You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Pomocí tohoto dialogového okna můžete v aplikaci Excel vypnout nebo zapnout různé funkce automatických oprav nebo automatického formátování.

V dialogovém okně Automatické opravy jsou čtyři karty. Kliknutím na některý z níže uvedených názvů, které odpovídají názvům karet, přejdete rychle k požadovaným informacím:

Automatické opravy  |  Automatické úpravy formátu při psaní | Akce  | Automatické opravy pro matematiku

Automatické opravy

Funkci automatických oprav můžete použít k opravě překlepů, chyb v psaní velkých písmen a slov s chybami pravopisu, stejně jako k automatickému vkládání symbolů a jiných částí textu. Automatické opravy používají standardně seznam typických překlepů a symbolů, položky v tomto seznamu ale můžete změnit.

Excel je standardně nastavený tak, aby automaticky opravoval některé běžné překlepy. V tomto dialogovém okně můžete vypnout nebo změnit možnosti, které se vám nelíbí.

Pokud se vám nelíbí, že se při psaní zobrazuje tlačítko Možnosti automatických oprav alternativní text, můžete jeho zobrazování pomocí tohoto dialogového okna vypnout: Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit tlačítko Možnosti automatických oprav.

Na této kartě dialogového okna můžete dělat následující věci. Kliknutím na nadpis níže rozbalíte příslušný nadpis a uvidíte pokyny:

Na kartě Automatické opravy můžete povolit nebo zakázat různé možnosti automatických oprav velkých písmen.

 • Zaškrtněte libovolná z následujících políček nebo jejich zaškrtnutí zrušte:

  • Opravovat DVě POčáteční VElká PÍsmena

  • Velká písmena na začátku vět

  • Názvy dnů velkými písmeny

  • Opravovat nechtěné přepnutí klávesy cAPS LOCK

U několika pravidel pro psaní velkých písmen můžete zadat výjimky. Nastavené výjimky platí ve všech aplikacích Office podporujících funkci automatických oprav, takže jakákoli změna, kterou uděláte v tomto seznamu v jedné aplikaci, ovlivní také ostatní aplikace.

 • Na kartě Automatické opravy klikněte na tlačítko Výjimky a udělejte jeden z těchto kroků:

  • Pokud jste zaškrtli políčko Opravovat DVě POčáteční VElká PÍsmena a nechcete, aby funkce automatických oprav opravovala konkrétní slovo, které obsahuje kombinaci velkých a malých písmen (třeba CSc.), klikněte na kartu POčáteční VElká.

   Slovo přidáte do seznamu výjimek tak, že ho zadáte do příslušného pole a kliknete na Přidat. Slovo odstraníte tak, že ho vyberete a kliknete na Odstranit.

  • Pokud jste zaškrtli políčko Velká písmena na začátku vět a nechcete, aby funkce automatických oprav opravovala slova následující po určitých zkratkách (třeba např.), klikněte na kartu První písmeno.

   Slovo přidáte do seznamu výjimek tak, že ho zadáte do příslušného pole a kliknete na Přidat. Slovo odstraníte tak, že ho vyberete a kliknete na Odstranit.

  Poznámka: V některých aplikacích Office také můžete zaškrtnout políčko Automaticky přidat slova do seznamu nebo jeho zaškrtnutí zrušit. Tato možnost se uplatní při úpravách souboru nebo položky. Pokud Automatické opravy provedou nežádoucí opravu, můžete ji vrátit zpět stisknutím kombinace kláves Ctrl+Z. Pokud je zaškrtnuté políčko Automaticky přidat slova do seznamu, přidají se nechtěné opravy, které vrátíte zpět, do seznamu výjimek.

Automatické opravy využívají dva paralelní seznamy slov. V prvním je slovo, které zadáte, a ve druhém je slovo nebo spojení, kterým aplikace slovo automaticky nahradí.

Seznam automatických oprav

Seznam automatických oprav platí pro všechny aplikace Office podporující funkci automatických oprav, takže když v tomto seznamu přidáte nebo odstraníte slovo v jedné aplikaci Office, projeví se tato změna i v ostatních aplikacích Office.

Můžete přidat více položek, které se budou nahrazovat stejným textem v poli „Čím“. Například „přelkep“, „překep“ i „preklep“ se může nahradit výrazem „překlep“. Stačí přidat pro každou z těchto změn samostatnou položku.

Důležité informace: Pokud se vám zdá, že funkce Automatické opravy vůbec nefunguje, ověřte, jestli je na kartě Automatické opravy zaškrtnuté políčko Nahrazovat text při psaní.

Přidání, změna nebo odstranění položky v seznamu automatických oprav

Položku přidáte takto:

 1. Na kartě Automatické opravy zadejte do pole Nahrazovat slovo nebo slovní spojení, které píšete často chybně, například obyvkle.

 2. Do pole Čím zadejte slovo správně, v tomto případě obvykle.

 3. Klikněte na tlačítko Přidat.

Pokud chcete změnit text, kterým se položka nahradí, vyberte ji v seznamu položek a zadejte nový text do pole Čím.

Položku odstraníte tak, že ji vyberete v seznamu a kliknete na Odstranit.

Poznámka: Seznam Výjimky říká kontrole pravopisu, aby automaticky nenahrazovala některé položky, které může považovat za chybně napsané. Pokud je slovo automaticky nahrazováno a ověřili jste, že není v seznamu automatických oprav, přidejte toto slovo do seznamu Výjimky, abyste zajistili, že ho kontrola pravopisu nebude automaticky nahrazovat.

