Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Mnoho uživatelů zjistí, že používání externí klávesnice s klávesovými zkratkami proMicrosoft Project jim pomáhá pracovat efektivněji. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykového displeje a je to důležitá alternativa k používání myši.

Poznámky: 

  • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

  • Znaménko plus (+) v klávesové zkratkě znamená, že musíte stisknout více kláves najednou.

  • Znak čárky (,) v klávesové zkratkě znamená, že musíte stisknout více kláves v daném pořadí.

Důležité informace: Některé klávesové zkratky jsou dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online. Nové funkce se pro předplatitele vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít.

Poznámka: Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít Search. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F a zadejte hledaná slova.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Akce

Klávesy

Otevření souboru projektu (zobrazení dialogového okna Otevřít)

Ctrl+F12

Otevřete soubor projektu (v nabídce Soubor zobrazte kartu Otevřít).

Ctrl+O

Uložení souboru projektu

Ctrl+S

Vytvoření nového projektu

Ctrl+N

Aktivace vstupního řádku, v němž lze upravit text v poli

F2

Aktivace řádku nabídek

F10 nebo Alt

Aktivace systémové nabídky projektu

Alt+Spojovník (-) nebo Alt+Mezerník

Začátek stránky 

Navigace v zobrazení a v oknech

Požadovaná akce

Klávesy

Aktivace vstupního řádku, v němž lze upravit text v poli

F2

Aktivace řádku nabídek

F10 nebo Alt

Aktivace systémové nabídky projektu

Alt+Spojovník (-) nebo Alt+Mezerník

Aktivace příčky

Shift+F6

Zavření okna programu

Alt+F4

Zobrazení všech filtrovaných úkolů nebo zdrojů

F3

Zobrazení dialogového okna Nastavení pole

Alt+F3

Otevření nového okna

Shift+F11

Zmenšení výběru na jedno pole

Shift+Backspace

Obnovení pořadí řazení na řazení podle identifikátorů a vypnutí seskupování

Shift+F3

Výběr nakresleného objektu

F6

Zobrazení informací o úkolu

Shift+F2

Zobrazení informací o zdroji

Shift+F2

Zobrazení informací o přiřazení

Shift+F2

Zapnutí nebo vypnutí režimu Přidat do výběru

Shift+F8

Zapnutí nebo vypnutí automatického výpočtu

Ctrl+F9

Zapnutí nebo vypnutí režimu Rozšířit výběr

F8

V okně Tisk se pohybem doleva, doprava, nahoru nebo dolů zobrazíte různé stránky v podokně náhledu tisku.

Alt+klávesy se šipkami

Začátek stránky 

Použití hlavního okna

Akce

Stiskněte

Přepínání mezi aktivními dialogovými okny a hlavní aplikací

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Alt+F6

Otevřete místní nabídku pro vybranou položku (nabídka po kliknutí pravým tlačítkem).

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Shift+F10 nebo klávesa nabídky Windows

Aktivace pásu karet

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

F10

Aktivace příčky zobrazení

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Alt+Shift+F6

Zobrazí rozevírací nabídku automatického filtru pro vybraný sloupec.

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Alt+Shift+F3

Opětovné použití aktuálního filtru

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Ctrl+F3

Otevření nabídky objektů pro vybranou buňku

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Alt+Shift+F10

Začátek stránky

Použití zobrazení týmového Planner

Akce

Klávesová zkratka

Rozbalení nebo sbalení řádku zdroje nebo řádku seskupení

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Alt+Shift+znaménko plus (+) nebo Alt+Shift+znaménko minus (-)

Posunutí časové osy doleva

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Alt+šipka vlevo

Posunutí časové osy doprava

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Alt+šipka vpravo

Přeplánování naplánovaného úkolu

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Ctrl+klávesy se šipkami

Otevřete dialogové okno informace o úkolu.

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Vyberte úkol a stiskněte klávesu Enter.

Změna přiřazení úkolu

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Ctrl+Šipka nahoru nebo Šipka dolů

Začátek stránky

Použití zobrazení Časová osa

Akce

Stiskněte

Cyklicky procházejte typy prvků – hlavní panel, milník, bublinový popisek a pruh časové osy – když už je některý z nich vybraný.

