Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Pokyny k používání a příklady maticových vzorců

Maticový vzorec je vzorec, který může provádět více výpočtů u jedné nebo více položek v matici. Matici si můžete představit jako řádek nebo sloupec hodnot nebo kombinaci řádků a sloupců hodnot. Maticové vzorce můžou vracet buď víc výsledků, nebo jenom jediný výsledek.

Od aktualizace Microsoftu 365 ze září 2018 všechny vzorce, které můžou vrátit více výsledků, automaticky přesahují do sousedních buněk. Tuto změnu doprovází několik nových funkcí dynamických matic. Dynamické maticové vzorce, ať už používají existující funkce nebo dynamické maticové funkce, stačí zadat jenom v jedné buňce a potvrdit je stisknutím klávesy ENTER. Starší maticové vzorce vyžadovaly nejprve výběr celé výstupní oblast a potvrzení vzorce stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ENTER. Obvykle se označují jako vzorceCSE.

Pomocí maticových vzorců můžete provádět složité úlohy, například:

 • Rychle vytvářet ukázkové datové sady.

 • Spočítat počet znaků obsažených v oblasti buněk.

 • Sečíst pouze čísla, která splňují určité podmínky, například nejnižší hodnoty v oblasti, nebo čísla, která spadají mezi horní a dolní hranici.

 • Sečíst každou N-tou hodnotu v oblasti hodnot.

Následující příklady ukazují, jak vytvořit vícebuňkové a jednobuňkové maticové vzorce. Tam, kde to bylo možné, jsme zahrnuli příklady některých dynamických maticových funkcí a také existujících maticových vzorců zadaných jako dynamické i starší matice.

Stažení příkladů

Stáhněte si ukázkový sešit se všemi příklady maticových vzorců v tomto článku.

Toto cvičení ukazuje, jak používat vícebuňkové a jednobuňkové vzorce pro výpočet údajů o prodeji. První sada kroků používá vícebuňkový vzorec k výpočtu množiny souhrnů. Druhá sada používá jednobuňkový vzorec k výpočtu celkového součtu.

 • Vícebuňkový maticový vzorec

  Funkce vícebuňkové matice v buňce H10 =F10:F19*G10:G19 k výpočtu počtu prodaných podle jednotkové ceny.

 • Tady počítáme celkový prodej kupé a sedanů pro každého prodejce zadáním =F10:F19*G10:G19 do buňky H10.

  Po stisknutí klávesy ENTER výsledky budou přesahovat do buněk H10:H19. Všimněte si, že oblast přesahu se zvýraznění ohraničením, když vyberete libovolnou buňku v oblasti přesahujících dat. Můžete si také všimnout, že vzorce v buňkách H10:H19 jsou neaktivní. Jsou tam jenom pro referenci, takže pokud chcete vzorec upravit, budete muset vybrat buňku H10, kde je hlavní vzorec.

 • Jednobuňkový maticový vzorec

  Vzorec jednobuňkové matice k výpočtu celkového součtu pomocí =SUM(F10:F19*G10:G19)

  Do buňky H20 v ukázkovém sešitu zadejte nebo zkopírujte a vložte =SUMA(F10:F19*G10:G19) a stiskněte ENTER.

  V tomto případě aplikace Excel vynásobí hodnoty v matici (oblast buněk F10 až G19) a použije funkci SUMA k sečtení součtů. Výsledkem je celková částka prodejů 1 590 000 Kč.

  Tento příklad ukazuje, jak výkonný může tento typ vzorce být. Předpokládejme například, že máte 1 000 řádků dat. Všechna data nebo část z nich můžete místo přetažením vzorce směrem dolů přes všech 1 000 řádků sečíst vytvořením maticového vzorce v jediné buňce. Všimněte si také, že jednobuňkový vzorec v buňce H20 je zcela nezávislý na vícebuňkovém vzorci (vzorec v buňkách H10 až H19). V tom spočívá další výhoda maticových vzorců – flexibilita. Ostatní vzorce ve sloupci H můžete změnit bez ovlivnění vzorce v H20. Je vhodné používat nezávislé součty, pomáhají ověřovat přesnost výsledků.

 • Dynamické maticové vzorce nabízejí také tyto výhody:

  • Konzistence (Consistency)    Kliknete-li na některou z buněk od H10 směrem dolů, zobrazí se stejný vzorec. Tato konzistence pomůže zajistit větší přesnost.

  • Zabezpečení    Součást vícebuňkového maticového vzorce se nedá přepsat. Klikněte například na buňku H11 a stiskněte klávesu DELETE. Excel nezmění výstup matice. Pokud ho chcete změnit, musíte v matici vybrat levou horní buňku nebo buňku H10.

  • Menší velikosti souborů    Místo několika intermediárních vzorců můžete často použít jeden maticový vzorec. V příkladu s prodejem aut se k výpočtu výsledků ve sloupci E používá jediný maticový vzorec. Při použití standardních vzorců, například =F10*G10, F11*G11, F12*G12 atd. byste pro výpočet stejných výsledků museli použít 11 různých vzorců. To není problém, ale co kdybyste pracovali s tisíci řádků? Pak by to mohl být velký rozdíl.

  • Efektivita:    Maticové funkce můžou být efektivním způsobem tvorby složitých vzorců. Maticový vzorec =SUMA(F10:F19*G10:G19) je stejný jako tento: =SUMA(F10*G10;F11*G11;F12*G12;F13*G13;F14*G14;F15*G15;F16*G16;F17*G17;F18*G18;F19*G19).

  • Přesah    Dynamické maticové vzorce automaticky zobrazí přesahující data ve výstupní oblasti. Pokud jsou zdrojová data v excelové tabulce, při přidávání nebo odebírání dat se velikost dynamických maticových vzorců automaticky změní.

  • Chyba #PŘESAH!    Dynamické matice zavedly chybu #PŘESAH!, což znamená, že zamýšlený rozsah přesahujících dat je z nějakého důvodu zablokovaný. Když toto blokování vyřešíte, vzorec automaticky zobrazí přesahující data.

Maticové konstanty jsou součástí maticových vzorců. Maticové konstanty vytvoříte zadáním seznamu položek a jeho ručním uzavřením do složených závorek ( { } ), například:

={1\2\3\4\5} nebo ={"Leden"\"Únor"\"Březen"}

Pokud položky oddělujete svislicemi, vytvoříte vodorovnou matici (řádek). Pokud položky oddělujete středníky, vytvoříte svislou matici (sloupec). Pokud chcete vytvořit dvourozměrnou matici, oddělujete položky v jednotlivých řádcích svislicemi a jednotlivé řádky oddělujete středníky.

Následující postupy vám umožní vyzkoušet si vytváření vodorovné, svislé a dvojrozměrné konstanty. Ukážeme příklady použití funkce SEQUENCE k automatickému generování maticových konstant a také příklady ručně zadaných maticových konstant.

 • Vytvoření vodorovné konstanty

  Použijte sešit z předchozích příkladů nebo vytvořte nový sešit. Vyberte libovolnou prázdnou buňku a zadejte =SEQUENCE(1;5). Funkce SEQUENCE vytvoří 1 řádek o 5 sloupcových polích stejně jako ={1\2\3\4\5}. Zobrazí se následující výsledek:

  Vytvořte vodorovnou maticovou konstantu pomocí =SEQUENCE(1,5) or ={1,2,3,4,5}

 • Vytvoření svislé konstanty

  Vyberte libovolnou prázdnou buňku s prostorem pod ní a zadejte =SEQUENCE(5) nebo ={1;2;3;4;5}. Zobrazí se následující výsledek:

  Vytvořte svislou maticovou konstantu pomocí =SEQUENCE(5), or ={1;2;3;4;5}

 • Vytvoření dvojrozměrné konstanty

  Vyberte libovolnou prázdnou buňku s prostorem vpravo a pod ní a zadejte =SEQUENCE(3;4). Zobrazí se následující výsledek:

  Vytvořte maticovou konstantu o 3 řádcích a 4 sloupcích pomocí =SEQUENCE(3,4)

  Můžete také zadat: nebo ={1\2\3\4;5\6\7\8;9\10\11\12}, ale musíte věnovat pozornost tomu, kam zadáte středníky a svislice.

