Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tato smlouva Online Subscription Agreement pro aplikaci Microsoft Teams (zdarma) se uzavírá mezi vámi zastupovaným subjektem nebo, pokud v souvislosti se zakoupením nebo prodloužením předplatného žádný subjekt neurčíte, mezi vámi jako jednotlivcem („vy“ nebo „váš“) a společností Microsoft Corporation („Microsoft“, „my“, „nás“ nebo „náš“). Tvoří ji podmínky a ujednání uvedené níže a dále Podmínky online služeb, podmínky smluv SLA a podrobnosti nabídky pro vaše předplatné nebo jeho prodloužení (souhrnně označované jako „smlouva“). Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy vám poskytneme potvrzení vašeho předplatného, nebo ke dni prodloužení tohoto předplatného, podle toho, co nastane. Klíčové termíny jsou definovány v oddílu 8.

 1. Používání online služeb.

  1. Právo k používání. Poskytujeme vám právo přístupu a používání online služeb a právo k instalaci a používání softwaru zahrnutého do vašeho předplatného, jak je dále popsáno v této smlouvě. Všechna ostatní práva si vyhrazujeme.

  2. Přijatelné používání. Produkt můžete používat pouze v souladu s touto smlouvou. V produktu nesmíte provádět zpětnou analýzu, dekompilovat ho, rozkládat ani překonávat jeho technická omezení, není-li to bez ohledu na tato omezení povoleno rozhodným právem. Nesmíte žádným způsobem deaktivovat, měnit ani se pokoušet obcházet jakýkoli účtovací mechanismus, který měří vaše používání online služeb. Nesmíte pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat, dále prodávat, převádět ani hostovat produkt či kteroukoli jeho část pro třetí strany, není-li tak výslovně povoleno v této smlouvě nebo v Podmínkách online služeb.

  3. Koncoví uživatelé. Řídíte přístup koncových uživatelů a zodpovídáte za to, že tento produkt používají v souladu s touto smlouvou. Například zajišťujete, aby koncoví uživatelé dodržovali zásady přijatelného používání.

  4. Zákaznická data. Nesete výlučnou odpovědnost za obsah všech zákaznických dat. V rámci zákaznických dat zabezpečíte a budete zachovávat všechna práva, která jsou pro nás nezbytná, abychom vám mohli poskytovat online služby bez porušení práv kterékoli třetí strany nebo vzniku jakéhokoli závazku společnosti Microsoft vůči vám nebo jakékoli třetí straně. Společnost Microsoft nepřijímá ani nepřijme žádné povinnosti, co se týká zákaznických dat nebo vašeho používání produktu, jiným způsobem, než je výslovně stanoveno v této smlouvě nebo jak je vyžadováno podle rozhodného práva. Vaší odpovědností je také upozornit koncové uživatele na vaše zásady týkající se zákaznických dat a zajistit, že zpracování dat zákazníka je prováděno tak, jak to vyžaduje rozhodné právo.

  5. Zodpovědnost za vaše účty. Zodpovídáte za zachování důvěrnosti jakýchkoli neveřejných přihlašovacích údajů pro ověřování spojených s vaším používáním online služeb. O jakémkoli možném zneužití vašich účtů nebo přihlašovacích údajů pro ověřování či narušení zabezpečení ve vztahu k online službám jste povinni neprodleně informovat náš tým zákaznické podpory.

  6. Předběžné verze (Preview). Můžeme zpřístupňovat předběžné verze (Preview). Předběžné verze (Preview) jsou poskytovány „tak, jak jsou“, „se všemi závadami“ a „tak, jak jsou k dispozici“ a jsou vyloučeny ze smluv SLA a všech omezených záruk poskytovaných na základě této smlouvy. K předběžným verzím (Preview) nemusí být poskytována zákaznická podpora. Předběžné verze (Preview) můžeme kdykoli změnit nebo ukončit bez předchozího oznámení. Také se můžeme rozhodnout nevydat předběžnou verzi (Preview) v rámci obecné dostupnosti.

  7. Spravované služby pro Microsoft Azure. Pomocí služeb Microsoft Azure můžete poskytovat řešení spravované služby, pokud (1) máte výhradní oprávnění pro konfiguraci a správu služeb Microsoft Azure a pro přístup k nim, (2) máte přístup správce k případným virtuálním prostředím OSE v řešení spravované služby a (3) třetí strana má přístup správce pouze ke svým aplikacím nebo virtuálním prostředím OSE. Nesete odpovědnost za to, že používání služeb Microsoft Azure třetí stranou bude v souladu s podmínkami této smlouvy. Vaše poskytování spravovaných služeb nadále podléhá následujícím omezením (a jakýmkoli dalším omezením uvedeným v Podmínkách online služeb):

   (i) nesmíte přeprodávat ani redistribuovat služby Microsoft Azure a

   (ii) nesmíte umožnit více uživatelům přímo nebo nepřímo přistupovat k žádné funkci služeb Microsoft Azure, která je k dispozici pro jednotlivé uživatele.

