Možnosti editoru (Upřesnit)

Možnosti editoru umožňují vybrat možnosti, které se týkají obsahu v Outlooku. Můžete třeba zvolit, jestli se má při psaní vybraný text automaticky nahrazovat nebo jestli se má u zkopírovaného a vloženého textu zachovat formátování zdroje.

Možnosti úprav

Vyjímání, kopírování a vkládání

Zobrazení obsahu e-mailu

Zobrazení

Možnosti úprav

Zaškrtněte políčko u některých uvedených možností. Až to uděláte, klikněte na OK.

 • Vybraný text nahrazovat přepsáním: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se při zahájení psaní vybraný text odstranil. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, nový text se vloží před vybraný text a vybraný text se neodstraní.

 • Automaticky vybírat celá slova: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se při výběru části jednoho slova a následném výběru části dalšího slova vybrala celá slova. Zapnutí této možnosti taky způsobí, že po poklikání na slovo se vybere slovo a mezera za tímto slovem.

 • Povolit přetahování textu: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby bylo možné přesouvat nebo kopírovat vybraný text přetahováním. Pokud chcete nějaký text přesunout, vyberte daný text a přetáhněte ho na nové místo. Pokud chcete nějaký text zkopírovat, vyberte daný text, podržte klávesu Ctrl a přetáhněte výběr na nové místo.

 • Přecházet na odkazy podržením klávesy Ctrl a kliknutím: Tuto možnost vyberte, pokud chcete zjednodušit úpravy textu hypertextových odkazů. Když je tato možnost zapnutá, musíte k přechodu na odkaz podržet klávesu Ctrl a kliknout na odkaz. Když je tato možnost vypnutá a kliknete na odkaz, Outlook přejde na cíl odkazu, takže úpravy textu odkazu jsou obtížnější.

 • Při vkládání automatických obrazců vytvořit automaticky kreslicí plátno: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se při vkládání nakreslených objektů nebo ručních kreseb a rukopisu do e-mailové zprávy okolo nich umístilo kreslicí plátno. Kreslicí plátno pomáhá uspořádat nakreslené objekty a obrázky, abyste je mohli přesouvat jako celek.

 • Používat inteligentní výběr odstavců: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se při výběru celého odstavce vybrala značka odstavce. Pokud při vyjmutí a vložení odstavce zahrnete značku odstavce, nezůstane na místě prázdný odstavec a formátování odstavce se automaticky zachová.

 • Používat inteligentní kurzor: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se při posouvání nahoru nebo dolů posouval i kurzor. Když po posunutí stisknete klávesu ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA VPRAVO, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ, kurzor reaguje na pohyb na aktuální stránce místo na předchozí pozici.

 • Ovládat režim přepisování klávesou INS: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se režim přepisování zapínal a vypínal stisknutím klávesy INSERT.

 • Používat režim přepisování: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se existující text při psaní nahrazoval postupně po jednotlivých znacích. Pokud je políčko Ovládat režim přepisování klávesou INS zaškrtnuté, můžete tuto možnost zapnout nebo vypnout stisknutím klávesy INSERT.

 • Přidat uvozovky u číslic v hebrejském textu: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se u číslic přidaly uvozovky (").

 • Zobrazovat výzvu k aktualizaci stylu: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se vám zobrazovala výzva, když přímo upravíte text, u kterého se používá styl, a pak když pro upravený text znovu použijete styl. Po zobrazení výzvy můžete styl aktualizovat na základě posledních změn nebo znovu použít formátování stylu.

 • Používat normální styl pro odrážkové nebo číslované seznamy: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby styly seznamů byly založené na normálním stylu odstavce a ne na stylu seznamu v odstavci.

 • Sledovat formátování: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se během psaní sledovalo formátování. Díky tomu budete moct snadno použít stejné formátování jinde. Tuto možnost je potřeba zapnout před tím, než použijete příkaz Vybrat text s podobným formátováním v místní nabídce, která se zobrazí, když kliknete pravým tlačítkem na vybraný text. Pokud chcete zobrazit seznam formátování, které jste použili, klikněte v podokně Styly na příkaz Možnosti a zaškrtněte políčka Formát na úrovni odstavců, Formát písma a Formát odrážek a číslování.

