Vrátí hodnotu Typu Double určující upravenou vnitřní míru výnosu pro sérii pravidelných peněžních toků (plateb a příjmů).

Syntaxe

MIRR( hodnoty (), finance_rate, reinvest_rate)

Syntaxe funkce MIRR obsahuje tyto argumenty:

Argument

Popis

hodnoty ()

Povinný argument. Matice hodnot Double určující hodnoty peněžních toků. Matice musí obsahovat aspoň jednu zápornou hodnotu (platba) a jednu kladnou hodnotu (příjem).

finance_rate

Povinný argument. Zadejte dvojité úrokové sazby zaplacené jako náklady na financování.

reinvest_rate

Povinný argument. Double specifying interest rate received on gains from cash reinvestment.


Poznámky

Upravená vnitřní míra výnosnosti je vnitřní míra výnosnosti, když jsou platby a příjmy řízeny různými sazbami. Funkce MÍRA.VÝNOSNÉHO ÚROKU bere v úvahu jak náklady na investici(finance_rate),tak i úrokovou sazbu z reinvestic hotovosti (reinvest_rate).

Argumenty finance_ratea reinvest_rate se vyjadřují jako desetinné hodnoty v procentech. Například 12 procent je vyjádřeno jako 0,12.

Funkce MIRR používá pořadí hodnot v matici k interpretaci pořadí plateb a příjmů. Platby a příjmy je nutné zadat ve správném pořadí.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce MOD.MÍRA.VÝNOSNÉHO VÝNOSNÉHO ÚROKU používá k vrácení změněné vnitřní výnosné hodnoty pro sérii peněžních toků obsažených v Values(). LoanAPR představuje úrok z investice a InvAPR představuje úrokovou sazbu z investice.

Dim LoanAPR, InvAPR, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
LoanAPR = .1 ' Loan rate.
InvAPR = .12 ' Reinvestment rate.
Fmt = "#0.00" ' Define money format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = MIRR(Values(), LoanAPR, InvAPR)
Msg = "The modified internal rate of return " & _
"for these five cash flows is"
Msg = Msg & Format(Abs(RetRate) * 100, Fmt) & "%."
' Display internal return rate.
MsgBox Msg

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×