Do formuláře nebo sestavy můžete rychle přidávat pole pomocí podokna Seznam polí. Když poklikáte na pole v podokně Seznam polí (nebo pole přetáhnete ze seznamu do formuláře nebo sestavy), vytvoří Microsoft Access automaticky odpovídající ovládací prvek pro zobrazení tohoto pole – například textové pole nebo zaškrtávací políčko – a vytvoří vazbu mezi příslušným ovládacím prvkem a daným polem.

Pokud nemáte formulář nebo sestavu, ke kterým byste mohli přidat pole, přečtěte si Úvod k formulářům nebo Úvod k sestavám, kde najdete informace, jak začít.

Co chcete udělat?

Přidání pole do formuláře nebo sestavy s použitím podokna Seznam polí

 1. Otevřete sestavu v zobrazení rozložení nebo v návrhovém zobrazení.

  Pokud se podokno Seznam polí nezobrazí, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na Přidat existující pole
   –NEBO–

  • Stiskněte kombinaci kláves ALT+F8.

 2. V podokně Seznam polí najděte tabulku obsahující pole, které chcete přidat. Pokud chcete zobrazit nebo skrýt seznam polí v jednotlivých tabulkách, klikněte na symbol plus (+) nebo minus (-) vedle názvu příslušné tabulky.

  Poznámka: Pokud databáze neobsahuje žádné tabulky, je podokno Seznam polí prázdné.

 3. Když najdete pole, které chcete přidat, přidejte ho do formuláře nebo sestavy tak, že uděláte jednu z následujících věcí:

  • Poklikejte na pole.

  • Přetáhněte pole z podokna Seznam polí do sestavy nebo formuláře.

  • Podržte stisknutou klávesu CTRL, klikněte na několik polí a přetáhněte je do formuláře nebo sestavy všechna najednou.

   Poznámka: Tento postup můžete použít jenom u polí v oddílu Pole dostupná pro toto zobrazení v podokně Seznam polí.

  • Pokud chcete přidat do formuláře nebo sestavy rozsah polí z podokna Seznam polí, postupujte takto:

  • Klikněte na první pole v rozsahu.

  • Stiskněte a podržte stisknutou klávesu SHIFT a klikněte na poslední pole v rozsahu.

   Access vybere pole, na která jste klikli, i všechna pole mezi nimi.

  • Všechna vybraná pole přetáhněte do formuláře nebo sestavy.

   Poznámka: Tento postup můžete použít jenom u polí v oddílu Pole dostupná pro toto zobrazení v podokně Seznam polí.

 4. Access vytvoří příslušný ovládací prvek k zobrazení jednotlivých polí a také vytvoří vazbu mezi ovládacím prvkem a příslušným polem. Kromě toho Access také vytvoří připojený popisek ovládacího prvku. Popisek můžete upravit tak, že ho jedním kliknutím vyberete a potom do něho dalším kliknutím umístíte kurzor. Pak můžete popisek upravit stejně, jako byste upravili text v dokumentu.

 5. Pokud chcete zobrazit pole jako jiný typ ovládacího prvku než je ten, který Access vytvoří automaticky, můžete typ ovládacího prvku změnit. Můžete ho ale změnit jenom na typ ovládacího prvku, který odpovídá danému poli. Můžete například změnit pole se seznamem na textové pole nebo seznam, ale není možné změnit pole se seznamem na příkazové tlačítko.

  Změna typu ovládacího prvku

  1. Otevřete formulář nebo sestavu v návrhovém zobrazení – pravým tlačítkem myši klikněte do navigačního podokna a pak klikněte na Návrhové zobrazení.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, který chcete změnit, a pak klikněte na Změnit na.

   Pokud není položka nabídky Změnit na dostupná, neexistují pro toto pole žádné jiné vhodné typy ovládacích prvků. Jinak Access zobrazí seznam typů ovládacích prvků.

  3. Klikněte na jeden z dostupných typů ovládacích prvků, na který chcete ovládací prvek změnit.

   Ovládací prvek zůstane svázaný s polem, ale možná bude potřeba nastavit některé vlastnosti, aby mohl nový typ ovládacího prvku fungovat tak, jak chcete. Seznam vlastností ovládacího prvku zobrazíte tak, že kliknutím vyberete ovládací prvek a stisknete klávesu F4.