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Klávesa Tab nebo klávesa Šipka dolů

Cyklicky procházejte typy prvků v opačném pořadí – pruh časové osy, bublinový popisek, milník, pruh úkolů – pokud už je některý z nich vybraný.

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Shift+Tab nebo šipka nahoru

Přechod na předchozí nebo další položku stejného typu, například dalšího milníku

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Klávesa Šipka doleva nebo Šipka doprava

Posunutí časové osy doleva

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Alt+šipka vlevo

Posunutí časové osy doprava

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Alt+šipka vpravo

Přesunutí položky nahoru nebo dolů do dalšího kanálu nebo pruhu časové osy

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Ctrl+Šipka nahoru nebo Šipka dolů

Otevřete dialogové okno informace o úkolu.

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Shift+F2

Začátek stránky

Osnova projektu

Akce

Klávesy

Skrytí dílčích úkolů

Alt+Shift+Spojovník (-) nebo Alt+Shift+znaménko minus na numerické klávesnici (-)

Zvětšení odsazení vybraného úkolu

Alt+Shift+Šipka vpravo

Zobrazení dílčích úkolů

Alt+Shift+znaménko rovná se ( = ) nebo Alt+Shift+Plus na numerické klávesnici (+)

Zobrazení všech úkolů

Alt+Shift+Hvězdička na numerické klávesnici (*)

Odebrání odsazení úkolu

Alt+Shift+Šipka vlevo

Přesunutí vybraného úkolu nahoru (Musí být vybrán celý řádek.)

Alt+Shift+šipka nahoru

Přesunutí vybraného úkolu dolů (Musí být vybrán celý řádek.)

Alt+Shift+Šipka dolů

Začátek stránky

Výběr a úprava v dialogovém okně

Akce

Klávesy

Přechod mezi poli na dolním okraji formuláře

Klávesy se šipkami

Přechod k tabulkám na dolním okraji formuláře

Levý Alt+1 nebo pravý Alt+2

Přechod na další úkol nebo zdroj

Enter

Přechod na předchozí úkol nebo zdroj

Shift+Enter

Začátek stránky

Výběr a úpravy v tabulkovém zobrazení

Seznamte se s klávesovými zkratkami pro úpravy, přesouvání a výběr položek a používání časové osy v zobrazení listu. 

Úpravy v zobrazení

Akce

Klávesová zkratka

Přidání nového úkolu

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Insert

Zrušení položky

Esc

Vymazání nebo obnovení vybraného pole

Ctrl+Delete

Kopírování vybraných dat

Ctrl+C

Vyjmutí vybraných dat

Ctrl+X

Odstranění vybraných dat

Delete

Odstranění řádku s vybranou buňkou

Ctrl+znaménko minus na numerické klávesnici (-)

Vyplňte sloupec dolů.

Ctrl+D

Zobrazení dialogového okna Najít

Ctrl+F nebo Shift+F5

V dialogovém okně Najít pokračování na další instanci výsledků hledání

Shift+F4

Použijte příkaz Přejít na v nabídce Úpravy .

F5

Propojení úkolů

Ctrl+F2

Vložení zkopírovaných nebo vyjmutých dat

Ctrl+V

Zmenšení výběru na jedno pole

Shift+Backspace

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zrušení propojení úkolů

Ctrl+Shift+F2

Nastavte úlohu na ruční plánování.

Ctrl+Shift+M

Nastavte úlohu na automatický plán.

Ctrl+Shift+A

Začátek stránky

Přesunutí v zobrazení

Akce

Klávesy

Přesunutí na začátek projektu (časová osa)

Alt+Home

Přesunutí na konec projektu (časová osa)

Alt+End

Přesunutí časové osy doleva

Alt+šipka vlevo

Přesunutí časové osy doprava

Alt+šipka vpravo

Přesunutí na první pole v řádku

Domů nebo Ctrl+Šipka vlevo

Přesunutí na první řádek

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí na první pole v prvním řádku

Ctrl+Home

Přesunutí na poslední pole v řádku

End nebo Ctrl+šipka vpravo

Přesunutí na poslední pole v posledním řádku

Ctrl+End

Přesunutí na poslední řádek

Ctrl+Šipka dolů

Začátek stránky

Přesunutí v bočním podokně

Akce

Stiskněte

Přesuňte fokus mezi bočním podoknem a zobrazením na pravé straně.

