Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Chcete-li vytvořit vlastní formát čísla, začněte výběrem jednoho z předdefinovaných formátů čísla. Změnou libovolné části kódu daného formátu potom můžete vytvořit vlastní formát čísla.

Formát čísla může obsahovat až čtyři části kódu oddělené středníkem. Tyto části kódu definují formát pro kladná a záporná čísla, nulové hodnoty a text, a to v uvedeném pořadí.

<POSITIVE>;<NEGATIVE>;<ZERO>;<TEXT>

Pomocí těchto částí kódu můžete například vytvořit následující vlastní formát:

[Modrá]#,##0,00_);[Červená](#,##0,00);0,00;"prodej "@

Vlastní formát čísla nemusí obsahovat všechny části kódu. Pokud zadáte jen dvě části kódu pro vlastní formát čísla, bude první část použita pro kladná čísla a nuly a druhá část pro čísla záporná. Pokud zadáte pouze jednu část kódu, bude použita pro všechna čísla. Chcete-li vynechat část kódu a zahrnout následující část kódu, musíte zadat středník, který vynechávanou část ukončuje.

Následující pokyny mohou být užitečné při přizpůsobování libovolných částí kódu formátu čísla.

Poznámka: Nastavení jazyka a oblasti v počítači může mít vliv na vlastní formáty, které se ve výchozím nastavení zobrazují na kartě Formátování čísla v dialogovém okně Formát buňky. V nastavení počítače můžete například nastavit symbol měny, formát záporných hodnot, oddělovač tisíců a oddělovač desetinných míst, což může mít vliv na to, které vlastní formáty jsou uvedené v Excelu. 

 • Zobrazení textu i čísel:    Aby se v buňce zobrazily texty i čísla, uzavřete texty do uvozovek (" ") nebo před čísla zadejte zpětné lomítko (\). Zadejte znaky do příslušné části kódů formátu. Zadejte například formát 0,00 Kč" Přebytek";-0,00 Kč" Schodek", aby se kladná částka zobrazila jako „125,74 Kč Přebytek“ a záporná částka jako „-125,74 Kč Schodek“. Všimněte si, že před textem „Přebytek“ i „Schodek“ je v každé části kódu jedna mezera.

  Následující znaky nemusí být uzavřeny v uvozovkách.

$

Znak dolaru

+

Znaménko plus

(

Levá okrouhlá závorka

:

Dvojtečka

^

Vokáň – průtažný přízvuk (znak stříšky)

'

Apostrof

{

Levá složená závorka

<

Symbol menší než

=

Symbol rovná se

-

Znaménko minus

/

Lomítko

)

Pravá okrouhlá závorka

!

Vykřičník

&

Ampersand

~

Tilda

}

Pravá složená závorka

>

Symbol větší než

Znak mezery

 • Zahrnutí části pro položku textu:    Pokud je obsažena, je textová část vždy poslední částí formátu čísla. Na místě, kde chcete zobrazit zadaný text v buňce, zadejte do textové části znak @. Jestliže znak @ v textové části vynecháte, nebude zadaný text zobrazen. Pokud se zadaným textem chcete vždy zobrazit určité textové znaky, napište tyto znaky do uvozovek (" "). Například "hrubé příjmy "@.

  Pokud formát neobsahuje textovou část, nebude nečíselná hodnota zadaná do buňky s daným formátem tímto formátem ovlivněna. Celá buňka bude navíc převedena na text.

 • Přidání mezer:    Mezeru o velikosti jednoho znaku vytvoříte ve formátu čísla pomocí znaku podtržení (_) následovaného příslušným znakem. Znak podtržení následovaný pravou závorkou _) například umožňuje, aby byla kladná čísla zarovnávána stejně jako záporná čísla uzavřená v závorkách.

 • Opakování znaků:    Napsáním hvězdičky (*) do formátu čísla se následující znak opakuje, dokud nezaplní celou šířku sloupce. Pokud například zadáte formát 0*-, budou za číslem až do vyplnění buňky opakovány pomlčky, pokud zadáte formát *0 před libovolný formát, budou zahrnuty počáteční nuly.

 • Zahrnout dvojité uvozovky  Pokud chcete v buňce zobrazit dvojité uvozovky, použijte znak \" (zpětné lomítko následované dvojitými uvozovkami). Pokud chcete například v buňce zobrazit 32 palců jako 32 palců, použijte jako formát čísla #\".

 • Zahrnutí desetinných míst a platných číslic:    Zlomky a desetinná čísla naformátujete zahrnutím následujících zástupných symbolů číslic, desetinných čárek a oddělovačů tisíců v části formátu.

