Poznámka: Funkce, metoda, objekt nebo vlastnost popsaná v tomto tématu je zakázaná, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěná v režimu izolovaného prostoru (sandbox), což brání vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru najdete v nápovědě k režimu izolovaného prostoru.

Vrátí hodnotu typu Long určující aktuální pozici pro čtení i zápis v souboru otevřeném pomocí příkazu Open.

Syntaxe

Seek(číslo_souboru)

Povinné číslo_souboruArgument je celé číslo obsahující platné Číslo souboru.

Poznámky

Funkce Seek vrátí hodnotu mezi 1 a 2 147 483 647 (ekvivalentem 2^31 – 1) včetně.

Následující tabulka popisuje návratové hodnoty pro každý režim přístupu k souboru.

Modus

Vrácená hodnota

Náhodné

Číslo dalšího přečtena nebo napsaného záznamu

Binární,
Výstup,
Přidávací,
Vstupní

Pozice byte, na které probíhá další operace. První byte v souboru je na pozici 1, druhý byte je na pozici 2 a tak dále.


Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce Seek používá k vrácení aktuální pozice souboru. Příklad předpokládá, TESTFILE je soubor obsahující záznamy o uživatelem definovaném typu Record.

Type Record    ' Define user-defined type.
ID As Integer
Name As String * 20
End Type

U souborů otevřených v náhodném režimu vrátí funkce Seek číslo dalšího záznamu.

Dim MyRecord As Record    ' Declare variable.
Open "TESTFILE" For Random As #1 Len = Len(MyRecord)
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
Get #1, , MyRecord ' Read next record.
' Print record number to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

U souborů otevřených v jiných režimech než Random mode (Náhodný režim) vrátí funkce Seek pozici byte, na které probíhá další operace. Předpokládejme TESTFILE že je soubor obsahující několik řádků textu.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file for reading.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Read next character of data.
' Print byte position to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×