F6

Pokud je fokus v bočním podokně, vyberte v bočním podokně různé ovládací prvky.

Klávesa Tab

Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček a přepínačů, pokud je fokus v bočním podokně.

Mezerník

Začátek stránky

Výběr v zobrazení

Akce

Klávesy

Rozšíření výběru dolů o jednu stránku

Shift+Page down

Rozšíření výběru nahoru o jednu stránku

Shift+Page Up

Rozšíření výběru o jeden řádek dolů

Shift+Šipka dolů

Rozšíření výběru o jeden řádek nahoru

Shift+šipka nahoru

Rozšíření výběru na první pole v řádku

Shift+Home

Rozšíření výběru na poslední pole v řádku

Shift+End

Rozšíření výběru na začátek informací

Ctrl+Shift+Home

Rozšíření výběru na konec informací

Ctrl+Shift+End

Rozšíření výběru až po první řádek

Ctrl+Shift+Šipka nahoru

Rozšíření výběru až po poslední řádek

Ctrl+Shift+Šipka dolů

Rozšíření výběru až po první pole prvního řádku

Ctrl+Shift+Home

Rozšíření výběru až po poslední pole posledního řádku

Ctrl+Shift+End

Výběr všech řádků a sloupců

Ctrl+Shift+Mezerník

Výběr sloupce

Ctrl+Mezerník

Výběr řádku

Shift+Mezerník

Přechod v rámci výběru o jedno pole dolů

Enter

Přechod v rámci výběru o jedno pole nahoru

Shift+Enter

Přechod v rámci výběru o jedno pole doprava

Klávesa Tab

Přechod v rámci výběru o jedno pole doleva

Shift+Tab

Začátek stránky

Výběr a úpravy ve vstupním řádku

Akce

Klávesy

Potvrzení položky

Enter

Zrušení položky

Esc

Odstranění jednoho znaku vlevo

Backspace

Odstranění jednoho znaku vpravo

Delete

Odstranění jednoho slova vpravo.

Ctrl+Delete

Rozšíření výběru až do konce textu

Shift+End

Rozšíření výběru až na začátek textu

Shift+Home

Zapnutí nebo vypnutí režimu přepisování

Insert

Začátek stránky

Použití časové osy

Akce

Klávesy

Posunutí časové osy o jednu stránky vlevo

Alt+Page Up

Posunutí časové osy o jednu stránku vpravo

Alt+Page down

Přesunutí časové osy na začátek projektu

Alt+Home

Přesunutí časové osy na konec projektu

Alt+End

Posunutí časové osy doleva

Alt+šipka vlevo

Posunutí časové osy doprava

Alt+šipka vpravo

Zobrazení menších časových jednotek

Ctrl+Lomítko na numerické klávesnici (/)

Zobrazení větších časových jednotek

Ctrl+hvězdička na numerické klávesnici (*)

Začátek stránky

Použití síťového diagramu

Akce

Klávesy

Přechod na jiné pole síťového diagramu

Klávesy se šipkami

Přidání polí síťového diagramu do výběru

Shift+klávesy se šipkami

Přesunutí pole síťového diagramu

Poznámka: Nejprve je nutné ručně nastavit umístění. Vyberte pole, které chcete přesunout. Vyberte Formát a pak vyberte Rozložení. Vyberte Povolit ruční umístění rámečku.