Pokud chcete zabránit tomu, aby Kontrola pravopisu prováděla jakékoli automatické změny a nahrazení, udělejte v tomto dialogovém okně následující věci:

 • Zrušením zaškrtnutí všech políček v horní části této karty vypněte všechny možnosti oprav velkých písmen.

 • Zrušením zaškrtnutí políčka Nahrazovat text při psaní vypněte všechna automatická nahrazování textu.

Tip: Pokud Office něco automaticky opravil za vás a vy změnu nechcete, stačí kliknout na Zpět nebo stisknout Ctrl+Z na klávesnici.

Pokud chcete symbol rychle vložit, aniž byste museli použít některou z nabídek, přiřaďte danému symbolu klávesovou zkratku nebo text. To se vám bude hodit hlavně v případě, že daný symbol chcete vkládat často a nechcete ho pokaždé vybírat pomocí příkazu Symboly na pásu karet.

Symbol musíte vložit jednou, zkopírovat ho a pak přidat pravidlo automatických oprav. Po dokončení kroku 8 níže můžete symbol, který jste vložili, odstranit a vytvořit tak pravidlo, pokud chcete, takže se nemusíte moc starat o to, kam ho vložíte.

 1. Na kartě Vložení klikněte na Symboly > Symbol.

 2. V seznamu vyhledejte symbol, který chcete vložit do souboru, a poklikejte na něj. Zavřete dialogové okno symbolů.

  Tip: Většinu z běžně používaných symbolů najdete v sadách písem Wingdings. Vyhledání si urychlíte nastavením písma na Wingdings v dialogovém okně Symbol.

 3. V sešitu vyberte vložený symbol a na pásu karet na kartě Domů klikněte na Kopírovat (můžete také stisknout Ctrl+C).

 4. Klikněte na Soubor > Možnosti > Kontrola pravopisu a mluvnice > Možnosti automatických oprav.

 5. Klikněte do pole Čím a stisknutím Ctrl+V vložte zkopírovaný symbol do pole.

 6. Do pole Nahrazovat zadejte slovo nebo frázi, které chcete k symbolu přiřadit – zadejte třeba zaškrtnutí1.

  Do pole Nahrazovat na kartě Automatické opravy zadejte slovo nebo frázi, které chcete přidružit k symbolu zaškrtnutí.
 7. Klikněte na Přidat > OK.

 8. Kdykoli budete chtít právě definovaný symbol zaškrtnutí použít, stačí, když napíšete slovo, které jste použili v 7. kroku pro přidání symbolu.

Tip: Pokud se vložil nesprávný znak, zvýrazněte vložený znak a zkontrolujte, že písmo daného znaku je Wingdings.

Automatické úpravy formátu při psaní

Kdy píšete, Excel ve výchozím nastavení dělá určité automatické formátování – pokud třeba zjistí, že píšete seznam, použije formátování seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu. 

Pokud chcete, můžete pomocí tohoto dialogového okna libovolné z těchto možností automatického formátování vypnout. Zrušte zaškrtnutí políček u položek, pro které se nemá automatické formátování provádět. 

Akce

V aplikaci Excel je k dispozici jedna akce vyvolávaná kliknutím pravým tlačítkem. Tuto akci můžete zapnout zaškrtnutím políčka V nabídce zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem myši povolit další akce v tomto dialogovém okně. 

Akce Datum umožňuje kliknout pravým tlačítkem na úplné datum (obsahující měsíc, den i rok) a otevřít na tomto datu kalendář Outlooku. 

Tlačítka Vlastnosti a Další akce na kartě Akce můžete ignorovat. Nedělají nic užitečného. 

Automatické opravy pro matematiku

Když chcete vytvořit rovnici od začátku, stiskněte klávesu Alt a symbol rovná se. Zobrazí se zástupný symbol rovnice, kam můžete zadat matematické znaky. 

Pro práci v zástupném symbolu rovnice má Office velkou sadu zkratek, které můžete používat ke vkládání matematických znaků. Tyto zkratky automatických oprav pro matematiku jsou ve výchozím nastavení zapnuté.

Můžete udělat následující věci. Kliknutím na nadpis níže rozbalíte příslušný nadpis a uvidíte pokyny:

 Zrušte zaškrtnutí políčka Nahrazovat text během psaní

 1. Vyberte položku, kterou chcete změnit. 

  Informace o této položce se přidají do polí Nahradit a Čím.

 2. Změňte symbol v poli Čím (je možné změnit i zkratku v poli Nahradit).

 3. Klikněte na tlačítko Nahradit.

 1. Vyberte položku, kterou chcete ze seznamu odebrat.

 2. Klikněte na tlačítko Odstranit.

Než začnete, měli byste mít požadovaný symbol zkopírovaný do schránky, abyste ho mohli v tomto dialogovém okně vložit. Můžete to udělat tak, že dialogové okno zavřete, ručně vložíte symbol do snímku (Vložení > Symboly > Symbol) a pak tento symbol vyberete a zkopírujete (Ctrl+C).

 1. Do pole Nahradit zadejte požadovanou zkratku.

  (Zkratka by se měla lišit od běžných správně napsaných slov – pokud nechcete, aby se toto slovo vždy nahrazovalo symbolem, který budete definovat v 2. kroku.)

 2. Do pole Čím vložte ze schránky symbol, který chcete mít přiřazený ke zkratce automatických oprav pro matematiku zadané v 1. kroku.

 3. Klikněte na Přidat.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×