Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Poslední aktualizace: srpen 2012

Obsah

Tato stránka představuje dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync. Chcete-li porozumět principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu platformy Microsoft Lync, přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync a tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů řeší nasazení a použití komunikačního softwaru Microsoft Lync Phone Edition ve vaší síti nebo v síti vašeho podniku. Pokud používáte Microsoft Lync Server jako službu – jinak řečeno, některá třetí strana (například společnost Microsoft) je hostitelem serverů, na kterých tento software běží, jsou této třetí straně předávány určité informace. Další informace o způsobu použití dat předávaných této třetí straně získáte od podnikového správce nebo poskytovatele služeb.

Archivace

K čemu tato funkce slouží: Archivace slouží organizacím, které můžou podléhat požadavkům na uchovávání dat na základě požadavků pro dané odvětví nebo zákonných požadavků nebo které můžou stanovit své vlastní organizační požadavky na uchovávání dat v podobě archivace určitých komunikací souvisejících s Lyncem a využívaných dat, která pomáhá tyto požadavky splnit.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Archivace ukládá obsah dvoustranných i vícestranných konverzací pomocí rychlých zpráv, obsah konferencí, včetně uloženého obsahu (například podkladů) a obsahu vztahujícího se k události (například připojování, opouštění, ukládání, sdílení a změny viditelnosti) na server nakonfigurovaný podnikovým správcem. Přenosy souborů mezi dvěma účastníky, zvukové a videokonverzace mezi dvěma účastníky, sdílení aplikací při konverzaci mezi dvěma účastníky, konferenční poznámky a hlasování není možné archivovat. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Umožňuje organizaci archivovat obsah ke splnění požadavků pro dané odvětví, zákonných požadavků nebo vlastních organizačních požadavky na uchovávání dat.

Volba/řízení: Archivace je ve výchozím nastavení vypnutá. U této funkce nejsou žádné ovládací prvky na úrovni uživatele, spravuje ji podnikový správce organizace.

Automatická aktualizace image

K čemu tato funkce slouží: Aktualizace image stáhne aktualizace softwaru Lyncu Telefon Edition z podnikové sítě a nainstaluje je do telefonu. Správce vašeho podniku určuje, které umístění se použije k aktualizaci.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud se správce rozhodne povolit aktualizaci image, informace o tom, kdo je k zařízení přihlášený, verze softwaru Lync Telefon Edition a informace o zařízení se odesílají na server ve vašem podniku. Microsoftu se neodesílají žádné osobní údaje.

Použití informací: Pokud je k dispozici jiná verze softwaru Lync Telefon Edition, služba Image Update ji automaticky stáhne a nainstaluje na stolní telefon. Tato aktualizace se stáhne z podnikové sítě.

Volba/řízení: Uživatel v telefonu nemůže řídit žádný aspekt aktualizace obrázku. Pouze správce vašeho podniku se může rozhodnout, jestli chcete povolit nebo zakázat aktualizaci image pro telefon.

Služba testování zvuku

K čemu tato funkce slouží: Služba audiotestování umožňuje uživateli zkontrolovat kvalitu hovoru pomocí testovacího hovoru v Lyncu, což uživateli umožňuje slyšet, jak by při skutečném hovoru zazněl. Když kliknete na tlačítko Zkontrolovat kvalitu hovoru, služba Audio Test Service umístí simulovaný hovor a vyzve uživatele, aby nahrál krátký vzorek hlasu (přibližně 5 sekund) a přehrál ho zpět. Pokud je výkon sítě neoptimální nebo zařízení uživatele není správně nastavené nebo nakonfigurované, projeví se to v kvalitě ukázky hlasu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Při volání služby testování zvuku se nahrává krátká (přibližně 5sekundová) ukázka hlasu. Po ukončení volání služby testování zvuku je ukázka hlasu odstraněna. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Ukázku hlasu použijete vy ke kontrole nebo ověření kvality zvuku volání v Lyncu na základě kvality záznamu.

Volba/řízení: Pokud nechcete nahrát ukázku hlasu, můžete se rozhodnout, že nebudete volat testem. Pokud chcete provést testovací hovor, klikněte na Nastavení na telefonu s Lyncem Telefon Edition na Provést testovací hovor.