Ctrl+klávesy se šipkami

Přechod na první horní pole síťového diagramu v zobrazení nebo projektu

Ctrl+Home nebo Shift+Ctrl+Home

Přechod na poslední dolní pole síťového diagramu v projektu

Ctrl+End nebo Shift+Ctrl+End

Přechod na první levé pole síťového diagramu v projektu

Home nebo Shift+Home

Přechod na poslední pravé pole síťového diagramu v projektu

End nebo Shift+End

Přesunutí o výšku jednoho okna nahoru

Page up nebo Shift+Page up

Přesunutí o výšku jednoho okna dolů

Page down nebo Shift+Page down

Přesunutí o šířku okna vlevo

Ctrl+Page up nebo Shift+Ctrl+Page up

Přesunutí o šířku jednoho okna vpravo

Ctrl+Page down nebo Shift+Ctrl+Page down

Výběr dalšího pole v síťovém diagramu

Klávesa Enter nebo Tab

Výběr předchozího pole v síťovém diagramu

Shift+Enter

Začátek stránky

Použití objektů OfficeArt

Přesunutí obrazců OfficeArt

Akce

Klávesy

Přesunutí obrazce nahoru, dolů, doprava nebo doleva

Klávesy se šipkami

Zvětšení šířky obrazce o 10 %

Shift+šipka vpravo

Zmenšení šířky obrazce o 10 %

Shift+Šipka vlevo

Zvětšení výšky obrazce o 10 %

Shift+šipka nahoru

Zmenšení výšky obrazce o 10 %

Shift+Šipka dolů

Zvětšení šířky obrazce o 1%

Ctrl+Shift+Šipka vpravo

Zmenšení šířky obrazce o 1%

Ctrl+Shift+Šipka vlevo

Zvětšení výšky obrazce o 1%

Ctrl+Shift+Šipka nahoru

Zmenšení výšky obrazce o 1%

Ctrl+Shift+Šipka dolů

Otočení obrazce o 15 stupňů doprava

Alt+šipka vpravo

Otočení obrazce o 15 stupňů doleva

Alt+šipka vlevo

Začátek stránky

Výběr a kopírování objektů a textu OfficeArt

Akce

Klávesy

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

ESC

Výběr objektu (je-li vybrán objekt)

Klávesa Tab nebo Shift+Tab, dokud nebude vybraný požadovaný objekt.

Výběr textu uvnitř objektu (je-li vybrán objekt)

Enter

Vyberte více obrazců.

Při výběru obrazců stiskněte a podržte klávesu Ctrl.

Vyberte více obrazců s textem.

Při výběru obrazců stiskněte a podržte klávesu Shift.

Vyjmutí vybraného objektu

Ctrl+X

Zkopírování vybraného objektu

CTRL+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu

Ctrl+V

Provedení příkazu Vložit jinak

Ctrl+Alt+V

Zkopírování pouze formátování

Ctrl+Shift+C

Vložení pouze formátování

Ctrl+Shift+V

Seskupení obrazců, obrázků nebo objektů WordArt

Ctrl+G po výběru položek, které chcete seskupit

Zrušení seskupení obrazců, obrázků nebo objektů WordArt

Ctrl+Shift+G po výběru skupiny, kterou chcete oddělit

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední akce

Ctrl+Y

Přidání dalšího objektu do výběru s více objekty

Ctrl+kliknutí myší

Přidání dalšího textového pole k výběru s více objekty (umožňuje vybrat textový prvek v textovém poli).

Shift+kliknutí myší

Začátek stránky

Úprava textu a textových polí OfficeArt

Akce

Klávesy

Sbalení výběru

Esc

Výběr veškerého textu

Ctrl+A

Odstranění jednoho slova vlevo

Ctrl+Backspace

Odstranění jednoho slova vpravo

Ctrl+Delete

Vrácení akce zpět

Ctrl+Z

Zopakuje akci.

Ctrl+Y

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

Ctrl+Šipka doprava

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přesunutí na konec řádku

End

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí o jeden odstavec dolů

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí na začátek textu objektu

Ctrl+Home

Přesunutí na konec textu objektu

Ctrl+End

Začátek stránky

Viz taky

Pomoc s výukou & v Projectu

Podpora čtečky obrazovky v Projectu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Projectu

Tento článek popisuje klávesové zkratky v Project pro web.

Project pro web je moderní a doporučená verzeMicrosoft Project, což je webový nástroj pro vytváření projektů a plánů, sledování průběhu a správu úkolů a přiřazení.

