Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Přidání ovládacích prvků, které shromáždí jednu informaci od uživatele nebo zobrazí jednu informaci uživateli, je snadné, ale někdy to nestačí. Někdy může být potřeba shromáždit více datových bodů, například seznam položek pro vyúčtování výdajů, nebo zobrazit více datových bodů, například seznam uživatelů. I když do formuláře můžete přidat několik ovládacích prvků nebo dokonce seznam ovládacích prvků a doufáme, že jste přidali dost, nejedná se o nejúčinnější způsob návrhu formuláře. Microsoft® InfoPath® 2010 má několik ovládacích prvků, které umožňují zachytit nebo prezentovat opakující se data, jako jsou databázové tabulky nebo seznamy různých délek.

V tomto článku

Informace o opakujících se ovládacích prvcích dat

Opakující se oddíl

Opakující se ovládací prvky oddílu obsahují další ovládací prvky, jako je běžný ovládací prvek oddílu, ale umožňují vložit tolik oddílů, kolik potřebujete. Představte si například formulář žádosti o pojištění, ve kterém musí uživatelé vypsat jména a věk závislých osob. Tento druh formuláře můžete navrhnout jako papírový formulář se třemi zástupnými poli, což předpokládá, že většina lidí nemá více než tři závislé osoby. Pokud má ale někdo víc než tři, nebude mít prostor pro přidání dalších závislých osob. Pomocí ovládacího prvku opakujícího se oddílu můžou uživatelé přidat tolik polí, kolik potřebují, aby mohli vypsat závislé osoby.

Po vložení ovládacího prvku opakujícího se oddílu do šablony formuláře bude vložen pouze prázdný kontejner. Aby byl ovládací prvek opakujícího se oddílu užitečný, musíte do ovládacího prvku opakujícího se oddílu vložit další ovládací prvky, například pole tabulky nebo textu.

Když uživatelé přesunou ukazatel myši na opakující se oddíl, zobrazí se v levém horním rohu modré tlačítko se šipkou. Toto je tlačítko místní nabídky. Uživatelé můžou kliknutím na toto tlačítko zobrazit možnosti pro vložení nebo odebrání opakujícího se oddílu.

Opakující se oddíl použijte, když chcete:

 • Shromážděte více instancí stejného typu dat, například v případě přidání závislých do pojistné aplikace.

 • Zobrazení proměnných objemů dat ve formuláři, například zobrazení záznamů zaměstnanců z databáze a zobrazení 1 záznamu, pokud se vrátí pouze 1, nebo 10, pokud je vráceno 10.

 • Vyhněte se prázdným zástupným oblastem, které zabírají kritické místo v šabloně formuláře.

Začátek stránky

Opakující se tabulka

Zatímco opakující se oddíly umožňují přidávat a rozkládat ovládací prvky stejně jako v běžném oddílu, někdy je potřeba tabulkový formát. Přidáním opakující se tabulky zobrazíte data v tabulce, například z databáze, nebo umožníte uživatelům přidávat řádky a zadávat další tabulková data.

Opakující se tabulka se skládá ze tří částí: řádku záhlaví, jednoho nebo více řádků dat a řádku zápatí. Řádek záhlaví se obvykle používá pro záhlaví sloupců a řádek zápatí lze použít k vložení textových polí nebo polí výrazů, která sčítají hodnoty z řádků dat. Řádky dat se opakují tolikrát, kolikrát je to nutné, aby se do nich data zaplněla, a to buď dynamicky, nebo v důsledku toho, že uživatel do tabulky zadává data. Existuje jenom jeden řádek záhlaví a zápatí a ve výchozím nastavení je viditelný jenom řádek záhlaví a jeden řádek dat.

Opakující se tabulku použijte v případech, kdy chcete:

 • Umožňuje uživatelům zadávat data ve strukturovaném tabulkovém formátu.

 • Shromážděte řádkové položky, číselná data a další typy dat, které se nejlépe zobrazují v tabulce.

 • V šabloně formuláře můžete ušetřit místo tím, že zobrazíte jenom tolik řádků, kolik obsahuje skutečná data.

 • Umožňuje zobrazit nebo pracovat se záznamy z databáze, webové služby nebo jiného zdroje dat v tabulce v šabloně formuláře.

Začátek stránky

Opakující se rekurzivní oddíl

Opakující se rekurzivní oddíl obsahuje další ovládací prvky, lze je vložit do sebe a je svázaný (vazba: Připojení ovládacího prvku k poli nebo skupině ve zdroji dat tak, aby data zadaná do ovládacího prvku byla uložena. Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojen k poli nebo skupině, takže data zadaná do ovládacího prvku nebudou uložena.) do vnořených referenčních skupin (referenční skupina: Skupina, která je přidružená k jiné skupině, aby se její vlastnosti a vlastnosti skupin a polí, které obsahují, vždy shodovaly. Pokud se vlastnosti jedné skupiny změní, druhá skupina se automaticky aktualizuje.) Opakující se rekurzivní oddíly můžete použít k vytvoření hierarchického obsahu, například osnovy.

Začátek stránky

Vodorovná opakující se tabulka

Vodorovná opakující se tabulka je opakující se oddíl s tabulkou uvnitř, která obsahuje uvedený počet řádků, které se opakují vodorovně, a tabulka, která obsahuje záhlaví řádků po straně. Tyto jednotlivé komponenty byly sloučeny do předem nakonfigurované kolekce, která může obsahovat nebo shromažďovat tabulková data, která se při přidávání dalších dat rozšiřují přidáním sloupců místo řádků. Můžete například použít vodorovnou opakující se tabulku ke shromažďování dat o prodeji za každé čtvrtletí. Pokud je šablona formuláře propojená s databází, můžete také použít vodorovnou opakující se tabulku k zobrazení záznamů z této databáze nebo k práci s ni.

Vodorovná opakující se tabulka se skládá ze dvou částí, ze sloupce záhlaví, který se ve výchozím nastavení zobrazuje, a ze sloupce dat, který se opakuje, podle potřeby pro data, která jsou do tabulky naplněna, a to buď dynamicky, nebo v důsledku toho, že uživatel do tabulky zadává data.

Vodorovnou opakující se tabulku použijte v případech, kdy chcete:

 • Umožňuje uživatelům zadávat data ve strukturovaném tabulkovém formátu.

 • Shromážděte data od uživatele, která se nejlépe zobrazují v tabulce.

 • V šabloně formuláře můžete ušetřit místo tím, že zobrazíte jenom tolik sloupců, kolik obsahuje skutečná data.