 • Označovat nekonzistentní formátování: Tuto možnost vyberte, pokud chcete v e-mailových zprávách podtrhávat modrou vlnovkou formátování, které se podobá jinému formátování, ale není úplně stejné. Pokud chcete tuto možnost použít, musíte taky zaškrtnout políčko Sledovat formátování.

 • Povolit zadání po kliknutí: Tuto možnost vyberte, pokud chcete vkládat text, obrázky, tabulky nebo jiné položky poklikáním do prázdné oblasti e-mailové zprávy. Funkce zadání po kliknutí automaticky vkládá odstavce a používá zarovnání potřebné k vložení položky na místo poklikání. Tato funkce je dostupná jenom v zobrazení rozložení při tisku a v zobrazení rozložení webové stránky.

 • Výchozí styl odstavce: Vyberte styl, který se pro text aplikuje při použití funkce zadání po kliknutí.

 • Použít kontrolu posloupnosti: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se ověřovalo, jestli se nově zadaný znak nachází ve správné posloupnosti při použití jako znak tónu, diakritické znaménko nebo samohláska umístěná nad, pod, před nebo za souhláskou, ke které patří.

  Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk se složitým zápisem. Napsat a nahradit: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se v případě, že se dva znaky nemůžou společně vyskytovat v jednom shluku textu, nahrazoval dřív zadaný znak nově zadaným znakem.

 • Používat asijská písma také u textu v latince: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se v případě, že pro vybraný text použijete asijské písmo, změnily znaky v latince na vybrané asijské písmo. Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, pokud chcete, aby znaky v latince při použití asijského písma pro zbývající část e-mailové zprávy zůstaly v latince. POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený východoasijský jazyk.

 • Automaticky přepínat klávesnici podle jazyku okolního textu: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se jazyk klávesnice a písmo měnily podle jazyku textu, ve kterém se nachází kurzor. Pokud zrušíte výběr této možnosti, bude se měnit jenom písmo.

  Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený východoasijský jazyk a je nainstalovaný editor IME pro zadávání znaků východoasijských jazyků.

 • Používat starší režim editoru IME s režimem přepisování: Tuto možnost vyberte, pokud chcete při použití editoru IME (Input Method Editor) na počítači s operačním systémem Microsoft Windows XP povolit, aby zadávané znaky nahrazovaly stávající znaky (přepisování). Pokud je Outlook nainstalovaný na počítači s Windows Vista, tato možnost se nezobrazuje, protože režim přepisování je podporovaný automaticky.

  Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený východoasijský jazyk a je nainstalovaný editor IME pro zadávání znaků východoasijských jazyků.

 • Aktivní ovládání editoru IME: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se spustil editor IME (Input Method Editor). Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka ukončíte editor IME.

  Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený východoasijský jazyk a je nainstalovaný editor IME pro zadávání znaků východoasijských jazyků.

 • IME TrueInline: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se na počítačích s povoleným editorem IME používalo rozhraní v přirozeném jazyce.

  Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený východoasijský jazyk a je nainstalovaný editor IME pro zadávání znaků východoasijských jazyků.

 • Nastavení editoru IME: Kliknutím otevřete dialogové okno s vlastnostmi editoru IME. Toto dialogové okno slouží k nastavení nebo změnám textu, klávesnice, převodu znaků a dalších možností pro aktivní editor IME.

  Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený východoasijský jazyk a je nainstalovaný editor IME pro zadávání znaků východoasijských jazyků.

Vyjímání, kopírování a vkládání

Zaškrtněte políčko u některých uvedených možností. Až to uděláte, klikněte na OK.

 • Ve stejném e-mailu: Tato možnost zobrazuje výchozí chování při vkládání obsahu do stejné e-mailové zprávy, ze které jste obsah zkopírovali. Z rozevíracího seznamu vyberte jednu z následujících možností:

  • Zachovat formátování zdroje (výchozí): Tato možnost zachová styly znaků a přímé formátování, které byly použité u zkopírovaného textu. Mezi přímé formátování patří charakteristiky, jako jsou velikost písma, kurzíva nebo jiné formátování, které není součástí stylu odstavce.