Začátek stránky

Přidání pole do formuláře nebo sestavy bez použití podokna Seznam polí

Použití podokna Seznam polí představuje obecně nejjednodušší způsob, jak přidat pole do formuláře nebo sestavy. Pole ale můžete přidat také tak, že vytvoříte ovládací prvek a pak mezi ním a polem vytvoříte vazbu. Postupujte takto:

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu a potom klikněte na Zobrazení rozložení nebo Návrhové zobrazení.

  Průvodce ovládacími panely    Pomocí Průvodce ovládacími panely můžete vytvářet příkazová tlačítka, seznamy, podformuláře, pole se seznamem a skupiny možností. Průvodce ovládacím prvku se zeptá na řadu otázek o tom, jak má ovládací prvek vypadat a pracovat, a pak vytvoří ovládací prvek a nastaví vlastnosti ovládacího prvku na základě vašich odpovědí. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na šipku dolů vedle galerie ovládacích prvků. Pokud průvodce ovládacími panely není zvýrazněný, zvýrazněte ho kliknutím.

  Obrázek tlačítka

  Pokud byste raději vytvářeli ovládací prvky bez pomoci průvodce, kliknutím na možnost Použít průvodce ovládacími prvky její výběr zrušte.

  Obrázek tlačítka

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na nástroj pro typ ovládacího prvku, který chcete přidat.

  Pokud chcete určit název nástroje, umístěte na něho ukazatel myši. Access zobrazí název tohoto nástroje.

 3. Klikněte do návrhové mřížky formuláře nebo sestavy na místo, kam chcete umístit levý horní roh ovládacího prvku. Kliknutím jednou vytvořte ovládací prvek výchozí velikosti. Můžete také kliknout na nástroj a potom přetažením v návrhové mřížce formuláře vytvořit ovládací prvek s vlastní velikostí.

 4. Pokud jste vybrali možnost Použít průvodce ovládacími prvky a s ovládacím prvkem, který chcete umístit, je spojený průvodce, spustí se tento průvodce a provede vás nastavením ovládacího prvku.

 5. Pokud se vám nepodaří umístit ovládací prvek perfektně na první pokus, můžete ho posunout pomocí tohoto postupu:

  1. Kliknutím vyberte ovládací prvek. Pokud je popisek spojený s ovládacím prvkem, podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte kliknutím i popisek.

  2. Umístěte ukazatel myši na ovládací prvek a počkejte, až se změní na ukazatel přesunutí Ukazatel pro přesun.

  3. Klikněte a přetáhněte ovládací prvek na libovolné požadované místo.

Pokud používáte průvodce ovládacími prvky, může průvodce obsahovat kroky, které vám pomůžou ovládací prvek svázat s polem. Pokud průvodce neváže ovládací prvek s polem a ovládací prvek je typu, který může zobrazit data (například textové pole nebo pole se seznamem), musíte před zobrazením všech dat ovládacího prvku zadat název pole nebo výraz do vlastnosti Zdroj ovládacího prvku. Pomocí následujícího postupu svážete ovládací prvek s polem.

 1. Zobrazte seznam vlastností ovládacího prvku tak, že kliknete na ovládací prvek a potom stisknete klávesu F4.

 2. Na kartě Data v seznamu vlastností klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle vlastnosti Zdroj ovládacího prvku a vyberte pole, které chcete zobrazit v ovládacím prvku. Také můžete napsat výraz do pole Zdroj ovládacího prvku.

  Další informace o výrazech najdete v článku Tvorba výrazu.

Začátek stránky

Další informace o podokně Seznam polí

Následující seznam obsahuje tipy k práci s podoknem Seznam polí, které může být pro vás užitečné, když do formuláře nebo sestavy přidáváte pole. Pokud chcete zobrazit podokno Seznam polí, otevřete formulář nebo sestavu v zobrazení rozložení nebo návrhovém zobrazení a stiskněte kombinaci kláves ALT+F8.

 • Pokud je vlastnost Zdroj záznamů formuláře nebo sestavy prázdná a přetáhnete pole z podokna Seznam polí do formuláře nebo sestavy, vyplní Access automaticky vlastnost Zdroj záznamu formuláře nebo sestavy za vás.

 • Pokud je vlastnost Zdroj záznamů formuláře nebo sestavy příkaz SELECT nebo název tabulky, můžete přepnout u zobrazení podokna Seznam polí na některý ze dvou stavů:

  • Všechna databázová pole    Zobrazí pole dostupná pro tento oddíl zobrazení, pole dostupná v oddílu souvisejících tabulek (pokud existují takové tabulky) a pole dostupná v jiných tabulkách (pokud existují takové tabulky).