Poznámka: Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít Search. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F a zadejte hledaná slova.

V tomto tématu

Práce v zobrazení Panel

Akce

Stiskněte

Když je fokus v zobrazení Panel na kbelíku, přesunete ho přetažením doleva nebo doprava.

Ctrl+Shift+Levá hranatá závorka (<) nebo Ctrl+Shift+Pravá úhlová závorka (>)

Začátek stránky 

Práce v zobrazení mřížky

Akce

Stiskněte

Rozbalením nadřazeného úkolu zobrazíte podřízené úkoly.

Shift+Alt+znaménko plus (+) nebo Shift+Alt+rovnítko ( = )

Sbalením nadřazeného úkolu skryjete podřízené úkoly.

Shift+Alt+znaménko minus (-) nebo Shift+Alt+Podtržítko (_)

Zvětšení odsazení úkolu

Shift+Alt+šipka vpravo

Zmenšení odsazení úkolu

Shift+Alt+Šipka vlevo

Vyberte sloupec aktuální buňky.

Ctrl+mezerník

Vyberte řádek aktuální buňky.

Shift + Mezerník

Průběžně vybírejte více řádků.

Shift+Mezerník+Šipka nahoru nebo Šipka dolů

Otevřete místní nabídku (nabídka po kliknutí pravým tlačítkem).

Alt+E

Přesunutí fokusu z buňky doprava, doleva, nahoru nebo dolů

Šipka vpravo, doleva, nahoru nebo dolů

Posunutím zobrazíte dolní nebo horní řádek.

Page down nebo Page Up

Přesuňte fokus na první nebo poslední buňku v řádku s fokusem.

Home nebo End

Přesunutí fokusu na první nebo poslední buňku v prvním nebo posledním řádku

Ctrl+Home nebo Ctrl+End

Vyberte vše.

Ctrl + A

Rozšíření výběru o jednu buňku doprava, doleva, dolů nebo nahoru

Shift+šipka vpravo, vlevo, dolů nebo nahoru

Otevřete podrobnosti úkolu.

Klávesa Tab k úkolu a pak Alt+I

Začátek stránky  

Použití zástupců rychlých akcí

Akce

Stiskněte

Opětovná aktivace úkolu

Shift+Alt+N

Označení úkolu jako dokončeného.

Shift+Alt+D

Zobrazení podrobností úkolu

ALT+P

Otevřete místní nabídku úkolu.

Alt+E

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední akce

Ctrl+Y

Začátek stránky  

Práce v zobrazení časová osa

Akce

Stiskněte

Přesuňte fokus na rozdělovač.

Ctrl+F6

Přesuňte rozdělovač, když je fokus na rozdělovači.

Ctrl+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo

Otevřete podrobnosti úkolu.

Klávesa Tab k úkolu a pak Enter

Začátek stránky  

Práce v zobrazení Přiřazení 

Akce

Stiskněte

Aktivace buňky v mřížce prostředků pro úpravy

MEZERNÍK nebo ENTER

Použije úpravy v buňce v mřížce prostředků.

Enter

Přesunutí fokusu z buňky doprava, doleva, nahoru nebo dolů

Šipka vpravo, doleva, nahoru nebo dolů

Rozšiřte výběr o jednu buňku doprava, doleva, dolů nebo nahoru.

Shift+šipka vpravo, vlevo, dolů nebo nahoru

Vyberte sloupec aktuální buňky.

Ctrl+mezerník

Vyberte řádek aktuální buňky.

Shift + Mezerník

Přesuňte fokus na první buňku v řádku, ve které je fokus.

Domů

Přesuňte fokus na poslední buňku v řádku, ve které je fokus.

End

Začátek stránky   

Práce v zobrazení Lidé 

Akce

Stiskněte

Otevřete sloupec úkolu pro úpravy.

Enter nebo Ctrl+Enter

Ukončete sloupec úkolu.

Esc

Otevřete okno podrobností úkolu pro úpravy.

MEZERNÍK nebo ENTER

Ukončete okno podrobností úkolu.

Esc

Rychle se posuňte v seznamu úkolů dolů.