  • Sloučit formátování: Tato možnost odstraní většinu formátování použitého přímo u zkopírovaného textu, ale zachová formátování, které se používá ke zdůraznění, třeba tučné písmo a kurzívu, pokud je použité jenom u části výběru. Text přebírá vlastnosti stylu odstavce, do kterého se vkládá. Text taky přebírá veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylu písma v textu, který je při vkládání textu bezprostředně před kurzorem.

  • Zachovat pouze text: Tato možnost odstraní veškeré formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text převezme charakteristiky stylu odstavce, do kterého se vkládá, a převezme veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylu písma u textu, který se při vkládání textu nachází bezprostředně před kurzorem. Grafické prvky se odstraní a tabulky se převedou na řadu odstavců.

 • Vkládání mezi e-maily: Tato možnost zobrazuje výchozí chování při vkládání obsahu zkopírovaného z jiné e-mailové zprávy v Outlooku. Z rozerívacího seznamu vyberte jednu z následujících možností:

  • Zachovat formátování zdroje (výchozí): Tato možnost zachová formátování, které bylo použité u kopírovaného textu. Do cílové e-mailové zprávy se zkopírují všechny definice stylu, které jsou přidružené ke kopírovanému textu.

  • Sloučit formátování: Tato možnost odstraní většinu formátování použitého přímo u kopírovaného textu, ale zachová formátování, které se používá ke zdůraznění, třeba tučné písmo a kurzívu, pokud je použité jenom u části výběru. Text přebírá vlastnosti stylu odstavce, do kterého se vkládá. Text taky přebírá veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylu písma v textu, který je při vkládání textu bezprostředně před kurzorem.

  • Zachovat pouze text: Tato možnost odstraní veškeré formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text převezme charakteristiky stylu odstavce, do kterého se vkládá, a převezme veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylu písma u textu, který se při vkládání textu nachází bezprostředně před kurzorem. Grafické prvky se odstraní a tabulky se převedou na řadu odstavců.

 • Vkládání mezi e-maily v případě konfliktu definic stylů: Tato možnost zobrazuje výchozí chování při vkládání obsahu zkopírovaného z jiné outlookové e-mailové zprávy, pokud styl přiřazený kopírovanému textu, do kterého se text vkládá, je definovaný jinak. V rozevíracím seznamu vyberte některou z těchto možností:

  • Zachovat formátování zdroje: Tato možnost zachová vzhled zkopírovaného textu tak, že k vloženému textu se přiřadí normální styl a použije se přímé formátování. Mezi přímé formátování patří charakteristiky, jako jsou velikost písma, kurzíva nebo jiné formátování, které napodobuje definici stylu zkopírovaného textu.

  • Použít styly cíle (výchozí): Tato možnost zachová název stylu, který je přidružený ke kopírovanému textu, ale použije definici stylu v e-mailové zprávě, do které se text vkládá.Příklad: Z jedné e-mailové zprávy zkopírujete do druhé e-mailové zprávy text se stylem Nadpis 1. V první e-mailové zprávě je Nadpis 1 definovaný tučným písmem Arial o velikosti 14 bodů, a v e-mailové zprávě, do které se text vkládá, je Nadpis 1 definovaný tučným písmem Cambria o velikosti 16 bodů. Při použití možnosti Použít styly cíle bude mít vložený text styl Nadpis 1 definovaný tučným písmem Cambria o velikosti 16 bodů.

 • Vkládání z jiných aplikací: Tato možnost zobrazuje výchozí chování při vkládání obsahu zkopírovaného z jiné aplikace. V rozevíracím seznamu vyberte některou z těchto možností:

  • Zachovat formátování zdroje (výchozí): Tato možnost zachová formátování zkopírovaného textu.

  • Sloučit formátování: Tato možnost odstraní většinu formátování použitého přímo u kopírovaného textu, ale zachová formátování, které se používá ke zdůraznění, třeba tučné písmo a kurzívu, pokud je použité jenom u části výběru. Text přebírá vlastnosti stylu odstavce, do kterého se vkládá. Text dál přebírá všechny vlastnosti přímého formátování u textu, který je při vkládání textu bezprostředně před kurzorem.

  • Zachovat pouze text: Tato možnost odstraní veškeré formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text převezme charakteristiky stylu odstavce, do kterého se vkládá, a převezme veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylu písma u textu, který se při vkládání textu nachází bezprostředně před kurzorem. Grafické prvky se odstraní a tabulky se převedou na řadu odstavců.