  Jak vidíte, možnost SEQUENCE nabízí výhody oproti ručnímu zadávání maticových konstantních hodnot. Šetří čas, ale můžou také pomoct omezit chyby při ručním zadávání. Snadněji se čte, hlavně proto, že středníky se těžko odlišují od čárek.

Tady je příklad, který používá maticové konstanty jako součást většího vzorce. V ukázkovém sešitu přejděte na list Konstanta ve vzorci nebo vytvořte nový list.

Do buňky D9 jsme zadali =SEQUENCE(1;5;3;1), ale do buněk A9:H9 můžete také zadat 3, 4, 5, 6 a 7. Na tomto konkrétním výběru čísel není nic speciálního. Pro odlišení jsme zvolili něco jiného než 1–5.

Do buňky E11 zadejte =SUMA(D9:H9*SEQUENCE(1;5)) nebo =SUMA(D9:H9*{1\2\3\4\5}). Vzorce vrátí hodnotu 85.

Použití maticových konstant ve vzorcích. V tomto příkladu jsme použili =SUM(D9:H(*SEQUENCE(1,5))

Funkce SEQUENCE vytvoří ekvivalent maticové konstanty {1\2\3\4\5}. Vzhledem k tomu, že aplikace Excel provede operace s výrazy uzavřenými v závorkách jako první, další dva prvky, se kterými se pracuje, jsou hodnoty v buňkách D9:H9 a operátor násobení (*). V tomto okamžiku vzorec vynásobí hodnoty v uložené matici odpovídajícími hodnotami v konstantě. Je to ekvivalentní vzorci:

=SUMA(D9*1;E9*2;F9*3;G9*4;H9*5) nebo =SUMA(3*1;4*2;5*3;6*4;7*5)

Nakonec funkce SUMA sečte hodnoty a vrátí se hodnota 85.

Pokud se chcete vyhnout použití uložené matice a uchovat celou operaci v paměti, nahraďte uloženou matici další maticovou konstantou:

=SUMA(SEQUENCE(1,5,3,1)*SEQUENCE(1,5)) nebo =SUMA({3\4\5\6\7}*{1\2\3\4\5})

Prvky, které můžete použít v maticových konstantách

 • Maticové konstanty můžou obsahovat čísla, text, logické hodnoty (například PRAVDA a NEPRAVDA) a chybové hodnoty, například #NENÍ_K_DISPOZICI. Používat můžete čísla ve formátu celé číslo, desetinné číslo a vědecké formáty. Pokud vložíte text, je nutné jej ohraničit uvozovkami ("text").

 • Maticové konstanty nemohou obsahovat další matice, vzorce a funkce. Jinými slovy: Mohou obsahovat pouze text nebo čísla, která jsou oddělena čárkami a středníky. Zadáte-li například vzorec {1\2\A1:D4} nebo {1\2\SUMA(Q2:Z8)}, zobrazí aplikace Excel upozornění. Navíc číselné hodnoty nemohou obsahovat znak procenta, znak dolaru, označení měny Kč, čárky nebo kulaté závorky.

Jedním z nejlepších způsobů, jak používat maticové konstanty, je pojmenovat je. Pojmenované konstanty se dají jednodušeji používat a dají se pomocí nich skrýt některé složitosti vašich maticových vzorců, před ostatními. Pokud chcete maticovou konstantu pojmenovat a použít ji ve vzorci, udělejte tyto kroky:

Přejděte na Vzorce > Definované názvy > Definovat název. Do pole Název zadejte Čtvrtletí1. Do pole Odkaz na zadejte následující konstantu (nezapomeňte ručně zadat složené závorky):

={"Leden"\"Únor"\"Březen"}

Dialogové okno by teď mělo vypadat následovně:

Přidání pojmenované maticové konstanty z umístění ve Vzorce > Definované názvy > Správce názvů > Nový

Klikněte na OK, vyberte libovolný řádek se třemi prázdnými buňkami a zadejte =Čtvrtletí1.

Zobrazí se následující výsledek:

Použijte pojmenovanou maticovou konstantu v vzorce, jako například =Kvartál1 (Quarter1), ve kterém je Kvartál1 (Quarter1) definován jako ={"Leden","Únor","Březen"}

Pokud chcete, aby výsledky přesahovaly svisle, ne vodorovně, můžete použít =TRANSPOZICE(Čtvrtletí1).

Pokud chcete zobrazit seznam 12 měsíců, například pro vytváření finančních výkazů, můžete vycházet z aktuálního roku pomocí funkce SEQUENCE. Tato funkce je přehledná v tom, že i když se zobrazuje jenom měsíc, je za ní platné datum, které můžete použít v jiných výpočtech. Tyto příklady najdete na listech Pojmenovaná maticová konstanta a Rychlá ukázková datová sada v ukázkovém sešitu.

=HODNOTA.NA.TEXT(DATUM(ROK(DNES());SEQUENCE(1;12);1);"mmm")

Použijte kombinaci funkcí TEXT, DATE, YEAR, TODAY, a SEQUENCE k vytvoření dynamického seznamu 12 měsíců.

Tato funkce používá funkci DATUM k vytvoření data založeného na aktuálním roce. Funkce SEQUENCE vytvoří maticovou konstantu od 1 do 12 pro leden až prosinec a funkce HODNOTA.NA.TEXT převede formát zobrazení na "mmm" (leden, únor, březen atd.). Pokud jste chtěli zobrazit celý název měsíce, například leden, použijte "mmmm".

Když pojmenovanou konstantu použijete jako maticový vzorec, nezapomeňte zadat znaménko rovná se, například =Čtvrtletí1, ne jen Čtvrtletí1. Pokud to neuděláte, aplikace Excel interpretuje matici jako textový řetězec a vzorec nebude fungovat očekávaným způsobem. Mějte také na paměti, že můžete použít kombinace funkcí, textu a čísel. Záleží to na tom, jak kreativní chcete být.

Následující příklady ukazují některé ze způsobů, kterými můžete zadat maticové konstanty, jež chcete použít v maticových vzorcích. Některé z příkladů používají funkci TRANSPOZICE k převedení řádků na sloupce a naopak.

 • Vynásobení každé položky v matici

  Zadejte =SEQUENCE(1;12)*2 nebo ={1\2\3\4;5\6\7\8;9\10\11\12}*2

  Můžete také dělit pomocí (/), sčítat pomocí (+) a odečítat pomocí (-).

 • Druhá mocnina položek v matici

  Zadejte =SEQUENCE(1;12)^2 nebo ={1\2\3\4;5\6\7\8;9\10\11\12}^2

 • Vyhledání odmocniny čtvercových položek v matici

  Zadejte =ODMOCNINA(SEQUENCE(1;12)^2) nebo =ODMOCNINA({1\2\3\4;5\6\7\8;9\10\11\12}^2)

 • Transpozice jednorozměrného řádku

  Zadejte =TRANSPOZICE(SEQUENCE(1;5)) nebo =TRANSPOZICE({1\2\3\4\5})

  Ačkoli jste zadali vodorovnou maticovou konstantu, funkce TRANSPOZICE převede maticovou konstantu na sloupec.

 • Transpozice jednorozměrného sloupce

  Zadejte =TRANSPOZICE(SEQUENCE(5;1)) nebo =TRANSPOZICE({1;2;3;4;5})

  Ačkoli jste zadali svislou maticovou konstantu, funkce TRANSPOZICE převede maticovou konstantu na řádek.

 • Transpozice dvojrozměrné konstanty

  Zadejte =TRANSPOZICE(SEQUENCE(3;4)) nebo =TRANSPOZICE({1\2\3\4;5\6\7\8;9\10\11\12})

  Funkce TRANSPOZICE převede jednotlivé řádky na řadu sloupců.

V této části jsou uvedeny příklady základních maticových vzorců.

 • Vytvoření matice z existujících hodnot

  Následující příklad vysvětluje, jak pomocí maticových vzorců vytvořit novou matici z existující matice.