 • Umožňuje zobrazit nebo pracovat se záznamy z databáze, webové služby nebo jiného zdroje dat v tabulce v šabloně formuláře.

Začátek stránky

Předloha/podrobnosti

Pokud očekáváte, že uživatelé budou ve vašem formuláři pracovat s velkými objemy dat , například s více záznamy v databázi, můžete použít ovládací prvek hlavního a podrobného ovládacího prvku, který jim usnadní správu těchto dat. Když uživatel vybere položku v hlavním ovládacím prvku, zobrazí se související informace o této položce v ovládacím prvku podrobností.

Například při návrhu formuláře pro lidské zdroje, který je připojený k databázi záznamů zaměstnanců, můžete použít hlavní ovládací prvek a ovládací prvek podrobností. Hlavní ovládací prvek může zobrazit jméno zaměstnance a pracovní pozici a ovládací prvek podrobností může zobrazit umístění zaměstnance, datum přijetí, datum narození atd. Z hlediska databáze se jedná o ekvivalent relace 1:1.

Podobně můžete pomocí hlavního ovládacího prvku zobrazit jednu sadu záznamů (například jména zákazníků) a ovládací prvek podrobností pro zobrazení souvisejících záznamů (například objednávky zákazníků). Z hlediska databáze se jedná o ekvivalent relace 1:N.

Začátek stránky

Vztah předlohy a podrobností

Hlavní ovládací prvek/ovládací prvek podrobností je ve skutečnosti sada dvou souvisejících ovládacích prvků. Jedním z těchto ovládacích prvků je určený hlavní ovládací prvek; druhý je určený ovládací prvek podrobností. Hlavní ovládací prvek je vždy opakující se tabulka. Ovládacím prvkem podrobností může být opakující se tabulka nebo opakující se oddíl. Vztah předlohy a podrobností můžete vytvořit vložením příslušných opakujících se ovládacích prvků do formuláře a následnou změnou vlastností jednotlivých ovládacích prvků. Nebo můžete vložit předdefinovaný hlavní ovládací prvek/ovládací prvek podrobností z oddílu Kontejnery v podokně úloh Ovládací prvky.

Při vložení hlavního a podrobného ovládacího prvku z podokna úloh Ovládací prvky vytvoří aplikace Microsoft Office InfoPath 2010 vztah 1:1 mezi hlavním ovládacím prvku a ovládacím prvku podrobností. To znamená, že každý vybraný řádek v hlavním ovládacím prvku má pouze jeden odpovídající výsledek v ovládacím prvku podrobností. V typické relaci 1:1 jsou hlavní ovládací prvky i ovládací prvky podrobností vázány na stejnou opakující se skupinu ve zdroji dat.

Pokud chcete, můžete zadat klíčová pole ve zdroji dat, která obsahují související data, a vytvořit tak relaci 1:N pro ovládací prvek hlavní/podrobný. U tohoto typu relace může mít každý výběr v hlavním ovládacím prvku více shod v ovládacím prvku podrobností. Pokud například uživatelé vyberou záznam dodavatele v hlavním ovládacím prvku, můžou v ovládacím prvku podrobností zobrazit produkty přidružené k danému dodavateli. V typické relaci 1:N jsou hlavní ovládací prvky a ovládací prvky podrobností vázány na samostatné opakující se skupiny ve zdroji dat.

Chcete-li vytvořit relaci 1:N, musíte použít možnosti na kartě Předloha/Podrobnosti v dialogovém okně Vlastnosti každého ovládacího prvku a určit příslušná pole s klíči.

Hlavní ovládací prvek/ovládací prvek podrobností je ve skutečnosti sada dvou souvisejících ovládacích prvků. Jeden ovládací prvek je určený hlavní ovládací prvek a druhý je ovládací prvek podrobností. Hlavní ovládací prvek je vždy opakující se tabulka. Ovládacím prvkem podrobností může být opakující se tabulka nebo opakující se oddíl.

Ovládací prvek předlohy a podrobností použijte, když chcete:

 • Umožňuje uživatelům, kteří vyplňují formuláře založené na šabloně formuláře, pracovat efektivněji s velkými objemy dat.

 • Zobrazí ekvivalent relace 1:1. Například při návrhu šablony formuláře lidských zdrojů, která je připojená k databázi záznamů zaměstnanců, můžete použít ovládací prvek hlavní/podrobný. Hlavní ovládací prvek může zobrazit jméno a pracovní pozici zaměstnance a ovládací prvek podrobností může zobrazit umístění zaměstnance, datum přijetí a datum narození.

 • Zobrazí ekvivalent relace 1:N. Pomocí hlavního ovládacího prvku můžete například zobrazit jednu sadu záznamů (například jména zákazníků) a ovládací prvek podrobností pro zobrazení souvisejících záznamů (například objednávky zákazníků).

InfoPath poskytuje předdefinovaný ovládací prvek hlavní/podrobný ovládací prvek, který můžete vložit pomocí podokna úloh Ovládací prvky. Ovládací prvek předlohy a podrobností můžete také vytvořit vložením opakující se tabulky a oddílu s opakováním (nebo dvou opakujících se tabulek) a následnou změnou vlastností jednotlivých ovládacích prvků.

Pokud je šablona formuláře určená hlavně pro zobrazení na obrazovce, zvažte umístění ovládacího prvku podrobností do ovládacího prvku Oblast posouvání v šabloně formuláře. Pokud se tak v ovládacím prvku zobrazuje velké množství dat, uživatelé se můžou mezi daty posouvat. Všimněte si, že to není nejlepší možnost, pokud si myslíte, že uživatelé budou chtít tisknout své formuláře, protože všechna data, která jsou skrytá v oblasti posouvání na obrazovce, nebudou v tištěném formuláři viditelná.

Začátek stránky

Opakující se skupina voleb

Do formuláře můžete vložit opakující se skupinu voleb, aby uživatelé mohli přidat více skupin voleb (skupina voleb: Ovládací prvek, který se používá k zobrazení sady vzájemně se vylučující volby. Ve výchozím nastavení obsahuje skupina voleb dva oddíly voleb, z nichž jeden se uživateli zobrazí jako výchozí volba ve formuláři.) při vyplňování.

Když uživatelé přesunou ukazatel myši nad výchozí volbu ve formuláři, zobrazí se v levém horním rohu opakující se skupiny voleb tlačítko místní nabídky. Uživatelé můžou kliknutím na toto tlačítko zobrazit možnosti pro vložení, odebrání nebo nahrazení voleb.

Například v cestovním formuláři můžete použít opakující se skupinu voleb, která uživatelům umožní zadat informace o svých služebních cestách. Pro každý segment dopravy si uživatelé můžou vybrat jednu ze tří možností – let, auto nebo vlak. Každá volba zobrazí jinou sadu polí.