 • Způsob vkládání obrázků: Tato možnost zobrazuje, jak Outlook vkládá obrázky vzhledem k textu zprávy. Je možné vkládat obrázky rovnoběžně s textem, umožnit posouvání obrázků s textem, nechat text obtékat kolem obrázku, zobrazovat ho před obrázkem nebo za ním. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících možností:

  • Rovnoběžně s textem: Tato možnost vloží obrázek do odstavce podobně jako text. Tato možnost se používá ve výchozím nastavení. Po přidání nebo odstranění textu se obrázek přesune. Obrázek se dá přemístit přetažením stejným způsobem, jako se přetahuje text.

  • Obdélník: Tato možnost nastaví obtékání textu podél všech stran obdélníku kolem obrázku. Po přidání nebo odstranění textu se obrázek nepřesune, ale je možné obrázek přemístit přetažením.

  • Těsné: Tato možnost nastaví obtékání textu kolem nepravidelného tvaru okolo skutečného obrázku. Po přidání nebo odstranění textu se obrázek nepřesune, ale je možné obrázek přemístit přetažením.

  • Za textem: Tato možnost vloží obrázek jako plovoucí do vlastní vrstvy za textem. Okolo obrázku nebude žádné ohraničení. Po přidání nebo odstranění textu se obrázek nepřesune, ale je možné obrázek přemístit přetažením.

  • Před textem: Tato možnost vloží obrázek jako plovoucí do vlastní vrstvy před textem. Okolo obrázku nebude žádné ohraničení. Po přidání nebo odstranění textu se obrázek nepřesune, ale je možné obrázek přemístit přetažením.

  • Uvnitř: Tato možnost nastaví obtékání textu kolem obrázku, včetně vyplnění místa vytvořeného konkávním tvarem, třeba půlměsícem. Po přidání nebo odstranění textu se obrázek nepřesune, ale je možné obrázek přemístit přetažením.

  • Nahoře a dole: Tato možnost zabrání obtékání textu po stranách obrázku. Po přidání nebo odstranění textu se obrázek nepřesune, ale je možné obrázek přemístit přetažením.

  Zachovat odrážky a číslování při vkládání textu s možností Zachovat pouze text: Tuto možnost vyberte, pokud chcete převádět číslování a odrážky na textové symboly.

 • Používat klávesu Ins pro vkládání: Tuto možnost vyberte, pokud chcete k vkládání obsahu schránky Office do e-mailu používat klávesu INSERT.

 • Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se při vkládání obsahu zobrazovalo tlačítko Možnosti vložení. Pomocí tlačítka Možnosti vložení se dají přepsat nebo upravit nastavení, která zadáte v tomto oddílu dialogového okna Možnosti editoru.

 • Používat inteligentní vyjímání a vkládání: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se při vkládání textu automaticky upravilo formátování. Po zaškrtnutí tohoto políčka můžete kliknutím na Nastavení nastavit další možnosti pro vkládání.

  • Nastavení: Po kliknutí na tuto možnost se otevře dialogové okno Nastavení, kde můžete určit výchozí chování při slučování, vyjímání a vkládání textu. Výchozí chování můžete přepsat stisknutím tlačítka Možnosti vložení, které se zobrazí při vkládání obsahu schránky do e-mailové zprávy. Toto tlačítko je dostupné, jen když je zapnutá možnost Používat inteligentní vyjímání a vkládání.

  • Automaticky upravit mezery mezi větami a slovy: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se při odstraňování textu odebíraly nadbytečné mezery a aby se při vkládání textu ze schránky přidávaly potřebné mezery.

  • Při vkládání upravit mezery mezi odstavci: Tuto možnost vyberte, když chcete zabránit vytváření prázdných odstavců a nekonzistentních mezer mezi odstavci. 

  • Při vkládání upravit formátování a zarovnání tabulky: Tuto možnost vyberte, když chcete řídit formátování a zarovnání tabulek. Pokud je tato možnost zapnutá, jednotlivé buňky se vkládají jako text, části tabulky se vkládají do stávající tabulky jako řádky (ne jako vnořená tabulka) a při přidání tabulky ke stávající tabulce se vložená tabulka upraví tak, aby odpovídala stávající tabulce.

