Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Poslední aktualizace: říjen 2010

Obsah

Tato stránka obsahuje dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync. Abyste rozuměli principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu Microsoft Lync, přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync a tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se zabývá nasazením a používáním softwaru Microsoft Lync Server 2010 nasazeného v podnikové síti. Pokud vaše společnost používá Lync Server 2010 jako službu (jinými slovy, pokud třetí strana (například Microsoft) hostuje servery, na kterých software běží), informace se předávají dané třetí straně.

Archivace

K čemu tato funkce slouží : Archivace umožňuje podnikovému správci archivovat konverzace pomocí rychlých zpráv, aktivity schůzek a obsah a charakteristiky použití, jako jsou přihlášení uživatelů a zahájení konverzací a připojení.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Archivace ukládá obsah konverzací pomocí rychlých zpráv, informace o využití rychlých zpráv koncového uživatele, obsah schůzek a informace o schůzkách na serveru, který konfiguruje podnikový správce. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Podnikový správce může tyto informace použít ke správě podnikového používání Lync Serveru 2010.

Volba/řízení: Archivace je ve výchozím nastavení vypnutá a podnikový správce ho může zapnout tak, že přejde na stránku monitorování a archivace Ovládací panely Microsoft Lync Serveru 2010 Nastavení a aktualizuje zásady archivace a konfiguraci archivace.

Informační kanál o aktivitách

K čemu tato funkce slouží: Informační kanál o aktivitách umožňuje koncovým uživatelům zobrazit "aktualizace sociálních sítí" ze svých kontaktů v seznamu kontaktů. Umožňuje koncovým uživatelům zobrazit ostatním vaše nejnovější osobní poznámky, změny vašeho obrázku a změny v názvu nebo umístění kanceláře.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Koncoví uživatelé budou v Microsoft Lyncu 2010 prostřednictvím stavu publikovat následující informace:

 • Čas aktualizace svojí podnikové fotografie (z podnikového adresáře společnosti, například z Active Directory Domain Services)

 • Obrázek určený pro web (který koncový uživatel uloží na server a který mají vidět ostatní uživatelé) spolu s časem aktualizace

 • Svoji funkci v podniku a čas, kdy došlo k její změně (z podnikového adresáře)

 • Umístění svého pracoviště v podniku a čas, kdy došlo k jeho změně (z podnikového adresáře)

 • Historii několika posledních osobních poznámek, které vystavili

 • Svoji poznámku Mimo kancelář ze systému Microsoft Exchange Server

Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Tyto informace budou sdílené s kontakty ze seznamu kontaktů koncového uživatele, které si zobrazí jeho informační kanál o aktivitách a pro které má koncový uživatel nastavený vztah ochrany osobních údajů Přátelé a rodina, Pracovní skupina, Kolegové nebo Externí kontakty.

Volba/řízení: Podnikový správce může nakonfigurovat nastavení PersonalNoteHistoryDepth v pásmu, které určuje, kolik osobních poznámek se bude uchovávat pro koncového uživatele. Pokud je nastavená hodnota 0, neuchová se žádná historie poznámek a uloží se jenom aktuální poznámka (stejně jako v předchozích verzích). Každý koncový uživatel bude mít také možnost nic nepublikovat do informačního kanálu aktivit kontrolou příslušného nastavení v možnostech Lyncu 2010.

Adresářová služba

K čemu tato funkce slouží: Služba Adresář umožňuje klientům Lync Serveru, jako je Lync, Microsoft Lync 2010 Mobile atd. vyhledávat kontakty.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Koncový uživatel poskytuje hledaný řetězec, který se pak použije k vyhledání shody v databázi adresáře nebo v souborech ke stažení adresáře. Všechny odpovídající záznamy nalezené pro daný hledaný řetězec se vrátí zpět klientovi.

Použití informací: Informace obsažené v hledaném řetězci se použijí k vyhledávání odpovídajících záznamů.

Volba/řízení: Služba adresáře je ve výchozím nastavení povolená. Tato služba není možné zakázat.

Řízení přístupu volání

K čemu tato funkce slouží: Funkce řízení přístupu volání umožňuje podnikovým správcům řídit množství přenosů zvuku a videa Lync Serveru v síti WAN.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Řízení přístupu volání shromažďuje, zpracovává a přijímá IP adresy volajícího a volaného, informace o umístění koncového bodu (uvnitř nebo mimo podnikovou síť) na obou stranách a jestli je volání federované. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Podnikový správce může tyto informace využít při správě používání určité sítě WAN pro zvuková a audiovizuální volání Lync Serveru.

Volba/řízení: Řízení přístupu volání je ve výchozím nastavení vypnuté a podnikový správce ho může zapnout tak, že přejde na stránku nastavení konfigurace sítě Ovládací panely Lync Serveru 2010 a aktualizuje globální zásady tak, aby povolil správu šířky pásma.

Poznámka:  Zásady řízení přístupu volání můžou mít vliv na služby tísňového volání (to znamená, že služby tísňového volání můžou být směrovány na nesprávnou dálkovou linku).

Shromažďování dat a vytváření sestav podrobných výpisů hovorů

K čemu tato funkce slouží: Funkce shromažďování dat a vytváření sestav záznamů podrobností volání (CDR) shromažďuje a hlásí podrobnosti o komunikaci mezi dvěma účastníky a schůzkách, ke kterým došlo pomocí Lync Serveru.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je tato možnost povolená, zaznamenávají se data ze všech komunikací a schůzek mezi dvěma účastníky do databáze CDR. (Obsah se nezaznamená.) Data CDR jsou uložená v databázi monitorovacího serveru nasazené v podniku a hlášená v sadě standardních sestav monitorovacího serveru. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Data CDR se dají použít ke kontrole historie komunikace mezi dvěma účastníky a schůzek, ke kterým došlo v organizaci.

Volba/řízení: CdR je ve výchozím nastavení zapnuté, ale podnikový správce musí pro shromažďování dat CDR nainstalovat monitorovací server připojený k back-endové databázi monitorovacího serveru. Podnikový správce může nasadit standardní sestavy monitorovacího serveru nebo vytvořit vlastní sestavy dotazováním na databázi monitorovacího serveru.