  8. Správce bezplatné aplikace Microsoft Teams. Aplikace Microsoft Teams (zdarma) je vám poskytována jako omezená nabídka, jak je definováno v této smlouvě. Pokud zastupujete organizaci nebo jste prvním uživatelem, který se registruje k aplikaci Microsoft Teams jako zástupce skupiny spolupracovníků nebo obchodních partnerů, jste zákazníkem, který vstupuje do tohoto smluvního vztahu, a vyjadřujete tím, že k tomu máte oprávnění. Když pozvete určitou osobu, aby používala aplikaci Microsoft Teams (zdarma), nebo když uživatelé, které jste pozvali, pozvou novou osobu, přijímáte dodatečnou odpovědnost za tuto osobu s ohledem na používání aplikace Microsoft Teams (zdarma). Na vaše poskytování aplikace Microsoft Teams (zdarma) se tak nadále vztahují Podmínky online služeb včetně vašeho vlastnictví a správy zákaznických dat. Například řídíte zpracování zákaznických dat a autorizujete společnost Microsoft ke zpracování zákaznických dat a poskytujete společnosti Microsoft pokyny týkající se zpracování zákaznických dat. Vaše pokyny můžou zahrnovat přístup, řízení, používání a odstranění zákaznických dat, přičemž na vás zůstává odpovědnost za veškeré povinnosti v rámci Podmínek online služeb. Dále (i) řídíte a spravujete svůj účet a účty koncových uživatelů, včetně změn a ukončení přístupu, a (II) můžete přistupovat ke svým datům a datům koncových uživatelů a zpracovávat je, a to včetně obsahu zahrnutého v komunikaci a souborech. Koncoví uživatelé mohou také odesílat žádosti týkající se správy svých účtů, jako je odstranění, přístup a řízení zákaznických dat, poskytnutí přístupu k produktu a jeho zrušení, správa týmů a kanálů a správa přístupových oprávnění. Další informace najdete v Podmínkách online služeb. Všechny funkce správy nebo zastupování, které vykonáváte, mohou být převedeny a přiřazeny jiné osobě. Souhlasíte s tím, že podniknete veškeré přiměřené akce vyžadované společností Microsoft k zajištění převedení funkcí správy nebo zastupování jiné osobě. To může zahrnovat oznamování úniku dat koncovým uživatelům do 72 hodin od obdržení informací o narušení zabezpečení zákaznických dat. Souhlasíte také s tím, že zajistíte, aby všichni koncoví uživatelé byli starší než 16 let, protože bezplatná aplikace Microsoft Teams je určená pro uživatele, kterým už bylo 16 let. Pokud jste se rozhodli upgradovat na placené předplatné, budou platit všechny platební podmínky uvedené v této smlouvě. Při upgradu si budete dále muset vybrat jednu doménu přidruženou k organizaci, která se bude používat pro všechny účty koncových uživatelů. Aplikace Microsoft Teams je omezenou nabídkou a její poskytování vám může být společností Microsoft kdykoli změněno, zrušeno nebo ukončeno z jakéhokoli důvodu, jak je popsáno v oddílu 3 této smlouvy. Pokud například přesáhnete taková omezení používání, jak vám může být občas oznámeno a jak je popsáno na stránce https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008, může vám být používání aplikace Microsoft Teams pozastaveno.

  9. Převzetí kontroly správcem. Používáte-li e-mailovou adresu poskytovanou organizací, ke které jste přidruženi (například zaměstnavatel nebo škola) za účelem individuálního objednání online služby, potvrzujete, že jste oprávněni používat doménu této organizace k registraci předplatného v rámci svého postavení coby člena této organizace. Organizace jako vlastník domény přidružené k vaší e-mailové adrese může převzít kontrolu a spravovat vaše používání online služeb. V takovém případě může váš správce určený organizací (dále jen „správce“) (i) řídit a spravovat váš účet, včetně úprav a ukončení vašeho přístupu, a (ii) mít přístup k vašim datům a zpracovávat je, včetně obsahu vaší komunikace a vašich souborů. Společnost Microsoft vás může informovat o tom, že vaše organizace převzala kontrolu nad online službami, na které se vztahuje vaše předplatné, ale není to její povinností. Pokud vaše organizace spravuje vaše používání online služeb nebo spravuje tenanta přidruženého k vašemu předplatnému, směřujte své žádosti subjektu údajů a dotazy týkající se ochrany osobních údajů na svého správce. Pokud vaše organizace nespravuje vaše používání online služby ani nespravuje takového tenanta, směřujte své žádosti subjektu údajů a dotazy týkající se ochrany osobních údajů na společnost Microsoft.

