Pomocí funkcí DMin a DMax můžete určit minimální a maximální hodnoty v zadané sadě záznamů ( Doména ). Použití funkcí DMin a DMax v modulu VBA (Visual Basic for Applications), Makro, výrazu dotazu nebo Vypočítaný ovládací prvek.

Funkce DMin a DMax můžete například použít v počítaných ovládacích prvcích v sestavě k zobrazení nejmenšího a největšího množství objednávky pro určitého zákazníka. Nebo můžete použít funkci DMin ve výrazu dotazu a zobrazit všechny objednávky se slevou vyšší než minimální možná sleva.

Syntaxe

DMin ( výraz , doména [, kritéria] )

DMax ( výraz , doména [, kritéria] )

Funkce DMin a DMax mají následující argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinný argument. Výraz určující pole, jehož minimální nebo maximální hodnotu chcete zjistit. Může jít buď o Řetězcový výraz, který určuje pole v tabulce nebo dotazu, nebo výraz, jehož prostřednictvím je proveden výpočet s daty daného pole. Argument výraz může obsahovat název pole tabulky, ovládacího prvku ve formuláři, konstanty nebo funkce. Pokud argument výraz obsahuje funkci, může jít o předdefinovanou funkci nebo funkci definovanou uživatelem, ale nikoli o jinou doménovou agregační funkci nebo agregační funkci SQL.

doména

Povinný argument. Řetězcový výraz identifikuje sadu záznamů tvořících doménu. Může jít o název tabulky nebo název dotazu, který nevyžaduje parametr.

kritéria

Nepovinný argument. Řetězcový výraz použitý k omezení oblasti dat, s kterou bude funkce DMin nebo DMax provedena. Kritéria jsou například často ekvivalentní klauzuli WHERE ve výrazu SQL, aniž by se slovem WHERE. Pokud je kritérium vynecháno, vyhodnotí funkce DMin a DMax výraz s celou doménou. Každé pole zahrnuté do kritérií musí být také polem v doméně,jinak funkce DMin a DMax vrátí hodnotu Null.


Poznámky

Funkce DMin a DMax vracejí minimální a maximální hodnoty, které vyhovují kritériím. Pokud výraz identifikuje číselná data, funkce vracejí číselné hodnoty. Pokud výraz identifikuje řetězcová data, funkce vrátí řetězec, který je první nebo poslední podle abecedy.

Funkce DMin a DMax ignorují hodnoty Null v poli, na které odkazuje výraz. Jestliže však argumentu kritéria neodpovídá žádný záznam nebo jestli argument doména neobsahuje žádné záznamy, vrátí funkce DMin a DMax hodnotu Null.

Bez ohledu na to, jestli funkci DMin nebo DMax použijete v makru, modulu, výrazu dotazu nebo počítaném ovládacím prvku, je nutné vytvořit argument kritéria pečlivě, aby bylo zajištěno správné vyhodnocení funkce.

Pomocí funkce DMin a DMax můžete zadat kritéria v řádku Kritéria v dotazu, ve výrazu počítaného pole v dotazu nebo v řádku Aktualizovat Aktualizační dotaz.

Poznámka: Ve výrazu počítaného pole je možné použít funkce DMin a DMax nebo funkci Min a MaxSouhrnný dotaz. Pokud použijete funkci DMin nebo DMax, hodnoty se před seskupením dat vyhodnotí. Pokud použijete funkci Min nebo Max, data se seskupí dřív, než se vyhodnotí hodnoty ve výrazu pole.

Funkci DMin nebo DMax použijte v počítaném ovládacím prvku, když potřebujete zadat kritéria k omezení oblasti dat, s kterou bude funkce provedena. Pokud například chcete zobrazit maximální přepravní náklady účtované za objednávku poslanou do Kalifornie, nastavte u vlastnosti .Zdrojovládacíhoprvku textového pole následující výraz:

=DMax("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Jestli chcete jen najít minimální nebo maximální hodnotu všech záznamů v doméně, použijte funkci Min nebo Max.

Funkci DMin nebo DMax je možné použít v modulu nebo makru nebo v počítaném ovládacím prvku ve formuláři, pokud se pole, které chcete zobrazit, nenachází ve zdroji záznamů, na kterém je daný formulář založený.

tip

I když můžete funkci DMin nebo DMax použít k nalezení minimální nebo maximální hodnoty z pole v Cizí tabulka, může být efektivnější vytvořit dotaz obsahující požadovaná pole z obou tabulek a založit formulář nebo sestavu na tomto dotazu.

Poznámka: Neuložené změny záznamů v doméně nebudou při použití těchto funkcí zahrnuty. Pokud chcete, aby byla funkce DMax nebo DMin založena na změněných hodnotách, je nutné nejdříve změny uložit kliknutím na Uložit záznam ve skupinovém rámečku Záznamy na kartě Data, přesunutím fokusu na jiný záznam nebo pomocí metody Update.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Následující příklad vrátí nejnižší a nejvyšší hodnoty v poli Dopravné pro objednávky s místem dodání ve Spojeném království. Doménou je tabulka Objednávky. Argument kritéria omezuje sadu výsledků dotazu na záznamy, u kterých je v poli ZeměPříjemce hodnota UK.

Dim curX As Currency
Dim curY As Currency
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
curY = DMax("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

V následujícím příkladu obsahuje argument kritéria aktuální hodnotu textového pole nazvaného DatumObjednávky. Textové pole je vázané na pole DatumObjednávky v tabulce Objednávky. Všimněte si, že odkaz na ovládací prvek není uveden v dvojitých uvozovkách, které označují řetězce. Tím je zajištěno, že při každém volání funkce DMax získá Microsoft Office Access 2007 z ovládacího prvku aktuální hodnotu.

Dim curX As Currency
curX = DMax("[Freight]", "Orders", "[OrderDate] = #" _
& Forms!Orders!OrderDate & "#")

V následujícím příkladu obsahuje výraz kritéria proměnnou dteOrderDate. Všimněte si, že znaky čísel (#) jsou součástí řetězcového výrazu, aby při zřetězení řetězců tyto řetězce obsahovaly datum.

Dim dteOrderDate As Date
Dim curX As Currency
dteOrderDate = #03/30/2000#
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[OrderDate] = #" & dteOrderDate & "#")

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×