Instalace některých aktualizací pro rozhraní .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 nebo .NET Framework 3.5 Service Pack 1 může proběhnout úspěšně, nedojde však k aktualizaci souborů. Proto může být aktualizace znovu nabízena na webu služby Windows Update.

Příznaky

K této situaci může dojít z několika důvodů. Jedním z nich jsou i potíže s chybou instalace, které souvisejí s duální správou větví. Od ledna 2009 do července 2009 bylo vydáno několik oprav hotfix pro rozhraní .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 a .NET Framework 3.5 Service Pack 1, které obsahovaly závadu. Po instalaci oprav hotfix s touto závadou a následné instalaci aktualizace zabezpečení brání přítomnost opravy hotfix ve správné aktualizaci souborů s datovou částí v aktualizaci zabezpečení. V některých případech se tento problém může projevit v podobě chyby popsané v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2262911 Chyba oznamující výjimku Nelze načíst typ System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy po dokončení instalace aktualizace 982167 nebo 982168 Společnost Microsoft odstranila všechny opravy hotfix obsahující tuto závadu a nahradila je novými opravami hotfix, které již tuto závadu neobsahují. Články znalostní báze Microsoft Knowledge Base týkající se oprav hotfix se závadou byly aktualizovány, takže nyní uvádí náhradní opravy hotfix bez závad. Pokud jste provedli instalaci některé z oprav hotfix se závadou, které jsou zde uvedeny, vyřešte tento problém pomocí řešení popsaného v části Alternativní řešení v tomto článku. Pokud nepoužijete alternativní řešení, existuje riziko, že soubory v datové části pro aktualizaci zabezpečení nebudou správně aktualizovány, a počítač se tak ocitne v nekonzistentním a potenciálně nechráněném stavu.

Seznam vadných oprav hotfix


946411

OPRAVA: Při tisku souboru XPS v počítači s nainstalovanou aktualizací Windows XP Service Pack 2 nebo Service Pack 3 se v souboru XPS vytisknou nesprávné znaky

952883

OPRAVA: Návratový typ argumentu out metody služby ASMX, který zahrnuje vlastnost s interní metodou Setter, nemusí být v počítači s nainstalovaným rozhraním .NET Framework serializován

958090

OPRAVA: Výjimku System.EnterpriseServices.TransactionProxyException nelze v případě spuštění během dokončování transakce zachytit z jiných domén aplikace

958252

OPRAVA: Při použití vlastního nástroje Msdatasetgenerator v rozhraní .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1) se měřítko a hodnota přesnosti v kódu vygenerovaném pro zprostředkovatele dat .NET liší od nastavených hodnot

960442

OPRAVA: Při serializaci nebo deserializaci generického typu v sestavení v rozhraní .NET Framework 2.0 Service Pack 2 nebo .NET Framework 3.5 Service Pack 1 pomocí objektu BinaryFormatter se zobrazí chybová zpráva výjimky

960754

OPRAVA: Při odkazu na objekt Transaction.Current.TransactionInformation se zobrazí výjimka ObjectDisposedException

961847

OPRAVA: Chybová zpráva při zobrazení stránky v režimu návrhu po opětovné kompilaci projektu založeného na rozhraní .NET Framework 3.5 Service Pack 1: Chyba při vytváření ovládacího prvku – Hodnotu název_instance_ovládacího_prvku [text] nelze nastavit pro vlastnost název_vlastnosti

961864

OPRAVA: Weboví klienti mohou mít při přístupu k webu s podporou technologie ASP.NET 2.0 AJAX různé potíže

961870

OPRAVA: Při spuštění aplikace, která vyžaduje, aby modul CLR načetl do rozhraní .NET Framework 2.0 Service Pack 2 sestavení smíšeného režimu, vzniká nevrácená paměť

961881

OPRAVA: Při spuštění aplikace spuštěné v modulu CLR dochází k narušení přístupu

961884

OPRAVA: Po změně složky App_Code, složky bin nebo souboru Global.asax se u počátečního požadavku na web ASP.NET projeví velmi nízký výkon

961885

OPRAVA: Při spuštění aplikace CLR, která volá metodu XslCompiledTransform.Transform, se zobrazí chybová zpráva o narušení přístupu

961901

OPRAVA: Určitý režim IME, který nastavíte pro pole úprav, může po návratu do tohoto pole úprav z formuláře systému Windows založeného na rozhraní .NET Framework 2.0 SP2 zmizet OPRAVA: Určitý režim IME, který nastavíte pro pole úprav, může po návratu do tohoto pole úprav z formuláře systému Windows založeného na rozhraní .NET Framework 2.0 SP2 zmizet

961902

OPRAVA: Při kompilaci projektu ASP.NET, který obsahuje mnoho souborů prostředků aplikace, se zobrazí chybová zpráva: Výjimka první šance typu System.ArgumentException vznikla v mscorlib.dll

962351

OPRAVA: Použijete-li aplikaci Internet Explorer 8.0 v režimu standardů k zobrazení webové stránky ASP.NET s dynamickými nabídkami, nezobrazí se místní nabídky

962890

OPRAVA: Pokud aplikace založená na rozhraní .NET Framework 2.0 opakovaně volá funkci XmlTextReader.Read, zobrazí se chybová zpráva: Počáteční značka Permission na řádku 171 neodpovídá koncové značce PermissionRead

963676

OPRAVA: Při spuštění aplikace pomocí rozhraní .NET Framework 2.0 Service Pack 2 dojde v modulu CLR k závažné chybě spouštěcího modulu