Začátek stránky

Vložení ovládacích prvků opakujících se dat

Vložení opakujícího se rekurzivního oddílu

Poznámka:  Ovládací prvek Opakující se rekurzivní oddíl můžete vložit pouze do formuláře, který byl vytvořen pomocí šablony formuláře Prázdný formulář (Doplňovač aplikace InfoPath) nebo který má v dialogovém okně Možnosti formuláře nastavenou kompatibilitu na formulář vyplňování aplikace InfoPath.

Vložení opakujícího se rekurzivního oddílu (automatické vytvoření zdroje dat)

Pokud se rozhodnete, aby aplikace Microsoft Office InfoPath 2010 vytvořila zdroj dat při vložení opakujícího se rekurzivního oddílu, infoPath vytvoří opakující se skupinu, která obsahuje odkaz na sebe sama.

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit opakující se rekurzivní oddíl.

 2. Pokud není podokno úloh Ovládací prvky viditelné, klikněte na tlačítko Podokno ovládacích prvků v pravém dolním rohu oddílu Ovládací prvky na kartě Domů.

 3. V podokně úloh Ovládací prvky zaškrtněte políčko Automaticky vytvořit zdroj dat .

  Poznámka:  Pokud je zaškrtávací políčko nedostupné, návrh formuláře neumožňuje automatické vytvoření zdroje dat. Musíte vložit opakující se rekurzivní oddíl, který je vázán na existující opakující se skupinu nebo skupinu, kterou vytvoříte.

 4. V části Kontejnery ovládací prvky klikněte na Opakující se rekurzivní oddíl.

 5. Chcete-li přidat ovládací prvek do oddílu, přetáhněte ovládací prvek z podokna úloh Ovládací prvky do oddílu.

  Poznámka:  Do tohoto oddílu byste neměli přesouvat ovládací prvek, který už je ve formuláři, pokud pole ovládacího prvku již není součástí skupiny oddílu.

Začátek stránky

Vložení opakujícího se rekurzivního oddílu (vazba na existující opakující se skupinu)

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit opakující se rekurzivní oddíl.

 2. Pokud není podokno úloh Pole viditelné, klikněte na Zobrazit pole v části Data formuláře na kartě Data .

 3. V podokně úloh Pole klikněte pravým tlačítkem na skupinu, ke které má být opakující se rekurzivní oddíl vázán.

 4. Klikněte na Opakující se rekurzivní oddíl.

  Poznámka:  Skupina se musí opakovat a musí obsahovat odkaz na sebe sama. Pokud chcete takovou skupinu vytvořit, klikněte pravým tlačítkem na opakující se skupinu v podokně úloh Pole , klikněte na Odkaz a potom na skupinu samotnou (na skupinu, na kterou jste klikli pravým tlačítkem).

Tip:  Pomocí podokna úloh Ovládací prvky můžete také vložit opakující se rekurzivní oddíl, který je vázán na existující skupinu, pokud není zaškrtnuté políčko Automaticky vytvářet zdroj dat .

Začátek stránky

Vložení opakující se skupiny voleb

Vložení opakující se skupiny voleb (automatické vytvoření zdroje dat)

Při vložení opakujících se skupin voleb (a dalších ovládacích prvků) můžete nastavit, aby microsoft Office InfoPath 2010 automaticky vytvořil zdroj dat. Pokud to uděláte, aplikace InfoPath vytvoří skupiny, které jsou vázané na oddíly voleb uvnitř opakující se skupiny voleb. Kromě toho aplikace InfoPath vytvoří "virtuální" skupinu, která je vázána na opakující se skupinu voleb. Za názvem virtuální skupiny následuje (volba) v podokně úloh Pole.

Poznámka:  Ovládací prvek Skupina opakovaných voleb můžete vložit pouze do formuláře, který byl vytvořen pomocí šablony formuláře Prázdný formulář (Doplňovač infoPathu) nebo který je v dialogovém okně Možnosti formuláře nastavena Kompatibilita na Formulář vyplňování aplikace InfoPath.

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit opakující se skupinu voleb.

 2. Pokud není podokno úloh Ovládací prvky viditelné, klikněte na tlačítko Podokno ovládacích prvků v pravém dolním rohu oddílu Ovládací prvky na kartě Domů .

 3. V podokně úloh Ovládací prvky zaškrtněte políčko Automaticky vytvořit zdroj dat .

 4. V části Kontejnery klikněte na Opakující se skupina voleb.

  Ve formuláři se zobrazí opakující se skupina voleb obsahující dva oddíly voleb.

 5. Pokud chcete přidat ovládací prvky do oddílů voleb uvnitř opakující se skupiny voleb, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Chcete-li přidat ovládací prvky do výchozího oddílu voleb, přetáhněte požadovaný ovládací prvek z podokna úloh Ovládací prvky do oddílu voleb označeného Oddíl voleb (výchozí).

  • Chcete-li přidat ovládací prvky do oddílu alternativní volby, přetáhněte požadovaný ovládací prvek z podokna úloh Ovládací prvky do oddílu voleb označeného oddílem voleb.

 6. Pokud chcete oddíl otestovat, klikněte na kartě Domů na Náhled.

  Pokud chcete uživatelům nabídnout více než dvě možnosti, můžete do opakující se skupiny voleb vložit další oddíly voleb. Uděláte to tak, že umístíte kurzor do opakující se skupiny voleb a potom v podokně úloh Ovládací prvky v části Kontejnerykliknete na Oddíl voleb.

Začátek stránky

Vložení opakující se skupiny voleb (vazba na existující skupinu)

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit opakující se skupinu voleb.

 2. Pokud není podokno úloh Pole viditelné, klikněte na Zobrazit pole v části Data formuláře na kartě Data .

 3. V podokně úloh Pole klikněte pravým tlačítkem na skupinu, se kterou chcete svázat opakující se skupinu voleb, a potom klikněte na Opakující se skupina voleb.

  Poznámka:  Pokud opakující se skupina voleb není k dispozici, skupina, se kterou se pokoušíte vytvořit vazbu, nemusí podporovat tento typ ovládacího prvku. Opakující se skupiny voleb mohou být vázány pouze na opakující se virtuální skupiny. Ve zdroji dat se virtuální skupiny zobrazí jako (volba).

 4. Pokud chcete oddíl otestovat, klikněte na kartě Domů na Náhled.

Tip:  Můžete také vložit opakující se skupinu voleb, která je vázána na existující skupinu pomocí podokna úloh Ovládací prvky , pokud není zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat .

Začátek stránky

Vložení opakující se tabulky

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Pokud není podokno úloh Ovládací prvky viditelné, klikněte na tlačítko Podokno ovládacích prvků v pravém dolním rohu oddílu Ovládací prvky na kartě Domů .

 3. V části Kontejnery klikněte na Opakující se tabulka.

 4. Pokud vkládáte opakující se tabulku do nové prázdné šablony formuláře, pak:

  1. Do pole Počet sloupců zadejte počet sloupců, které má tabulka obsahovat, a klikněte na OK.

  2. Opakující se tabulka se vytvoří s textovým polem v každém sloupci. Chcete-li převést textové pole na jiný typ ovládacího prvku, klikněte pravým tlačítkem myši na textové pole, přejděte na příkaz Změnit ovládací prvek a klikněte na požadovaný ovládací prvek.

 5. Pokud vkládáte opakující se tabulku do šablony formuláře, která je založená na existujícím zdroji dat:

  1. Na první stránce průvodce Opakující se vazba tabulky klikněte na zdroj dat, který chcete použít v seznamu Zdroj dat , a potom klikněte na opakující se skupinu Repeating group icon , se kterou chcete vytvořit vazbu řádků tabulky.

   Pokud chcete vytvořit novou opakující se skupinu, klikněte pravým tlačítkem na skupinu, do které chcete přidat opakující se skupinu, v místní nabídce klikněte na Přidat a potom v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte vlastnosti opakující se skupiny.

  2. Klepněte na tlačítko Další.

  3. Na druhé stránce průvodce Opakující se vazby tabulky poklikejte na pole v seznamu Datové vazby, která chcete přidat jako sloupce do tabulky.

   Pokud chcete vytvořit nové pole v seznamu Datové vazby, klikněte pravým tlačítkem na skupinu, ke které je vázaná opakující se tabulka, klikněte na Přidat a potom v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte vlastnosti pole.

  4. Pokud chcete změnit pořadí sloupců, vyberte sloupec v seznamu Sloupce v tabulce a potom klikněte na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Začátek stránky

Vložení opakujícího se oddílu

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není podokno úloh Ovládací prvky viditelné, klikněte na tlačítko Podokno ovládacích prvků v pravém dolním rohu oddílu Ovládací prvky na kartě Domů .

 3. V části Kontejnery klikněte na Opakující se oddíl.

 4. Pokud vkládáte opakující se oddíl do nové prázdné šablony formuláře:

  • Pokud chcete přidat ovládací prvky do opakujícího se oddílu, přetáhněte požadované ovládací prvky z podokna úloh Ovládací prvky do oddílu s opakováním v šabloně formuláře.

   Poznámka:  Do oddílu byste neměli přesouvat ovládací prvek, který už je v šabloně formuláře, pokud pole ovládacího prvku již není součástí skupiny oddílu ve zdroji dat. Jinak může dojít k přerušení vazby ovládacího prvku.

  • Pokud chcete k ovládacímu prvku přidat popisek, zadejte nad něj text.

 5. Pokud vkládáte opakující se oddíl do šablony formuláře, která je založená na existujícím zdroji dat:

  1. V dialogovém okně Vazba opakujícího se oddílu vyberte opakující se skupinu, do které chcete uložit data opakujícího se oddílu, a klikněte na OK.

  2. Přidejte ovládací prvky do opakujícího se oddílu a pak je svážete s příslušnými poli ve zdroji dat.

  3. Aplikace InfoPath používá název pole nebo skupiny jako popisek ovládacího prvku. V případě potřeby změňte text popisku.

   K vložení ovládacích prvků můžete použít také podokno úloh Pole . V podokně úloh Pole klikněte pravým tlačítkem na opakující se skupinu, se kterou chcete svázat opakující se oddíl, a potom klikněte na Oddíl s opakováním.

Začátek stránky

Vložení ovládacího prvku Předloha/Podrobnosti

Poznámka:  Ovládací prvek Předloha/Podrobnosti můžete vložit pouze do formuláře, který byl vytvořen pomocí šablony formuláře Prázdný formulář (Doplňovač InfoPathu) nebo který má v dialogovém okně Možnosti formuláře možnost Kompatibilita nastavená na Formulář vyplňování aplikace InfoPath.

Vložení hlavního nebo podrobného ovládacího prvku do nové prázdné šablony formuláře

InfoPath poskytuje předdefinovaný ovládací prvek hlavní/podrobný ovládací prvek, který můžete vložit pomocí podokna úloh Ovládací prvky. Ovládací prvek předlohy a podrobností můžete také vytvořit vložením opakující se tabulky a oddílu s opakováním (nebo dvou opakujících se tabulek) a následnou změnou vlastností každého ovládacího prvku.

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není podokno úloh Ovládací prvky viditelné, klikněte na tlačítko Podokno ovládacích prvků v pravém dolním rohu oddílu Ovládací prvky na kartě Domů .

 3. V části Kontejnery klikněte na Předloha/podrobnosti.

 4. Do pole Počet sloupců v předlohě v dialogovém okně Vložit předlohu/podrobnosti zadejte počet sloupců pro hlavní ovládací prvek.

 5. Do pole Počet polí v podrobnostech zadejte počet polí pro ovládací prvek podrobností a potom klikněte na OK.

  Do šablony formuláře se vloží dva ovládací prvky – Opakující se tabulka (předloha) a Opakující se oddíl (podrobnosti).

 6. Pokud chcete otestovat vztah předlohy a podrobností, klikněte na kartě Domů na Náhled a potom zadejte data do hlavního ovládacího prvku. Související data by se měla zobrazit v ovládacím prvku podrobností. Klikněte také na různé řádky v hlavním ovládacím prvku a potvrďte, že se v ovládacím prvku podrobností zobrazují odpovídající data.

Začátek stránky

Vložení hlavního nebo podrobného ovládacího prvku do šablony formuláře, která je založená na existujícím zdroji dat

Pokud návrh šablony formuláře založíte na existujícím souboru XML (Extensible Markup Language), databázi nebo webové službě, odvodí InfoPath pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z tohoto existujícího zdroje dat. V tomto scénáři můžete vložit hlavní nebo podrobný ovládací prvek z podokna úloh Ovládací prvky, jak je popsáno v následujícím postupu.

Hlavní ovládací prvky a ovládací prvky podrobností můžou být v závislosti na vašich potřebách vázané na stejnou opakující se skupinu nebo na různé opakující se skupiny. Ovládací prvky, které se zobrazují v ovládacím prvku předloha/podrobnosti, jsou vázány na pole, která jsou součástí opakující se skupiny.

