Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

MICROSOFT SKYPE PRO FIRMY PRO WINDOWS PHONE

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo jednou z jejích afilací, podle toho, kde žijete) a vámi. Přečtěte si je prosím. Platí pro software uvedený nahoře. Tyto podmínky se vztahují taky na všechny

 • aktualizace,

 • doplňky,

 • internetové služby a

 • služby podpory společnosti Microsoft

k tomuto softwaru, pokud je neupravují jiné podmínky. V takovém případě platí tyto jiné podmínky.

Stažením nebo používáním softwaru tyto podmínky přijímáte. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, software nepoužívejte.

Pokud licenční podmínky přijmete a splníte, máte níže uvedená časově neomezená práva.

1. PRÁVA NA UŽÍVÁNÍ A INSTALACI

  1. Instalace a použití: Můžete nainstalovat a používat jednu kopii tohoto softwaru až na pěti (5) zařízeních s aktivovaným Windows Phone, která jsou přičleněná k účtu Microsoft, přes který máte přístup k webu Windows Phone Store/Marketplace.

  2. Tento software vyžaduje připojení k počítačovým systémům, na kterých běží licencované kopie produktu Microsoft Skype pro firmy nebo Microsoft Skype pro firmy online přes internetovou bezdrátovou síť. Pro plnou funkčnost se můžou vyžadovat aktualizace nebo upgrady Microsoft Skype pro firmy Serveru. Některé funkce nemusí být k dispozici ve všech zemích.

  3. Programy třetích stran: Software může zahrnovat programy třetích stran, které vám licencuje Microsoft (nikoli třetí strana) v rámci této smlouvy. Případná sdělení ohledně programu třetí strany jsou uvedená jenom pro vaši informaci.

2. MŮŽE BÝT VYŽADOVÁN PŘÍSTUP K INTERNETU

Při používání tohoto softwaru se vám mohou účtovat poplatky v souvislosti s přístupem k internetu, přenosy dat a dalšími službami, a to podle podmínek vašeho tarifu pro datové služby a případně i jiných smluv, které jste uzavřeli se síťovým operátorem. Za veškeré poplatky ze strany síťového operátora nesete výhradní odpovědnost vy.

3. INTERNETOVÉ SLUŽBY

Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové služby. Může je kdykoli změnit nebo zrušit.

  1. Souhlas pro internetové nebo bezdrátové služby: Software se může připojovat k internetovým bezdrátovým službám. Použitím softwaru vyslovujete souhlas s přenosem standardních informací o zařízení (které mimo jiné zahrnují technické informace o zařízení, systému, aplikačním softwaru a periferních zařízeních) pro internetové a bezdrátové služby. Pokud se na vaše používání služeb vztahují i další podmínky, platí také tyto podmínky.

  2. Nesprávné užívání internetových služeb: Žádnou internetovou službu nesmíte používat způsobem, který by ji mohl poškodit nebo by mohl narušit používání této služby nebo bezdrátové sítě jiným uživatelem. Pomocí žádné služby se nesmíte pokoušet jakýmkoli způsobem získat neautorizovaný přístup k jakýmkoli službám, datům, účtům nebo sítím.

4. ROZSAH LICENCE

Software se neprodává, ale poskytuje se na něj licence. Tato smlouva vám dává jenom určitá práva k jeho používání. Společnost Microsoft si vyhrazuje všechna ostatní práva. Pokud vám příslušné zákony bez ohledu na tato omezení neposkytují víc práv, smíte software používat jenom v souladu s podmínkami této smlouvy. Přitom máte povinnost dodržovat veškerá technická omezení softwaru, která povolují jeho použití jenom určitými způsoby. Nesmíte

 • obcházet technická omezení softwaru

 • provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo rozebírání softwaru, s výjimkou případů a jen do té míry, kdy je tato činnost bez ohledu na toto omezení na základě příslušných zákonů výslovně povolena;

 • pořizovat více kopií softwaru, než je uvedeno v této smlouvě nebo povoleno na základě příslušných zákonů (bez ohledu na toto omezení);

 • zveřejnit software, aby si ho ostatní mohli zkopírovat;

 • pronajímat nebo půjčovat software; nebo

 • převádět software nebo tuto smlouvu na jakoukoli jinou třetí stranu.

5. DOKUMENTACE

Pokud je k softwaru poskytována dokumentace, můžete ji kopírovat a používat pro svou interní potřebu jako referenci.

6. PŘENOS NA JINÉ ZAŘÍZENÍ

Software můžete odinstalovat a pak pro své použití nainstalovat na jiné zařízení. Nesmíte to udělat s cílem sdílet tuto licenci mezi zařízeními nad rámec této smlouvy.