Protokoly hovorů

K čemu tato funkce slouží: Funkce Protokoly hovorů uživateli umožňuje uložit záznam hlasových hovorů provedených v Lyncu do složky Microsoft Outlooku.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o hlasových hovorech, jako jsou počáteční čas, koncový čas, doba trvání a účastníci hovoru, budou uložené ve složce Historie konverzací Outlooku. Předměty a místa schůzek se dají taky protokolovat, a to tak, že v dialogovém okně Možnosti na kartě Osobní vyberete jako správce osobních informací Outlook. V protokolech hovorů se neukládá obsah hlasových hovorů. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Uživatel může pomocí protokolů volání sledovat a prohlížet svou historii volání.

Volba/řízení: Ve výchozím nastavení jsou protokoly volání zapnuty. Podnikový správce můžete protokoly volání v podniku povolit nebo zakázat. Protokoly volání se spravují pomocí desktopového klienta Lyncu.

Stav nahrávání hovoru

K čemu tato funkce slouží: Když některý prezentující během hlasového hovoru nahrává, zobrazuje se na telefonu, na kterém běží Lync Phone Edition, na pásu karet hovoru text „Nahraný hovor“.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud se některý prezentující v hovoru rozhodl povolit záznam, budou tito prezentující během hovoru zaznamenávat váš zvuk. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Tyto informace můžete použít k určení, jestli se chcete účastnit hovoru. Existují však určité výjimky týkající se toho, kdy se tento stav může nebo nemusí zobrazit správně:

  • Pokud správce tuto oznamovací funkci vypne, tak i když některý další prezentující nahrávání hovoru povolí, tento stav se vám na pásu karet hovoru nezobrazí.

  • Pokud bude mít hovor 25 nebo víc účastníků, nebude tato oznamovací funkce fungovat podle očekávání. Na některých telefonech se stav nahrávání nemusí vůbec zobrazit. Na jiných telefonech se může trvale zobrazovat „Hovor může být nahráván“, i když žádný prezentující hovor nenahrává.

Volba/řízení: Lync Telefon Edition neumožňuje vypnout stav nahrávání hovorů. Tuto funkci může řídit jenom podnikový správce.

ID volajícího v seznamu účastníků schůzky

K čemu tato funkce slouží: Funkce ID volajícího v seznamu účastníků schůzky zobrazuje ID volajícího všech účastníků schůzky v seznamu účastníků.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Shromažďují se ID volajícího účastníků schůzky. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Při připojení ke schůzce se ID volajícího účastníka zobrazí ostatním účastníkům v seznamu účastníků schůzky.

Volba/řízení: Pro tuto funkci neexistují žádné ovládací prvky koncového uživatele. Id volajícího je přijato od poskytovatele telefonních služeb. Někteří poskytovatelé umožňují uživatelům vypnout ID volajícího. Další informace získáte od podnikového správce nebo poskytovatele telefonních služeb.

Protokolování na straně klienta

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je povolené protokolování na straně klienta, budou zaprotokolované určité informace o použití a budou uložené na počítači uživatele. Do protokolů na straně klienta jsou ukládány například předměty schůzek a jejich místa, zprávy protokolu SIP, odpovědi na pozvání Lyncu, informace o odesílateli a příjemci rychlých zpráv, cesta, kudy zpráva šla, seznam kontaktů uživatelů a informace o stavu (dostupnosti), názvy aplikací, příloh, souborů Microsoft PowerPointu, tabulí nebo hlasování, které se sdílelo, včetně sdílených hlasovacích otázek a index možnosti, pro které se hlasovalo. Obsah konverzací v Lyncu se neukládá (rychlé zprávy, powerpointové balíčky snímků, obsah tabulí, poznámky, podrobnosti o hlasování atd.). Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace shromažďované v protokolech na straně klienta může používat zákaznická podpora uživatelů nebo se můžou posílat do společnosti Microsoft k řešení problémů s Lyncem.

Volba/řízení: Protokolování na straně klienta je ve výchozím nastavení vypnuté. Podnikový správce můžete tuto funkci v podniku povolit nebo zakázat. Client-Side protokolování se spravuje pomocí desktopového klienta Lyncu.