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není podokno úloh Ovládací prvky viditelné, klikněte na tlačítko Podokno ovládacích prvků v pravém dolním rohu oddílu Ovládací prvky na kartě Domů .

 3. V části Kontejnery klikněte na Opakující se tabulka.

 4. Na první stránce průvodce Opakující se vazby tabulky klikněte na opakující se skupinu, se kterou chcete vytvořit vazbu řádků tabulky, a potom klikněte na Další. Pokud má tabulka jenom jeden sloupec, můžete místo opakující se skupiny vybrat opakující se pole.

  Chcete-li vytvořit novou opakující se skupinu pro vytvoření vazby tabulky, klikněte pravým tlačítkem na skupinu, do které chcete opakující se skupinu přidat, klikněte na tlačítko Přidat a potom v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte vlastnosti opakující se skupiny.

 5. Pokud chcete přidat sloupce, které chcete zahrnout do tabulky, poklikejte na pole v seznamu Datové vazby .

  Pokud chcete vytvořit nové pole, které chcete přidat jako sloupec, klikněte pravým tlačítkem na skupinu, ke které je tabulka vázaná, v místní nabídce klikněte na Přidat a potom v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte vlastnosti pole.

 6. Pokud chcete změnit uspořádání sloupců, klikněte na sloupec v seznamu Sloupce v tabulce, klikněte na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů a potom klikněte na Dokončit.

 7. Poklikejte na popisek Opakující se tabulka pod tabulkou v šabloně formuláře.

 8. Na kartě Ovládací nástroje – vlastnosti na pásu karet klikněte na Předloha/podrobnosti.

 9. Klikněte na Nastavit jako předlohu, do pole ID předlohy zadejte identifikátor ViewContext hlavního ovládacího prvku a potom klikněte na OK.

  Pokud chcete zobrazit identifikátor ViewContext ovládacího prvku, klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, klikněte na <Typ ovládacího prvku> Vlastnosti a potom klikněte na kartu Upřesnit . Identifikátor ViewContext je viditelný v části Kód na kartě. Hodnotu můžete zvýraznit vedle popisku ViewContext: a stisknutím kombinace kláves CTRL+C zkopírovat hodnotu do schránky. Při konfiguraci hlavního nebo podrobného ovládacího prvku je hlavním ovládacím prvkem samotná opakující se tabulka, takže byste použili identifikátor ViewContext opakující se tabulky, kterou konfigurujete v tomto kroku.

 10. Umístěte kurzor na šablonu formuláře na místo, kam chcete vložit opakující se oddíl (ovládací prvek podrobností).

 11. V části Kontejnery v podokně úloh Ovládací prvky klikněte na Oddíl s opakováním.

  Případně můžete jako ovládací prvek podrobností použít jinou opakující se tabulku.

 12. Na první stránce průvodce Vazba opakujícího se oddílu klikněte na opakující se skupinu, se kterou chcete vytvořit vazbu oddílu, a potom klikněte na OK.

 13. Poklikejte na popisek Opakující se oddíl , který se zobrazí pod oddílem šablony formuláře.

 14. Na kartě Ovládací nástroje – vlastnosti na pásu karet klikněte na Předloha/podrobnosti.

 15. Klikněte na Nastavit jako podrobnosti a potom klikněte na název hlavního ovládacího prvku v seznamu Propojit s ID předlohy . Vybraný název by měl odpovídat identifikátoru ViewContext ovládacího prvku, který jste zadali v kroku 9.

 16. Pokud chcete změnit výchozí relaci 1:1 ovládacího prvku hlavní/podrobný na relaci 1:N, klikněte na Podle pole klíče v části Relace předlohy/podrobností a potom klikněte na Vybrat XPath Select XPath icon vedle polí Klíč (hlavní) a Pole Klíč (podrobnosti) a zadejte klíčová pole ze zdroje dat, která obsahují příslušná související data pro vytvoření relace 1:N.

 17. Pokud chcete otestovat vztah předlohy a podrobností, klikněte na kartě Domů na Náhled a potom zadejte data do hlavního ovládacího prvku. Související data by se měla zobrazit v ovládacím prvku podrobností. Klikněte také na různé řádky v hlavním ovládacím prvku a potvrďte, že se v ovládacím prvku podrobností zobrazují odpovídající data.

  K vložení hlavních a podrobných ovládacích prvků můžete použít také podokno úloh Pole . Pokud chcete vytvořit hlavní ovládací prvek, klikněte v podokně úloh Pole pravým tlačítkem na opakující se skupinu, se kterou chcete svázat hlavní ovládací prvek, a potom klikněte na Opakující se tabulka. Pomocí stejných obecných kroků vytvořte ovládací prvek podrobností.

Začátek stránky

Změna výchozí relace předlohy a podrobností

Když do šablony formuláře vložíte ovládací prvek předlohy a podrobností pomocí podokna úloh Ovládací prvky , infoPath vytvoří vztah 1:1 mezi hlavním ovládacím prvku a ovládacím prvku podrobností. Relace 1:1 znamená, že pro každý výběr v hlavním ovládacím prvku se v ovládacím prvku podrobností zobrazí jeden odpovídající výsledek.

Můžete změnit vztah hlavní/podrobný z výchozí relace 1:1 na relaci 1:N. Relace 1:N znamená, že pro každý výběr v hlavním ovládacím prvku se v ovládacím prvku podrobností může zobrazit více shodných výsledků.

Když do šablony formuláře vložíte ovládací prvek předloha/podrobnosti, vloží aplikace InfoPath ve výchozím nastavení opakující se tabulku a oddíl s opakováním. Oba tyto ovládací prvky jsou vázány na stejnou opakující se skupinu ve zdroji dat. Ve výchozím nastavení oba ovládací prvky obsahují další ovládací prvky, které jsou vázané na pole v této opakující se skupině. V relaci 1:N jsou však hlavní ovládací prvky a ovládací prvky podrobností obvykle vázány na samostatné opakující se skupiny.

Pokud jste do šablony formuláře z podokna úloh Ovládací prvky vložili ovládací prvek předlohy a podrobností a chcete vytvořit relaci 1:N místo relace 1:1, můžete ovládací prvek podrobností, který aplikace InfoPath vytvoří, odstranit. Pak můžete vytvořit nový ovládací prvek podrobností, který lépe vyhovuje vašim potřebám, jak je popsáno v následujícím postupu:

 1. Vyberte opakující se oddíl, který je určený jako ovládací prvek podrobností, a stiskněte klávesu DELETE.

 2. Do šablony formuláře vložte nový opakující se oddíl:

  1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

  2. Pokud není podokno úloh Ovládací prvky viditelné, klikněte na tlačítko Podokno ovládacích prvků v pravém dolním rohu oddílu Ovládací prvky na kartě Domů .