7. EXPORTNÍ OMEZENÍ

Tento software podléhá exportním zákonům a předpisům USA. Musíte dodržovat všechny tuzemské a mezinárodní exportní zákony a předpisy, které se na tento software vztahují. Tyto zákony zahrnují omezení, pokud jde o cílové země, koncové uživatele a koncové použití. Další informace najdete na adrese www.microsoft.com/exporting.

8. SLUŽBY PODPORY

Vzhledem k tomu, že se software poskytuje „tak, jak je“, nemusí pro něj společnost Microsoft zajišťovat služby technické podpory. Za poskytování služeb podpory pro tento software nenese odpovědnost výrobce vašeho telefonu ani váš mobilní operátor.

9. CELÁ SMLOUVA

Celou smlouvu pro software a služby podpory tvoří tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby podpory, které používáte.

10. ROZHODNÉ PRÁVO

  1. Spojené státy: Pokud jste software získali ve Spojených státech, řídí se výklad této smlouvy i nároky vyplývající z jejího porušení zákony státu Washington, a to bez ohledu na případný konflikt právních řádů. Všechny ostatní nároky, včetně nároků souvisejících se zákony na ochranu spotřebitelů, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu, ve kterém žijete.

  2. Kanada: Pokud jste tento software získali v Kanadě, pak se výklad této smlouvy řídí zákony provincie, kde žijete. Totéž platí pro nároky v souvislosti s porušením této smlouvy a všechny ostatní nároky (včetně těch, které vyplývají z ochrany spotřebitelů, nekalé soutěže nebo jiného deliktu), a to bez ohledu na konflikt právních principů.

  3. Mimo Spojené státy: Pokud jste software získali v jakékoli jiné zemi, budou platit zákony příslušné země.

11. PRÁVNÍ ÚČINNOST

Tato smlouva popisuje určitá práva vyplývající ze zákona. Na základě zákonů své země můžete mít další práva. Můžete mít i práva ve vztahu k subjektu, od kterého jste software získali. Tato smlouva nemění práva, která máte na základě zákonů své země, pokud to zákony ve vaší zemi neumožňují.

12. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY SOFTWARE JE LICENCOVÁN „TAK JAK JE“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „JAK JE K DISPOZICI“. RIZIKO VYPLÝVAJÍCÍ Z JEJÍHO POUŽITÍ NESETE VY. SPOLEČNOST MICROSOFT ANI MOBILNÍ OPERÁTOŘI, PŘES JEJICHŽ SÍŤ SE SOFTWARE DISTRIBUUJE, ANI ŽÁDNÝ Z NAŠICH PŘÍSLUŠNÝCH SMLUVNÍCH PARTNERŮ A DODAVATELŮ („STRANY, KTERÉ TOTO USTANOVENÍ CHRÁNÍ“) NEPOSKYTUJÍ V SOUVISLOSTI S TÍMTO SOFTWAREM ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY. VEŠKERÁ RIZIKA V SOUVISLOSTI S KVALITOU A VÝKONEM SOFTWARU NESETE VY. POKUD SE U SOFTWARU OBJEVÍ VADA, PONESETE VEŠKERÉ NÁKLADY NA POTŘEBNÝ SERVIS NEBO OPRAVY. PODLE MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, KTERÁ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.

PRO AUSTRÁLII: NA ZÁKLADĚ SPOTŘEBITELSKÝCH ZÁKONŮ PLATNÝCH V AUSTRÁLII MÁTE ZÁKONNÉ ZÁRUKY A ZÁMĚREM ŽÁDNÉHO USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK NENÍ TAKOVÁ PRÁVA OVLIVŇOVAT.

13. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRAD A ŠKOD: V ROZSAHU, KTERÝ NEZAKAZUJE ZÁKON, MŮŽETE OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZÍSKAT NÁHRADU POUZE ZA PŘÍMÁ POŠKOZENÍ DO VÝŠE JEDNOHO AMERICKÉHO DOLARU (1,00 USD). SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEBUDETE OD ŽÁDNÉ ZE STRAN, KTERÉ TOTO USTANOVENÍ CHRÁNÍ, POŽADOVAT NÁHRADU ZA JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO VEDLEJŠÍCH ŠKOD.

Toto omezení platí pro:

 • všechno, co souvisí se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) na internetových webech třetích stran nebo programy jiného výrobce;

 • nároky v souvislosti s porušením smlouvy, záruky, garance nebo podmínky, dále v souvislosti s ochranou spotřebitele, klamáním, nekalou soutěží, absolutní odpovědností, nedbalostí, chybným výkladem, opominutím, překročením či jiným občanskoprávním deliktem nebo v souvislosti s porušením stanov či předpisů nebo s bezdůvodným obohacením v rozsahu povoleném rozhodným právem

Platí také v následujících případech:

 • oprava, výměna nebo finanční kompenzace softwaru plně nekompenzuje vaše ztráty; nebo

 • strany, které toto omezení chrání, si byly nebo měly být vědomy možnosti těchto škod.

Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×