Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Formátování textu můžete použít u výsledků polí stejným způsobem jako u jakéhokoli textu v dokumentu (například tučné písmo, podtržení atd.): vyberte kód pole nebo výsledek pole a použijte formátování.

Poznámka: Po aktualizaci pole se formátování textu použité u výsledků pole může ztratit. Pokud chcete formátování zachovat, vložte do kódu pole přepínač \* MERGEFORMAT. Pokud vložíte pole pomocí dialogového okna Pole, přepínač \* MERGEFORMAT se přidá automaticky.

Kromě formátování textu můžete řídit formát výsledků pole na úrovni pole pomocí obecných přepínačů, které určují způsob zobrazení dat v poli. V závislosti na kódu pole existují tři typy obecných přepínačů:

 • Přepínač formátu

 • Přepínač formátu čísel

 • Přepínač formátu data a času

Přepínač formátu (\*) určuje způsob zobrazení výsledků pole. Formátovací instrukce určují tyto vlastnosti:

 • Používání velkých a malých písmen

 • Formát čísla – například to, jestli se bude číslice 9 zobrazovat jako ix (římská číslice) nebo jako devátý (řadová číslovka)

 • formát znaků

Přepínače formátu zachovávají formátování výsledků pole i při aktualizaci pole.

Následuje seznam přepínačů a položek, u kterých jsou nastavená velká písmena:

 • \* Caps    Počáteční písmeno každého slova. Například { FILLIN "Zadejte jméno:" \* Caps } zobrazí Jana Nováková, i když je jméno zadané malými písmeny.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na Všechna první velká.

 • \* FirstCap    Počáteční písmeno prvního slova. Například { COMMENTS \* FirstCap } zobrazí Týdenní přehled prodeje.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na První velké.

 • \* Upper    Všechna písmena velká. Například { QUOTE "slovo" \* Upper } zobrazí SLOVO.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na Všechna velká.

 • \* Lower    Všechna písmena malá. Například { FILENAME \* Lower } zobrazí týdenní přehled prodeje.doc.

  Tento přepínač je neúčinný, pokud je celé pole naformátované kapitálkami.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na Malá písmena.

Následuje seznam přepínačů čísel a jejich výsledky:

 • \*alphabetic    Zobrazí výsledky jako znaky abecedy. Výsledek se zobrazí stejnými písmeny jako slovo "alphabetic" v kódu pole. Například { SEQ příloha \* ALPHABETIC } zobrazí velké písmeno B (místo číslice 2) a { SEQ příloha \* alphabetic } zobrazí malé písmeno b.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na a, b, c.

 • \*Arabic    Zobrazí výsledky jako arabské číslice. Například { PAGE \* Arabic } zobrazí číslo stránky 31.

  Poznámky: 

  • Pokud v rozevíracím seznamu Formát číslování v dialogovém okně Formát číslování stránek nejsou nastavené arabské číslice, změní přepínač nastavení rozevíracího seznamu Formát číslování.

  • Pro číslování stránek je také možné použít formát ArabicDash, který zobrazí výsledek jako arabské číslice ohraničené pomlčkami. Například { PAGE \* ArabicDash } zobrazí - 31 -.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na 1, 2, ,3, ....

 • \*CardText    Zobrazí výsledky jako text základních číslovek. Výsledek bude zobrazený malými písmeny, pokud se nepřidá přepínač formátu, který by určil jiné nastavení velkých a malých písmen. Například pole { = SUM(A1:B2) \* CardText } zobrazí text sedm set devadesát a { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } zobrazí text Sedm Set Devadesát.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na Jedna, Dvě, Tři.

 • \*DollarText    Zobrazí výsledky jako text základních číslovek. Word vloží písmeno a místo desetinné čárky a zobrazí dvě desetinná místa (zaokrouhleně) arabskými číslicemi jako zlomek s hodnotou 100 ve jmenovateli. Výsledek bude zobrazený malými písmeny, pokud se nepřidá přepínač formátu, který by určil jiné nastavení velkých a malých písmen. Například { = 9,20 + 5,35 \* DollarText \* Upper } zobrazí text ČTRNÁCT A 55/100.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na Kč text.

 • \*Hex    Zobrazí výsledky jako čísla v šestnáctkové soustavě. Například { QUOTE "458" \* Hex } zobrazí číslo ve tvaru 1CA.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na hex....