  3. V podokně úloh Ovládací prvky zaškrtněte políčko Automaticky vytvořit zdroj dat .

  4. V části Vložit ovládací prvky klikněte na Oddíl s opakováním.

 3. Vložte požadované ovládací prvky do opakujícího se oddílu:

  1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

  2. Pokud není podokno úloh Ovládací prvky viditelné, klikněte na tlačítko Podokno ovládacích prvků v pravém dolním rohu oddílu Ovládací prvky na kartě Domů .

  3. V podokně úloh Ovládací prvky zaškrtněte políčko Automaticky vytvořit zdroj dat .

  4. V části Vložit ovládací prvky klikněte na ovládací prvek, který chcete vložit.

  5. Opakujte kroky 1 až 4 pro každý ovládací prvek, který chcete vložit.

 4. Poklikejte na kartu opakujícího se oddílu v šabloně formuláře.

 5. Klikněte na kartu Předloha/Podrobnosti na kartě Nástroje ovládacího prvku – vlastnosti na pásu karet.

 6. V části Nastavení předlohy/podrobností klikněte na Nastavit jako podrobnosti.

 7. V seznamu Odkaz na HLAVNÍ ID klikněte na identifikátor ViewContext hlavního ovládacího prvku.

  Pokud chcete zobrazit identifikátor ViewContext ovládacího prvku, klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, klikněte na <Typ ovládacího prvku> Vlastnosti a potom klikněte na kartu Upřesnit . Identifikátor ViewContext je viditelný v části Kód na kartě. Hodnotu můžete zvýraznit vedle popisku ViewContext: a stisknutím kombinace kláves CTRL+C zkopírovat hodnotu do schránky.

 8. V části Vztah předlohy a podrobností klikněte na Podle pole klíče.

 9. Klikněte na Vybrat XPath Select XPath icon vedle pole Klíč (předloha) a potom v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klikněte na pole s klíčem pro hlavní ovládací prvek a potom klikněte na OK.

 10. Klikněte na Vybrat XPath Select XPath icon vedle pole Klíč (podrobnosti) a potom v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klikněte na pole s klíčem pro ovládací prvek podrobností a potom klikněte na OK.

  Pokud chcete vytvořit relaci 1:N při počátečním vytvoření hlavního ovládacího prvku a ovládacího prvku podrobností, zvažte ruční vytvoření vlastního ovládacího prvku předloha/podrobnosti místo použití předdefinovaného ovládacího prvku předloha/podrobnosti, který je k dispozici v podokně úloh Ovládací prvky . Vlastní ovládací prvek můžete vytvořit vytvořením relace mezi opakující se tabulkou a oddílem s opakováním nebo mezi dvěma opakujícími se tabulkami v šabloně formuláře. Chcete-li to provést, otevřete dialogové okno Vlastnosti pro každý ovládací prvek a pak určete jeden ovládací prvek jako hlavní ovládací prvek a druhý ovládací prvek jako ovládací prvek podrobností. Úpravou vlastností ovládacího prvku podrobností můžete nastavit relaci 1:N pomocí polí s klíči.

Začátek stránky

Vložení vodorovné tabulky s opakováním

Poznámka:  Ovládací prvek Vodorovná opakující se tabulka můžete vložit pouze do formuláře, který byl vytvořen pomocí šablony formuláře Prázdný formulář (Doplňovač InfoPathu) nebo který má v dialogovém okně Možnosti formuláře nastavenou kompatibilitu na Formulář vyplňování aplikace InfoPath.

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není podokno úloh Ovládací prvky viditelné, klikněte na tlačítko Podokno ovládacích prvků v pravém dolním rohu oddílu Ovládací prvky na kartě Domů .

 3. V části Kontejnery klikněte na Vodorovná opakující se tabulka.

 4. Pokud vkládáte vodorovnou opakující se tabulku do nové prázdné šablony formuláře:

  1. Do pole Počet řádků zadejte počet řádků, které má tabulka obsahovat ve výchozím nastavení.

  2. Vodorovná opakující se tabulka se vytvoří s textovým polem v každém řádku ve sloupci dat. Chcete-li převést textové pole na jiný typ ovládacího prvku, klikněte pravým tlačítkem myši na textové pole, které chcete převést, přejděte na příkaz Změnit ovládací prvek a klikněte na požadovaný ovládací prvek.

 5. Pokud vkládáte vodorovnou opakující se tabulku do šablony formuláře, která je založená na existujícím zdroji dat:

  1. Na první stránce průvodce Opakující se vazba tabulky klikněte na zdroj dat, který chcete použít v seznamu Zdroj dat , a potom klikněte na opakující se skupinu Repeating group icon , se kterou chcete vytvořit vazbu řádků tabulky.

   Pokud chcete vytvořit novou opakující se skupinu, klikněte pravým tlačítkem na skupinu, do které chcete přidat opakující se skupinu, klikněte na Přidat a potom v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte vlastnosti opakující se skupiny.

  2. Klepněte na tlačítko Další.

  3. Na druhé stránce průvodce Opakující se vazby tabulky poklikejte na pole v seznamu Datové vazby , která chcete přidat jako sloupce do tabulky.

   Pokud chcete vytvořit nové pole, klikněte v seznamu Datové vazby pravým tlačítkem na skupinu, ke které je vázaná vodorovná opakující se tabulka, klikněte na Přidat a potom zadejte vlastnosti pole v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu .

  4. Pokud chcete změnit pořadí sloupců, vyberte sloupec v seznamu Řádky v tabulce a potom klikněte na Přesunout před nebo Přesunout za.

  5. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Začátek stránky

Tipy pro rozložení pro opakující se ovládací prvky dat

Následující tipy vám pomůžou vylepšit vzhled, velikost a další aspekty ovládacích prvků uvnitř opakujícího se ovládacího prvku dat:

 • Pokud chcete změnit velikost několika ovládacích prvků uvnitř opakujícího se datového ovládacího prvku najednou, podržte stisknutou klávesu CTRL, vyberte textová pole, jejichž velikost chcete změnit, a pak proveďte potřebné úpravy v části Velikost ovládacího prvku na kartě Nástroje ovládacího prvku – vlastnosti na pásu karet.

 • Pokud chcete změnit ohraničení nebo barvu ovládacích prvků uvnitř opakujícího se datového ovládacího prvku najednou, podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte textová pole, která chcete změnit. Klikněte na kartu Nástroje ovládacího prvku – Vlastnosti na pásu karet, klikněte na Ohraničení nebo Stínování v části Barva karty a proveďte potřebné úpravy.