Page Down

Rychle se posuňte v seznamu úkolů nahoru.

Page Up

Přesuňte fokus na první úkol v seznamu úkolů člena týmu.

Domů

Přesuňte fokus na poslední úkol v seznamu úkolů člena týmu.

End

Začátek stránky

Práce v zobrazení Goals

Klávesové zkratky na kartě Cíl

Akce

Stiskněte

Otevřete místní nabídku (nabídka po kliknutí pravým tlačítkem).

Alt+E

Přesuňte fokus na první buňku v řádku, ve které je fokus.

Domů

Přesuňte fokus na poslední buňku v řádku, ve které je fokus.

End

Klávesové zkratky v mřížce úkolů pod každým cílem

Akce

Stiskněte

Vyberte sloupec aktuální buňky.

Ctrl+mezerník

Vyberte řádek aktuální buňky.

Shift + Mezerník

Průběžně vybírejte více řádků.

Shift+Mezerník+Šipka nahoru nebo Šipka dolů

Otevřete místní nabídku (nabídka po kliknutí pravým tlačítkem).

Alt+E

Přesunutí fokusu z buňky doprava, doleva, nahoru nebo dolů

Šipka vpravo, doleva, nahoru nebo dolů

Posunutím zobrazíte dolní řádek.

Page Down

Posunutím zobrazíte horní řádek.

Page Up

Přesuňte fokus na první buňku v řádku, ve které je fokus.

Domů

Přesuňte fokus na poslední buňku v řádku, ve které je fokus.

End

Přesuňte fokus na první buňku v prvním nebo posledním řádku.

Ctrl+Home

Přesunutí fokusu na poslední buňku v prvním nebo posledním řádku

Ctrl+End

Rozšiřte výběr o jednu buňku doprava, doleva, dolů nebo nahoru.

Shift+šipka vpravo, vlevo, dolů nebo nahoru

Otevřete podrobnosti úkolu.

Klávesa Tab k úkolu a pak Alt+I

Viz také

Pomoc s výukou & v Projectu

Podpora čtečky obrazovky v Projectu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Projectu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Projectu

Tento článek popisuje klávesové zkratky v Microsoft Project Online.

Microsoft Project Online je klasická online verze Project, což je webový nástroj pro správu více projektů, sledování průběhu a vyrovnávání potřeb zdrojů. Pokud chcete získat přístup k moderní a doporučené online verzi a používat ji, přejděte na Project pro web.

Poznámky: 

  • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít Search. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F a zadejte hledaná slova.

V tomto tématu

Navigace jen s použitím klávesnice

V následující tabulce jsou uvedené klávesové zkratky pro pohyb v Microsoft Project Online:

Akce

Stiskněte

Přesuňte výběr mezi odkazy na horním panelu odkazů.

Alt+J

Přesuňte výběr z jedné webové části do další webové části na stránkách, které používají více webových částí.

Alt+O

Rozbalte rozevírací seznamy.

Alt+šipka dolů

Použití ovládacích prvků mřížky

Microsoft Project Online, webový klient Microsoft Project Serveru 2019, používá k zobrazení různých informací ovládací prvky AJAX a mřížky HTML. Některé stránky v Project Web App k zobrazení a úpravám informací používat mřížku tabulky HTML. Například stránka Úkoly používá mřížku založenou na tabulce HTML. V mřížkách HTML můžete použít následující klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Přechod na další buňku nebo řádek

Klávesa se šipkou vpravo nebo tabulátorem

Přechod na předchozí buňku nebo řádek

Šipka vlevo nebo Shift+Tab

Přesunout nahoru.

Šipka nahoru

Přesuňte se dolů.

Šipka dolů nebo Enter

Přejděte na adresu URL ve vybrané buňce.

Enter

Přesunout do záhlaví buňky

Ctrl+Y

Odebere fokus z vybrané buňky.