  Zadejte =SEQUENCE(3;6;10;10) nebo ={10\20\30\40\50\60;70\80\90\100\110\120;130\140\150\160\170\180}

  Před číslem 10 zadejte { (levou složenou závorku) a po číslu 180 zadejte } (pravou složenou závorku), protože vytváříte matici čísel.

  Potom do prázdné buňky zadejte =D9# nebo =D9:I11. Zobrazí se pole 3 x 6 buněk se stejnými hodnotami, které vidíte v buňkách D9:D11. Znak # se nazývá operátor přesahu rozsahu a Excel pomocí něj odkazuje na celou oblast pole bez nutnosti ji vypisovat.

  Pro odkaz na existující matici použijte operátora nepřesahujícího rozsahu (#)

 • Vytvoření maticové konstanty z existujících hodnot

  Výsledky přelitých maticových vzorců můžete převést na jeho části. Vyberte buňku D9 a stiskutím klávesy F2 přejděte do režimu úprav. Potom stisknutím klávesy F9 převedete odkazy na buňky na hodnoty, které pak Excel převede na maticovou konstantu. Když stisknete klávesu ENTER, vzorec =D9# by teď měl být ={10\20\30;40\50\60;70\80\90}.

 • Výpočet počtu znaků v oblasti buněk

  Následující příklad ukazuje, jak spočítat počet znaků v oblasti buněk. Patří mezi ně i mezery.

  Spočítejte celkový počet znaků v rozsahu a ostatních maticích pro práci s textovými strunami

  =SUMA(DÉLKA(C9:C13))

  V tomto případě vrátí funkce DÉLKA délku každého textového řetězce v každé z buněk v oblasti. Funkce SUMA potom tyto hodnoty sečte a zobrazí výsledek (66). Pokud chcete zjistit průměrný počet znaků, můžete použít:

  =PRŮMĚR(DÉLKA(C9:C13))

 • Obsah nejdelší buňky v oblasti C9:C13

  =INDEX(C9:C13;MATCH(MAX(DÉLKA(C9:C13)),DÉLKA(C9:C13);0);1)

  Tento vzorec funguje jedině v případě, že oblast dat obsahuje jeden sloupec buněk.

  Na vzorec se podíváme podrobněji, začneme od vnitřních prvků a budeme pokračovat směrem ven. Funkce DÉLKA jednotlivých položek v oblasti buněk D2:D6. Funkce MAX vypočítá nejvyšší hodnotu z těchto položek, která odpovídá nejdelšímu textovému řetězci, který je v buňce D3.

  Tady to začíná být trochu složitější. Funkce POZVYHLEDAT vypočítá offset (relativní umístění) buňky obsahující nejdelší textový řetězec. Potřebuje k tomu tři argumenty: vyhledávací hodnotu, prohledávanou matici a typ shody. Funkce POZVYHLEDAT hledá v prohledávané matici zadanou vyhledávací hodnotu. V tomto případě je to nejdelší textový řetězec:

  MAX(DÉLKA(C9:C13)

  a tento řetězec je umístěn v této matici:

  DÉLKA(C9:C13)

  Argument typu shody je tomto případě 0. Typ shody může být hodnota 1, 0 nebo -1.

  • 1 – vrátí nejvyšší hodnotu, která je menší nebo se rovná vyhledávací hodnotě.

  • 0 – vrátí první hodnotu, která se přesně rovná vyhledávací hodnotě.

  • -1 – vrátí nejnižší hodnotu, která je větší nebo se rovná zadané vyhledávací hodnotě.

  • Jestliže typ shody vynecháte, aplikace Excel předpokládá hodnotu 1.

  Funkce INDEX přebírá tyto argumenty: matici a číslo řádku a sloupce v této matici. Oblast buněk C9:C13 představuje matici, funkce POZVYHLEDAT poskytuje adresu buňky a poslední argument (1) určuje, že hodnota pochází z prvního sloupce v matici.

  Pokud byste chtěli získat obsah nejmenšího textového řetězce, v předchozím příkladě byste hodnotu MAX nahradili hodnotou MIN.

 • Nalezení n nejmenších hodnot v oblasti

  Tento příklad ukazuje, jak najít tři nejnižší hodnoty v oblasti buněk, kde byla vytvořena matice ukázkových dat v buňkách B9:B18: =INT(RANDARRAY(10;1)*100). Funkce RANDARRAY je nestálá, takže při každém výpočtu Excelu získáte novou sadu náhodných čísel.

  Maticový vzorec Excelu pro vyhledání nejmenší hodnoty N: =SMALL(B9#,SEQUENCE(D9))

  Zadejte =SMALL(B9#;SEQUENCE(D9), =SMALL(B9:B18;{1\2\3})

  Tento vzorec používá maticovou konstantu k trojnásobnému vyhodnocení funkce SMALL a vrátí nejmenší 3 členy v matici obsažené v buňkách B9:B18, kde 3 je proměnná hodnota v buňce D9. Pokud chcete najít další hodnoty, můžete hodnotu ve funkci SEQUENCE zvětšit nebo do konstanty přidat další argumenty. S tímto vzorcem můžete také použít další funkce, například SUMA nebo PRŮMĚR. Příklady:

  =SUMA(SMALL(B9#;SEQUENCE(D9))

  =PRŮMĚR(SMALL(B9#;SEQUENCE(D9))

 • Nalezení n nejvyšších hodnot v oblasti

  Pokud chete vyhledat nejvyšší hodnoty v oblasti, můžete nahradit funkci SMALL funkcí LARGE. V následujícím příkladu jsou navíc použité funkce ŘÁDEK a NEPŘÍMÝ.ODKAZ.

  Zadejte =LARGE(B9#;ŘÁDEK(NEPŘÍMÝ.ODKAZ("1:3")) nebo =LARGE(B9:B18;ŘÁDEK(NEPŘÍMÝ.ODKAZ("1:3")))

  V tomto okamžiku je užitečné se něco dovědět o funkcích ŘÁDEK a NEPŘÍMÝ.ODKAZ. Pomocí funkce ŘÁDEK můžete vytvořit matici po sobě jdoucích celých čísel. Vyberte třeba prázdné a zadejte:

  =ŘÁDEK(1:10)

  Vzorec vytvoří sloupec s 10 po sobě jdoucími celými čísly. Pokud chcete zobrazit potenciální problém, vložte řádek nad oblast obsahující maticový vzorec (to znamená nad řádek 1). Excel upraví odkazy na řádky a vzorec teď vygeneruje celá čísla od 2 do 11. Tento problém vyřešíte tak, že do vzorce přidáte funkci NEPŘÍMÝ.ODKAZ:

  =ŘÁDEK(NEPŘÍMÝ.ODKAZ("1:10"))

  Funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ používá jako svůj argument textový řetězec (z toho důvodu je oblast 1:10 uzavřena v uvozovkách). Když vložíte řádky nebo maticový vzorec jinak posunete, aplikace Excel textové hodnoty nepřizpůsobí. V důsledku toho vygeneruje funkce ŘÁDEK vždy matici celých čísel, kterou požadujete. Stejně snadno můžete použít SEQUENCE:

  =SEQUENCE(10)

  Podíváme se na vzorec, který jste použili dříve – =LARGE(B9#;ŘÁDEK(NEPŘÍMÝ.ODKAZ("1:3"))) – od vnitřních závorek směrem ven: Funkce NEPŘÍMÝ ODKAZ vrátí sadu textových hodnot, v tomto případě hodnoty 1 až 3. Funkce ŘÁDEK zase vygeneruje pole sloupců se třemi buňkami. Funkce LARGE používá hodnoty v oblasti buněk B9:B18 a vyhodnocuje se třikrát, jednou pro každý odkaz vrácený funkcí ŘÁDEK. Pokud chcete najít další hodnoty, přidejte do funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ větší oblast buněk. Stejně jako funkci SMALL, i tento vzorec můžete použít s jinými funkcemi, například SUMA a PRŮMĚR.