Delegování volání

K čemu tato funkce slouží: Delegování volání umožňuje koncovým uživatelům přiřazovat jednoho nebo více delegátů, kteří mohou za ně uskutečňuje hovory a odpovídat na ně, a nastavit online schůzky a připojovat se k nim jejich jménem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Když delegát nebo delegáti odpoví na volání jménem koncových uživatelů, dostanou koncoví uživatelé e-mailové oznámení informující je o této události. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Koncoví uživatelé můžou tuto funkci použít k práci se svými delegáty, aby delegáti mohli spravovat svůj plán a schůzky. Koncoví uživatelé můžou také sledovat své delegáty ohledně volání, která byla uskutečněna nebo zodpověděna jejich jménem.

Volba/řízení: Delegování volání je ve výchozím nastavení vypnuté a musí být zapnuté podnikovým správcem nastavením EnableDelegation na True.

Poznámka:  Enterprise správci můžou nastavit synchronizaci delegáta kalendáře Exchange s Lync Serverem. Pokud je tato možnost povolená, Exchange delegáti kalendáře s odpovídajícími oprávněními (stejná nebo větší než oprávnění pro neupravení autorů) se automaticky přidají jako delegáta koncového uživatele v Lyncu. Tím se nezmění nastavení přesměrování hovorů koncového uživatele.

Ovládací prvky ID volajícího

K čemu tato funkce slouží: Funkce Ovládací prvky ID volajícího řídí telefonní číslo, které se zobrazí volané straně. Podnikový správce se může rozhodnout potlačit ID volajícího na trasu zadáním alternativního čísla. Alternativní číslo se zobrazí jako ID volajícího pro všechna volání procházející přes danou trasu. Příkladem může být, když koncový uživatel zavolá ze svého osobního telefonního čísla do práce, volaná strana místo osobního čísla práce uživatele uvidí obecné číslo společnosti.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Zobrazí se telefonní číslo volající strany.

Použití informací: Slouží k potlačení telefonního čísla volající strany a zobrazení alternativního čísla.

Volba/řízení: Potlačit ID volajícího je možné zaškrtnout nebo zrušit jeho zaškrtnutí tak, že přejdete na stránku Lync Server 2010 Ovládací panely Route. Pokud není zaškrtnuté políčko Potlačit ID volajícího , zobrazí se telefonní číslo volajícího. Pokud je zaškrtnuté políčko Potlačit ID volajícího , musí být zadáno alternativní číslo, které se zobrazí volané straně.

Zobrazení jména volající strany

K čemu tato funkce slouží: Toto zobrazované jméno obsahuje jméno koncového uživatele uložené v místním úložišti Lync Serveru (adresářová služba). U odchozích hovorů od koncových uživatelů na Lync Serveru do veřejné přepnuté telefonní sítě (PSTN) tato funkce odesílá všechny informace zobrazovaného názvu do výstupní brány veřejné telefonní sítě, IP pobočkové ústředně nebo kontroleru ohraničení relace.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: U odchozích volání ze sítě Lync Serveru se zobrazovaný název odešle do výchozí brány veřejné telefonní sítě, IP pobočkové ústředny nebo hraničního kontroleru relace, pokud v Lync Serveru neexistují žádná omezení ochrany osobních údajů pro poskytování těchto informací. Tyto informace se pak dají zobrazit cílové straně hovoru.

Použití informací: Informace se používají, aby volaná strana zobrazovala jméno volající strany spolu s telefonním číslem volající strany. To by nemělo být považováno za konečné.

Volba/řízení: V současné době nejsou v Lync Serveru žádné ovládací prvky pro nastavení omezení ochrany osobních údajů pro poskytování informací zobrazovaného názvu. Zobrazovaný název se vždy přenáší ze serveru. Některé brány veřejné telefonní sítě, IP pobočkové ústředně nebo řadiče ohraničení relace můžou mít možnost filtrovat nebo nahrazovat informace zobrazovaného názvu podle směru volání (příchozí, odchozí).

Protokolování na straně klienta

K čemu tato funkce slouží: Protokolování na straně klienta umožňuje koncovým uživatelům protokolovat informace o využití Lyncu do svého počítače ve svém profilu uživatele.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je tato možnost povolená, uloží se na počítač koncového uživatele: předmět schůzky, umístění, zprávy protokolu SIP (Session Initiation Protocol), odpovědi na konverzace Lyncu, informace o odesílateli a příjemci každé zprávy Lyncu, trasa, kterou zpráva přijala, seznam kontaktů a informace o stavu. Obsah jejich konverzací v Lyncu se neukládá. Do Microsoftu se automaticky neodesílají žádné informace, ale koncoví uživatelé nebo podnikový správce se můžou rozhodnout protokoly odeslat do Microsoftu ručně.

Použití informací: Protokoly na straně klienta se dají použít k řešení potíží s Lyncem.

Volba/řízení: Client-Side Protokolování je ve výchozím nastavení vypnuté a musí být zapnuté podnikovým správcem nastavením ucEnableUserLogging na hodnotu 1.

Služby tísňového volání (112)

