Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Poslední aktualizace: květen 2012

Obsah

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Lync 2010 pro iPhone

Tato stránka představuje dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync. Abyste rozuměli principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu Microsoft Lync, přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync a tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se zabývá nasazením a používáním Microsoft Lyncu 2010 pro iPhone na mobilních zařízeních vašeho podniku. Pokud používáte komunikační software Microsoft Lync Server 2010 jako službu (jinými slovy, pokud třetí strana (například Microsoft) hostuje servery, na kterých software běží), budou informace předány dané třetí straně. Další informace o způsobu použití dat předávaných této třetí straně z vašeho podniku získáte od podnikového správce nebo poskytovatele služeb.

Začátek stránky

Delegování hovorů (přesměrování hovorů)

K čemu tato funkce slouží: Delegování volání uživatelům umožňuje přiřazení jedné nebo více osob (delegátů) k uskutečnění nebo příjmu hovorů a nastavení online schůzek nebo připojování k nim jejich jménem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Při přiřazování delegátů musí uživatel během procesu konfigurace zadat kontaktní údaje delegáta. Uživatelé nastavení jako delegáti obdrží oznámení s informací, že je někdo z jejich organizace určil jako delegáta. Když delegát přijme hovor jménem osoby, která ho uvedla jako delegáta, obdrží tato osoba e-mailové oznámení informující o této události. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Lync používá kontaktní informace delegáta k tomu, aby mu umožnil uskutečňovat nebo přijímat hovory a plánovat schůzky nebo se k nim připojovat jménem osoby, která jej určila jako delegáta.

Volba/řízení: Delegování volání je ve výchozím nastavení vypnuté. Můžete ho povolit nebo zakázat pomocí následujícího postupu:

 1. V Lyncu 2010 pro iPhone klepněte na kartě Moje informace na Přesměrování hovorů.

 2. Klepněte na své aktuální nastavení přesměrování volání a v zobrazeném seznamu možností vyberte položku Delegáti.

Poznámka:  Delegáty nejde nakonfigurovat z mobilního zařízení, musí být nakonfigurovaní z desktopového klienta Lyncu.

Začátek stránky

Karta kontaktu

K čemu tato funkce slouží: Karta kontaktu zobrazuje informace o kontaktu, stavu a poloze o vás a lidech ve vaší organizaci v Lyncu i v posledních verzích Outlook. Umožňuje taky jedním kliknutím začít komunikaci s kontaktem. Přímo z karty kontaktu můžete kontaktu třeba poslat rychlou zprávu, poslat e-mail nebo mu zavolat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Statické informace na kartě kontaktu se shromažďují z firemního adresáře podniku (jako je Active Directory). Dynamické informace, jako jsou informace o volném čase kalendáře, se načítají z Microsoft Exchange Server; informace o poloze se načítají několika způsoby (viz oddíl Umístění), telefonní čísla může načíst z podnikového adresáře nebo zadat ručně uživatel a informace o stavu spravuje Lync pomocí Outlook Kalendář (pokud je povoleno uživatelem) nebo je uživatel zadá ručně. Lync Server tyto informace sdílí s ostatními lidmi v organizaci. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Karta kontaktu se používá k zobrazení informací o kontaktu, místě a přítomnosti lidí v organizaci uživatelů. Množství informací zobrazených v Lyncu a Outlook kontaktech uživatele je možné řídit nastavením "vztahů ochrany osobních údajů" a povolením nebo zakázáním režimu ochrany osobních údajů (viz část Režim ochrany osobních údajů).

Volba/řízení: Kontakty jsou spravovány z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Protokolování

K čemu tato funkce slouží: Protokolování umožňuje protokolovat informace o využití Lyncu pro iPhone na vašem zařízení ve vašem profilu uživatele. Informace se dají použít k řešení potíží, se kterými můžete v Lyncu pro iPhone narazit.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je protokolování povolené, ukládají se v zařízení následující informace: ID zařízení, alias uživatele a doména, údaje o stavu, podrobnosti zprávy, historie přihlášení, seznam kontaktů a konfigurační data klienta, jako jsou pravidla přesměrování hovorů, stav a poznámky. Obsah konverzací v aplikaci Lync se neukládá. Společnosti Microsoft se automaticky neodesílají žádné informace, ale můžete se rozhodnout tyto informace odeslat společnosti Microsoft ručně pro účely řešení potíží (viz část "Odeslat protokoly" dále v tomto dodatku).

