Webovou část Editor obsahu můžete použít k přidání formátovaného textu, tabulek, hypertextových odkazů a obrázků na klasickou stránku webových částí. Tato webová část není k dispozici pro moderní stránky.

Důležité informace: 

 • Webová část Editor obsahu je určená pro přidání obsahu HTML na klasickou stránku webových částí, které mohou obsahovat hypertextové odkazy. Tato webová část ale není určená pro připojení k webu. Pokud potřebujete webovou část připojit k webu, použijte raději webovou část Prohlížeč stránky.

 • Webová část Editor obsahu neakceptuje element FORM jazyka HTML. Pokud potřebujete přidat webovou část, která používá element FORM, použijte raději webovou část Prohlížeč stránky nebo Formulář.

 • Vložení obsahu používajícího formát SVG (Scalable Vector Graphics) s atributem obslužných rutin skriptů není v žádném prohlížeči podporováno. V prohlížeči Firefox je vložení takového obsahu úplně blokováno. V jiných prohlížečích můžete obsah vložit, ale obslužné rutiny skriptů se automaticky odstraní.

 • Weby publikování a přidružené webové části mimo webovou část Editor obsahu nepodporují funkci vícejazyčného uživatelského rozhraní (MUI) s obsahem služby SharePoint. Místo toho použijte funkci variant, která uživatele přesměruje na příslušný web variant na základě nastavení jazyka ve webovém prohlížeči. Pokud se varianty používají na webu, který obsahuje webovou část Editor obsahu, nepovolujte na webu funkci MUI. Další informace najdete v tématu Vytvoření vícejazyčného webu.

 • Po povolení funkce MUI na webu, na kterém je webová část Editor obsahu k dispozici, bude veškerý existující obsah zkopírován, uložen a zobrazen samostatně na základě povoleného jazyka. Úprava obsahu v kontextu jednoho jazyka neovlivní obsah zobrazený v jiném kontextu jazyka webové části Editor obsahu.

V tomto článku:

Způsoby použití webové části Editor obsahu

Webová část Editor obsahu umožňuje přidat:

 • Úvodní formátovaný odstavec na nějakou stránku

 • Tabulku pokynů s vysvětlením grafu na stránce, dat zobrazených v grafu a způsobu jeho vytvoření

 • Sadu hypertextových odkazů na další informace

Začátek stránky

Přidání obsahu do webové části Editor obsahu

Do webové části Editor obsahu se obsah dá přidat třemi způsoby:

 • Editor formátovaného textu:    Pomocí editoru formátovaného textu můžete napsat formátovaný obsah automaticky bez předchozí znalosti syntaxe jazyka HTML. K zadání a naformátování obsahu použijte tlačítka na panelech nástrojů Standardní a Formátování v horní části okna. Kliknutím na Nápověda na panelu nástrojů Standardní zobrazíte souhrn toho, co můžete dělat, a odpovídající tlačítka.

 • Editor zdrojového kódu:    Pomocí editoru zdrojového kódu můžete zadat nebo upravit zdrojový kód HTML. Editor zdrojového kódu je editor prostého textu, který je určený pro uživatele se znalostí syntaxe jazyka HTML.

 • Odkaz na obsah:    Místo úpravy obsahu můžete zadáním hypertextového odkazu na textový soubor obsahující zdrojový kód HTML odkázat na existující obsah. Dají se použít tyto dva platné protokoly hypertextového odkazu:

  • http:// (HyperText Transfer Protocol)

  • https:// (Hypertext Transfer Protocol s ochranou soukromí, který využívá šifrování SSL (Secure Sockets Layer))

   Můžete použít absolutní nebo relativní adresu URL. Nemůžete ale použít cestu k souboru.

Poznámka: Pokud do webové části Editor obsahu zadáte adresu URL jako relativní odkaz, při uložení se tento odkaz převede na absolutní adresu URL. Tento automatický převod může dělat problémy při nasazování obsahu z přípravného do produkčního prostředí, protože absolutní adresa URL odkazuje na název původního serveru. Tento problém s automatickým převodem vyřešíte tak, že budete muset upravit webovou část Editor obsahu na produkčním serveru a ručně aktualizovat adresy URL.

Důležité informace: Pokud vlastnost Odkaz na obsah odkazuje na soubor umístěný mimo web a tento web nemá povolený anonymní přístup uživatelů, nebudete mít k tomuto souboru přístup. Požádejte o pomoc správce webu.

Začátek stránky

Kombinování editovaného a odkazovaného obsahu

Kombinováním editovaného a odkazovaného obsahu můžete poskytnout jak primární, tak sekundární informace. Jako sekundární informace v editovaném obsahu můžete třeba poskytnout chybovou zprávu pro případ, že odkazovaný obsah nebo primární informace nejsou k dispozici. Při kombinování editovaného a odkazovaného obsahu se jako první vždycky použije odkazovaný obsah. Pokud odkazovaný obsah není přístupný, použije se editovaný obsah.

Začátek stránky

Vlastní vlastnosti webové části Editor obsahu

Vlastní vlastnosti webové části Editor obsahu jsou vypsané dole.

Poznámka: Žádné z těchto vlastních vlastností se nedají zobrazit ani upravit v osobním zobrazení.