  10. Sdílení údajů v adresáři. Při objednání online služby za použití e-mailové adresy s doménou poskytovanou organizací, ke které jste přidruženi (například zaměstnavatel nebo škola), vás online služba přidá do adresáře s uživateli, kteří s vámi sdílí stejnou e-mailovou doménu. Vaše údaje v adresáři (jméno, datum registrace a e-mailová adresa) mohou být viditelná ostatním uživatelům online služeb v rámci e-mailové domény vaší organizace.

  11. Další software pro používání s online službami. K zajištění optimálního přístupu a používání určitých online služeb můžete v souvislosti s používáním online služby nainstalovat a používat určitý software, jak je popsáno v Podmínkách online služeb. Software vám poskytujeme na základě licence, neprodáváme ho. Dokladem o vaší licenci k softwaru je (1) tato smlouva, (2) jakékoli potvrzení objednávky a (3) doklad o zaplacení. Vaše práva přístupu k softwaru na libovolném zařízení vám nedávají žádná práva k implementaci patentů společnosti Microsoft či jiného duševního vlastnictví společnosti Microsoft v softwaru nebo na zařízeních přistupujících k tomuto zařízení.

 2. Nákup služeb

  1. Dostupné nabídky předplatných. Pro dostupné nabídky předplatných poskytuje portál podrobnosti nabídek, které lze obecně rozdělit do následujících kategorií nebo jejich kombinace:

   (i) Nabídka závazku. Předem se zavazujete zakoupit určité množství online služeb k používání v době účinnosti a předem nebo pravidelně, a to ještě před jejich použitím, za tyto služby platit. S ohledem na služby Microsoft Azure může být další nebo jiné používání (například používání nad rámec vašeho závazku definovaného množstvím) považováno za nabídku odběru. Potvrzená množství nevyužitá během doby účinnosti vyprší na konci doby účinnosti.

   (ii) Nabídka odběru (také označovaná Pay-As-You-Go nebo-li průběžné hrazení). Platíte podle skutečného využití v předchozím měsíci bez jakýchkoli předběžných závazků. Platby jsou pravidelné podle nedoplatků.

   (iii) Omezená nabídka. Obdržíte omezené množství online služeb na omezenou dobu bez poplatku (například zkušební předplatné nebo účet zdarma) nebo jako součást jiné nabídky společnosti Microsoft (například MSDN). Ustanovení v této smlouvě týkající se cen, poplatků za zrušení, plateb a uchování dat se nemusí na tuto nabídku vztahovat.

  2. Objednání.

   (i) Objednávkou nebo prodloužením předplatného vyjadřujete svůj souhlas s podrobnostmi nabídky tohoto předplatného. Není-li v těchto podrobnostech nabídky stanoveno jinak, jsou online služby nabízeny podle aktuální dostupnosti. Objednávky můžete na základě této smlouvy zadávat pro své afilace a poskytnout svým afilacím oprávnění správce pro účely správy předplatného. Afilace však objednávky na základě této smlouvy zadávat nesmějí. Můžete také převést práva k používání udělená na základě oddílu 1.a. třetí straně v rámci vaší interní obchodní činnosti. Jestliže poskytnete afilacím nebo třetím stranám jakákoli práva v souvislosti se softwarem nebo svým předplatným, budou takové afilace nebo třetí strany vázány touto smlouvou a souhlasíte, že ponesete společnou a nedílnou odpovědnost za jakékoli akce takových afilací nebo třetích stran související s jejich používáním produktů.

   (ii) Některé nabídky vám mohou umožňovat změny množství online služeb objednaných během období účinnosti předplatného. Platnost dodatečných množství online služeb přidaných k předplatnému vyprší na konci daného předplatného. Pokud množství snížíte v době účinnosti, můžeme vám účtovat poplatek za zrušení za snížení množství, jak je popsáno níže v oddílu 3.b.