K čemu tato funkce slouží: Když ji zpřístupní služba tísňového volání podnikového správce, umožní Lyncu přenášet umístění poskytovateli směrovací služby jiného výrobce vybraného zákazníkem. Poskytovatel směrovací služby třetí strany pak při vytáčení čísla služeb tísňového volání (například 911 v USA) přesměruje polohu na účastníky tísňového volání. Podnikový správce může omezit schopnost tísňového volání na pracovní místo koncového uživatele, aby správce měl každému koncovému uživateli sdělit, v jakém rozsahu je funkce tísňového volání dostupná. Pokud je tato možnost povolená, informace o poloze přenášené pracovníkům služeb tísňového volání představují umístění, které podnikový správce přiřadil k umístění koncového uživatele (například číslo kanceláře) a které bylo zadáno do databáze umístění, nebo v případě, že takové umístění není k dispozici, může být umístění, které koncoví uživatelé zadali do pole umístění ručně. Pokud koncoví uživatelé vytáčí služby tísňového volání při používání Lyncu přes bezdrátové připojení k internetu, když jsou stále ve svém pracovním umístění, informace o poloze přenášené respondentům tísňového volání budou pouze přibližným umístěním, protože se jedná o umístění konkrétního bezdrátového koncového bodu, se kterým komunikuje jejich počítač. Informace o poloze tohoto bezdrátového koncového bodu navíc zadávají ručně podnikový správce, a proto informace o poloze přenášené pracovníkům služeb tísňového volání nemusí být skutečnou polohou koncového uživatele. Aby byla tato funkce plně funkční, musí si podnik zachovat směrovací službu poskytovanou certifikovanými poskytovateli řešení a služba je dostupná jenom v rámci USA.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace o poloze: Informace o poloze získané Lyncem jsou určeny automatickými informacemi o poloze vyplněnými serverem informací o poloze organizace (LIS) nebo informacemi o umístění, které koncový uživatel ručně zadal do pole umístění. Tyto informace jsou uloženy v paměti počítače koncového uživatele, takže při zadání čísla služeb tísňového volání se tyto informace o poloze přenesou s voláním za účelem směrování na příslušného poskytovatele služeb tísňového volání a poskytnutí jejich přibližné polohy. Umístění koncového uživatele může být také odesláno prostřednictvím rychlé zprávy místnímu bezpečnostnímu oddělení. U tísňových volání bude záznam podrobností hovoru obsahovat informace o poloze volajícího. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace o místě slouží ke směrování hovoru na příslušného poskytovatele služeb tísňového volání a k vyslání pracovníků, kteří mají na tísňové volání reagovat. Tyto informace lze odeslat také bezpečnostní službě v podniku jako upozornění, které bude obsahovat informace o umístění volajícího a zpětném volání.

Volba/řízení:

Zakázáno:

E911 je ve výchozím nastavení zakázaný. Pokud ji podnikový správce povolí, je možné zásady místa změnit nebo odebrat z podsítí a od uživatelů a poskytovatel služeb může směrovací služba ukončit.

Povoleno:

Zásady umístění, které umožňují E911, musí být definované a přiřazené buď podsíti, kde se klienti sjednocené komunikace budou registrovat od uživatelů, uživatelů nebo obou. Směrovací službu E911 je potřeba získat od poskytovatele služeb a připojení směrování k vytvořenému poskytovateli služeb.

Infrastruktura určení polohy

K čemu tato funkce slouží: Informace o poloze a časovém pásmu koncového uživatele se počítají a sdílí s ostatními prostřednictvím funkce stavu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Data o zeměpisné poloze koncového uživatele se shromažďují jedním ze dvou mechanismů: uživatel data zadá ručně nebo je automaticky vyplní podnikový server informací o poloze (LIS). Kromě toho se časové pásmo koncového uživatele načte z operačního systému Windows v počítači koncového uživatele. Shromažďovaná data o poloze se skládají z řetězce "description" a také z formátovaných informací o adrese. Popis je libovolný řetězec, který by pomohl informovat ostatní o umístění koncového uživatele (například "Domů" nebo "Práce"), zatímco formátované informace o adrese jsou občanská adresa (například "5678 Main St, Buffalo, NY, 98052"). Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Popis polohy a data časového pásma se sdílí s ostatními přes stav Lyncu na základě toho, jak je nakonfigurované jejich soukromí stavu. Informace se zobrazí na kartě kontaktu uživatele. Mějte na paměti, že formátovaná adresa (občanská adresa) se nesdílí přes kartu kontaktu, ale může být předána pracovníkům služeb tísňového volání, pokud koncový uživatel provede tísňové volání (např. 911). (Viz popis Služby tísňového volání.)

Volba/řízení:

Podnikový správce má následující ovládací prvky:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled Pokud je nastavená hodnota True, položka názvu umístění v poli umístění a úplné dialogové okno Umístění jsou k dispozici pomocí položky Nastavit umístění v nabídce oblast umístění. Pokud je nastavená hodnota False, je pro název umístění v poli umístění k dispozici omezená položka umístění. Pokud je ovládací prvek nastavený na Hodnotu True, budou se data o poloze sdílet pro volání služeb tísňového volání. Pokud je nastavená hodnota Nepravda, nebude sdílena prostřednictvím volání služeb tísňového volání. Koncoví uživatelé tuto možnost nemohou přepsat. Mějte na paměti, že popis umístění (načtený z lisu nebo zadaný koncovým uživatelem) se bude dál sdílet přes přítomnost bez ohledu na to, jak je tento přepínač nastavený.

 • UseLocationForE911Only Pokud je nastavená hodnota True, nebudou se data o poloze v lisu automaticky sdílet prostřednictvím stavu. Pokud je nastavená hodnota Nepravda, budou data o poloze v lisu automaticky sdílena prostřednictvím stavu.

 • PublishLocationDataDefault Tento ovládací prvek nakonfiguruje výchozí chování pro všechny uživatele, kteří se explicitně nevolili sdílet nebo nesdílejí popis polohy pomocí stavu. Pokud je nastavená hodnota True, bude umístění ve výchozím nastavení sdílené. Pokud je nastavená hodnota Nepravda, umístění se ve výchozím nastavení nebude sdílet.

 • LocationRequired Toto nastavení určuje, jestli se koncovým uživatelům zobrazí výzva k zadání jejich umístění. Existují tři možné hodnoty: Ano, Právní omezení a Ne.

  • Yes (Ano): Pokud nejsou zadány informace o poloze, položka Nastavit místo se zobrazí červeně.

  • Právní omezení – pokud nejsou k dispozici žádná data o poloze, zobrazuje červeně text "Nastavit polohu" a vedle něj symbol "X". Koncoví uživatelé můžou kliknout na X a zobrazit právní omezení. Poznámka: Pokud tuto hodnotu vybere podnikový správce, bude muset vyplnit text právní omezení.

  • No (Ne): Pokud nejsou zadány informace o poloze, položka Nastavit místo se zobrazí černě.

Lync Web App Server

K čemu tato funkce slouží: Webovou komponentu Microsoft Lync Web Appu je třeba nasadit, aby bylo možné používat Lync Web App, což je program založený na modulu plug-in Microsoft Silverlight pro prohlížeč, pomocí kterého se uživatelé můžou připojit ke schůzkám.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přihlašovací adresa, heslo a informace o schůzce koncového uživatele se použijí k ověření uživatele před připojením ke schůzce. Informace o sdílení programů a sdílení plochy budou sdíleny se všemi uživateli v dané schůzce. Všichni účastníci schůzky budou moct zobrazit informace o stavu a kontaktních informacích koncového uživatele.