Vlastnost

Popis

Editor formátovaného textu

Slouží k zadání formátovaného textu, tabulek, hypertextových odkazů a obrázků. Nevyžaduje se znalost syntaxe jazyka HTML.

Editor zdrojového kódu

Slouží k zadání zdrojového kódu HTML v jednoduchém textovém editoru. Vyžaduje se znalost syntaxe jazyka HTML.

Odkaz na obsah

Slouží k zadání hypertextového odkazu na textový soubor, který obsahuje zdrojový kód HTML. Dají se použít tyto dva platné protokoly hypertextového odkazu:

 • http:// (HyperText Transfer Protocol)

 • https:// (Hypertext Transfer Protocol s ochranou soukromí, který využívá šifrování SSL (Secure Sockets Layer))

Můžete použít absolutní nebo relativní adresu URL. Nemůžete ale použít cestu k souboru.

Důležité informace: Pokud vlastnost Odkaz na obsah odkazuje na soubor umístěný mimo web a tento web nemá povolený anonymní přístup uživatelů, nebudete mít k tomuto souboru přístup. Požádejte o pomoc správce webu.

Začátek stránky

Společné vlastnosti webových částí

Všechny webové části sdílejí jednu sadu vlastností, kterými se řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti.

Poznámka:  Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů se může lišit od informací uvedených v této části, a to z několika důvodů:

 • Pokud chcete v podokně nástrojů zobrazit oddíl Upřesnit, musíte mít odpovídající oprávnění.

 • Vývojář webových částí možná u konkrétní webové části určil, že některé z těchto společných vlastností se nebudou zobrazovat, nebo se rozhodl vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedené v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit v podokně nástrojů.

 • Na základě některých nastavení oprávnění a vlastností můžou být vlastnosti webových částí zakázané nebo skryté.

Vzhled

Vlastnost

Popis

Pozice

Určuje nadpis webové části, který se zobrazí v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Stav stylu webové části

Určuje, jestli se při otevření stránky webové části uživatelem zobrazí celá webová část. Jako výchozí je pro stav stylu webové části nastavená možnost Normální a zobrazuje se celá webová část. Pokud je nastavená možnost Minimalizovaný, zobrazuje se jen záhlaví.

Typ stylu webové části

Určuje, zda bude zobrazeno záhlaví a ohraničení rámce webové části.

Rozložení

Vlastnost

Popis

Skryto

Určuje, jestli se webová část zobrazí při otevření stránky webové části. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, webová část se zobrazí jen při navrhování stránky a k jejímu názvu bude připojený text (Skryto).

Webovou část můžete skrýt, pokud ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

Směr

Určuje směr textu obsahu webové části. Arabština je třeba jazyk používající směr zprava doleva, čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava. Toto nastavení nemusí být dostupné pro všechny typy webových částí.

Zóna

Určuje zónu na stránce webových částí, ve které je webová část umístěná.

Poznámka:  Pokud nemáte oprávnění k úpravám zóny, zóny na stránce webových částí se v seznamu nezobrazují.

Index zóny

Určuje pozici webové části v zóně v případě, že zóna obsahuje více webových částí.

Pořadí určíte zadáním celého kladného čísla do textového pole.

Jestliže jsou webové části v zóně uspořádány shora dolů, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Pokud jsou webové části v zóně uspořádány zleva doprava, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Pokud například přidáte webovou část do prázdné zóny s uspořádáním shora dolů, má index zóny hodnotu 0. Po přidání druhé webové části do dolní části zóny bude mít index zóny hodnotu 1. Chcete-li druhou webovou část přesunout do horní části zóny, zadejte hodnotu 0 a potom hodnotu 1 pro první webovou část.

Poznámka: Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části proto může způsobit taky změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Pokročilé

Vlastnost

Popis

Povolit minimalizaci

Určuje, zda je možné webovou část minimalizovat.

Povolit zavření

Určuje, jestli jde webovou část odebrat ze stránky webové části.

Povolit skrytí

Určuje, jestli jde webovou část skrýt.

Povolit změnu zóny

Určuje, jestli jde webovou část přesunout do jiné zóny.

Povolit připojení

Určuje, zda se může webová část účastnit připojení s ostatními webovými částmi.

Povolit úpravy v osobním zobrazení

Určuje, zda je možné měnit vlastnosti webové části v osobním zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Když kliknete na název webové části, soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče.

Popis

Určuje popis, který se zobrazí při umístění myši na název nebo ikonu webové části. Hodnota této vlastnosti se použije při hledání webových částí pomocí příkazu Hledat v nabídce Najít webové části podokna nástrojů v následujících galeriích webových částí: Web, Virtuální server a Stránka webové části.

Adresa URL nápovědy

Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po kliknutí na příkaz Nápověda v nabídce webové části.

Režim nápovědy

Určuje, jak bude v prohlížeči zobrazen obsah nápovědy pro webovou část.

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Modální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.

 • Nemodální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Jde o výchozí hodnotu.

 • Navigace: Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

Poznámka: I když vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata nápovědy pro Windows SharePoint Services 3.0 jenom v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Adresa URL obrázku ikony názvu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Chybová zpráva chyby importu

Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×