0 (nula)

Tento zástupný symbol číslice zobrazuje nevýznamné nuly v případě, že má číslo méně desetinných míst, než je ve formátu nul. Pokud například zadáte hodnotu 8,9 a chcete ji zobrazit ve formátu 8,90, použijte formát #0,00.

#

Pro tento zástupný symbol číslice platí stejná pravidla jako pro 0 (nulu). Aplikace Excel však nezobrazuje nuly navíc, pokud má číslo, které zadáte, méně číslic na některé straně desetinného čísla, než je symbolů # ve formátu. Pokud je například použit vlastní formát #,## a do buňky zadáte hodnotu 8,9, zobrazí se číslo 8,9.

?

Pro tento zástupný symbol číslice platí stejná pravidla jako pro 0 (nulu). Aplikace Excel však přidá mezeru pro nevýznamné nuly na libovolné straně od oddělovače desetinných míst, aby byla desetinná místa zarovnána ve sloupci. Například vlastní formát 0,0? zarovná oddělovač desetinných míst pro čísla 8,9 a 88,99 ve sloupci.

. (tečka)

Tento zástupný symbol číslice zobrazuje desetinnou čárku v čísle.

 • Pokud číslo obsahuje vpravo od desetinné čárky více číslic, než je ve formátu zástupných symbolů, bude zaokrouhleno na počet míst zástupných symbolů. Jestliže číslo obsahuje vlevo od desetinné čárky více číslic, než je zástupných symbolů, bude zobrazeno celé. Jestliže formát obsahuje pouze symboly křížku (#) nalevo od oddělovače desetinných míst, budou čísla menší než 1 začínat desetinnou čárkou, například ,47.

Zobrazit

jako

Použitý kód

1234,59

1234,6

####.#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

12.
1234.568   

12.0
1234.57

#,0#

44,398
102.65
2.8

  44,398
102.65
    2.8
(se zarovnanými desetinnými místy)

???.???

5.25
5.3

5 1/4
5 3/10
(se zarovnanými zlomky)

# ???/???

 • Zobrazení oddělovače tisíců:    Pokud chcete zobrazit mezeru jako oddělovač tisíců nebo zobrazit číslo jako násobek tisíců, použijte ve formátu čísla následující oddělovač.

(mezera)

Zobrazí oddělovač tisíců v čísle. Excel odděluje tisíce mezerou, pokud formát obsahuje mezeru uzavřenou znaky křížku (#) nebo nulami. Mezera uvedená za zástupným symbolem číslice vydělí číslo hodnotou 1 000. Pokud je například formát #.0 a do buňky zadáte 12 200 000 , zobrazí se číslo 12200.0 .

Zobrazit

jako

Použitý kód

12000

12 000

#,###

12000

12

#,

12200000

12,2 min.

0.0,,"M"

 • Zadání barev:    Chcete-li určit barvu pro část formátu, zadejte název jedné z následujících osmi barev do dané části v hranatých závorkách. Kód barvy musí být první položkou v dané části.

[Černá]

[Zelená]

[Bílá]

[Modrá]

[Purpurová]

[Žlutá]

[Azurová]

[Červená]

 • Zadání podmínek:    Chcete-li zadat formáty čísel, které budou použity, pouze pokud číslo splňuje zadanou podmínku, uzavřete danou podmínku do hranatých závorek. Podmínka se skládá z Relační operátor a hodnoty. Následující formát například zobrazuje červeným písmem čísla, která jsou menší nebo rovna 100, a modrým písmem čísla, která jsou větší než 100.

  [Červená][<=100];[Modrá][>100]

  Pokud chcete u buněk použít podmíněné formátování (například barvu stínování, která závisí na hodnotě v buňce), klikněte na kartě Domů ve skupině Styly na Podmíněné formátování.

 • Zahrnutí symbolů měny:    Pokud chcete do číselného formátu zadat jeden z následujících symbolů měny, stiskněte klávesu NUM LOCK a pomocí číselné klávesnice napište kód ANSI požadovaného symbolu.

Symbol měny

Zadejte tento kód

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

Euro

ALT+0128

 • Poznámka: Vlastní formáty jsou ukládány společně se sešitem. Pokud chcete, aby se v aplikaci Excel vždy používaly určité symboly měn, změňte před spuštěním aplikace Excel symboly měny zvolené v Místním nastavení v Ovládacích panelech.

 • Zobrazení procent:    Chcete-li zobrazit čísla jako procenta ze 100 – například zobrazit hodnotu ,08 jako 8 % nebo 2,8 jako 280 % – uveďte znak procent (%) ve formátu čísla.

 • Zobrazení matematického formátu:    Chcete-li zobrazit čísla v matematickém (exponenciálním) formátu, použijte v dané části formátu následující kódy exponentů.