Použití informací: Přihlašovací adresa a heslo uživatele a informace o schůzce se použijí k ověření uživatele před připojením ke schůzce.

Volba/řízení: Webová komponenta Lync Web Appu je ve výchozím nastavení povolená.

Aspekty umístění přemostění médií

K čemu tato funkce slouží: Obejití médií určuje umístění výchozích IP adres ukončení místního média uživatele Lync Serveru a kontroleru brány veřejné telefonní sítě, IP pobočkové ústředně nebo ohraničení relace, který se má použít ve volání veřejné telefonní sítě nebo pobočkové ústředně přidružené k tomuto uživateli. Pokud jsou tyto dva prvky umístěny tak, aby byly dobře propojené, bez omezení šířky pásma a bylo povolené obcházení médií, média budou proudit přímo mezi uživatelem Lync Serveru a bránou veřejné telefonní sítě, IP pobočkovou ústřednou nebo hraničním řadičem relace a obchází server zprostředkování Lync Serveru. Signál pro volání bude i nadále přecházet z uživatele Lync Serveru na server zprostředkování Lync Serveru a na bránu veřejné telefonní sítě, IP pobočkovou ústřednu nebo hraniční kontroler relace.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Umístění IP adresy pro ukončení místního výchozího média pro koncového uživatele a kontroleru brány veřejné telefonní sítě/ IP pobočkové ústředny nebo hraničního řadiče relace se určuje tak, že se každá ip adresa místního výchozího média každé z nich shoduje s ID obejití uloženého v úložišti konfigurace Lync Serveru. ID obejití je identifikátor GUID a nefiltruje se podle accessového proxy serveru, takže se poskytuje externím uživatelům a federovaným uživatelům a je k dispozici pro uživatele. Tato funkce microsoftu neodesílá žádné informace.

Použití informací: Pokud je uživatel Lync Serveru a brána veřejné telefonní sítě, IP pobočková ústřednu nebo řadič ohraničení relace ve stejném národním prostředí, bude ID obejití přidružené k místní výchozí IP adrese média každého prvku stejné. Strana, která obdrží ID obejití od svého partnerského uzlu, uvidí, že jeho vlastní ID obejití se shoduje. V takovém případě může médium pro volání přecházet přímo mezi uživatelem Lync Serveru a bránou veřejné telefonní sítě, IP pobočkovou ústřednou nebo hraničním řadičem relace a obejít server zprostředkování.

Volba/řízení:

Obejití médií je ve výchozím nastavení zakázané globálně i pro každý kmen do konkrétní brány veřejné telefonní sítě, IP pobočkové ústředny nebo hraničního kontroleru relace. Podnikový správce ho může povolit globálně i pro konkrétní kmen pomocí následujících dvou metod.

Použití Ovládací panely Lync Serveru

 • Globální přemostění lze povolit tak, že kliknete na položku Network Configuration (Konfigurace sítě), v seznamu poklikejte na konfiguraci Global (Globální) a poté na stránce Edit Global Setting (Upravit globální nastavení) kliknete na položku Turn on media bypass (Zapnout přemostění médií) a vyberete vhodný poměr.

 • Přemostění pro jednotlivé dálkové linky lze povolit tak, že kliknete na položku Voice Routing (Směrování hlasového přenosu), kliknete na kartu Trunk Configuration (Konfigurace dálkové linky), poklikejte na existující dálkovou linku a poté na položku Enable media bypass (Povolit přemostění médií).

Použití prostředí Microsoft Lync Server 2010 Management Shell

 • K povolení přemostění médií pro dálkovou linku lze použít rutinu New-CsTrunkConfiguration nebo Set-CsTrunkConfiguration.

 • K povolení globálního přemostění médií lze použít rutinu New-CsNetworkMediaBypassConfiguration a Set-CsNetworkConfiguration.

Přílohy pro schůzku

K čemu tato funkce slouží: Koncoví uživatelé můžou sdílet soubory s účastníky schůzky tak, že je nahrají jako přílohy.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přílohy se ukládají na Lync Server podle zásad vypršení platnosti obsahu schůzek definovaných podnikovým správcem. Koncoví uživatelé se můžou rozhodnout nahrát přílohy. Přílohy si stahují oni nebo jiní uživatelé na schůzce. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace obsažené v nahraných přílohách schůzek se sdílí s ostatními účastníky schůzky Lyncu.

Volba/řízení: Podnikový správce může tuto funkci povolit nebo zakázat pro všechny uživatele prostřednictvím zásad AllowFileTransfer. Tato zásada je ve výchozím nastavení povolená.

Přenos souborů mezi dvěma účastníky

K čemu tato funkce slouží: Uživatelé Lyncu můžou přenášet soubory mezi sebou v konverzacích pomocí rychlých zpráv dvou stran (ne ve schůzkách).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Soubor se přenáší přímo mezi klienty Lyncu. Uživatel vybere soubor, který chce přenést, a spustí přenos souboru. Příjemce musí s přijetím souboru výslovně souhlasit. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Funkce přenosu souborů mezi dvěma účastníky umožňuje uživatelům posílat si soubory v reálném čase během konverzace pomocí rychlých zpráv.

Volba/řízení: Podnikový správce může tuto funkci povolit nebo zakázat pro všechny uživatele prostřednictvím zásad EnableP2PFileTransfer. Tato zásada je ve výchozím nastavení povolená.

Osobní fotografie

K čemu tato funkce slouží: Osobní obrázek zobrazuje osobní obrázek koncového uživatele ostatním koncovým uživatelům. Tato konfigurace je nakonfigurovaná jenom koncovým uživatelem a liší se od obrázku, který se nachází v podnikovém adresáři vaší organizace (například Active Directory).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Předvolba sdílení osobních obrázků koncového uživatele a webová adresa obrázku se shromažďují pomocí vstupu koncového uživatele a publikují se prostřednictvím stavu Lyncu. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace slouží k přizpůsobení prostředí koncového uživatele a ke sdílení jeho obrázku s ostatními.