 • Součet oblasti obsahující chybové hodnoty

  Funkce SUMA v aplikaci Excel nefunguje, pokud se pokusíte sečíst oblast obsahující chybovou hodnotu, například #HODNOTA! nebo #NENÍ_K_DISPOZICI. Tento příklad ukazuje, jak sečíst hodnoty v oblasti s názvem Data, která obsahuje chyby:

  Pro řešení chyb použijte matice. Například =SUM(IF(ISERROR(Data),"",Data) sečte rozsah pojmenovaný Data i tehdy, pokud zahrnuje chyby, jako je #VALUE! nebo #NA!.

 • =SUMA(KDYŽ(JE.CHYBHODN(Data);"";Data))

  Vzorec vytvoří novou matici, která obsahuje původní hodnoty minus všechny chybové hodnoty. Počínaje vnitřními funkcemi směrem ven hledá funkce JE.CHYBHODN chyby v oblasti buněk (Data). Funkce KDYŽ vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako NEPRAVDA. V tomto případě vrátí prázdné řetězce ("") pro všechny chybové hodnoty, protože se vyhodnotí jako PRAVDA, a vrátí zbývající hodnoty z oblasti (Data), protože se vyhodnotí jako NEPRAVDA, což znamená, že neobsahují chybové hodnoty. Funkce SUMA pak vypočítá součet pro filtrované pole.

 • Počet chybových hodnot v oblasti

  Tento příklad je podobný předchozímu vzorci, ale vrátí počet chybových hodnot v oblasti s názvem Data místo jejich odfiltrování:

  =SUMA(KDYŽ(JE.CHYBHODN(Data);1;0))

  Tento vzorec vytvoří matici obsahující hodnotu 1 pro buňky, které obsahují chyby, a hodnotu 0 pro buňky, které neobsahují chyby. Vzorec můžete zjednodušit a dosáhnout stejného výsledku odebráním třetího argumentu funkce KDYŽ, tedy takto:

  =SUMA(KDYŽ(JE.CHYBHODN(Data);1))

  Pokud nezadáte argument, funkce KDYŽ vrátí hodnotu NEPRAVDA, jestliže buňka neobsahuje chybovou hodnotu. Vzorec lze ještě dále zjednodušit:

  =SUMA(KDYŽ(JE.CHYBHODN(Data)*1))

  Tato verze funguje díky tomu, že PRAVDA*1=1 a NEPRAVDA*1=0.

Někdy je třeba sečíst hodnoty na základě určitých podmínek.

Matice můžete požít k výpočtům založeným na určitých podmínkách. =SUM(IF(Sales>0,Sales)) sečte všechny hodnoty větší než 0 v rozsahu pojmenovaném Prodeje (Sales).

Tento maticový vzorec například sečte v oblasti s názvem Prodej pouze kladná čísla, která ve výše uvedeném příkladu představuje buňky E9:E24:

=SUMA(KDYŽ(Prodej>0;Prodej))

Funkce KDYŽ vytvoří matici odpovídajících a neodpovídajících hodnot. Funkce SUMA v podstatě ignoruje neodpovídající hodnoty, protože 0+0=0. Oblast buněk, kterou v tomto vzorci používáte, se může skládat z libovolného počtu řádků a sloupců.

Můžete také sčítat hodnoty splňující více podmínek. Tento maticový vzorec například vypočítá hodnoty větší než 0 A menší než 2500:

=SUMA((Prodej>0)*(Prodej<2500)*(Prodej))

Mějte na paměti, že tento vzorec vrátí chybu, pokud oblast obsahuje jednu nebo více nečíselných buněk.

Můžete také vytvořit maticové vzorce, které používají typ podmínky NEBO. Můžete například sečíst hodnoty větší než 0 NEBO menší než 2500:

=SUMA(KDYŽ((Prodej>0)+(Prodej<2500);Prodej))

Funkce A a NEBO nelze v maticových vzorcích použít přímo, protože tyto funkce vracejí jeden výsledek (PRAVDA nebo NEPRAVDA) a maticové funkce vyžadují matice výsledků. Toto omezení můžete obejít pomocí logiky předvedené v předchozím vzorci. Jinými slovy provádíte matematické operace, například sčítání nebo násobení hodnot, které splňují podmínku NEBO nebo A.

Tento příklad ukazuje, jak odebrat nuly z oblasti v případě, že v dané oblasti potřebujete vypočítat průměrné hodnoty. Vzorec používá oblast dat s názvem Prodej:

=PRŮMĚR(KDYŽ(Prodej<>0;Prodej))

Funkce KDYŽ vytvoří matici hodnot, které nejsou rovny 0, a předá tyto hodnoty funkci PRŮMĚR.

Tento maticový vzorec porovná hodnoty dvou oblastí buněk s názvy Data1 a Data2 a vrátí počet rozdílů mezi nimi. Je-li obsah obou oblastí shodný, vzorec vrátí hodnotu 0. Tento vzorec je možné použít jen v případě, že obě oblasti buněk mají stejnou velikost a stejné rozměry. Pokud má například oblast MyData rozměr 3 řádky na 5 sloupců, musí mít oblast YourData také 3 řádky na 5 sloupců:

=SUMA(KDYŽ(Data1=Data2;0;1))

Vzorec vytvoří novou matici stejné velikosti jako oblasti, které porovnáváte. Funkce KDYŽ vyplní matici hodnotami 0 a 1 (0 pro neshodu a 1 pro stejné buňky). Funkce SUMA pak vrátí součet hodnot v matici.

Vzorec můžete zjednodušit takto:

=SUMA(1*(Data1<>Data2))

Tento vzorec – podobně jako vzorec, který počítá chybové hodnoty v oblasti – funguje díky tomu, že PRAVDA*1=1 a NEPRAVDA*1=0.

Tento maticový vzorec vrátí číslo řádku maximální hodnoty v jednosloupcové oblasti s názvem Data:

=MIN(KDYŽ(Data=MAX(Data);ŘÁDEK(Data);""))

Funkce KDYŽ vytvoří novou matici, která odpovídá oblasti Data. Pokud odpovídající buňka obsahuje maximální hodnotu v oblasti, bude matice obsahovat číslo řádku. V opačném případě bude matice obsahovat prázdný řetězec (""). Funkce MIN použije novou matici jako svůj druhý argument a vrátí nejmenší hodnotu, která odpovídá číslu řádku s maximální hodnotou v oblasti Data. Pokud oblast Data obsahuje několik shodných maximálních hodnot, vrátí vzorec číslo řádku první hodnoty.

Chcete-li, aby vzorec vracel skutečnou adresu buňky s maximální hodnotou, použijte tento vzorec:

=ODKAZ(MIN(KDYŽ(Data=MAX(Data);ŘÁDEK(Data);""));SLOUPEC(Data))

Podobné příklady najdete v ukázkovém sešitu na listu Rozdíly mezi datovými sadami.

Toto cvičení ukazuje, jak používat vícebuňkové a jednobuňkové vzorce pro výpočet údajů o prodeji. První sada kroků používá vícebuňkový vzorec k výpočtu množiny souhrnů. Druhá sada používá jednobuňkový vzorec k výpočtu celkového součtu.

 • Vícebuňkový maticový vzorec

Zkopírujte celou následující tabulku a vložte ji do buňky A1 v prázdném listu.

Prodejce

Typ  auta

Prodaných  kusů

Jednotková  cena

Celkový  prodej

Klčo

Sedan

5

33000

Kupé

4

37000

Pokorný

Sedan

6

24000

Kupé

8

21000

Jelínek

Sedan

3

29000

Kupé

1

31000

Veselý

Sedan

9

24000

Kupé

5

37000

Svoboda

Sedan

6

33000

Kupé

8

31000

Vzorec (celkový součet)

Celkový součet

'=SUMA(C2:C11*D2:D11)

=SUMA(C2:C11*D2:D11)

 1. Abyste zjistili celkový prodej kupé a sedanů pro každého prodejce, vyberte oblast buněk E2:E11, zadejte vzorec =C2:C11*D2:D11 a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER.

 2. Celkový součet všech prodejů získáte tak, že vyberete buňku F11, zadáte vzorec =SUMA(C2:C11*D2:D11) a pak stisknete kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER.