  • Inteligentní styly: Výběr této možnosti nemá žádný účinek. K doladění chování stylů při vkládání obsahu použijte možnosti Vkládání v oddílu Vyjímání, kopírování a vkládání v okně Upřesnit.

  • Při vkládání z Microsoft PowerPointu sloučit formátování: Tuto možnost vyberte, když chcete řídit výsledky při vkládání obsahu z powerpointové prezentace. Pokud je tato možnost zapnutá, pro vkládáný text se použije formátování okolního textu nebo tabulky, pro vkládáný seznam se použije naposledy použitý styl odrážek, číslování nebo seznamu a vzhled položek, jako jsou tabulky, hypertextové odkazy, obrázky, objekty OLE a obrazce, ze zdroje v PowerPointu se zachová.

  • Při vkládání z Microsoft Excelu upravit formátování: Tuto možnost vyberte, když chcete řídit výsledky při vkládání dat z Excelu. Pokud je tato možnost zapnutá, vkládaná data se umístí do tabulky a grafy se vloží jako obrázky, ne jako objekty OLE.

  • Sloučit vkládané seznamy s okolními seznamy: Tuto možnost vyberte, když chcete při vkládání položek do seznamu formátovat tyto položky v souladu s okolním seznamem.

Zobrazení obsahu e-mailu

Zaškrtněte políčko u některých uvedených možností. Až to uděláte, klikněte na OK.

 • Zobrazit text zalomený v okně dokumentu: Tuto možnost vyberte, pokud chcete text zalomit do okna obsahujícího e-mailovou zprávu kvůli jednoduššímu čtení na obrazovce.

 • Zobrazit symboly obrázků: Tuto možnost vyberte, pokud chcete místo každého obrázku v e-mailových zprávách zobrazovat prázdné pole. U zprávy, která obsahuje velký počet obrázků, se zapnutím této možnosti zrychlí její posouvání.

 • Zobrazit kresby a textová pole na obrazovce: Tuto možnost vyberte, pokud chcete v zobrazení rozložení při tisku nebo v zobrazení rozložení webové stránky zobrazovat objekty vytvořené kreslicími nástroji Outlooku. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, skryjete kresby a pravděpodobně i zrychlíte zobrazování zpráv, které obsahují hodně kreseb. Kresby se vytisknou, i když zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka.

 • Zobrazit animaci textu: Tuto možnost vyberte, když chcete na obrazovce zobrazovat animace textu. Pokud chcete vidět, jak bude text vypadat při tisku, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  Tato možnost slouží k prohlížení animovaného textu ve zprávách vytvořených v předchozích verzích Outlooku před Outlookem 2007. Aktuální verze Outlooku už nenabízí možnost vytvoření animovaného textu.

 • Zobrazit řídicí znaky: Tuto možnost vyberte, když chcete zobrazovat řídicí znaky pro zápis zprava doleva.

  Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk se zápisem zprava doleva.

 • Zobrazit záložky: Tuto možnost vyberte, pokud chcete na obrazovce zobrazovat záložky. Po přiřazení záložky k položce se položka označená záložkou zobrazuje v hranatých závorkách ([…]). Po přiřazení záložky k umístění se záložka zobrazuje jako ukazatel ve tvaru písmene I. Ve vytištěných e-mailech se hranaté závorky ani ukazatel ve tvaru písmene I nezobrazují.

 • Zobrazit inteligentní značky: Tuto možnost vyberte, když chcete, aby se text rozpoznaný jako inteligentní značka označoval fialovým tečkovaným podtržením.

 • Zobrazit kódy polí namísto jejich hodnot: Tuto možnost vyberte, když chcete, aby se ve zprávách místo výsledků polí zobrazovaly kódy polí. Třeba místo 4. února 2008 se může zobrazit { TIME @\"d. MMMM YYYY" }. Pokud chcete zobrazit výsledky polí, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  Bez ohledu na toto nastavení můžete mezi zobrazením kódů polí a výsledky polí kdykoli přepínat stisknutím kláves ALT+F9.

 • Číslice: Tato možnost určuje způsob zobrazování číslic ve zprávách. Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolená arabština.