Esc

Přesunutí na poslední buňku nebo řádek

Ctrl+End

Přesunutí na první buňku nebo řádek

Ctrl+Home

Přepnout zvýraznění řádku

Ctrl+mezerník

Rozbalení rozevírací nabídky v záhlaví buňky

Ctrl+mezerník

Rozbalení nebo sbalení seskupení

Ctrl+mezerník

Rozbalení skupiny

Ctrl+mezerník

Sbalit skupinu

Ctrl+mezerník

Rozbalení nebo sbalení elementu mřížky s podřízenými položkami

Ctrl+mezerník

Přepněte zaškrtávací políčko.

Mezerník

Otevřete buňku rozevíracího seznamu.

Alt+šipka dolů

Klávesové zkratky pro mřížky AJAX 

Microsoft Project Online také k zobrazení a úpravě informací používá ovládací prvky mřížky AJAX. Například stránka Podrobnosti projektu používá mřížku AJAX. V mřížkách AJAX můžete použít následující klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Aktivace režimu úprav pro buňku

F2

O jednu stránku nahoru.

Page Up

O jednu stránku dolů.

Page Down

Odsazení vybraného úkolu

Alt+Shift+Šipka vpravo

Odsazení vybraného úkolu

Alt+Shift+Šipka vlevo

Zrušit záznam nebo upravit.

Esc

Kopírovat výběr.

Ctrl + C

Výběr vyjmutí.

Ctrl+X

Odstranění vybraných dat

Odstranit nebo Ctrl+V nebo Ctrl+Z

Odstranění řádku

Ctrl+Delete

Přesunutí na první pole v řádku

Domů

Přesunutí na první řádek

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí na poslední pole v řádku

End

Přesunutí na poslední pole v posledním řádku

Ctrl+End

Klávesové zkratky ve zdrojové a cílové mřížce 

Pokud jsou na stránce dvě mřížky, můžete pomocí klávesy F6 přesunout fokus z jedné buňky mřížky na odpovídající řádek na druhé mřížce. Pokud máte zdrojovou a cílovou mřížku, můžete použít následující klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Přesuňte vybrané položky ze zdrojového seznamu do cílového seznamu.

Přístupová klávesa+jednoduchá pravá závorka (>)

Přesuňte všechny položky ze zdrojového seznamu do cílového seznamu.

Přístupová klávesa+W

Přesuňte všechny položky z cíle do zdrojového seznamu.

Přístupový klíč+X

Přesune vybranou položku z cíle do zdrojového seznamu.

Přístupová klávesa +Jednoduchá levá závorka (<)

Přejděte k zaškrtávacím polím pod zaškrtávacím políčky Název zdroje.

Mezerník

Přístup ke kalendáři v buňce tabulky

Alt+šipka dolů (například počáteční nebo koncové datum)

Klávesové zkratky pro navigaci v kalendáři 

K navigaci v kalendáři použijte následující klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Přechod na další měsíc

Alt+Jednoduchá pravá závorka (>)

Přechod na předchozí měsíc

Alt+Jednoduchá levá závorka (<)

Klávesové zkratky pro přístupové klávesy Prohození položek 

Pro přístupové klávesy pro prohození položek použijte následující klávesové zkratky:

Button

Přístupový klíč

Jednoduchá pravá závorka (>)

Alt+M

Dvojitá pravá závorka (>>)

Alt+O

Levá závorka (<<)

Alt+X

Jednoduchá levá závorka (<)

ALT+M

Klávesové zkratky pro nastavení serveru

Následující klávesové zkratky se dají použít v nastavení serveru:

Akce

Stiskněte

Odstraňte období sestavy času.

Alt+X

Odstranění klasifikace řádků

ALT+P

Odstranění připojeného sharepointového webu

Alt+E

Odstraňte vlastní pole organizace nebo vyhledávací tabulku.

ALT+O

Odstranění kalendáře organizace

ALT+V

Klávesové zkratky pro správu úloh zobrazení 

Níže uvedené klávesové zkratky můžete použít v nastavení serveru > spravovat úlohy zobrazení v části Vzhled a chování:

Akce

Stiskněte

Odstranění vybraného zobrazení

ALT+O

Zkopírování vybraného zobrazení

ALT+K a pak MEZERNÍK

Viz také

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Projectu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Projectu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×