Když stisknete kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER, Excel vzorec obklopí složenou závorkou ({ }) a vloží instanci vzorce do každé buňky vybrané oblasti. To se stane velmi rychle, takže ve sloupci E uvidíte částky celkových prodejů pro každý typ auta pro jednotlivé prodejce. Pokud vyberete buňky E2 a pak E3, E4 atd., zobrazí se stejný vzorec: {=C2:C11*D2:D11}

Celkové částky ve sloupci E jsou vypočítány pomocí maticového vzorce

 • Vytvoření jednobuňkového maticového vzorce

Zadejte v sešitu do buňky D13 následující vzorec a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER:

=SUMA(C2:C11*D2:D11)

V tomto případě aplikace Excel vynásobí hodnoty v matici (oblast buněk C2 až D11) a použije funkci SUMA k sečtení součtů. Výsledkem je celková částka prodejů 1 590 000 Kč. Tento příklad ukazuje, jak výkonný může tento typ vzorce být. Předpokládejme například, že máte 1 000 řádků dat. Všechna data nebo část z nich můžete místo přetažením vzorce směrem dolů přes všech 1 000 řádků sečíst vytvořením maticového vzorce v jediné buňce.

Všimněte si také, že jednobuňkový vzorec v buňce D13 je zcela nezávislý na vícebuňkovém vzorci (vzorec v buňkách E2 až E11). V tom spočívá další výhoda maticových vzorců – flexibilita. Můžete změnit vzorce ve sloupci E nebo tento sloupec zcela odstranit, aniž by to ovlivnilo vzorec v buňce D13.

Maticové vzorce nabízejí také tyto výhody:

 • Konzistence (Consistency)    Kliknete-li na některou z buněk od E2 směrem dolů, zobrazí se stejný vzorec. Tato konzistence pomůže zajistit větší přesnost.

 • Zabezpečení    Nelze přepsat součást vícebuňkového maticového vzorce. Klikněte například na buňku E3 a stiskněte klávesu DELETE. Je třeba buď vybrat celou oblast buněk (E2 až E11) a změnit vzorec pro celou matici, nebo ponechat matici, jak je. Jako další bezpečnostní opatření musíte stisknout kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER, abyste potvrdili všechny změny vzorce.

 • Menší velikosti souborů    Místo několika intermediárních vzorců můžete často použít jeden maticový vzorec. Sešit například používá k výpočtu výsledků ve sloupci E jediný maticový vzorec. Při použití standardních vzorců (např. =C2*D2;C3*D3;C4*D4…), byste pro získání stejných výsledků museli použít 11 různých vzorců.

Pro maticové vzorce se obecně používá standardní syntaxe vzorce. Všechny začínají symbolem rovná se (=) a můžete v nich použít většinu z předdefinovaných funkcí aplikace Excel. Základní rozdíl při použití maticového vzorce spočívá v tom, že vzorec zadáte stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ENTER. Když toto provedete, aplikace Excel uzavře maticový vzorec do složených závorek – pokud ale složené závorky zadáte ručně, vzorec bude převeden na textový řetězec a nebude funkční.

Maticové funkce můžou být efektivním způsobem tvorby složitých vzorců. Maticový vzorec =SUMA(C2:C11*D2:D11) odpovídá vzorci: =SUMA(C2*D2;C3*D3;C4*D4;C5*D5;C6*D6;C7*D7;C8*D8;C9*D9;C10*D10;C11*D11).

Důležité informace: Vždy, když chcete zadat nebo upravit maticový vzorec, začněte stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ENTER. Toto pravidlo platí pro jednobuňkové i vícebuňkové vzorce.

Při práci s vícebuňkovými vzorci je také třeba dodržovat toto pravidlo:

 • Dříve než zadáte vzorec, je třeba vybrat oblast buněk pro ukládání výsledků. Udělali jste to při vytváření vícebuňkového maticového vzorce výběrem buněk E2 až E11.

 • Není možné změnit obsah jednotlivé buňky v maticovém vzorci. Chcete-li to vyzkoušet, vyberte v sešitu buňku E3 a stiskněte klávesu DELETE. V aplikaci Excel se zobrazí zpráva s upozorněním, že není možné změnit část matice.

 • Můžete přesunout nebo odstranit celý maticový vzorec, avšak nelze přesunout nebo odstranit jeho část. Jinými slovy: Chcete-li zmenšit maticový vzorec, je třeba nejprve odstranit existující vzorec a potom začít znovu.

 • Pokud chcete odstranit maticový vzorec, vyberte celou oblast vzorce (například E2:E11) a stiskněte tlačítko DELETE.

 • Do vícebuňkového maticového vzorce nejde vložit prázdné buňky ani z něj buňky odstranit.

Někdy je třeba maticový vzorec rozbalit. Vyberte první buňku v existující oblasti matice a pokračujte, dokud nevyberete celou oblast, na kterou chcete vzorec rozšířit. Stiskněte klávesu F2 a upravte vzorec a po úpravě vzorce stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ENTER potvrďte vzorec. Klíčem je vybrat celou oblast počínaje levou horní buňkou matice. Levá horní buňka je ta, která se upraví..

Maticové vzorce jsou velmi užitečné, mají však také některé nevýhody:

 • Může se stát, že zapomenete stisknout kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER. To se může přihodit i nejzkušenějším uživatelům aplikace Excel. Nezapomeňte tuto kombinaci stisknout vždy při zadávání nebo úpravě maticového vzorce.

 • Maticovým vzorcům nemusí rozumět ostatní uživatelé sešitu. V praxi bývají maticové vzorce na listu obvykle nezdokumentované. Takže pokud vaše sešity potřebují upravovat další uživatelé, měli byste se maticovým vzorcům raději vyhnout nebo zajistit, aby tito uživatelé věděli, jak je v případě potřeby měnit.

 • V závislosti na rychlosti procesoru a velikosti paměti počítače mohou velké maticové vzorce zpomalovat výpočty.

Maticové konstanty jsou součástí maticových vzorců. Maticové konstanty vytvoříte zadáním seznamu položek a jeho ručním uzavřením do složených závorek ( { } ), například:

={1\2\3\4\5}

Teď už víte, že při vytváření maticových vzorců je nutné stisknout kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER. Vzhledem k tomu, že maticové konstanty jsou součástí maticových vzorců, uzavřete je do složených závorek ručním zadáním. K zadání celého vzorce pak použijete kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER.

Pokud položky oddělujete svislicemi, vytvoříte vodorovnou matici (řádek). Pokud položky oddělujete středníky, vytvoříte svislou matici (sloupec). Pokud chcete vytvořit dvourozměrnou matici, oddělujete položky v jednotlivých řádcích svislicemi a jednotlivé řádky oddělujete středníky.

Toto je příklad matice v jednom řádku: {1\2\3\4}. Toto je příklad matice v jednom sloupci: {1;2;3;4}. A toto je příklad matice se dvěma řádky a čtyřmi sloupci: {1\2\3\4;5\6\7\8}. V matici o dvou řádcích je první řádek tvořen čísly 1, 2, 3, 4 a druhý řádek čísly 5, 6, 7 a 8. Oba řádky jsou odděleny středníkem, který je umístěn mezi čísly 4 a 5.

Podobně jako u maticových vzorců je možné maticové konstanty používat s většinou předdefinovaných funkcí aplikace Excel. V následujících částech je vysvětleno, jak se vytvářejí jednotlivé druhy konstant a jak se tyto konstanty používají s funkcemi aplikace Excel.

Následující postupy vám umožní vyzkoušet si vytváření vodorovné, svislé a dvojrozměrné konstanty.

Vytvoření vodorovné konstanty

 1. Na prázdném listu vyberte buňky A1 až E1.

 2. Na řádku vzorců zadejte následující vzorec a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER:

  ={1\2\3\4\5}

  V takovém případě byste měli zadat levou a pravou složenou závorku ({ }) a Excel za vás přidá druhou sadu.

  Zobrazí se následující výsledek.