 • Pokud chcete přizpůsobit text, který se zobrazí v textovém poli uvnitř opakujícího se ovládacího prvku dat, použijte pole Písmo a Velikost písma v části Formát textu na kartě Domů na pásu karet. Případně můžete použít oddíl Styly písma na kartě Domů na pásu karet.

Začátek stránky

Tipy rozložení opakujícího se oddílu

Následující tipy vám pomůžou vylepšit vzhled, velikost a další aspekty ovládacích prvků uvnitř ovládacího prvku Opakující se oddíl :

 • Někdy se může zdát, že text uvnitř ovládacích prvků v opakujícím se oddílu a popisky nalevo od těchto ovládacích prvků jsou mírně zarovnané. Pokud chcete rychle změnit jejich zarovnání, klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, klikněte na <Typ ovládacího prvku> Vlastnosti, klikněte na Zarovnat na kartě Velikost a potom klikněte na Použít. Pokud jsou popisek a ovládací prvek v různých buňkách v tabulce rozložení, klikněte pravým tlačítkem myši na buňku obsahující popisek, v místní nabídce klikněte na Vlastnosti tabulky a potom klikněte na Na střed v části Svislé zarovnání na kartě Buňka.

 • Možnost Opakovat svisle na kartě Zobrazení dialogového okna Vlastnosti oddílu s opakováním je ve výchozím nastavení vybraná. To znamená, že když uživatelé přidávají opakující se oddíly, zobrazí se tyto oddíly ve svislém tvaru o délku formuláře. Pokud chcete, aby se opakující oddíl rozbalil vodorovně, vyberte místo toho možnost Opakovat vodorovně . To vám umožní vytvořit zcela odlišná rozložení. Můžete například vytvořit šablonu formuláře, která se podobá kalendáři. Možnost Opakovat vodorovně není podporována v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem.

Začátek stránky

Vodorovné opakující se tabulkové rozložení

Následující tipy vám pomůžou upřesnit vzhled, velikost a další aspekty ovládacího prvku Vodorovná opakující se tabulka a ovládací prvky v ní:

 • Vodorovná opakující se tabulka se skládá z opakujícího se oddílu uvnitř tabulky rozložení. Pravé ohraničení tabulky rozložení definuje bod, ve kterém se sloupce v tabulce zalamují na další řádek, když uživatelé vkládají další sloupce. Chcete-li ovládat obtékání sloupců, můžete přetáhnout pravý okraj buňky tabulky rozložení, která ohraničuje ovládací prvek opakujícího se oddílu doprava nebo doleva.

 • Vodorovná opakující se tabulka může být užitečná pro účely tisku. Sloupce v ovládacím prvku se zalamují na další řádek šablony formuláře, aby se vytiskly všechny informace v tabulce. Pokud je ale šablona formuláře určená hlavně pro zobrazení na obrazovce, zvažte umístění vodorovné opakující se tabulky do ovládacího prvku Oblast posouvání v šabloně formuláře. Pokud uživatelé zadají do vodorovné opakující se tabulky velké množství dat, můžou se posouvat a zobrazit je místo toho, aby je viděli všechna ve formuláři. Při použití oblasti posouvání však platí, že pokud uživatel formulář vytiskne, vytisknou se pouze data viditelná na obrazovce v oblasti posouvání.

Začátek stránky

Způsoby přizpůsobení oddílu s opakováním

Po vložení opakujícího se oddílu do šablony formuláře ho můžete přizpůsobit změnou jeho vlastností a nastavení v dialogovém okně Vlastnosti opakujícího se oddílu . Dialogové okno otevřete tak, že v šabloně formuláře kliknete pravým tlačítkem na opakující se oddíl, jehož vlastnosti chcete změnit, a potom kliknete na Vlastnosti opakujícího se oddílu.

Následující tabulka popisuje některé způsoby, jak můžete přizpůsobit opakující se oddíl, a nabízí důvody, proč to můžete udělat. I když tabulka neposkytuje podrobné procedurální informace o možnostech v dialogovém okně Vlastnosti opakujícího se oddílu , poskytuje vám představu o rozsahu dostupných možností.

Poznámky: 

 • Pokud navrhujete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, nejsou některé funkce v dialogovém okně Vlastnosti opakujícího se oddílu dostupné. Nemůžete například povolit nastavení, které uživatelům umožňuje vkládat oddíly vodorovně, v souběžné formaci.

 • Pokud je šablona formuláře založena na databázi, schématu nebo jiném existujícím zdroji dat, nemusí být možné přizpůsobit všechny aspekty ovládacího prvku. Můžete například změnit velikost ovládacího prvku, ale ne jeho pole nebo název skupiny, které jsou odvozené od existujícího zdroje dat.

Tab

Úkol

Podrobnosti

Data

Změna názvu skupiny

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře můžete změnit výchozí název pole nebo skupiny ovládacího prvku na takový, který se při práci se zdrojem dat snadněji identifikuje. Například v šabloně formuláře pojištění je skupina s názvem "Dependent" srozumitelnější než skupina s názvem "skupina1".

Poznámka:  Změnou názvu skupiny se nezmění vazba mezi opakujícím se oddílem v šabloně formuláře a opakující se skupinou ve zdroji dat. Pokud potřebujete svázat opakující se oddíl s jinou opakující se skupinou, klikněte pravým tlačítkem na opakující se oddíl a potom klikněte na Změnit vazbu.

Data

Zabránění uživatelům ve vkládání a odstraňování oddílů

Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté políčko Povolit uživatelům vkládat a odstraňovat oddíly . Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, nebudou uživatelé moct vkládat ani odstraňovat oddíly v opakujícím se oddílu. To je užitečné ve scénářích vytváření sestav, kdy chcete zobrazit opakující se data, ale nechcete, aby uživatelé tato data změnili nebo přidávali další oddíly.

Data

Přizpůsobení příkazů nabídky

Kliknutím na Změnit můžete dále upravit vlastnosti oddílu. Můžete například otevřít dialogové okno Přizpůsobit příkazy , kde můžete přizpůsobit názvy a umístění příkazů nabídky, které se používají k vložení nebo odebrání oddílů ve formuláři uživatele. Tento typ přizpůsobení usnadňuje používání šablony formuláře. Do nabídky Úpravy můžete například přidat vlastní příkazy, které uživatelům umožní odebrat z formuláře opakující se oddíly.