  3. Ceny a platby. Platby jsou splatné a musí být uhrazeny podle podrobností nabídky pro vaše předplatné.

   (i) V případě nabídek závazku může být cenový stupeň vypočítán na základě vámi objednaného množství online služeb. Některé nabídky mohou povolovat změnu objednaného množství online služeb během doby účinnosti a váš cenový stupeň může být odpovídajícím způsobem upraven, avšak změny cenového stupně nebudou mít zpětnou účinnost. Během doby účinnosti vašeho předplatného nebudou ceny za online služby týkající se vašeho předplatného zvyšovány vzhledem k cenám uvedeným na portálu na začátku nebo po prodloužení účinnosti vašeho předplatného, s výjimkou případů, kdy jsou ceny označené jako přechodné v podrobnostech nabídky nebo v případě předběžných verzí (Preview) či produktů jiného subjektu než Microsoftu. Všechny ceny se mohou změnit na počátku kteréhokoli prodloužení předplatného.

   (ii) Pro nabídky odběru se mohou ceny kdykoli změnit na základě oznámení.

  4. Prodloužení.

   (i) Při prodloužení vašeho předplatného bude ukončena platnost této smlouvy a vaše předplatné se od tohoto okamžiku bude řídit podmínkami a ujednáními uvedenými na portálu ke dni prodloužení předplatného („Podmínky prodloužení“). Nesouhlasíte-li s některými z podmínek prodloužení, můžete prodloužení předplatného odmítnout.

   (ii) V případě nabídek odběru se můžete rozhodnout mezi automatickým prodloužením nebo ukončením předplatného po uplynutí doby účinnosti. Možnost automatického prodloužení je předvybrána. Tuto volbu můžete během doby účinnosti kdykoli změnit. Pokud je stávající doba účinnosti delší než jeden kalendářní měsíc, zašleme vám oznámení o automatickém prodloužení před uplynutím doby účinnosti.

   (iii) V případě nabídek odběru bude vaše předplatné vždy automaticky prodlouženo o další jeden měsíc, a to až do doby, kdy toto předplatné ukončíte.

   (iv) V případě omezených nabídek nemusí být prodloužení povoleno.

  5. Oprávněnost k verzím pro vzdělávací instituce, státní správu a neziskové organizace. Souhlasíte, že v případě zakoupení nabídky určené pro vzdělávací instituce, státní správu nebo neziskové organizace splňujete příslušné požadavky určující oprávněnost uvedené na následujících webových stránkách:

   (i) V případě nabídek pro vzdělávací instituce se jedná o požadavky platné pro vzdělávací instituce (včetně administrativních oddělení nebo vzdělávacích rad, veřejných knihoven či veřejných muzeí) uvedené na stránce http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7.

   (ii) V případě nabídek pro státní správu se jedná o požadavky uvedené na stránce http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6.

   (iii) V případě nabídek pro neziskové organizace se jedná o požadavky uvedené na stránce http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

   Společnost Microsoft si vyhrazuje právo tuto oprávněnost kdykoli ověřit a pozastavit online službu, pokud kvalifikující požadavky nebudou splněny.

  6. Daně. Ceny nezahrnují žádné daně, není-li na faktuře uvedeno, že se jedná o cenu včetně daně. Musíte uhradit všechny platné daně z přidané hodnoty, daně ze zboží a služeb, daně z prodeje, daně ze zisku, jiné daně z transakcí, poplatky, výlohy nebo přirážky či regulatorní poplatky nebo podobné částky, které jsou splatné podle této smlouvy a které jsme oprávněni zákazníkovi účtovat na základě rozhodného práva. Vy budete zodpovídat za veškeré příslušné kolkovné a ostatní poplatky a daně, které jste ze zákona povinni odvádět, včetně všech daní, které vyplývají z distribuce nebo poskytování produktů vašim afilacím. My zodpovídáme za všechny daně vycházející z našeho čistého příjmu, daně z hrubého příjmu nahrazující daně z příjmu nebo zisků či daně z našeho majetku.

   V případě, že je požadována úhrada daní srážkou z plateb hrazených vámi naší společnosti, můžete si takové daně odečíst od částky, kterou nám dlužíte, a uhradit je příslušnému daňovému orgánu za předpokladu, že neprodleně zajistíte a doručíte nám oficiální potvrzení o přijetí těchto daní vybíraných srážkou a ostatní doklady, které můžeme přiměřeně požadovat pro účely započtení daně uhrazené v zahraničí. Musíte zajistit, aby byly všechny daně vybírané srážkou minimalizovány, a to v co největší míře přípustné rozhodným právem.

 3. Doba účinnosti, ukončení a pozastavení smlouvy

  1. Doba účinnosti a ukončení smlouvy. Tato smlouva zůstane účinná až do uplynutí doby účinnosti, ukončení nebo prodloužení vašeho předplatného, podle toho, co nastane nejdříve.