  Vodorovná maticová konstanta ve vzorci

Vytvoření svislé konstanty

 1. V sešitu vyberte sloupec z pěti buněk.

 2. Na řádku vzorců zadejte následující vzorec a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER:

  ={1;2;3;4;5}

  Zobrazí se následující výsledek.

  Svislá maticová konstanta v maticovém vzorci

Vytvoření dvojrozměrné konstanty

 1. Vyberte v sešitu blok buněk široký čtyři sloupce a vysoký tři řádky.

 2. Na řádku vzorců zadejte následující vzorec a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER:

  ={1\2\3\4;5\6\7\8;9\10\11\12}

  Zobrazí se následující výsledek.

  Dvourozměrná maticová konstanta v maticovém vzorci

Použití konstant ve vzorcích

Toto je jednoduchý příklad použití konstanty:

 1. Vytvořte ve stejném sešitu nový list.

 2. Do buňky A1 zadejte hodnotu 3 a potom do buňky B1 zadejte hodnotu 4, do buňky C1 hodnotu 5, do buňky D1 hodnotu 6 a do buňky E1 hodnotu 7.

 3. Do buňky A3 zadejte následující vzorec a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER:

  =SUMA(A1:E1*{1\2\3\4\5})

  Všimněte si, že aplikace Excel uzavře konstantu do další dvojice složených závorek, protože je zadaná jako maticový vzorec.

  Maticový vzorec s maticovou konstantou

  V buňce A3 se zobrazí hodnota 85.

Další část vysvětluje, jak vzorec funguje.

Vzorec, který jste právě použili, obsahuje několik částí.

Syntaxe maticového vzorce s maticovou konstantou

1. Funkce

2. Uložená matice

3. Operátor

4. Maticová konstanta

Poslední prvek uvnitř závorek je maticová konstanta: {1\2\3\4\5}. Nezapomeňte, že aplikace Excel neuzavírá maticové konstanty do složených závorek, zadáváte je přímo vy. Nezapomeňte také, že po přidání konstanty do maticového vzorce je k zadání vzorce třeba stisknout kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER.

Vzhledem k tomu, že aplikace Excel provede operace s výrazy uzavřenými v závorkách jako první, další dva prvky přicházející do hry jsou hodnoty uložené v sešitu (A1:E1) a operátor. V tomto okamžiku vzorec vynásobí hodnoty v uložené matici odpovídajícími hodnotami v konstantě. Je to ekvivalentní vzorci:

=SUMA(A1*1;B1*2;C1*3;D1*4;E1*5)

Nakonec funkce SUMA sečte hodnoty a v buňce A3 se zobrazí součet 85.

Chcete-li se vyhnout použití uložené matice a uchovat celou operaci v paměti, nahraďte uloženou matici další maticovou konstantou:

=SUMA({3\4\5\6\7}*{1\2\3\4\5})

Pokud to chcete vyzkoušet, zkopírujte funkci, vyberte prázdnou buňku v sešitu, vložte vzorec do řádku vzorců a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER. Zobrazí se stejný výsledek jako v předchozím cvičení, ve kterém se použil maticový vzorec:

=SUMA(A1:E1*{1\2\3\4\5})

Maticové konstanty mohou obsahovat čísla, text, logické hodnoty (například PRAVDA a NEPRAVDA) a chybové hodnoty (například #NENÍ_K_DISPOZICI). Používat můžete čísla ve formátu celé číslo, desetinné číslo a vědecké formáty. Vložíte-li text, je nutné jej ohraničit uvozovkami (").

Maticové konstanty nemohou obsahovat další matice, vzorce a funkce. Jinými slovy: Mohou obsahovat pouze text nebo čísla, která jsou oddělena čárkami a středníky. Zadáte-li například vzorec {1\2\A1:D4} nebo {1\2\SUMA(Q2:Z8)}, zobrazí aplikace Excel upozornění. Navíc číselné hodnoty nemohou obsahovat znak procenta, znak dolaru, označení měny Kč, čárky nebo kulaté závorky.

Jedním z nejlepších způsobů, jak používat maticové konstanty, je pojmenovat je. Pojmenované konstanty se dají jednodušeji používat a dají se pomocí nich skrýt některé složitosti vašich maticových vzorců, před ostatními. Pokud chcete maticovou konstantu pojmenovat a použít ji ve vzorci, udělejte tyto kroky:

 1. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Definované názvy na tlačítko Definovat název.
  Zobrazí se dialogové okno Definovat název.

 2. Do pole Název zadejte Čtvrtletí1.

 3. Do pole Odkaz na zadejte následující konstantu (nezapomeňte ručně zadat složené závorky):

  ={"Leden"\"Únor"\"Březen"}

  Obsah dialogového okna pak vypadá takto:

  Úprava dialogového okna Název pomocí vzorce

 4. Klikněte na tlačítko OK a potom vyberte řádek se třemi prázdnými buňkami.

 5. Zadejte následující vzorec a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER.

  =Čtvrtletí1

  Zobrazí se následující výsledek.

  Pojmenovaná matice zadaná jako vzorec

Když pojmenovanou konstantu použijete jako maticový vzorec, nezapomeňte zadat znaménko rovná se. Pokud tak neučiníte, aplikace Excel interpretuje matici jako textový řetězec a vzorec nebude fungovat očekávaným způsobem. Mějte také na paměti, že můžete použít kombinace textu a čísel.

Pokud maticové konstanty nefungují, hledejte následující problémy:

 • Některé prvky pravděpodobně nejsou odděleny odpovídajícím znakem. Pokud vynecháte svislici nebo středník nebo pokud je umístíte na nesprávné místo, maticová konstanta se nemusí vytvořit správně nebo se může zobrazit zpráva upozornění.

 • Je možné, že jste vybrali oblast buněk, která neodpovídá počtu prvků v konstantě. Vyberete-li například sloupec šesti buněk pro použití s 5buňkovou konstantou, zobrazí se v prázdné buňce chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI. Vyberete-li naopak příliš málo buněk, aplikace Excel vynechá hodnoty, které nemají odpovídající buňky.

Následující příklady ukazují některé ze způsobů, kterými můžete zadat maticové konstanty, jež chcete použít v maticových vzorcích. Některé z příkladů používají funkci TRANSPOZICE k převedení řádků na sloupce a naopak.

Vynásobení každé položky v matici

 1. Vytvořte nový list a pak vyberte blok prázdných buněk o šířce čtyř sloupců a výšce tří řádků.

 2. Zadejte následující vzorec a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER:

  ={1\2\3\4;5\6\7\8;9\10\11\12}*2

Druhá mocnina položek v matici

 1. Vyberte blok prázdných buněk o šířce čtyř sloupců a výšce tří řádků.

 2. Zadejte následující maticový vzorec a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER:

  ={1\2\3\4;5\6\7\8;9\10\11\12}*{1\2\3\4;5\6\7\8;9\10\11\12}

  Můžete také zadat tento maticový vzorec, který používá operátor stříška ( ^):

  ={1\2\3\4;5\6\7\8;9\10\11\12}^2

Transpozice jednorozměrného řádku

 1. Vyberte sloupec pěti prázdných buněk.

 2. Zadejte následující vzorec a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER:

  =TRANSPOZICE({1\2\3\4\5})

  Ačkoli jste zadali vodorovnou maticovou konstantu, funkce TRANSPOZICE převede maticovou konstantu na sloupec.

Transpozice jednorozměrného sloupce

 1. Vyberte řádek pěti prázdných buněk.

 2. Zadejte následující vzorec a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER:

  =TRANSPOZICE({1;2;3;4;5})

Ačkoli jste zadali svislou maticovou konstantu, funkce TRANSPOZICE převede maticovou konstantu na řádek.

Transpozice dvojrozměrné konstanty

 1. Vyberte blok prázdných buněk o šířce tří sloupců a výšce čtyř řádků.

 2. Zadejte následující konstantu a stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER:

  =TRANSPOZICE({1\2\3\4;5\6\7\8;9\10\11\12})

  Funkce TRANSPOZICE převede jednotlivé řádky na řadu sloupců.