 • \*OrdText    Zobrazí výsledky jako text řadových číslovek (rodu mužského). Výsledek bude zobrazený malými písmeny, pokud se nepřidá přepínač formátu, který by určil jiné nastavení velkých a malých písmen. Například pole { DATE \@ "d" \* OrdText } zobrazí dvacátý první a { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } zobrazí Dvacátý první.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, pak v dialogovém okně Možnosti pole klikněte na První, druhý, třetí....

 • \*Ordinal    Tento přepínač zobrazí výsledky jako řadové číslovky. Například { DATE \@ "d" \* Ordinal } zobrazí 30..

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na 1., 2., 3.,.

 • \*roman    Zobrazí výsledky jako římské číslice. Výsledek bude zobrazený stejnými písmeny jako slovo "roman" v kódu pole. Například { SEQ CHAPTER \* roman } zobrazí číslo xi a { SEQ CHAPTER \* ROMAN } zobrazí číslo XI.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na I, II, III,.

Následují přepínače formátování znaků a jejich výsledky:

 • \*Charformat    Použije formátování prvního písmene pole na celý výsledek. Výsledek následujícího příkladu bude naformátovaný tučným stylem, protože písmeno V ve slově Věc má tučné formátování.

  { VĚC chapter2_title \* Charformat } zobrazí text Velryby v Pacifiku tučným písmem.

  Pokud chcete přidat tento přepínač, zadejte ho do kódu pole nebo do pole Kódy polí v dialogovém okně Pole.

 • \*MERGEFORMAT    Použije formátování předchozího výsledku pro nový výsledek. Pokud například vyberete jméno zobrazené pomocí pole { AUTHOR \* MERGEFORMAT } a použijete formátování tučným písmem, zachová Word tučné formátování i když se pole aktualizuje, aby se zobrazilo nové jméno autora.

  Pokud vkládáte pole pomocí dialogového okna Pole, je přepínač \*MERGEFORMAT zahrnutý ve výchozím nastavení. Tuto možnost můžete vypnout tak, že v dialogovém okně Pole zrušíte zaškrtnutí políčka Při aktualizaci zachovat formátování.

Přepínač Formát čísel (\#) určuje způsob zobrazení číselného výsledku.

Přepínač \# 0,00 Kč u pole { = SUMA(NAD) \# 0,00 Kč } zobrazí například následující výsledek: 4 455,70 Kč. Pokud výsledkem pole není číslo, nemá tento přepínač žádný vliv.

Poznámka: U jednoduchých číselných formátů, které neobsahují mezery, není nutné používat uvozovky – například { Prodej za březen \# 0,00 Kč }. U složitějších číselných formátů a u formátů, které zahrnují text nebo mezery, napište číselný formát do uvozovek, jak je uvedeno v následujících příkladech. Pokud vložíte pole pomocí příkazu Pole nebo pomocí příkazu Vzorec, který je ve skupině Data na kartě Rozložení (kontextová karta Nástroje tabulky), přidá Word uvozovky k tomuto přepínači automaticky.

Přepínač Formát čísel můžete vytvořit kombinací následujících položek:

 • 0 (nula)    Určí požadovaná číselná místa, která se mají ve výsledku zobrazit. Pokud výsledek na některém z těchto míst neobsahuje jinou číslici, zobrazí Word nulu (0). Například pole { = 4 + 5 \# 00,00 } zobrazí výsledek 09,00.

 • #    Určí požadovaná číselná místa, která se mají ve výsledku zobrazit. Pokud výsledek na některém z těchto míst neobsahuje číslici, zobrazí Word mezeru. Například pole { = 9 + 6 \# Kč### } zobrazí výsledek Kč 15.

 • x    Vynechá číslice vlevo od znaku x. Pokud je tento znak umístěný vpravo od desetinné čárky, zaokrouhlí Word výsledek na toto desetinné místo. Příklady:
  { = 111053 + 111439 \# x## } zobrazí výsledek 492.
  { = 1/8 \# 0,00x} zobrazí výsledek 0,125.
  { = 3/4 \# ,x } zobrazí výsledek,8.

 • . (desetinná čárka) Určí pozici desetinné čárky. Například pole { = SUM(ABOVE) \# "###,00 Kč" } zobrazí výsledek 495,47 Kč.