  2. Ukončení předplatného. V průběhu doby účinnosti můžete předplatné kdykoli ukončit, před nabytím účinnosti ukončení však musíte uhradit veškeré splatné a dlužné částky.

   (i) Měsíční předplatné. Předplatné na jeden měsíc je možné kdykoli ukončit bez jakéhokoli poplatku za zrušení.

   (ii) Předplatná na více než jeden měsíc. Pokud ukončíte předplatné služeb Microsoft Azure do 30 dnů ode dne účinnosti nebo prodloužení předplatného, nebudou vám poskytovány žádné refundace a jste povinni uhradit prvních 30 dnů předplatného. Za zbývající část ukončeného předplatného vám však nebudou účtovány žádné poplatky. Pokud ukončíte předplatné služeb Microsoft Azure kdykoli jindy během doby účinnosti, jste povinni uhradit zbytek doby účinnosti a nebudou vám poskytnuty žádné refundace.

   (iii) Omezené nabídky. Společnost Microsoft může vaše předplatné omezené nabídky kdykoli a bez předchozího oznámení zrušit.

   (iv) Ostatní typy předplatných. U všech ostatních předplatných platí, že ukončíte-li předplatné před koncem doby účinnosti, musíte uhradit poplatek, který odpovídá poplatku za předplatné na jeden měsíc, a obdržíte refundaci za jakoukoli část poplatku, který jste uhradili za zbytek doby účinnosti. Nebudou vám však poskytnuty žádné refundace za částečně nevyužité měsíce.

  3. Pozastavení. Vaše používání online služeb můžeme kdykoli pozastavit, pokud: (1) je toto přiměřeně potřeba pro zamezení neoprávněného přístupu k zákaznickým datům, (2) v přiměřené lhůtě nebudete reagovat na nárok ohledně údajného porušení práv podle oddílu 5, (3) neuhradíte částky dlužné z titulu této smlouvy, (4) nedodržíte zásady přijatelného používání nebo porušíte jiné podmínky této smlouvy, nebo (5) v případě omezených nabídek se předplatné stane neaktivním z důvodu vašeho neúspěšného přístupu k online službám, jak je popsáno v podrobnostech nabídky. Vyskytne-li se některá z těchto podmínek, pak platí, že:

   (i) V případě omezených nabídek můžeme pozastavit vaše používání online služeb, předplatné a účet, a to okamžitě a bez předchozího oznámení.

   (ii) V případě všech dalších typů předplatných se bude pozastavení vztahovat na minimální nezbytnou část online služeb a bude účinné pouze po dobu existence příslušné podmínky nebo potřeby. Před pozastavením služeb vám toto oznámíme s výjimkou případů, kdy máme oprávněný důvod se domnívat, že je služby nutné pozastavit okamžitě. Pozastavení služeb z důvodu neplacení vám oznámíme v předstihu nejméně 30 dnů. Pokud důvody k pozastavení zcela neodstraníte ve lhůtě 60 dnů od pozastavení, můžeme vaše předplatné ukončit a odstranit vaše zákaznická data bez dodržení doby uchování. Vaše předplatné jsme oprávněni dále ukončit, pokud je vaše používání online služeb pozastaveno častěji než dvakrát za libovolné 12měsíční období.

 4. Záruky.

  1. Omezená záruka.

   (i) Online služby. Zaručujeme, že online služby budou po dobu účinnosti smlouvy splňovat podmínky smlouvy SLA. Vaše výlučné prostředky nápravy za porušení této záruky jsou ty, které jsou uvedeny ve smlouvě SLA.

   (ii) Software. Zaručujeme, že po dobu jednoho roku od data prvního použití softwaru bude software v podstatných rysech fungovat způsobem popsaným v příslušné uživatelské dokumentaci. Jestliže software nesplní tuto záruku, dle našeho uvážení a jako výlučné odškodnění, vám buď (1) vrátíme částku zaplacenou za software, nebo (2) opravíme či nahradíme software.

  2. Výluky z omezené záruky. Tato omezená záruka podléhá následujícím omezením:

   (i) všechny odvozené záruky, garance a podmínky, které nelze právně vyloučit, mají platnost po dobu jednoho roku od počátku omezené záruky;

   (ii) tato omezená záruka se nevztahuje na problémy způsobené nehodou, nesprávným použitím nebo používáním produktů způsobem, který se neslučuje s touto smlouvou nebo naší publikovanou dokumentací či pokyny, nebo jsou důsledkem událostí, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu;

   (iii) tato omezená záruka se nevztahuje na problémy vzniklé v důsledku nesplnění minimálních systémových požadavků;

   (iv) tato omezená záruka se nevztahuje na předběžné verze (Preview) ani omezené nabídky.