V této části jsou uvedeny příklady základních maticových vzorců.

Vytvoření matic a maticových konstant z existujících hodnot

Následující příklad vysvětluje, jak lze používat maticové vzorce k vytvoření propojení mezi oblastmi buněk v různých listech. Ukazuje také, jak lze ze stejných hodnot vytvořit maticovou konstantu.

Vytvoření matice z existujících hodnot

 1. V listu v Excelu vyberte buňky C8:E10 a zadejte tenhle vzorec:

  ={10\20\30;40\50\60;70\80\90}

  Před číslem 10 zadejte { (levou složenou závorku) a po číslu 90 zadejte } (pravou složenou závorku), protože vytváříte matici čísel.

 2. Potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER – tím tuto číselnou matici vložíte do oblasti buněk C8:E10 jako maticovou konstantu. V listu by měla oblast C8 až E10 vypadat takto:

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

 3. Vyberte oblast buněk C1 až E3.

 4. Zadejte do řádku vzorců následující vzorec a stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER:

  =C8:E10

  V buňkách C1 až E3 se objeví matice 3×3 se stejnými hodnotami, jaké vidíte v buňkách C8 až E10.

Vytvoření maticové konstanty z existujících hodnot

 1. Vyberte buňky C1:C3 a stisknutím klávesy F2 přepněte do režimu úprav. 

 2. Stisknutím klávesy F9 převeďte odkazy na buňky na hodnoty. Excel hodnoty převede na maticovou konstantu. Vzorec by teď měl být ={10\20\30;40\50\60;70\80\90}.

 3. Stisknutím kláves CTRL+SHIFT+ENTER zadejte maticovou konstantu jako maticový vzorec.

Výpočet počtu znaků v oblasti buněk

Následující příklad ukazuje, jak spočítat počet znaků včetně mezer v oblasti buněk.

 1. Zkopírujte celou tuhle tabulku a vložte jí do listu do místa buňky A1.

  Data

  Tohle je

  skupina buněk, které

  společně

  tvoří

  jednu větu.

  Celkový počet znaků v buňkách A2:A6

  =SUMA(DÉLKA(A2:A6))

  Obsah nejdelší buňky (A3)

  =INDEX(A2:A6;POZVYHLEDAT(MAX(DÉLKA(A2:A6));DÉLKA(A2:A6);0);1)

 2. Vyberte buňku A8 a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ENTER zobrazte celkový počet znaků v buňkách A2:A6 (66).

 3. Vyberte buňku A10 a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ENTER zobrazte obsah nejdelší z buněk A2:A6 (buňka A3).

Následující vzorec použitý v buňce A8 spočítá celkový počet znaků (66) v buňkách A2 až A6.

=SUMA(DÉLKA(A2:A6))

V tomto případě vrátí funkce DÉLKA délku každého textového řetězce v každé z buněk oblasti. Funkce SUMA potom tyhle hodnoty sečte a zobrazí výsledek (66).

Nalezení n nejmenších hodnot v oblasti

Tento příklad ukazuje, jak vyhledat tři nejmenší hodnoty v oblasti buněk.

 1. Do buněk A1:A11 zadejte náhodná čísla.

 2. Vyberte buňky C1 až C3. V této množině buněk se budou uchovávat výsledky vrácené maticovým vzorcem.

 3. Zadejte následující vzorec a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER:

  = SMALL(A1:A11;{1;2;3})

Tento vzorec používá maticovou konstantu k vyhodnocení funkce SMALL třikrát a vrátí nejmenší (1), druhou nejmenší (2) a třetí nejmenší (3) hodnotu v matici obsažené v buňkách A1:A10. Pokud chcete najít více hodnot, přidejte do konstanty další argument. S tímto vzorcem můžete také použít další funkce, například SUMA nebo PRŮMĚR. Příklady:

=SUMA(SMALL(A1:A10;{1\2\3})

=PRŮMĚR(SMALL(A1:A10;{1\2\3})

Nalezení n největších hodnot v oblasti

Chcete-li vyhledat nejvyšší hodnoty v oblasti, můžete nahradit funkci SMALL funkcí LARGE. V následujícím příkladu jsou navíc použity funkce ŘÁDEK a NEPŘÍMÝ.ODKAZ.

 1. Vyberte buňky D1 až D3.

 2. Na řádku vzorců zadejte následující vzorec a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER:

  = LARGE(A1:A10;ŘÁDEK(NEPŘÍMÝ.ODKAZ("1:3")))

V tomto okamžiku je užitečné se něco dovědět o funkcích ŘÁDEK a NEPŘÍMÝ.ODKAZ. Pomocí funkce ŘÁDEK lze vytvořit matici po sobě jdoucích celých čísel. Vyberte třeba prázdný sloupec s 10 buňkami v sešitu cvičení, zadejte tento maticový vzorec a stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER:

=ŘÁDEK(1:10)

Vzorec vytvoří sloupec s 10 po sobě jdoucími celými čísly. Pokud chcete zobrazit potenciální problém, vložte řádek nad oblast obsahující maticový vzorec (to znamená nad řádek 1). Excel upraví odkazy na řádky a vzorec vygeneruje celá čísla od 2 do 11. Tento problém vyřešíte tak, že do vzorce přidáte funkci NEPŘÍMÝ.ODKAZ:

=ŘÁDEK(NEPŘÍMÝ.ODKAZ("1:10"))

Funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ používá jako svůj argument textový řetězec (z toho důvodu je oblast 1:10 uzavřena v uvozovkách). Když vložíte řádky nebo maticový vzorec jinak posunete, aplikace Excel textové hodnoty nepřizpůsobí. V důsledku toho vygeneruje funkce ŘÁDEK vždy matici celých čísel, kterou požadujete.

Podíváme se na vzorec, který jste použili dříve – =LARGE(A5:A14;ŘÁDEK(NEPŘÍMÝ.ODKAZ("1:3"))) – od vnitřních závorek směrem ven: Funkce NEPŘÍMÝ ODKAZ vrátí sadu textových hodnot, v tomto případě hodnoty 1 až 3. Funkce ŘÁDEK zase vygeneruje pole sloupců se třemi buňkami. Funkce LARGE používá hodnoty v oblasti buněk A5:A14 a vyhodnocuje se třikrát, jednou pro každý odkaz vrácený funkcí ŘÁDEK. Hodnoty 3200, 2700 a 2000 se vrátí do sloupcového pole se třemi buňkami. Pokud chcete najít další hodnoty, přidejte do funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ větší oblast buněk.

Stejně jako předchozí vzorce, i tento vzorec můžete použít s jinými funkcemi, například SUMA a PRŮMĚR.

Nalezení nejdelšího textového řetězce v oblasti buněk

Vraťte se k předchozímu příkladu textového řetězce, zadejte do prázdné buňky následující vzorec a stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER:

=INDEX(A2:A6;POZVYHLEDAT(MAX(DÉLKA(A2:A6));DÉLKA(A2:A6);0);1)

Zobrazí se text „skupina buněk, které“.

Na vzorec se podíváme podrobněji, začneme od vnitřních prvků a budeme pokračovat směrem ven. Funkce DÉLKA vrátí délku každé položky v oblasti buněk A2:A6. Funkce MAX vypočítá nejvyšší hodnotu z těchto položek, která odpovídá nejdelšímu textovému řetězci, který je v buňce A3.

Tady to začíná být trochu složitější. Funkce POZVYHLEDAT vypočítá offset (relativní polohu) buňky obsahující nejdelší textový řetězec. Potřebuje k tomu tři argumenty: vyhledávací hodnotu, prohledávanou matici a typ shody. Funkce POZVYHLEDAT hledá v prohledávané matici zadanou vyhledávací hodnotu. V tomto případě je to nejdelší textový řetězec:

(MAX(LEN(A2:A6))

a tento řetězec je umístěn v této matici:

LEN(A2:A6)

Argument typ shody je 0. Typ shody může nabývat hodnot 1, 0 nebo -1. Pokud zadáte 1, funkce POZVYHLEDAT vrátí nejvyšší hodnotu, která je menší nebo rovna vyhledávací hodnotě. Pokud zadáte 0, funkce POZVYHLEDAT vrátí první hodnotu, která je přesně rovna vyhledávací hodnotě. Pokud zadáte -1, najde funkce POZVYHLEDAT nejmenší hodnotu, která je větší než nebo rovna zadané vyhledávací hodnotě. Jestliže typ shody vynecháte, aplikace Excel předpokládá hodnotu 1.