Volba/řízení:

Podnikový správce řídí:

 • Určuje, jestli uživatelé obrázky ve výchozím nastavení sdílejí nebo ne. Toto nastavení jde změnit.

 • Maximální velikost obrázku, který si může každý uživatel stáhnout.

 • Jaké druhy obrázků jsou povoleny.

Ověřování kódem PIN

K čemu tato funkce slouží: Ověřování PIN je mechanismus, který slouží k ověřování uživatelů připojujících se ke schůzkám automatického telefonického systému konference a k prvnímu ověření uživatelů nasazujících Microsoft Lync 2010 Telefon Edition. Uživatel zadá telefonní číslo nebo rozšíření a PIN kód, který Lync Server používá k ověření přihlašovacích údajů uživatele. PIN kód může nastavit uživatel nebo ho může zřídit podnikový správce.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Během ověřování se shromažďují telefonní číslo nebo linky a PIN kód uživatele. Lync Server tyto informace ověří ve své back-endové databázi. PIN kód je uložený v back-endové databázi jako jednosměrná hodnota hash pro účely zabezpečení. Po nastavení se PIN kód nezobrazí nikomu. PIN kód může nastavit nebo resetovat uživatel, správce nebo uživatel technické podpory.

Jakmile správce nebo pracovník technické podpory PIN kód nastaví nebo obnoví, zobrazí se nový PIN kód, který jde případně odeslat uživateli e-mailem. Příslušná e-mailová šablona, kterou je možné upravit, obsahuje text, který uživatele informuje o tom, že PIN kód může zobrazit správce nebo pracovník technické podpory, a proto je doporučeno, aby si ho uživatel nastavil znova.

Použití informací:

Tento PIN kód používá Lync Server k ověření uživatele ke schůzce nebo k nasazení telefonu s Lyncem 2010 Telefon Edition.

Volba/řízení: Tato možnost je ve výchozím nastavení povolená. Podnikový správce může na stránce Ovládací panely Nastavení zabezpečení Lync Serveru zakázat ověřování PIN kódem zaškrtnutím políčka pro ověření PIN kódu.

Hlasování

K čemu tato funkce slouží: Uživatelé Lyncu můžou vést hlasování a shromažďovat anonymní odpovědi od účastníků během online schůzek a konverzací.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Jednotlivá hlasování jsou anonymní. Agregované výsledky hlasování vidí všichni prezentující a kterýkoli prezentující je může ukázat všem účastníkům. Hlasování se ukládají na Lync Serveru v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Funkce Hlasování zlepšuje spolupráci, protože umožňuje prezentujícím rychle určit preference účastníků.

Volba/řízení:

Podnikový správce má následující zásady:

 • EnableDataCollaboration: Tato zásada umožňuje podnikovému správci omezit všechny funkce spolupráce na datech – spolupráci microsoft PowerPoint, sdílení souborů, hlasování, spolupráci tabule a přílohy. Pokud jsou tyto zásady nastaveny na False (Nepravda), zásady nastavené pro tyto funkce na úrovni funkcí nejsou relevantní.

 • AllowPolling: Tato zásada umožňuje podnikovým správcům povolit nebo zakázat funkci dotazování. Tato funkce je ve výchozím nastavení povolená.

Informace o stavu a kontaktní informace

K čemu tato funkce slouží: Tato funkce umožňuje koncovým uživatelům získat přístup k informacím publikovaným o ostatních uživatelích (v rámci organizace i mimo ni) a poskytuje ostatním uživatelům přístup k informacím, které o nich publikovali, jako je stav, titul, telefonní číslo, umístění a poznámky. Podnikový správce může také nakonfigurovat spolupráci s klientem microsoft Outlook pro zasílání zpráv a spolupráci a Exchange tak, aby koncoví uživatelé zobrazili zprávy mimo kancelář a další informace o stavu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Koncoví uživatelé používají svoji přihlašovací adresu a heslo pro připojení k Lync Serveru. Spolu se svým správcem můžou publikovat informace o stavu a kontaktních informacích, které budou přidružené k jejich přihlášení. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Jiní uživatelé a programy Lyncu budou mít přístup k informacím o stavu a kontaktních informacích koncového uživatele, aby mohli zjistit jejich publikovaný stav a informace, aby s nimi mohli lépe komunikovat.

Volba/řízení: Koncoví uživatelé můžou zvolit, jaké informace se publikují. Podnikový správce může také nakonfigurovat publikované informace jejich jménem. Podnikový správce může zakázat možnost koncových uživatelů řídit své publikované informace tak, že přejde na stránky Ovládací panely Uživatelé Lync Serveru a rychlé zprávy a informace o stavu Nastavení.

Spolupráce s aplikací PowerPoint

K čemu tato funkce slouží: Uživatelé Lyncu můžou během online konverzace nebo schůzky zobrazovat, zobrazovat a opatřovat PowerPoint prezentace poznámkami.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:

Akce koncových uživatelů řídí všechna použití této funkce – ať už nahrávají, procházejí nebo opatřují poznámkami PowerPoint prezentaci. Všechny soubory předvedené v rámci konverzace nebo schůzky se přenáší všem účastníkům schůzky a tito účastníci budou tyto soubory moct načíst přímo ze složky ve svých počítačích. Vlastník souboru nebo prezentující může ostatním uživatelům zabránit v ukládání souboru v Lyncu, ale neomezuje to jejich načtení ani zobrazení. Soubory PowerPointu se ukládají na Lync Server v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Spolupráce s aplikací PowerPoint pomáhá účastníkům konverzace poskytovat účinné prezentace a získávat názory ostatních.

Volba/řízení:

Podnikový správce má následující zásady:

 • EnableDataCollaboration – Tato zásada umožňuje podnikovému správci omezit nebo povolit všechny funkce spolupráce na datech – PowerPoint spolupráci, sdílení souborů, hlasování, spolupráci tabule a přílohy. Pokud jsou tyto zásady nastaveny na False (Nepravda), zásady nastavené pro tyto funkce na úrovni funkcí nejsou relevantní.

 • AllowAnnotations: Tato zásada umožňuje podnikovému správci omezit možnosti poznámek u PowerPoint obsahu pro účastníky schůzky.