  3. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI. Mimo této záruky neposkytujeme žádné záruky, ať už výslovné, odvozené, zákonné či jiné, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tato vyloučení platí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s rozhodným právem.

 5. Obhajoba proti nárokům.

  1. Obhajoba.

   (i) Budeme vás hájit proti všem nárokům uplatňovaným třetí stranou, která není afilací, podle nichž produkt porušuje patent, autorská práva nebo ochrannou známku třetí strany nebo představuje neoprávněné použití jejího obchodního tajemství.

   (ii) Budete nás hájit proti jakýmkoli nárokům vzneseným třetí stranou, která není afilací, podle nichž (1) jakákoli zákaznická data, zákaznické řešení nebo produkty jiného subjektu než Microsoftu či služby, které přímo nebo nepřímo poskytujete při používání produktu, porušují patent, autorská práva nebo ochrannou známku takové třetí strany nebo představují neoprávněné použití jejího obchodního tajemství, nebo (2) proti nárokům, které vyplývají z porušení zásad přijatelného používání.

  2. Omezení. Naše povinnosti stanovené v oddílu 5.a. se nevztahují na nároky nebo rozhodnutí založené na: (i) jakémkoli zákaznickém řešení, zákaznických datech, produktech jiného subjektu než Microsoftu, vámi provedených úpravách produktu, službách nebo materiálech, které poskytujete nebo zpřístupňujete v rámci používání produktu, (ii) vaší kombinaci produktu se zákaznickými daty nebo produktem jiného subjektu než Microsoftu, daty nebo obchodním procesem nebo na škodách vycházejících z jejich hodnoty, (iii) vašem používání ochranné známky společnosti Microsoft bez výslovného písemného souhlasu nebo na vašem používání produktu poté, co jsme vás informovali o nutnosti používání ukončit z důvodu nároku třetí strany, (iv) vaší redistribuci produktu třetí straně, která není afilací, nebo používání produktu ve prospěch takové strany; nebo (v) produktech poskytovaných zdarma.

  3. Prostředky nápravy. Máme-li důvodné podezření, že nárok podle oddílu 5.a.(i). může bránit vašemu používání produktu, přistoupíme k následujícím krokům: (i) získáme pro vás právo pokračovat v používání produktu nebo (ii) upravíme či nahradíme produkt funkčním ekvivalentem a informujeme vás o nutnosti ukončit používání předchozí verze produktu. Pokud takové možnosti nejsou komerčně přiměřené, můžeme ukončit vaše práva k používání produktu a refundovat vám jakékoli zálohové platby za nevyužitá práva k předplatnému.

  4. Povinnosti. Každá ze stran musí neprodleně informovat druhou stranu o nároku vzneseném podle tohoto oddílu. Strana, která usiluje o ochranu, je povinna (i) poskytnout druhé straně výhradní kontrolu nad obhajobou a vyrovnáním pro takový nárok a (ii) poskytnout přiměřenou pomoc při obhajobě proti tomuto nároku. Strana poskytující ochranu (1) nahradí druhé straně přiměřené hotovostní výdaje, které jí vzniknou při poskytování takové pomoci, a (2) uhradí částku jakéhokoli výsledného nepříznivého pravomocného rozsudku nebo vyrovnání. Příslušná práva smluvních stran na obhajobu proti soudním rozhodnutím a související úhrady (nebo úhradu vyrovnání, s nímž druhá strana souhlasí) v souladu s tímto oddílem 5 nahrazují veškerá práva vyplývající ze zvykového práva a zákonná práva na odškodnění nebo odpovídající práva a každá ze stran se zříká takových zvykových či zákonných práv.

 6. Omezení odpovědnosti.

  1. Omezení. Souhrnná odpovědnost každé strany za všechny nároky vyplývající z této smlouvy je omezena na přímé škody až do výše částky uhrazené na základě této smlouvy za online služby během 12 měsíců, než nastala jejich příčina. Celková odpovědnost strany za online služby v žádném případě nepřekročí částku, kterou daná strana za danou online službu během předplatného zaplatila. V případě produktů poskytovaných zdarma je odpovědnost společnosti Microsoft omezena na přímé škody do výše 5 000 USD.

  2. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI. Žádná ze stran není odpovědná za ztrátu příjmů ani žádné nepřímé, zvláštní, náhodné, následné, trestné ani exemplární škody, případně škody z ušlého zisku nebo výnosů, přerušení obchodní činnosti nebo ztráty obchodních informací, a to ani v případě, že příslušná strana věděla, že takové škody byly možné, či takovou možnost bylo možné rozumně předpokládat.