Funkce INDEX má potom tyto argumenty: matici a číslo řádku a sloupce v rámci matice. Oblast buněk A2:A6 představuje matici, funkce POZVYHLEDAT poskytuje adresu buňky a poslední argument (1) určuje, že hodnota pochází z prvního sloupce v matici.

V této části jsou uvedeny příklady pokročilých maticových vzorců.

Součet oblasti obsahující chybové hodnoty

Funkce SUMA v aplikaci Excel nefunguje, pokoušíte-li se sečíst oblast obsahující chybovou hodnotu, například #NENÍ_K_DISPOZICI. Tento příklad ukazuje, jak sečíst hodnoty v oblasti s názvem Data, která obsahuje chyby.

=SUMA(KDYŽ(JE.CHYBHODN(Data);"";Data))

Vzorec vytvoří novou matici, která obsahuje původní hodnoty minus všechny chybové hodnoty. Počínaje vnitřními funkcemi směrem ven hledá funkce JE.CHYBHODN chyby v oblasti buněk (Data). Funkce KDYŽ vrátí konkrétní hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako NEPRAVDA. V tomto případě vrátí prázdné řetězce ("") pro všechny chybové hodnoty, protože se vyhodnotí jako PRAVDA, a vrátí zbývající hodnoty z rozsahu (Data), protože se vyhodnotí jako NEPRAVDA, což znamená, že neobsahují chybové hodnoty. Funkce SUMA pak vypočítá součet pro filtrované pole.

Počet chybových hodnot v oblasti

Tento příklad je podobný předchozímu vzorci, ale vrátí počet chybových hodnot v oblasti s názvem Data místo jejich odfiltrování:

=SUMA(KDYŽ(JE.CHYBHODN(Data);1;0))

Tento vzorec vytvoří matici obsahující hodnotu 1 pro buňky, které obsahují chyby, a hodnotu 0 pro buňky, které neobsahují chyby. Vzorec můžete zjednodušit a dosáhnout stejného výsledku odebráním třetího argumentu funkce KDYŽ, tedy takto:

=SUMA(KDYŽ(JE.CHYBHODN(Data);1))

Pokud nezadáte argument, funkce KDYŽ vrátí hodnotu NEPRAVDA, jestliže buňka neobsahuje chybovou hodnotu. Vzorec lze ještě dále zjednodušit:

=SUMA(KDYŽ(JE.CHYBHODN(Data)*1))

Tato verze funguje díky tomu, že PRAVDA*1=1 a NEPRAVDA*1=0.

Součet hodnot na základě podmínek

Někdy je třeba sečíst hodnoty na základě určitých podmínek. Tento maticový vzorec například sečte v oblasti s názvem Prodej pouze kladná čísla:

=SUMA(KDYŽ(Prodej>0;Prodej))

Funkce KDYŽ vytvoří matici odpovídajících a neodpovídajících hodnot. Funkce SUMA v podstatě ignoruje neodpovídající hodnoty, protože 0+0=0. Oblast buněk, kterou v tomto vzorci používáte, se může skládat z libovolného počtu řádků a sloupců.

Můžete také sčítat hodnoty splňující více podmínek. Následující maticový vzorec například sečte hodnoty větší než 0 a menší než nebo rovny 5:

=SUMA((Prodej>0)*(Prodej<=5)*(Prodej))

Mějte na paměti, že tento vzorec vrátí chybu, pokud oblast obsahuje jednu nebo více nečíselných buněk.

Můžete také vytvořit maticové vzorce, které používají typ podmínky NEBO. Můžete například sečíst hodnoty, které jsou menší než 5 a větší než 15:

=SUMA(KDYŽ((Prodej<5)+(Prodej>15);Prodej))

Funkce KDYŽ vyhledá všechny hodnoty menší než 5 a větší než 15 a pak tyto hodnoty předá funkci SUMA.

Funkce A a NEBO nelze v maticových vzorcích použít přímo, protože tyto funkce vracejí jeden výsledek (PRAVDA nebo NEPRAVDA) a maticové funkce vyžadují matice výsledků. Toto omezení lze obejít pomocí logiky předvedené v předchozím vzorci. Jinými slovy, provádíte matematické operace, například sčítání nebo násobení, s hodnotami splňujícími podmínku NEBO nebo A.

Výpočet průměru s vyloučením nul

Tento příklad ukazuje, jak odebrat nuly z oblasti v případě, že v dané oblasti potřebujete vypočítat průměrné hodnoty. Vzorec používá oblast dat s názvem Prodej:

=PRŮMĚR(KDYŽ(Prodej<>0;Prodej))

Funkce KDYŽ vytvoří matici hodnot, které nejsou rovny 0, a předá tyto hodnoty funkci PRŮMĚR.

Výpočet počtu rozdílů mezi dvěma oblastmi buněk

Tento maticový vzorec porovná hodnoty dvou oblastí buněk s názvy Data1 a Data2 a vrátí počet rozdílů mezi nimi. Je-li obsah obou oblastí shodný, vzorec vrátí hodnotu 0. Chcete-li použít tento vzorec, musí mít oblasti buněk stejnou velikost a stejné rozměry (pokud oblast Data1 obsahuje 3 řádky o 5 sloupcích, musí mít oblast Data2 také 3 řádky o 5 sloupcích):

=SUMA(KDYŽ(Data1=Data2;0;1))

Vzorec vytvoří novou matici stejné velikosti jako oblasti, které porovnáváte. Funkce KDYŽ vyplní matici hodnotami 0 a 1 (0 pro neshodu a 1 pro stejné buňky). Funkce SUMA pak vrátí součet hodnot v matici.

Vzorec můžete zjednodušit takto:

=SUMA(1*(Data1<>Data2))

Tento vzorec – podobně jako vzorec, který počítá chybové hodnoty v oblasti – funguje díky tomu, že PRAVDA*1=1 a NEPRAVDA*1=0.

Nalezení umístění maximální hodnoty v oblasti

Tento maticový vzorec vrátí číslo řádku maximální hodnoty v jednosloupcové oblasti s názvem Data:

=MIN(KDYŽ(Data=MAX(Data);ŘÁDEK(Data);""))

Funkce KDYŽ vytvoří novou matici, která odpovídá oblasti Data. Pokud odpovídající buňka obsahuje maximální hodnotu v oblasti, bude matice obsahovat číslo řádku. V opačném případě bude matice obsahovat prázdný řetězec (""). Funkce MIN použije novou matici jako svůj druhý argument a vrátí nejmenší hodnotu, která odpovídá číslu řádku s maximální hodnotou v oblasti Data. Pokud oblast Data obsahuje několik shodných maximálních hodnot, vrátí vzorec číslo řádku první hodnoty.

Chcete-li, aby vzorec vracel skutečnou adresu buňky s maximální hodnotou, použijte tento vzorec:

=ODKAZ(MIN(KDYŽ(Data=MAX(Data);ŘÁDEK(Data);""));SLOUPEC(Data))

Poděkování

Části tohoto článku vychází ze série sloupků Excel Power User (Excel pro pokročilé) od Colina Wilcoxe a upravených kapitol 14 a 15 z knihy Excel 2002 Formulas od Johna Walkenbacha, někdejšího specialisty MVP na Excel.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat odborníka z komunity Excel Tech nebo získat podporu v komunitách.

Viz také

Dynamické matice a chování přesahujících matic

Dynamické maticové vzorce vs. starší maticové vzorce CSE

Funkce FILTER

Funkce RANDARRAY

Funkce SEQUENCE

Funkce SORT

Funkce SORTBY

Funkce UNIQUE

#PŘESAH! v Excelu

Operátor implicitního průsečíku: @

Přehled vzorců

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×