Karta kontaktu

K čemu tato funkce slouží: Karta kontaktu zobrazuje informace o kontaktu, stavu a poloze o vás a lidech ve vaší organizaci v Lyncu i v posledních verzích Outlook. Umožňuje taky jedním kliknutím začít komunikaci s kontaktem. Přímo z karty kontaktu můžete kontaktu třeba poslat rychlou zprávu, poslat e-mail nebo mu zavolat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Statické informace na kartě kontaktu se shromažďují z firemního adresáře podniku (jako je Active Directory). Dynamické informace, jako jsou informace o volném čase kalendáře, se načítají z Microsoft Exchange Server; informace o poloze se načítají několika způsoby (viz oddíl Umístění), telefonní čísla může načíst z podnikového adresáře nebo zadat ručně uživatel a informace o stavu spravuje Lync pomocí Outlook Kalendář (pokud je povoleno uživatelem) nebo je uživatel zadá ručně. Lync Server tyto informace sdílí s ostatními lidmi v organizaci. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Karta kontaktu se používá k zobrazení informací o kontaktu, místě a přítomnosti lidí v organizaci uživatelů. Množství informací zobrazených v Lyncu a Outlook kontaktech uživatele je možné řídit nastavením "vztahů ochrany osobních údajů" a povolením nebo zakázáním režimu ochrany osobních údajů (viz část Režim ochrany osobních údajů).

Volba/řízení: Toto chování se nedá ovládat z telefonu. Spravuje se pomocí desktopového klienta Lync.

Služby tísňového volání (112)

K čemu tato funkce slouží: Když ji zpřístupní služba tísňového volání podnikového správce, umožní Lyncu přenášet umístění poskytovateli směrovací služby jiného výrobce vybraného zákazníkem. Poskytovatel směrovací služby třetí strany pak při vytáčení čísla služeb tísňového volání (například 911 v USA) přesměruje polohu na účastníky tísňového volání. Pokud je tato možnost povolená, informace o poloze přenášené pracovníkům služeb tísňového volání představují umístění, které podnikový správce přiřadil každému uživateli (například číslo budovy a kanceláře) a zadal do databáze umístění, nebo pokud takové umístění není k dispozici, mohou uživatelé umístění zadat do pole Umístění ručně. Pokud uživatel vytáčí služby tísňového volání při používání Lyncu přes bezdrátové připojení k internetu, i když jsou stále ve svém pracovním umístění, informace o poloze přenášené respondentům tísňového volání budou pouze přibližným umístěním na základě umístění přiřazeného bezdrátovému koncovému bodu, se kterým komunikuje jeho počítač. Informace o poloze tohoto bezdrátového koncového bodu navíc zadávají ručně podnikový správce, a proto informace o poloze přenášené pracovníkům služeb tísňového volání nemusí být skutečným fyzickým umístěním uživatele. Aby byla tato funkce plně funkční, musí podnik zachovat směrovací službu poskytovanou certifikovanými poskytovateli řešení a služba je dostupná jenom v rámci USA.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o místě, které získá Lync, jsou určené informacemi získanými automaticky ze serveru Location Information Server nebo informacemi, které uživatel zadal ručně do pole Místo. Tyto informace jsou uloženy v paměti počítače uživatele, takže když je zadáno číslo služeb tísňového volání, budou tyto informace o místě přenesené současně s voláním, aby bylo možné zajistit směrování k příslušnému poskytovateli služeb tísňového volání a poskytnout informace o jejich přibližné pozici. Informace o pozici se můžou taky poslat pomocí rychlé zprávy místní bezpečnostní službě. U volání na tísňovou linku bude podrobný záznam tohoto volání obsahovat informace o místě. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace o místě slouží ke směrování hovoru na příslušného poskytovatele služeb tísňového volání a k vyslání pracovníků, kteří mají na tísňové volání reagovat. Tyto informace lze odeslat také bezpečnostní službě v podniku jako upozornění, které bude obsahovat informace o umístění volajícího a zpětném volání.