  Vyberte položku ze seznamu.

  • Arabské: Tuto možnost vyberte, pokud chcete číslice zobrazovat v obvyklém formátu pro osoby používající angličtinu a jiné evropské jazyky.

  • Hindské: Tuto možnost vyberte, pokud chcete číslice zobrazovat v obvyklém formátu pro osoby používající arabštinu a hindštinu.

  • Kontext: Tuto možnost vyberte, pokud chcete číslice zobrazovat podle jazyka okolního textu.

  • Systém: Tuto možnost vyberte, pokud chcete číslice zobrazovat podle místního nastavení v Ovládacích panelech.

 • Názvy měsíců: Tato možnost určuje, jak se mají v arabském textu zobrazovat názvy měsíců západního (gregoriánského) kalendáře. Vyberte položku ze seznamu.

  • Arabština: Tuto možnost vyberte, pokud chcete používat arabské nativní názvy měsíců.

  • S anglickým přepisem: Tuto možnost vyberte, pokud chcete v arabském textu vypisovat názvy měsíců západního (gregoriánského) kalendáře podle anglické výslovnosti.

  • S francouzským přepisem: Tuto možnost vyberte, pokud chcete v arabském textu vypisovat názvy měsíců západního (gregoriánského) kalendáře podle francouzské výslovnosti.

 • Diakritická znaménka: Tato možnost zobrazuje v e-mailové zprávě diakritická znaménka. Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk používající diakritická znaménka.

 • Použít tuto barvu pro diakritická znaménka: Tuto možnost vyberte, pokud chcete zadat barvu všech zobrazovaných diakritických znamének bez ohledu na barvu diakritických znamének v původní zprávě. Barvu vyberte ze seznamu.

 • Zobrazení dokumentu: Tato možnost určuje směr textu v nových e-mailech.

  • Zprava doleva: Tuto možnost vyberte, pokud chcete v e-mailech používat zápis zprava doleva. Třeba odstavce začínají na pravé straně e-mailové zprávy s tokem textu doleva.

  • Zleva doprava: Tuto možnost vyberte, pokud chcete v e-mailech používat zápis zleva doprava. Třeba odstavce začínají na levé straně zprávy s tokem textu doprava.

 • Náhrada písma: Po kliknutí na tuto možnost se otevře dialogové okno Náhrada písma. Tato volba umožňuje zjistit, jestli se v aktivním e-mailu používají nějaká písma, která nejsou na počítači dostupná. Pokud e-mail používá písma, která na počítači nejsou dostupná, můžete v tomto dialogovém okně určit náhradní písmo.

Zobrazení

Zaškrtněte políčko u některých uvedených možností. Až to uděláte, klikněte na OK.

 • Zobrazovat hodnoty v jednotkách: Vyberte měrnou jednotku, která se má používat pro vodorovné pravítko, a pro hodnoty, které zadáváte v dialogových oknech.

 • Zobrazit hodnoty v šířce znaků: Tuto možnost vyberte, pokud jako základ pro zarovnávání textu, třeba na svislých a vodorovných pravítkách, chcete používat šířku znaků. POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený východoasijský jazyk.

 • Zobrazit pixely u funkcí HTML: Tuto možnost vyberte, pokud v dialogových oknech, které se týkají funkcí HTML, chcete jako výchozí měrnou jednotku používat pixely.

 • Povolit zobrazování klávesových zkratek u popisů ovládacích prvků: Tuto možnost vyberte, pokud chcete u popisů ovládacích prvků zobrazovat klávesové zkratky.

 • Zobrazit svislé pravítko v zobrazení Rozložení při tisku: Tuto možnost vyberte, pokud chcete po straně okna e-mailu zobrazit svislé pravítko. Zkontrolujte ještě na pásu karet, že je na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazit nebo skrýt zaškrtnuté políčko Pravítko.

 • Zobrazit pravé pravítko v zobrazení Rozložení při tisku: Tuto možnost vyberte, pokud chcete na pravé straně okna e-mailu zobrazit svislé pravítko.

  Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk se zápisem zprava doleva.

 • Optimalizovat umístění znaků z hlediska rozložení místo čitelnosti: Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit umístění znaků přesně tak, jak se vzhledem k blokům textu zobrazí ve vytištěné zprávě.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×