustit pro každou novou nainstalovanou tiskárnu.

 • Pokud máte stolní tiskárnu bez možnosti oboustranného tisku, spusťte Průvodce nastavením oboustranného tisku a vytiskněte oboustrannou publikaci ručně.

Ruční podávání pro oboustranný tisk

Po spuštění Průvodce nastavením oboustranného tisku můžete nastavení tiskárny shromážděná průvodcem upravit tak, abyste mohli oboustrannou publikaci vytisknout ručně.

Důležité informace: Tato nastavení neměňte, pokud nejste zkušeným uživatelem. Změna nastavení může způsobit selhání tiskové úlohy.

Zdroj podávání     

Výběrem některé možnosti určete, jestli vaše tiskárna podává papír ze zásobníku v dolní nebo horní části tiskárny.

Podávání papíru     

 • Delší okraj:     Tuto možnost vyberte, pokud vaše tiskárna podává papír podél delšího okraje (na šířku).

 • Kratší okraj:     Tuto možnost vyberte, pokud vaše tiskárna podává papír podél kratšího okraje (na šířku).

Otočení papíru     

 • 0 stupňů:     Tuto možnost vyberte, pokud můžete papír znovu vložit stejným směrem jako první stranu oboustranné stránky.

 • 180 stupňů:     Tuto možnost vyberte, pokud při oboustranném tisku musíte stránku před opětovným vložením vodorovně otočit o 180 stupňů.

Přední stranou     

 • Lícem nahoru:    Tuto možnost vyberte, pokud vaše tiskárna tiskne stránky lícem nahoru.

 • Lícem dolů:     Tuto možnost vyberte, pokud vaše tiskárna tiskne stránky lícem dolů.

Zadní stranou:     

 • Lícem dolů:     Tuto možnost vyberte, pokud vaše tiskárna tiskne stránky lícem dolů.

 • Lícem nahoru:     Tuto možnost vyberte, pokud vaše tiskárna tiskne stránky lícem nahoru.

Pořadí tisku zadních stran     

 • Obráceně:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete publikaci vytisknout obráceně (zrcadlově).

 • Normálně:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete publikaci vytisknout normálně.

Dialogové okno nastavení obálek

Při kliknutí na tlačítko Dialogové okno nastavení obálek se zobrazí dialogové okno Nastavení obálky, které můžete použít k tisku obálek. Nezapomeňte, že toto okno je dostupné jenom v Publisheru 2007.

Obnovit kartu

Kliknutím na toto tlačítko se obnoví jenom možnosti Ruční podávání pro oboustranný tisk a Nastavení obálky. Neobnoví se možnosti Průvodce nastavením oboustranného tisku.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×