  Používejte symbol desetinné čárky zadaný jako součást místního nastavení v Ovládacích panelech.

 • , (mezera jako oddělovač skupin číslic)    Odděluje skupiny po třech číslicích. Například pole { = Čistý zisk \# "# ### ### Kč" } zobrazí výsledek 2 456 800 Kč.

  Používejte symbol oddělovače skupin číslic zadaný jako součást místního nastavení v Ovládacích panelech.

 • - (znaménko mínus)    Přidá znaménko mínus k zápornému výsledku nebo přidá mezeru v případě, že výsledek je kladný nebo 0 (nula). Například pole { = 10 - 90 \# -## } zobrazí výsledek -80.

 • + (znaménko plus)    Přidá znaménko plus ke kladnému výsledku, znaménko minus k zápornému výsledku nebo mezeru v případě, že je výsledek 0 (nula). Například pole { = 100 - 90 \# +## } zobrazí výsledek +10 a pole { = 90 - 100 \# +## } zobrazí výsledek -10.

 • %, $, *, atd.    Zahrne určený znak do výsledku. Např.: { = čistý zisk \# "##%" } zobrazí 33%.

 • "kladné; záporné"    Určí různé formáty čísel pro kladné a záporné výsledky, oddělené středníkem. Pokud je například Záložka Tržby95 kladná hodnota, zobrazí pole { Tržby95 \# "# ##0,00 Kč;-# ##0,00 Kč" } hodnotu v obyčejném formátu – například "1 245,65 Kč". Záporná hodnota se zobrazí tučným písmem a se znaménkem minus, například -345,56 Kč.

 • "kladné; záporné; nula"    Určí různé formáty čísel pro kladný, záporný a 0 (nulový) výsledek oddělené středníkem. Například v závislosti na hodnotě záložky Tržby95 zobrazí pole { Tržby95 \# "# ##0,00 Kč;(# ##0,00 Kč);0 Kč" } kladnou, zápornou a 0 (nulovou) hodnotu jako 1 245,65 Kč, (345,56 Kč), 0 Kč.

 • 'text'    Přidá k výsledku text. Vložte text do jednoduchých uvozovek. Například { = { Cena } *8,1% \# "##0,00 'Kč je DPH' " } zobrazí 347,44 Kč je DPH.

 • `očíslovaná položka`    Tato položka formátu zobrazí číslo předchozí položky, kterou jste očíslovali pomocí příkazu Titulek (karta Odkazy, skupina Titulky) nebo vložením pole SEQ. Identifikátor položky, například tabulku nebo obrázek, označte po obou stranách čárkami nad vlevo (`). Pořadové číslo se zobrazí arabskými číslicemi. Například { = SUM(A1:D4) \# "##0,00 'je součet tabulky' `tabulka`" } zobrazí 456,34 je součet tabulky 2.

Přepínač formátu data a času (\@) určuje způsob zobrazení data a času.

Přepínač \@ "dddd, d.MMMM, rrrr" v poli { DATE \@ "dddd, d.MMMM, rrrr" } například zobrazí pátek, 23. listopadu 2019. Formát data a času můžete vytvořit kombinací následujících instrukcí k datu a času – den (d), měsíc (M) a rok (r); hodiny (h) a minuty (m). Můžete také vložit text, interpunkční znaménka a mezery.

Měsíc (M)

Písmeno M musí být velké, aby se odlišily měsíce od minut.

 • M:    Zobrazí měsíc jako číslo bez 0 (nuly) na začátku u měsíců s jednociferným označením. Například červenec se zobrazuje jako číslo 7.

 • MM    Zobrazí měsíc jako číslo s 0 (nulou) na začátku u měsíců s jednociferným označením. Například červenec se zobrazuje jako číslo 07.

 • MMM    Zobrazí měsíc jako římskou číslici. Například červenec se zobrazuje jako číslo VII.

 • MMMM    Zobrazí úplný název měsíce.

Den (d)

Písmeno d zobrazí den v měsíci nebo týdnu. Písmeno d může být velké nebo malé.

 • d    Zobrazí den v týdnu nebo v měsíci jako číslo bez 0 (nuly) na začátku u dnů s jednociferným označením. Například šestý den v měsíci se zobrazí číslem 6.