Data

Zobrazení nebo přizpůsobení textu nápovědy

Políčko Zobrazit tlačítko vložit a text nápovědy je ve výchozím nastavení zaškrtnuté. Zaškrtnutí tohoto políčka můžete zrušit, pokud nechcete, aby uživatelé ve formuláři viděli instruktážní text, nebo pokud chcete upravit text s pokyny. Pokud máte například šablonu formuláře pojištění, ve které musí uživatelé zadat závislé osoby do opakujícího se oddílu, můžete změnit text Vložit položku, který se zobrazí pod oddílem s opakováním, na "Vložit další závislé".

Zobrazení

Povolit uživatelům vkládat oddíly do formace vedle sebe místo jednoho za druhým

Ve výchozím nastavení je vybraná možnost Opakovat svisle . To znamená, že když uživatelé přidávají opakující se oddíly, zobrazí se tyto oddíly ve svislém tvaru o délku formuláře. Místo toho můžete nastavit, aby se opakující oddíl rozbalil vodorovně. To vám umožní vytvořit zcela odlišná rozložení. Můžete například vytvořit šablonu formuláře, která se podobá kalendáři. Možnost Opakovat vodorovně není podporována v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem.

Zobrazení

Filtrování dat

Kliknutím na Filtrovat data otevřete dialogové okno Filtrovat data , ve kterém můžete uživatelům povolit filtrování dat v opakujícím se oddílu na základě hodnot, které uživatel zadá nebo vybere jinde ve formuláři. Pokud například pomocí opakujícího se oddílu shromáždíte informace o aktuálních projektech, můžete navrhnout seznam, který uživatelům umožní filtrovat projekty podle stavu.

Předloha/podrobnosti

Nastavení relace předlohy a podrobností

Na kartě Předloha/Podrobnosti můžete vytvořit vztah mezi opakující se tabulkou (hlavní ovládací prvek) a opakujícím se oddílem (ovládacím prvkem podrobností). Pokud nastavíte tento typ relace, zobrazí se související data v opakujícím se oddílu na základě položky, kterou uživatel vybere v opakující se tabulce. Šablony formulářů kompatibilní s prohlížečem nepodporují hlavní ovládací prvky a ovládací prvky podrobností.

Velikost:

Úprava velikosti, odsazení a okrajů

Velikost ovládacího prvku můžete zadat ručně zadáním hodnot do polí Výška a Šířka . Můžete také zpřesnit mezery uvnitř i vně ovládacího prvku změnou odsazení, což je velikost prostoru vyrovnávací paměti obklopující obsah ovládacího prvku, nebo okraje, což je velikost místa mezi ohraničením ovládacího prvku a jakýmkoli okolním textem nebo ovládacími prvky v šabloně formuláře.

Upřesnit:

Změna pořadí indexování tabulátoru

Umístění ovládacího prvku můžete změnit v celkovém pořadí ovládacích prvků šablony formuláře. Pořadí ovládacích prvků je pořadí, ve kterém se fokus přesouvá ve formuláři z jednoho pole nebo objektu na další, když uživatelé stisknou klávesu TAB nebo SHIFT+TAB. Výchozí nastavení indexu tabulátoru pro všechny ovládací prvky v šabloně formuláře je 0, ale pořadí ovládacích prvků začíná hodnotou 1. To znamená, že každý ovládací prvek s 1 v poli Rejstřík karet bude navštíven jako první, když uživatelé stisknou klávesu TAB. Každý ovládací prvek s 2 v poli indexu tabulátoru bude navštíven za sekundu atd. Všechny ovládací prvky s 0 v poli Rejstřík karet budou v pořadí ovládacích prvků na posledním místě. Pokud chcete přeskočit ovládací prvky v pořadí ovládacích prvků, zadejte do pole Rejstřík tabulátoru-1.

Upřesnit:

Zadání popisu

Pokud chcete, aby se při přesunutí ukazatele myši na ovládací prvek zobrazila vysvětlivka, zadejte požadovaný text do pole Popis . Pomůcky pro usnadnění přístupu, jako jsou nástroje pro kontrolu obrazovky, které zpřístupní informace na obrazovce jako syntetizovanou řeč nebo aktualizovatelný braillský řádek, se často spoléhají na tyto popisy při interpretaci informací pro své uživatele.

Upřesnit:

Určení a přizpůsobení nastavení sloučení

Klikněte na Sloučit nastavení a určete, jak se mají zobrazovat data, která uživatelé zadávají do ovládacího prvku, když se zkombinuje několik formulářů. Můžete například změnit pořadí, ve kterém jsou opakující se oddíly vloženy do cílového formuláře.

Upřesnit:

Získání identifikátorů ViewContext nebo XmlToEdit pro opakující se oddíl

K identifikaci ovládacího prvku v kódu můžete použít hodnotu ViewContext nebo XmlToEdit . Pokud například znáte hodnotu ViewContext , můžete tuto hodnotu použít s SelectText nebo SelectNodes metody View třídy programově provést úpravy dat XML, která je vázána na ovládací prvek. Podobně, pokud znáte XmlToEdit hodnotu, můžete tuto hodnotu použít s ExecuteAction metodou View objektu programově vložit nebo odebrat instance opakujícího se ovládacího prvku. Můžete například zadat hodnotu výčtu ActionType , například XCollectionInsert nebo XCollectionRemoveAll a název XmlToEdit , který identifikuje konkrétní skupinu pro práci.

Formuláře prohlížeče

Přizpůsobení nastavení pro odesílání dat zpět na server

Karta Formuláře prohlížeče se zobrazí pouze při návrhu šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. Umožňuje řídit, jestli se data odesílají na server, když uživatelé vloží nebo odeberou oddíly ve formuláři.

Další akce

Použití pravidel

Poklikejte na kartu v oddílu s opakováním a potom klikněte na Spravovat pravidla v části Pravidla na kartě Vlastnosti nástrojů ovládacího prvku na pásu karet. Zobrazí se podokno úloh Pravidla , kde můžete pomocí pravidel použít akce, když uživatelé vkládají ovládací prvky do opakujícího se oddílu nebo s tím pracují.

Další akce

Přidání podmíněného formátování

Poklikejte na kartu v opakujícím se oddílu a klikněte na Spravovat pravidla v části Pravidla na pásu karet na kartě Nástroje ovládacího prvku – vlastnosti , klikněte na Nový a potom klikněte na Formátování. To vám umožní vytvořit pravidlo podmíněného formátování, které změní vzhled ovládacího prvku, včetně jeho viditelnosti, na základě hodnot, které uživatelé zadají do formuláře. Můžete například skrýt opakující se oddíl pokaždé, když uživatel zruší zaškrtnutí určitého políčka ve formuláři.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×