Prezentující mají také můžou omezit možnost přidávání poznámek k powerpointové prezentaci podle role účastníka (nikdo, jenom prezentující, všichni) v dialogovém okně Možnosti schůzky. Toto nastavení je dostupné u jednotlivých schůzek.

Režim ochrany osobních údajů

K čemu tato funkce slouží: Režim ochrany osobních údajů je nastavení, které koncovým uživatelům umožňuje sdílet informace o stavu (například k dispozici, Zaneprázdněn, Nerušit atd.) jenom s kontakty uvedenými v seznamu kontaktů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Povolení režimu ochrany osobních údajů způsobí, že Lync přejde do režimu, ve kterém můžou koncoví uživatelé přepínat nastavení uživatelů, aby se jejich informace o stavu sdílely jenom s kontakty v jejich seznamu kontaktů. Microsoftu se neodesílají žádné informace

Použití informací: Nastavení režimu ochrany osobních údajů používá Lync k určení, jestli se má nebo nemá vstoupit do režimu ochrany osobních údajů.

Volba/řízení:

 • Podnikový správce může na úrovni fondu povolit režim ochrany osobních údajů (pomocí nastavení EnablePrivacyMode v rámci pásma). Jakmile je režim ochrany osobních údajů povolený, můžou se koncoví uživatelé Lyncu ve výchozím nastavení po přihlášení přepnout do režimu ochrany osobních údajů.

 • Pokud je na serveru povolený režim ochrany osobních údajů, můžou se koncoví uživatelé prostřednictvím nastavení správce rozhodnout, že si budou moct zobrazit svůj stav (standardní režim), nebo jenom jejich kontakty, aby viděli svůj stav (režim ochrany osobních údajů). Koncoví uživatelé nastaví svůj stav na kartě Stav v dialogovém okně Možnosti .

 • Pokud je na serveru prostřednictvím nastavení správce povolen standardní režim, nemůžou se koncoví uživatelé přepnout do režimu ochrany osobních údajů. Můžou pracovat jenom ve standardním režimu. Režim ochrany osobních údajů ale můžou „předem vyloučit“, aby v případě, že správce později přepne na režim ochrany osobních údajů, nebyli při přihlášení do Lyncu do tohoto režimu přepnutí.

Privátní linka

K čemu tato funkce slouží: Privátní linka je funkce, která koncovému uživateli poskytuje nepublikované další telefonní číslo. Koncový uživatel se může rozhodnout předat další telefonní číslo ostatním.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace z funkce Privátní linka se shromažďují stejným způsobem jako u hovorů ze standardního neprivátního čísla. To znamená, že se ukládají podrobné výpisy hovorů stejně jako pro všechny ostatní hovory.

V některých případech může být privátní číslo neúmyslně odeslané třetí straně, třeba pokud uživatel volající na privátní číslo přepojí volání na jinou osobu.

Použití informací: Tyto informace slouží k zadání historie výskytu volání. Další informace najdete v části Shromažďování dat a vytváření sestav záznamů podrobností volání.

Volba/řízení: Pro tuto funkci neexistují žádné ovládací prvky koncového uživatele nebo správce.

Shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience)

K čemu tato funkce slouží: Při shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience) se shromažďují informace a vytvářejí sestavy o kvalitě médií při komunikaci mezi dvěma účastníky a schůzkách v Lyncu. Mezi tyto statistické údaje patří IP adresy, četnost ztrát, použitá zařízení, informace o snížené kvalitě volání atd.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud podnikový správce funkci QoE povolí, jsou data o kvalitě médií při komunikaci mezi dvěma účastníky a schůzkách v Lyncu zaznamenávána do databáze QoE. Tato funkce nezaznamenává obsah z Lyncu. Data QoE data jsou ukládána do databáze back-end Monitorovacího serveru nasazené v podniku a jsou z nich vytvářeny standardní sady sestav Monitorovacího serveru. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Podnikový správce má k těmto informacím přístup a může shromažďovat údaje o kvalitě médií v systému. Mezi tyto informace patří IP adresy uživatelů.

Volba/řízení: Funkce QoE je ve výchozím nastavení zapnutá, aby ovšem bylo možné data funkce QoE shromažďovat, je nutné, aby správce nainstaloval Monitorovací server připojený k databázi back-end Monitorovacího serveru. Podnikový správce může nasadit standardní sestavy Monitorovacího serveru nebo může vytvářet vlastní sestavy dotazováním databáze Monitorovacího serveru.

Enterprise Správci můžou sestavy QoE vypnout pomocí následující rutiny Windows PowerShell pro Lync Server.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Řízení přístupu na základě rolí

K čemu tato funkce slouží: Funkce Access Control na základě role (RBAC) umožňuje delegování práv správce pro scénáře podnikových správců. Interakce podnikového správce s rozhraními pro správu může být omezena na konkrétně povolené operace a na to, které objekty je možné upravit.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Možnosti podnikového správce se vyhodnocují za běhu na základě členství uživatele ve skupině, konkrétně skupin zabezpečení služby Active Directory. Funkce role v systému se konfigurují a nastavují na serveru centrální správy.

Použití informací: Podnikový správce může pro dané nasazení nakonfigurovat další role správce RBAC. Podnikový správce může zobrazit všechny role, které je členem jiný správce.

Volba/řízení: Jedná se o mechanismus zabezpečení/autorizace pro úlohy správy IT. Tato funkce nemá vliv na koncové uživatele ani na její viditelnost.

Záznam

K čemu tato funkce slouží: Tato funkce umožňuje organizátorům nebo prezentátorům zaznamenávat všechny aspekty relace Lyncu, včetně toho, kdo se zúčastnil schůzky, zvuku, videa a obsahu, jako jsou konverzace pomocí rychlých zpráv, sdílení programů, PowerPoint prezentace, hlasování, podklady a tabule. Když organizátor nebo jiní prezentující nahrávání pozastaví nebo zastaví, ostatní probíhající nahrávky nebudou ovlivněny.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud se prezentující rozhodnou nahrát, nahrávka se uloží do počítače. Další videosoubory vygenerované z nahrávky se ve výchozím nastavení ukládají do místního počítače prezentujícího, ale mohou být také uloženy do jiného počítače, pokud je určí prezentující, který nahrává. Když uživatelé nahrají obsah na schůzku, udělí se mu oprávnění k přidání tohoto obsahu do nahrávek, které tito uživatelé nebo jiní uživatelé vytvářejí.