Volba/řízení: Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a musí ji povolit podnikový správce. Informace o tom, jestli je tato funkce dostupná, vám podá podnikový správce. Nemůžete žádným způsobem ovládat, jestli budou informace o místě při tísňovém volání získávány automaticky nebo předávány pracovníkům dispečinku tísňového volání.

Poznámka:  Podnikový správce může funkci tísňového volání omezit pouze na místo vašeho pracoviště, a proto byste u něj měli informovat o tom, v jakém rozsahu jsou funkce tísňového volání dostupné.

Místo (poloha)

K čemu tato funkce slouží: Umístění zobrazuje aktuální geografickou polohu a časové pásmo uživatele ostatním uživatelům Lyncu pomocí funkce stavu karty kontaktu (viz část Karta kontaktu). Uživatelé můžou řídit, jaké informace se sdílejí s ostatními tím, že v desktopovém klientovi Lyncu povolí režim ochrany osobních údajů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Data o geografické poloze se shromažďují jedním ze dvou mechanismů: ručně zadáte data nebo podnikový server location information poskytuje data o poloze lyncu Telefon Edition. Kromě toho se vaše časové pásmo načte z operačního systému spuštěného v telefonu. Shromažďovaná data o poloze se skládají z řetězce "description" a také z formátovaných informací o adrese. Popis je libovolný řetězec, který by pomohl informovat ostatní o vaší poloze (například "Domů" nebo "Práce"), zatímco formátované informace o adrese je občanská adresa určená k tomu, aby vás našli (například "5678 Main St, Buffalo, NY, 98052"). Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Popis polohy a data časového pásma se sdílí přes stav Lyncu Telefon Edition na základě konfigurace ochrany osobních údajů o stavu. Tyto informace se u uživatele zobrazují na kartě kontaktu. Formátovaná adresa (civilní adresa) není sdílena prostřednictvím stavu.

Volba/řízení: Pokud vaše podniková správa povolila sdílení polohy a umožňovala vám zobrazit uživatelské rozhraní pro úplné umístění, budete mít na obrazovce Telefon Umístění ovládací prvek Nastavit umístění. Tento ovládací prvek umožňuje ručně upravit textový řetězec, který se sdílí s přítomností (popis umístění).

Vytáčení čísla pro schůzku

K čemu tato funkce slouží: Vytáčené připojení ke schůzce umožňuje uživatelům Lyncu Telefon Edition, kteří se účastní schůzky, přidat k existující konverzaci nebo schůzce číslo veřejné telefonní sítě (PSTN). Uživatele veřejné telefonní sítě můžete přidat zavoláním čísla veřejné telefonní sítě z číselníku Lyncu. Když se uživatel veřejné telefonní sítě přidá, když hovor zvedne.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Uživateli čísla veřejné telefonní sítě se při hovoru s pozvánkou na schůzku zobrazí ID volajícího (organizátora schůzky nebo účastníka schůzky).

Použití informací: ID volajícího slouží osobě, která hovor přijímá, k identifikaci volajícího.

Volba/řízení: Tuto funkci nemůže žádným způsobem řídit uživatel ani podnikový správce.

Osobní fotografie

K čemu tato funkce slouží: Osobní fotografie umožňuje uživatelům zobrazit osobní fotografii ostatním v organizaci na kartě kontaktu. Pokud se uživatel rozhodne zobrazit svůj osobní obrázek na kartě kontaktu, ostatní uživatelé Lyncu budou moct obrázek zobrazit v seznamu kontaktů Lyncu pomocí možnosti Zobrazit fotky kontaktů. Když se uživatel rozhodne zobrazit svoji osobní fotografii jiným uživatelům, může zobrazit výchozí fotografii používanou jeho organizací, pokud je tato možnost v jeho podniku povolená, nebo může fotografii nahrát ze svého počítače.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Předvolby sdílení osobní fotografie a všechny vlastní fotografie, které byly nahrány. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace se ukládají na Lync Server a slouží k přizpůsobení možností uživatele a ke sdílení s ostatními uživateli.

Volba/řízení: Tato funkce se nedá ovládat z aplikace Lync Phone Edition. Musí se spravovat pomocí desktopového klienta Lync.