E (E-, E+, e-, e+)

Zobrazí číslo v matematickém (exponenciálním) formátu. Aplikace Excel zobrazí napravo od znaku „E“ nebo „e“ číslo odpovídající počtu míst, o které byla posunuta desetinná čárka. Pokud je například použit formát 0,00E+00 a do buňky zadáte hodnotu 12 200 000, zobrazí se číslo 1,22E+07. Pokud formát čísla změníte na #0,0E+0, zobrazí se číslo 12,2E+6.

 • Zobrazení dnů, měsíců a roků:    Chcete-li zobrazit čísla jako formáty data (například dny, měsíce a roky), použijte v dané části následující kódy.

m

Zobrazí měsíc jako číslo bez počáteční nuly.

mm

V odpovídajících případech zobrazí měsíc jako číslo s počáteční nulou.

mmm

Zobrazí měsíc jako zkratku (I až XII).

mmmm

Zobrazí úplný název měsíce (leden až prosinec).

mmmmm

Zobrazí měsíc jako jedno písmeno (l až p).

d

Zobrazí den jako číslo bez počáteční nuly.

dd

V odpovídajících případech zobrazí den jako číslo s počáteční nulou.

ddd

Zobrazí den jako zkratku (po až ne).

dddd

Zobrazí celý název dne (pondělí až neděle).

rr

Zobrazí rok jako dvouciferné číslo.

rrrr

Zobrazí rok jako čtyřciferné číslo.

Zobrazený formát

jako

Použitý kód

Měsíce

1 až 12

m

Měsíce

01 až 12

mm

Měsíce

I až XII

mmm

Měsíce

leden až prosinec

mmmm

Měsíce

l až p

mmmmm

Dny

1 až 31

d

Dny

01 až 31

dd

Dny

po až ne

ddd

Dny

pondělí až neděle

dddd

Roky

00 až 99

rr

Roky

1900 až 9999

rrrr

 • Zobrazení hodin, minut a sekund:    Chcete-li zobrazit formáty času (například hodiny, minuty a sekundy), použijte v dané části následující kódy.

h

Zobrazí hodinu jako číslo bez počáteční nuly.

[h]

Zobrazí uplynulý čas v hodinách. Pokud pracujete se vzorcem, který vrací čas, ve kterém počet hodin překračuje 24, použijte následující formát čísla: [h]:mm:ss.

hh

V případě potřeby zobrazí hodinu jako číslo s počáteční nulou. Pokud formát obsahuje AM nebo PM, je hodina založena na 12hodinovém formátu. V opačném případě je hodina založena na 24hodinovém formátu.

m

Zobrazí minutu jako číslo bez počáteční nuly.

Poznámka: Kód m nebo mm musí být uveden ihned za kódem h či hh nebo ihned před kódem ss. V opačném případě aplikace Excel zobrazí místo minut měsíc.

[m]

Zobrazí uplynulý čas v minutách. Pokud pracujete se vzorcem vracejícím čas, ve kterém počet minut překračuje 60, použijte následující formát čísla: [mm]:ss.

mm

V odpovídajících případech zobrazí minutu jako číslo s počáteční nulou.

Poznámka: Kód m nebo mm musí být uveden ihned za kódem h či hh nebo ihned před kódem ss. V opačném případě aplikace Excel zobrazí místo minut měsíc.

s

Zobrazí sekundu jako číslo bez počáteční nuly.

[s]

Zobrazí uplynulý čas v sekundách. Pokud pracujete se vzorcem vracejícím čas, ve kterém počet sekund překračuje 60, použijte následující formát čísla: [ss].

ss

V odpovídajících případech zobrazí sekundu jako číslo s počáteční nulou. Chcete-li zobrazit zlomky sekundy, použijte následující formát: h:mm:ss,00.

AM/PM, am/pm, dop./odp.

Zobrazí hodinu s použitím 12hodinových hodin. Excel zobrazí AM, am, Anebo a pro časy od půlnoci do poledne a pm, P nebo P pro časy od poledne do půlnoci.

Zobrazit

jako

Použitý kód

Hodiny

0 až 23

h

Hodiny

00 až 23

hh

Minuty

0 až 59

m

Minuty

00 až 59

mm

Sekundy

0 až 59

s

Sekundy

00 až 59

ss

Čas

4 dop.

h dop./odp.

Čas

4:36 odp.

h:mm dop./odp.

Čas

4:36:03 odp.

h:mm:ss dop./odp.

Čas

04:36:030,75

h:mm:ss,00

Uplynulý čas (hodiny a minuty)

01:02:00

[h]:mm

Uplynulý čas (minuty a sekundy)

62:16

[mm]:ss

Uplynulý čas (sekundy a setiny)

3735,80

[ss],00

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×