Pokud během fáze publikování záznamu dojde k chybám, je možné, že se do záznamu neplánovaně zahrnou i data pořízená během pozastavení záznamu. Pokud se některá z fází publikování nepovede (viz Stav Upozornění ve Správci záznamů), neměly by se záznamy distribuovat ostatním, a to ani v případě, že se dají v nějaké formě přehrát.

Použití informací: Nahrávku může přehrát kdokoli, kdo má přístup k umístění, kde je nahrávka uložená.

Volba/řízení:

Podnikový správce má následující ovládací prvky:

 • AllowConferenceRecording: Ve výchozím je u této zásady nastavená hodnota False (Nepravda).

  • U uživatele, který rozšíří hovor mezi dvěma účastníky na schůzku (pokud je u jeho zásady nastaveno True (Pravda)), budou moct všichni prezentující pořizovat záznam.

  • U uživatele, který zahájí ad-hoc schůzku (pokud je u jeho zásady nastaveno True (Pravda)), budou moct všichni prezentující pořizovat záznam.

  • U uživatele, který naplánoval schůzku (pokud je v době, kdy se první osoba připojí ke schůzce, u jeho zásady nastaveno True (Pravda)), budou moct všichni prezentující pořizovat záznam.

  • Pro tyto tři scénáře – pokud má uživatel, který rozšířil, zahájil nebo naplánovat schůzku, u zásady schůzky nastaveno False (Nepravda), nemůže nikdo z prezentujících ani účastníků pořizovat záznam.

  • Pokud dojde ke změně zásad v průběhu schůzky, nové zásady se neprojeví, dokud všichni účastníci schůzku neopustí a znovu se k ní nepřipojí.

 • EnableP2PRecording: Výchozí hodnota je False (Nepravda) a nastaví se při přihlášení uživatele k Lyncu.

  • Pokud je nastaveno True (Pravda), bude uživatel zahajující konverzaci s uživatelem, který má u této zásady také nastaveno True, moct pořizovat záznam.

  • Uživatelé můžou pořizovat záznam jenom v případě, že je pořizování záznamu povoleno pro obě strany komunikace mezi dvěma účastníky.

 • AllowExternalToRecord: Výchozí hodnota je False. Externí uživatelé zahrnují federované i anonymní uživatele.

  • Schůzka: Zásada AllowExternalToRecord se použije v době, kdy se první osoba připojí ke schůzce, a jenom v případě, že je u možnosti AllowConferenceRecording nastaveno True (Pravda).

   • Pokud je nastaveno True (Pravda), budou u schůzky, ve které je povolen záznam, moct pořizovat záznam i prezentující mimo organizaci. Při změně zásad v průběhu schůzky se nová zásada neprojeví, dokud všichni účastníci schůzku neopustí a znovu se k ní nepřipojí.

   • Pokud je nastavena hodnota False (Nepravda), nepůjde u schůzky, ve které je povolený záznam, pořizovat záznam prezentující mimo organizaci. Pokud dojde ke změně zásady v průběhu schůzky, nová zásada se neprojeví, dokud všichni účastníci schůzku neopustí a znovu se k ní nepřipojí.

  • Komunikace mezi dvěma účastníky (P2P): Zásada AllowExternalToRecord se použije pro konverzace mezi dvěma účastníky jenom v případě, že je zásada EnableP2PRecording nastavena na True (Pravda).

   • Pokud je nastaveno True (Pravda), uživatel mimo organizaci může pořizovat záznam.

   • Pokud je nastaveno False (Nepravda), uživatel mimo organizaci nebude moct pořizovat záznam a uživatel zabraňující pořizování záznamu mimo organizaci bude moct pořizovat záznam.

Služba skupiny odpovědí – anonymizace agenta

K čemu tato funkce slouží: Služba skupiny odpovědí (RGS) umožňuje podnikovým správcům vytvářet a konfigurovat jednu nebo více malých skupin odpovědí za účelem směrování a zařazování příchozích telefonních hovorů do fronty jednomu nebo více určeným agentům nebo koncovým uživatelům. Tato funkce umožňuje agentovi RGS zpracovávat hovory, aniž by vzdálenou stranu automaticky ztrácel svou identitu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Identita agenta se nezobrazuje vizuálně, pokud vzdálená strana používá klienta Microsoft Communications nebo telefon ve veřejné telefonní síti, ale identita se přenáší v paketech protokolu SDP (Session Description Protocol), když se do anonymního hlasového hovoru přidá modality rychlých zpráv. Identitu je proto možné načíst z trasování klienta. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Klient jiné společnosti než Microsoft Communications může zobrazit informace o agentovi v uživatelském rozhraní a tím odhalit identitu agenta. To by vzdálené straně mohlo umožnit volat agenta přímo bez použití služby RGS.

Volba/řízení: U této funkce nejsou pro koncového uživatele ani pro správce k dispozici žádné ovládací prvky.

Protokolování na straně serveru

K čemu tato funkce slouží: Protokolování na straně serveru umožňuje podnikovému správci shromažďovat různé typy přenosů uskutečňovaných mezi libovolnými doménami nebo identifikátory URI (Uniform Resource Identifier).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud podnikový správce povolí protokolování Lyncu, pak se do souborů protokolu zahrne provoz, který se bude přenášet do a ze zadané domény nebo identifikátoru URI. V závislosti na konfiguraci se tyto shromážděné informace dají použít pro účely ladění. Do souboru určeného správcem se zaprotokolují informace o koncových uživatelích: předmět schůzky, umístění, zprávy SIP, odpovědi na pozvánky Lyncu, informace o odesílateli a příjemci každé zprávy Lyncu, trasa, kterou zpráva přijala, seznam kontaktů, informace o stavu, obsah konverzace pomocí rychlých zpráv a názvy všech sdílených programů, přílohy, soubory Microsoft PowerPoint, tabule, hlasování a dotazy k hlasování a index možností hlasování, pro které hlasovali. Microsoftu se automaticky neodesílají žádné informace, ale správce může informace odeslat ručně.