  3. Výjimky z omezení. Omezení odpovědnosti v tomto oddílu platí v nejširším rozsahu povoleném rozhodným právem, nevztahují se však na: (1) povinnosti stran podle oddílu 5 nebo (2) porušení práv duševního vlastnictví druhé strany.

 7. Různé.

  1. Sdělení. Sdělení musí mít písemnou formu a budou považována za doručená k datu doručení na uvedenou adresu, k datu uvedenému v potvrzení o převzetí, k datu přenosu e-mailu nebo k datu v potvrzení o doručení kurýrem nebo faxem. Sdělení pro společnost Microsoft musí být zasílána na následující adresu:

   Microsoft Corporation

   Dept. 551, Volume Licensing

   6100 Neil Road, Suite 210

   Reno, Nevada 89511-1137

   USA

   Sdělení vám budou zasílána na adresu, kterou jste uvedli ve svém účtu jako kontaktní adresu pro sdělení. Tato sdělení a ostatní informace vám může společnost Microsoft odeslat e-mailem nebo jinou elektronickou formou.

  2. Převody a přiřazení licencí. Tuto smlouvu, ať už celou, nebo její část, nesmíte postoupit a nesmíte převádět licence bez svolení společnosti Microsoft.

  3. Souhlas s poplatky partnerům. Když odešlete objednávku, můžete získat příležitost určit „preferovaného partnera“ přidruženého k vašemu předplatnému. Určením preferovaného partnera, ať už přímo, nebo zmocněním třetí strany k jeho určení, nám dáváte souhlas k placení poplatků preferovanému partnerovi. Tyto poplatky jsou určeny pro předprodejní podporu a mohou také zahrnovat poprodejní podporu. Tyto poplatky závisí na velikosti vaší objednávky a zvyšují se podle ní. Naše ceny za online služby jsou stejné, ať už určíte preferovaného partnera nebo ne.

  4. Oddělitelnost. V případě, že jakákoli část této smlouvy bude shledána nevymahatelnou, zůstává zbylá část smlouvy plně v účinnosti.

  5. Prominutí. Nevymáhání jakéhokoli ustanovení této smlouvy nepředstavuje jeho prominutí.

  6. Žádné zastoupení. Touto smlouvou nevzniká žádné zastoupení, partnerství ani společný podnik.

  7. Žádné oprávněné osoby třetích stran. Účastníky této smlouvy nejsou žádné oprávněné osoby třetích stran.

  8. Rozhodné právo a jurisdikce. Tato smlouva se řídí zákony státu Washington bez ohledu na konflikty rozhodného práva. Pouze (i) v případě, že jste státní subjekt vlády USA, řídí se tato smlouva zákony USA, a (ii) v případě, že jste státní subjekt USA na státní nebo místní úrovni, řídí se tato smlouva zákony příslušného státu. Jakákoli žaloba k vynucení této smlouvy musí být předložena ve státě Washington. Tato volba jurisdikce nebrání žádné ze stran, aby požádala o předběžné opatření v jakékoli příslušné jurisdikci v souvislosti s narušením práv k duševnímu vlastnictví.

  9. Úplnost smlouvy. Tato smlouva tvoří úplnou smlouvu stran ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje jakákoli jiná předchozí nebo současná sdělení. V případě rozporu mezi kterýmikoli z dokumentů v této smlouvě, který není v těchto dokumentech výslovně upraven, platí podmínky v nich uvedené v následujícím pořadí podle klesající důležitosti: (1) tato smlouva Microsoft Online Subscription Agreement, (2) Podmínky online služeb, (3) příslušné podrobnosti nabídky a (4) jakékoli další dokumenty v této smlouvě.

  10. Pokračování platnosti. Podmínky uvedené v oddílech 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7 a 8 zůstávají v platnosti i po uplynutí nebo ukončení účinnosti této smlouvy.

  11. Vývozní předpisy Spojených států amerických. Produkty podléhají vývozním předpisům Spojených států amerických. Jste povinni dodržovat veškeré příslušné právní předpisy včetně předpisů Spojených států amerických týkajících se správy exportu, pravidel ITAR pro mezinárodní obchod se zbraněmi a omezení koncových uživatelů, koncového použití a míst určení stanovených vládami Spojených států amerických a dalších zemí.