  • Jenom pole zdroje záznamů    Zobrazí jenom pole dostupná pro tento oddíl zobrazení.

   Pokud chcete přepínat mezi těmito dvěma režimy, klikněte na Zobrazit pouze pole v aktuálním zdroji záznamu nebo Zobrazit všechny tabulky dole v podokně Seznam polí.

   Poznámka: Pokud jste nastavili vlastnost formuláře nebo sestavy Zdroj záznamů jako uložený dotaz, zobrazí se v podokně Seznam polí jenom oddíl Pole dostupná pro toto zobrazení (v dolní části podokna Seznam polí neuvidíte možnost Zobrazit všechny tabulky). Pokud chcete upravit zdroj záznamů, klikněte pravým tlačítkem myši na jedno z polí a pak klikněte na Upravit zdroj záznamu.

 • Pokud jste nastavili vlastnost Zdroj záznamů formuláře nebo sestavy jako tabulku a přetáhnete pole z oddílu Pole dostupná v souvisejících tabulkách v podokně Seznam polí do formuláře nebo sestavy, změní Access Zdroj záznamů formuláře nebo sestavy na příkaz SELECT, který obsahuje přidávané pole. Pokud Access nedokáže určit, jakou relaci vytvořit mezi tabulkami, zobrazí se dialogové okno Zvolit relaci, abyste mohli vybrat odpovídající relaci.

 • Pokud přetáhnete pole z oddílu Pole dostupná v jiných tabulkách v podokně Seznam polí do formuláře nebo sestavy, zobrazí Access dialogové okno Zadat relaci. V tomto dialogovém okně je potřeba zadat relaci mezi jinou tabulkou a zdrojem záznamů formuláře nebo sestavy. Pokud si nejste jistí, která pole máte do tohoto dialogového okna zadat, můžete kliknout na Zrušit a zkontrolovat relace tabulky.

  Další informace o relacích najdete v tématu Průvodce relacemi tabulek nebo Vytvoření, úprava a odstranění relace.

  Je možné, že pole v oddílu Pole dostupná v jiných tabulkách v podokně Seznam polí nepřímo souvisí se zdrojem záznamů formuláře nebo sestavy prostřednictvím některé z tabulek v oddíle Pole dostupná v souvisejících tabulkách. V takovém případě, když přetáhnete pole z jedné související tabulky do formuláře nebo sestavy, může dojít k tomu, že se jedna nebo více tabulek přesune z oddílu Pole dostupná v jiných tabulkách do oddílu Pole dostupná v souvisejících tabulkách.

 • Pokud je zdrojem záznamů formuláře nebo sestavy příkaz SELECT nebo uložený dotaz, můžete zobrazit a upravit zdroj záznamů v Tvůrci dotazů tak, že kliknete pravým tlačítkem na libovolné pole v podokně Seznam polí a potom kliknete na Upravit zdroj záznamů. Pokud je zdrojem záznamů tabulka, vyvolá tento příkaz Tvůrce dotazů v tabulce. Aplikace Access se zeptá, zda chcete vytvořit dotaz na základě tabulky. Pokud chcete změnit zdroj záznamů na dotaz, klikněte na Ano. Pokud chcete zdroj záznamů ponechat beze změn, klikněte na Ne.

 • Tabulku můžete otevřít v zobrazení datového listu tak, že kliknete na Upravit tabulku vedle názvu tabulky, nebo tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na název tabulky v podokně Seznam polí a pak kliknete na Otevřít tabulku v zobrazení Datový list.

 • Podokno Seznam polí můžete použít k přidání Vyhledávací pole tabulky následujícím způsobem:

  1. Vedle tabulky, do které chcete přidat vyhledávací pole, klikněte na Upravit tabulku.

   Tabulka se zobrazí v zobrazení datového listu.

  2. Přetáhněte pole z podokna Seznam polí do datového listu.

  3. Spustí se Průvodce vyhledáváním. Postupujte podle pokynů v průvodci. Na poslední stránce klikněte na Dokončit.

 • Podokno Seznam polí můžete uvolnit z pravé strany pracovní oblasti Accessu umístěním ukazatele myši do záhlaví podokna Seznam polí, dokud se změní na ukazatel přesunutí Ukazatel pro přesuna potom přetáhněte podokno Seznam polí doleva. Seznam můžete umístit kamkoli do pracovní oblasti nebo ho můžete ukotvit k levé straně pracovní oblasti přetažením směrem doleva.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×