Použití informací: Protokoly na straně serveru lze použít k řešení potíží v Lyncu a umožňují třeba určit, k jakým problémům dochází na jakém serveru nebo doméně.

Volba/řízení: protokolování Server-Side je ve výchozím nastavení vypnuté a musí ho zapnout podnikový správce. Správce může pomocí následujících rutin rozhraní příkazového řádku Windows PowerShell tuto funkci zapnout nebo vypnout na lokalitu, službu nebo server: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration a Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Pokud chcete protokolovat obsah konverzací pomocí rychlých zpráv, musí být některá nastavení nastavená pomocí podpora Microsoftu.

Hledání podle dovedností

K čemu tato funkce slouží: Tato funkce umožňuje koncovým uživatelům vyhledávat lidi ve svém podniku pomocí jakékoli vlastnosti uvedené na webu Microsoft SharePoint (například jméno, e-mail, dovednosti, oblast odborných znalostí atd.). Tato funkce je dostupná jenom v případě, že podnikový správce nasadil SharePoint a povolil interoperability Lyncu 2010 a SharePoint.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Vyhledávací dotaz zadaný v Lyncu 2010 se odešle na SharePoint Server podniku. Lync 2010 zpracuje odpověď z SharePoint a zobrazí se výsledky hledání a související informace. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace zadané uživatelem se odesílají do SharePoint, aby získaly výsledky hledání, které se zobrazí v Lyncu 2010.

Volba/řízení: Tuto funkci můžou povolit nebo zakázat podnikoví správci pomocí nastavení 4 inband.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Jednotné úložiště kontaktů

K čemu tato funkce slouží: Jednotné úložiště kontaktů se skládá ze tří hlavních funkcí:

 1. Sloučení hledání – tato funkce sloučí kontakty služby Active Directory s osobními Outlook kontakty, takže při hledání tohoto kontaktu bude ve výsledcích hledání pouze jedna položka.

 2. Sloučení kontaktů – Tato funkce agreguje kontaktní informace mezi položkami Outlook a Active Directory pomocí odpovídajícího e-mailu nebo přihlašovacího identifikátoru. Po určení shody Lync 2010 agreguje data ze tří zdrojů dat (Outlook, Active Directory a Stav). Tato agregovaná data se zobrazují v různých komponentách uživatelského rozhraní, včetně výsledků hledání, seznamu kontaktů a karty kontaktu.

 3. Vytváření Outlook kontaktů pro kontakty Lyncu 2010 (synchronizace kontaktů) – Lync 2010 vytvoří Outlook kontakty pro všechny kontakty uživatele ve výchozí složce kontaktů, pokud má uživatel poštovní schránku Exchange 2010 nebo novější verzi. Díky podpoře všech kontaktů Lyncu 2010 pomocí Outlook kontaktu má uživatel přístup k kontaktním informacím Lyncu 2010 z Outlook, Outlook Web Accessu a mobilních zařízení, která synchronizují kontakty s Exchange.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Lync 2010 agreguje kontaktní informace z informací o stavu, službě Active Directory a Outlook. Tyto informace interně používá Lync 2010. Při vytváření Outlook kontaktů bude Lync 2010 zapisovat informace o stavu, službě Active Directory a Outlook kontaktní informace do Exchange. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Kontaktní informace z informací o stavu, Active Directory a Outlook se zobrazují v uživatelském rozhraní Lyncu 2010 (seznam kontaktů, karta kontaktu, výsledky hledání atd.). Tyto informace lze také zapsat do Exchange pomocí synchronizace kontaktů (jak je popsáno výše).

Volba/řízení: Tuto funkci povolí nebo zakáže správci Lync Serveru 2010 prostřednictvím nastavení EnableExchangeContactSync v pásmu.

Vylepšení kvality hlasu v Lyncu 2010

K čemu tato funkce slouží: Lync 2010 poskytuje oznámení koncovým uživatelům, když během hovoru zjistí problémy se zařízením, sítí nebo počítačem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Lync 2010 shromáždí informace o nastavení zvukového zařízení koncového uživatele, nastavení sítě a dalších připojeních multimédií, aby zjistil, co může způsobovat špatnou kvalitu zvuku během hlasové komunikace. Koncový uživatel bude lyncem 2010 informován, že došlo k problému s kvalitou hlasu, zatímco ostatním uživatelům hovoru se zobrazí jenom oznámení, že koncoví uživatelé používají zařízení, které způsobuje špatnou kvalitu zvuku. Neví, jaké zařízení koncový uživatel používá. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace odesílané jiným uživatelům v rámci hovoru slouží ke zlepšení kvality hovoru.

Volba/řízení: Podnikový správce může vypnout oznámení o kvalitě hlasu o zařízeních pomocí příkazu PowerShellu, jak je popsáno níže.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Spolupráce na tabuli

K čemu tato funkce slouží: Tato funkce umožňuje koncovým uživatelům sdílet virtuální tabule v Lyncu 2010 a opatřit je poznámkami během online schůzek a konverzací.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Poznámky na tabulích uvidí všichni účastníci. Tabule se ukládají na Lync Server 2010 podle zásad vypršení platnosti obsahu schůzky. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Funkce Tabule rozšiřuje možnosti spolupráce, protože umožňuje účastníkům schůzky diskutovat o nápadech, pořádat pracovní debaty, pořizovat poznámky a tak dále.

Volba/řízení:

Podnikový správce má následující zásady:

 • Zásady správy EnableDataCollaboration – Tato zásada umožňuje podnikovému správci omezit všechny funkce spolupráce na datech – PowerPoint spolupráci, sdílení souborů, hlasování, spolupráci tabule a přílohy. Pokud jsou tyto zásady nastaveny na False (Nepravda), zásady nastavené pro tyto funkce na úrovni funkcí nejsou relevantní.

 • Zásady správce AllowAnnotations: Tato zásada umožňuje podnikovému správci omezit možnosti poznámek pro všechny účastníky schůzky. Pokud je toto nastavení vypnuté, koncovým uživatelům se nezobrazí vstupní bod pro vytvoření tabule v uživatelském rozhraní Lyncu 2010.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×