Informace o stavu a kontaktní informace

K čemu tato funkce slouží: Informace o stavu a kontaktní informace uživateli umožňují zobrazit informace o ostatních uživatelích (ve vaší organizaci i mimo ni) a sdílet vlastní publikované informace, jako je přítomnost, stav, pracovní funkce, telefonní číslo, umístění pracoviště a poznámky. Podnikový správce může také nakonfigurovat integraci s Outlook a Exchange Server tak, aby se zobrazily zprávy o stavu mimo kancelář uživatele a další informace o stavu (například když má uživatel naplánovanou schůzku ve svém Outlook kalendáři).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přihlašovací adresa a heslo uživatele pro účely přihlášení a ověření. Všechna další telefonní čísla, která může chtít zpřístupnit, informace, jako jsou zprávy mimo kancelář a další informace o stavu, pokud správce nakonfiguroval Outlook a Exchange Server integraci a povolil je v Outlook, včetně poznámek nebo dostupnosti, které uživatel mohl mít ručně, je k dispozici na kartě kontaktu. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Přihlašovací adresa a heslo se používají k přihlášení k Lyncu a připojení k serveru Lyncu. Na základě toho, jak uživatel nakonfiguroval nastavení ochrany osobních údajů, budou mít ostatní uživatelé a programy Lyncu přístup k informacím o stavu, kontaktech a stavu, pokud jsou publikované, aby mohli uživatelé lépe komunikovat.

Volba/řízení: Uživatelé můžou zvolit, jaké informace se o sobě publikují, nebo jejich podnikový správce může konfigurovat publikované informace jejich jménem. Pokud správce nezakázal uživatelům řídit své publikované informace, může své nastavení kdykoli změnit pomocí desktopového klienta Lyncu.

Jednotné úložiště kontaktů

K čemu tato funkce slouží: Jednotné úložiště kontaktů je tvořeno těmito hlavními funkcemi:

  • Sloučení hledání – Tato funkce slučuje globální adresář s outlookovými osobními kontakty uživatele, takže při hledání kontaktu bude ve výsledcích hledání jenom jedna položka.

  • Sloučení kontaktů – Tato funkce agreguje kontaktní informace mezi aplikací Outlook a položkami globálního adresáře pomocí odpovídajících e-mailových adres a přihlašovacích identifikátorů. Po určení shody agreguje aplikace Lync data ze tří zdrojů dat (z aplikace Outlook, globálního adresáře a z informací o stavu dostupnosti). Tato agregovaná data se zobrazují v různých součástech uživatelského rozhraní, například ve výsledcích hledání, v seznamu kontaktů a na kartě kontaktu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Lync Telefon Edition agreguje kontaktní informace z informací o stavu, Active Directory a Outlook. Tyto informace interně používá Lync Telefon Edition. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Kontaktní informace z funkce stavu dostupnosti, z adresáře Active Directory a z Outlooku se zobrazují v uživatelském rozhraní aplikace Lync Phone Edition (seznam kontaktů, karta kontaktu, výsledky hledání atd.).

Volba/řízení: Slučování je ve výchozím nastavení zapnuté. Správce ani uživatel ho nemůže ovládat.

Zlepšení kvality hlasu

K čemu tato funkce slouží: Lync zobrazuje upozornění, která pomáhají uživateli zlepšit kvalitu hovoru, pokud během hovoru zjistí problémy se zařízením, sítí nebo počítačem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Lync shromáždí informace o nastavení zvukového zařízení koncového uživatele, nastavení sítě a dalších připojeních médií, aby zjistil kvalitu zvuku. Pokud Lync zjistí, že něco nepříznivě ovlivňuje kvalitu zvuku během hlasové komunikace, bude koncový uživatel informován, že došlo k problému s kvalitou hlasu. Ostatním účastníkům hovoru se zobrazí jenom oznámení, že koncový uživatel používá zařízení způsobující nízkou kvalitu zvuku. Neuvidí, jaké zařízení koncový uživatel používá. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace odesílané ostatním účastníkům hovoru jim pomůžou zdokonalit kvalitu hovoru.

Volba/řízení: V aplikaci Lync Phone Edition nelze vypnout upozornění na kvalitu hovoru.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×