Použití informací: Protokolování můžete použít k řešení potíží, ke kterým může dojít při používání Lyncu pro iPhone.

Volba/řízení: Protokolování je ve výchozím nastavení vypnuté. Můžete ho povolit nebo zakázat pomocí následujícího postupu:

 1. V aplikaci Lync 2010 pro iPhone klepněte na kartě Můj stav na položku Možnosti.

 2. V seznamu možností vyberte Protokolování.

 3. Na stránce možností Protokolování posuňte přepínací tlačítko Protokolování do polohy Zapnuto.

Začátek stránky

Služby tísňového volání (112)

Důležité informace:  Doporučujeme nepoužívat Lync pro iPhone, abyste kontaktovali poskytovatele služeb tísňového volání, například 9-1-1 v USA. Lync pro iPhone nemá možnost určit vaši skutečnou fyzickou polohu. Pokud tedy používáte Lync pro iPhone ke kontaktování poskytovatelů služeb tísňového volání, poskytovatelé nebudou moct určit vaši polohu. Pokud chcete kontaktovat poskytovatele služeb tísňového volání ze svého zařízení, zavřete Lync pro iPhone a použijte číselník zařízení.

Začátek stránky

Sdílení polohy

K čemu tato funkce slouží: Sdílení polohy sdílí vaše časové pásmo s ostatními pomocí funkce Stavu. Pokud povolíte režim ochrany osobních údajů, informace o poloze se sdílí. Podrobnosti o tom, jak povolit režim ochrany osobních údajů a jak se sdílí informace o poloze, najdete v části Režim ochrany osobních údajů dále v tomto dodatku.

Důležité informace:  Lync pro iPhone nemůže určit vaši skutečnou fyzickou geografickou polohu. NEPOUŽÍVEJTE Lync pro iPhone k vytáčení poskytovatele služeb tísňového volání, například 9-1-1. Použijte číselník vašeho zařízení.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Vaše časové pásmo se načte z operačního systému mobilního zařízení a sdílí se s vašimi kontakty Lyncu. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Časové pásmo se sdílí prostřednictvím stavu Lyncu na základě toho, jak jste v desktopovém klientovi Lyncu nakonfigurovali nastavení stavu. Tyto informace se zobrazí na kartách kontaktů. Všimněte si, že žádné další informace, jako je vaše geografická poloha, formátovaná adresa nebo občanská adresa, se nesdílí prostřednictvím stavu.

Volba/řízení: Sdílení polohy je povolené a zakázané podnikovým správcem. Pokud je sdílení polohy povolené, spravuje se z desktopového klienta Lyncu.

Začátek stránky

Osobní fotografie

K čemu tato funkce slouží: Osobní obrázek zobrazuje váš obrázek a obrázky jiných lidí ve vašem podniku.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Vaše předvolba sdílení osobních obrázků se shromažďuje pro zobrazování obrázků i sdílení obrázku. V Lyncu pro iPhone se dají zobrazit jenom fotky uložené ve službě Active Directory. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace slouží k přizpůsobení uživatelského prostředí a ke sdílení fotografie s ostatními uživateli.

Volba/řízení: Nastavení osobního obrázku se spravuje z desktopového klienta Lyncu.

Začátek stránky

Informace o stavu a kontaktní informace

K čemu tato funkce slouží: Informace o stavu a kontaktní informace uživateli umožňují zobrazit informace o ostatních uživatelích (ve vaší organizaci i mimo ni) a sdílet vlastní publikované informace, jako je přítomnost, stav, pracovní funkce, telefonní číslo, umístění pracoviště a poznámky. Podnikový správce může také nakonfigurovat integraci s Outlook a Exchange Server tak, aby se zobrazily zprávy o stavu mimo kancelář uživatele a další informace o stavu (například když má uživatel naplánovanou schůzku ve svém Outlook kalendáři).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přihlašovací adresa a heslo uživatele pro účely přihlášení a ověření. Všechna další telefonní čísla, která může chtít zpřístupnit, informace, jako jsou zprávy mimo kancelář a další informace o stavu, pokud správce nakonfiguroval Outlook a Exchange Server integraci a povolil je v Outlook, včetně poznámek nebo dostupnosti, které uživatel mohl mít ručně, je k dispozici na kartě kontaktu. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Přihlašovací adresa a heslo se používají k přihlášení k Lyncu a připojení k serveru Lyncu. Na základě toho, jak uživatel nakonfiguroval nastavení ochrany osobních údajů, budou mít ostatní uživatelé a programy Lyncu přístup k informacím o stavu, kontaktech a stavu, pokud jsou publikované, aby mohli uživatelé lépe komunikovat.