 • dd    Zobrazí den v týdnu nebo v měsíci jako číslo s 0 (nulou) na začátku u dnů s jednociferným označením. Například šestý den v měsíci se zobrazí číslem 06.

 • ddd    Zobrazí den v týdnu nebo v měsíci jako dvoupísmennou zkratku. Například úterý se zobrazí jako Út.

 • dddd    Zobrazí den v týdnu plným názvem.

Rok (r)

Písmeno r zobrazí rok jako dvě nebo čtyři číslice. Písmeno r může být velké nebo malé.

 • rr    Zobrazí rok jako dvě číslice s 0 (nulou) na začátku u roků 01 až 09. Například rok 1999 se zobrazí jako číslo 99 a rok 2006 číslem 06.

 • rrrr    Zobrazí rok jako čtyři číslice.

Hodiny (h)

Malé písmeno h určuje čas na základě 12hodinového cyklu. Velké písmeno H určuje čas na základě 24hodinového nebo vojenského cyklu; například 5 hod. odpoledne se zobrazí číslem 17.

 • h nebo H    Zobrazí hodinu bez 0 (nuly) na začátku jednociferného označení hodiny. Například 9 hodin dopoledne se zobrazí číslem 9.

 • hh nebo HH    Zobrazí hodinu s 0 (nulou) na začátku jednociferného označení hodiny. Například 9 hodin dopoledne se zobrazí číslem 09.

Minuty (m)

Písmeno m musí být malé, aby se odlišily minuty od měsíců.

 • m    Zobrazí minuty bez 0 (nuly) na začátku jednociferného označení minuty. Například { TIME \@ "m" } zobrazí číslo 2.

 • mm    Zobrazí minuty s 0 (nulou) na začátku jednociferného označení minuty. Například { TIME \@ "mm" } zobrazí číslo 02.

Sekundy (s)

 • s    Zobrazí sekundy bez 0 (nuly) na začátku jednociferného označení sekundy. Například { TIME \@ “s” } zobrazí číslo 5.

 • ss    Tato položka formátu zobrazí sekundy s 0 (nulou) na začátku jednociferného označení sekundy. Například: { TIME \@ “ss” zobrazí hodnotu 05.

Dopoledne a odpoledne (dop., odp.)

Zobrazí označení dopoledne a odpoledne. Pokud chcete změnit symboly pro dopoledne a odpoledne v Microsoft Windows, změňte místní nastavení v Ovládacích panelech.

 • am/pm nebo AM/PM    Tato položka formátu zobrazí označení dopoledne a odpoledne velkými písmeny. Například { TIME \@ "h AM/PM" } a { TIME \@ "h am/pm" } zobrazí 9 AM nebo 5 PM.

 • 'text'    Jakýkoli zadaný text v zobrazení data a času. Text uzavřete do jednoduchých uvozovek. Například { TIME \@ "HH:mm 'středoevropského času' " } zobrazí 12:45 středoevropského času.

 • Znak    Tato položka formátu začlení do zobrazení data a času zadaný znak, například: (dvojtečku), - (spojovník), * (hvězdičku) nebo mezeru. Například { DATE \@ "HH:mm, d.MMMM 'rr" } zobrazí 11:15, 6. listopadu, '99.

 • `očíslovaná položka`    Zahrne do zobrazení data nebo času číslo předcházející položky, kterou jste očíslovali pomocí příkazu Vložit titulek skupiny Titulky (karta Odkazy), nebo vložením pole SEQ. Identifikátor položky označte po obou stranách čárkami nad vlevo (`), například tabulka nebo obrázek. Word zobrazí pořadové číslo arabskou číslicí. Například pole { PRINTDATE \@ "'Tabulka' `tabulka` 'byla vytištěna' d.M.rr" } zobrazí text Tabulka 2 byla vytištěna 25.9.02.

Poznámka: U jednoduchých formátů data a času, které neobsahují mezery nebo text, například { DATE \@ MM/rr }, není nutné použít uvozovky. U složitějších formátů data a času a všude tam, kde se vyskytují mezery nebo text, vložte celý formát do uvozovek, například { DATE \ @ "d.MMMM.rrrr', v' h:mm" }. Pokud vložíte pole pomocí příkazu Datum a čas ze skupiny Text, která je na kartě Vložení, případně pomocí dialogového okna Pole, přidá Word uvozovky k přepínačům Formát data a času automaticky.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×