  12. Vyšší moc. Žádná strana nenese odpovědnost za nedostatky výkonu v důsledku událostí, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu (například požár, výbuch, rozsáhlý výpadek sítě, zemětřesení, povodeň, silné bouře, úder blesku, embargo, pracovní spory, zásah státního nebo vojenského úřadu, válka, teroristický útok (včetně kybernetického terorismu), zásahy vyšší moci, konání nebo nekonání internetových operátorů, konání nebo nekonání regulačních nebo státních orgánů (včetně právních norem a přepisů nebo jiných zásahů, které mají vliv na doručování online služeb)). Tento oddíl se však nevztahuje na vaše platební povinnosti, které vyplývají z této smlouvy.

  13. Oprávnění k uzavření smlouvy. Pokud jste fyzická osoba, která tyto podmínky přijímá jménem právnické osoby, prohlašujete, že máte oprávnění uzavřít tuto smlouvu jménem dané právnické osoby. Určíte-li právnickou osobu nebo použijete-li e-mailovou adresu poskytnutou právnickou osobou, ke které jste přidruženi (jako je například zaměstnavatel) ve spojení se zakoupením nebo prodloužením předplatného, bude tato právnická osoba pro účely této smlouvy považována za vlastníka předplatného.

  14. Zákazníci ze státní správy. Zákazníci ze státní zprávy by měli před udělením souhlasu s podmínkami kontaktovat společnost Microsoft. Udělením souhlasu s touto smlouvou prohlašujete, že jste dodržovali a budete i nadále dodržovat všechny platné zákony a požadavky na veřejné zakázky.

 8. Definice.

  Všechny zmínky o „dni“ v této smlouvě odkazují na kalendářní den.

  „Zásady přijatelného používání“ jsou definovány v Podmínkách online služeb.

  „Afilace“ označuje jakoukoli právnickou osobu, kterou jedna ze stran vlastní, která vlastní jednu ze stran nebo která je ve společném vlastnictví některé strany. „Vlastnictví“ znamená pro účely této definice ovládání více než 50% podílu v právnické osobě.

  Pojmy „nabídka odběru“, „nabídka závazku“ nebo „omezená nabídka“ popisují kategorie nabídek předplatného a jsou definovány v oddílu 2.

  „Zákaznická data“ jsou definována v Podmínkách online služeb.

  „Zákaznické řešení“ je definováno v Podmínkách online služeb.

  Pojem „koncový uživatel“ označuje jakoukoli osobu, které povolíte přístup k zákaznickým datům hostovaným v online službách či jiné používání online služeb, nebo jakéhokoli uživatele zákaznického řešení.

  „Řešení spravované služby“ označuje spravovanou IT službu vámi poskytovanou třetí straně, která zahrnuje správu a podporu služeb Microsoft Azure.

  „Služby Microsoft Azure“ jsou definovány v Podmínkách online služeb.

  „Produkt jiného subjektu než Microsoftu“ je definován v Podmínkách online služeb.

  Pojem „podrobnosti nabídky“ označuje ceny a související podmínky vztahující se na nabídku předplatného publikovanou na portálu.

  „Online služby“ označují jakékoli služby poskytované společností Microsoft, které v rámci této smlouvy odebíráte.

  „Podmínky online služeb“ označují podmínky, které se vztahují na vaše používání produktů a které jsou k dispozici na stránce https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Podmínky online služeb zahrnují podmínky, jimiž se řídí vaše používání produktů a které rozšiřují podmínky uvedené v této smlouvě.

  Pojem „předběžné verze (Preview)“ označuje předběžné verze (Preview), beta verze nebo jiné verze či funkce online služeb nebo softwaru uvedené před jejich vydáním, které jsou společností Microsoft nabízeny za účelem zjištění zpětné vazby zákazníků.

  „Portál“ označuje příslušné webové stránky online služeb, které se nacházejí na adrese https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ nebo na alternativních webových stránkách, které určíme.

  „Produkt“ znamená jakoukoli online službu (včetně libovolného softwaru).

  „Smlouva SLA“ označuje závazky, které jsme přijali s ohledem na dodávání a plnění online služby, zveřejněné na stránce http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/ nebo na alternativních webových stránkách, které určíme.

  „Software“ označuje software společnosti Microsoft, který naše strana poskytla pro instalaci do vašeho zařízení jako součást vašeho předplatného nebo pro používání s online službou, jejíž určitou funkci zajišťuje.

  „Předplatné“ označuje registraci k online službám na určené období účinnosti, jak je uvedeno na portálu. Můžete si zakoupit více předplatných, která mohou být spravována odděleně a která se budou řídit podmínkami samostatné smlouvy Microsoft Online Subscription Agreement.

  Pojem „doba účinnosti“ označuje trvání předplatného (například 30 dnů nebo 12 měsíců).

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×