Volba/řízení: Nastavení funkce Informace o stavu a kontaktní informace je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Režim ochrany osobních údajů

K čemu tato funkce slouží: Režim ochrany osobních údajů je nastavení, které uživatelům umožňuje určit, jaké množství informací o stavu vaší dostupnosti (třeba K dispozici, Zaneprázdněn, Nerušit a tak dále) budou sdílet s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Povolení režimu ochrany osobních údajů způsobí, že Lync přejde do režimu, ve kterém může uživatel upravit nastavení tak, aby informace o stavu byly sdíleny pouze s kontakty v seznamu kontaktů. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Nastavení tohoto režimu uživateli umožňuje určit, jakým způsobem se budou sdílet informace o stavu.

Volba/řízení: Podnikový správce povolí a zakáže režim ochrany osobních údajů. Pokud je povolený režim ochrany osobních údajů, spravuje se z desktopového klienta Lyncu.

Začátek stránky

Nabízená oznámení

K čemu tato funkce slouží: Nabízená oznámení jsou mechanismus, který vás upozorní, když na mobilním zařízení obdržíte novou zprávu. Oznámení můžete v závislosti na operačním systému vašeho zařízení dát několika způsoby – včetně automaticky otevíraného oznámení, zvuku nebo číselného odznáčku na ikoně domovské obrazovky. Když zařízení obdrží novou zprávu, vygeneruje se oznámení místně na zařízení. K tomu dochází jenom v případě, že Lync pro iPhone není spuštěný v popředí. Když je Lync pro iPhone spuštěný v popředí, nabízená oznámení se potlačí. Nabízená oznámení můžete povolit nebo zakázat, ale zakázání nabízených oznámení nezastaví příjem zpráv. jednoduše zakáže funkci oznámení. Pokud chcete přestat přijímat nové zprávy, musíte se odhlásit z Lyncu pro iPhone.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Mobilní zařízení neshromažďuje, nezpracuje ani nepřenáší žádné informace. Všechny zprávy odeslané na vaše zařízení od ostatních uživatelů Lyncu procházejí službou Nabízených oznámení Microsoft Lync Serveru a potom se přesměrují do služby iPhone Nabízených oznámení pro doručení do vašeho zařízení. Po vytvoření konverzace se všechny zprávy přenáší přímo mezi účastníky konverzace. Podrobnosti o iPhone zásadách ochrany osobních údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů zákazníků Společnosti Apple.

Použití informací: Nastavení Nabízených oznámení určuje, jestli se zobrazí oznámení o nových zprávách, které Lync pro iPhone přijímá, když Lync pro iPhone není spuštěný v popředí.

Volba/řízení: Nabízená oznámení je povolená a zakázaná podnikovým správcem. Pokud je nabízená oznámení povolená, můžete je zapnout nebo vypnout pomocí následujícího postupu:

 1. V Lyncu pro iPhone klepněte na domovské obrazovce na ikonu Nastavení.

 2. Ze seznamu možností vyberte Oznámení .

 3. Ujistěte se, že je přepínač Oznámení v poloze Zapnuto .

 4. Ze seznamu aplikací vyberte Lync.

 5. Posuňte upozornění, zvuky a odznáčky do polohy Zapnuto .

Začátek stránky

Funkce Odeslat jako e-mail

K čemu tato funkce slouží: Funkce Odeslat jako e-mail umožňuje odeslat lync 2010 pro iPhone historii konverzací rychlých zpráv, která je uložená místně na vašem zařízení, jako přílohu k e-mailové adrese určené uživatelem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Veškerý příchozí a odchozí obsah v konverzacích rychlých zpráv se ukládá místně na zařízení v izolovaném úložišti na neomezenou dobu, pokud 1) uživatel neodstraní konverzaci, 2) uživatel aplikaci odinstaluje nebo 3) nový uživatel se přihlásí na stejném zařízení. Historie rychlých zpráv odeslaná pomocí funkce Odeslat jako e-mail se doručí ve formě e-mailu na e-mailovou adresu uživatele. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Uživatelé můžou posílat historii konverzací pomocí rychlých zpráv jako přílohu e-mailu na určenou e-mailovou adresu a zpřístupnit konverzace pomocí rychlých zpráv mimo zařízení pro účely, jako je archivace nebo sdílení.

Volba/řízení: Historie konverzací rychlých zpráv se na zařízení ukládá automaticky. Neexistuje žádný způsob, jak tuto funkci zakázat. Historii konverzací pomocí rychlých zpráv můžete odstranit následujícím způsobem:

 1. Na kartě Chaty klepněte na Upravit.

 2. Vyberte konverzaci, kterou chcete odstranit.

 3. Klepněte na Odstranit.

Historie konverzací pomocí rychlých zpráv se odesílá pomocí následujících kroků:

 1. V okně konverzace klepněte na tlačítko Akce na navigačním panelu.

 2. V nabídce vyberte položku Odeslat jako e-mail.

 3. Pokud chcete historii odeslat komukoli jinému než sobě, zadejte cílovou e-mailovou adresu.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Odesílání protokolů

K čemu tato funkce slouží: Odesílání protokolů umožňuje odesílat protokoly Lyncu pro iPhone (viz část Protokolování dříve v tomto dodatku), aby tým podpory mohl prozkoumat případné problémy se zvukem nebo připojením.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Odesílají se jenom informace, které shromažďuje protokolování (pokud je protokolování povolené). Informace, které jsou zaprotokolovány, najdete dříve v tomto dodatku v části Protokolování.

Použití informací: Informace shromážděné ze zařízení mohou pomoci odstranit problém, na který jste narazili, a zlepšit aplikaci Lync.

Volba/řízení: Lync pro iPhone neodesílá protokoly z vašeho zařízení automaticky. Místo toho odesílá protokoly jenom v případě, že je na vašem zařízení povolené protokolování (viz část Protokolování dříve v tomto dodatku) a pomocí následujícího postupu ručně odešlete protokoly Lyncu:

 1. V aplikaci Lync 2010 pro iPhone klepněte na kartě Můj stav na položku Možnosti.

 2. V seznamu možností vyberte možnost Protokolování.

 3. Na stránce možností Protokolování klepněte na možnost Odeslat protokoly.

 4. V e-mailovém formuláři s připojenými protokoly, který se otevře, zadejte cílovou e-mailovou adresu a potom klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Jednotné úložiště kontaktů

K čemu tato funkce slouží: Jednotné úložiště kontaktů se skládá ze tří hlavních funkcí; V Lyncu pro iPhone jsou k dispozici následující dvě funkce:

 • Sloučení hledání – Sloučení hledání sloučí globální seznam adres (GAL) s kontakty Lyncu, aby při hledání kontaktu byla ve výsledcích hledání jenom jedna položka.

 • Sloučení kontaktů – Sloučení kontaktů agreguje kontaktní informace mezi globálním adresářem, Lync Serverem a seznamem kontaktů iPhone pomocí odpovídajících identifikátorů e-mailu, přihlašovacích identifikátorů nebo obojího. Po určení shody Lync pro iPhone agreguje data z těchto zdrojů a zobrazí agregovaná data v různých komponentách uživatelského rozhraní, včetně výsledků hledání, seznamu kontaktů a karet kontaktů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Lync pro iPhone agreguje kontaktní informace z Outlook, Active Directory, stavu a iPhone. Tyto informace interně používá Lync pro iPhone

Použití informací: Kontaktní informace z Outlook, Active Directory, Stavu a iPhone se zobrazují v uživatelském rozhraní Lyncu pro iPhone.

Volba/řízení: Nastavení funkce Jednotné úložiště kontaktů je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×