967114

OPRAVA: Při vkládání řádků do tabulky v aplikaci založené na rozhraní .NET Framework 2.0 pomocí metody system.Data.DataTable.InsertRow nebo jakékoli jiné metody přetížení se zobrazí chybová zpráva: Aritmetická operace skončila přetečením

967613

OPRAVA: Při volání metody Dispose třídy System.Diagnostics.EventLog dojde v aplikaci monitorující položky protokolu událostí k chybě

967615

OPRAVA: Aplikace založená na rozhraní .NET Framework 2.0 SP2 nebo .NET Framework 3.5 SP1 neuvolňuje správně objekty bezpečného popisovače, které byly vytvořeny objektem WindowsIdentity

967812

K dispozici je oprava hotfix, která aktualizuje některé vlastnosti třídy System.Globalization.RegionInfo pro Slovensko, Slovinsko a Turecko

968108

OPRAVA: Při přístupu k webu s podporou technologie ASP.NET 2.0 AJAX, který je nasazen v rámci webové farny, dojde k chybě webových klientů nebo k neočekávanému chování

968249

OPRAVA: Při generování typů ze sestavení CLR v rozhraní .NET Framework 2.0 Service Pack 2 pomocí exportéru knihovny typů je vygenerována nesprávná velikost instance

968392

Pokud je v aplikaci Visual Studio 2005 nebo Visual Studio 2008 po instalaci rozhraní .NET Framework 2.0 SP2 nebo .NET Framework 3.5 SP1 nastavena vlastnost ImageUrl, není vykreslen ovládací prvek hypertextového odkazu a zobrazí se chybová zpráva: Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu

968432

OPRAVA: Při spuštění webové aplikace založené na rozhraní .NET Framework 2.0 SP2 nebo .NET Framework 3.5 SP1 dojde k výjimce System.InvalidOperationException

968556

OPRAVA: Metoda XslCompiledTransform.Transform nemá metodu přetížení, která by v rozhraní .NET Framework 2.0 přijímala jako argumenty objekty XPathNavigator a XmlResolver

968760

Spravovaná aplikace má vysoký počet popisovačů podprocesů a popisovačů událostí v rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0

969364

OPRAVA: Po vygenerování místního souboru prostředku pomocí nástroje pro generování místního prostředku v aplikaci Visual Web Developer zmizí bloky kódu vložené do webové stránky ASP.NET 2.0

969612

Popis balíčku kumulativní opravy hotfix pro technologii ASP.NET 2.0: Duben 2009

969722

OPRAVA: Čítač výkonu ASP.NET Apps v2.0.50727(__Total__)\Sessions Active ukazuje po instalaci rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 nepřiměřeně vysokou hodnotu

969836

OPRAVA: Pracovní vlákno v aplikaci modelu Windows Forms založené na rozhraní .NET Framework 2.0 může být při volání metody Control.Invoke blokováno, přestože je vlákno grafického rozhraní nečinné

970350

OPRAVA: Když objekt System.Drawing.FontConverter vyvolá vlastnost FontFamily.Families v rozhraní .NET Framework 2.0 SP2 nebo .NET Framework 3.5 SP1, zobrazí se chybová zpráva výjimky: Nedostatek paměti

970510

OPRAVA: Při spuštění aplikace založené na rozhraní .NET Framework 3.5 SP1 dojde k výjimce TypeLoadException

970924

OPRAVA: Pokud přidáte více objektů typů k modulu dynamického sestavení v produktu .NET Framework 2.0 SP2, sníží se výkon aplikací, které používají metodu CreateType

971030

OPRAVA: Při spuštění aplikace založené na rozhraní .NET Framework 2.0, která provádí virtuální volání rozhraní IList<T>, IEnumerable<T> nebo ICollection<T> v metodě LCG, dojde k narušení přístupu

971169

OPRAVA: Pokud název souboru globálního prostředku obsahuje název jazykové verze zh-Hant, zobrazí se při spuštění webové aplikace ASP.NET 2.0 chybová zpráva

971601

OPRAVA: Čítače výkonu monitorující aplikaci přestanou po ukončení a restartování aplikace reagovat a v počítači s rozhraním .NET Framework 2.0 se zobrazí výjimka System.InvalidOperationException

971988

OPRAVA: Pokud spustíte aplikaci Multi-AppDomain využívající rozhraní .NET Framework 2.0 využívající objekty, jejichž finalizační metody spouštějí metody ThreadPool, výrazně se zvýší využití procesoru

971993

Popis opravy hotfix, která umožňuje webovým aplikacím ASP.NET podporovat identity na základě deklarací, pokud použijete poskytovatele členství

972259

OPRAVA: Je-li povolen současný úklid paměti, podprocesy programu .NET Framework 2.0 SP2 se pozastaví na velmi dlouhou dobu

972848

OPRAVA: Pokud informace shromažďované souborem minimálního výpisu nejsou v rozhraní .NET Framework 2.0 typu MiniDumpWithFullMemory, je vytvoření tohoto souboru pomalé a jeho velikost je větší, než se očekávalo

Další informace o balíčcích s duální správou větví získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

960043 Duální správa větví pro rozhraní .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 a .NET Framework 3.5 Service Pack 1

Příčina

Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:

Krok 1

Nainstalujte opravu hotfix 975954. Chcete-li stáhnout aktualizace instalační služby systému Windows, navštivte následující web služby MSDN:

http://code.msdn.microsoft.com/KB975954/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=3839

Krok 2

Spusťte opravu produktu. Můžeme produkt opravit automaticky za vás, nebo jej můžete opravit sami.

Automatické spuštění opravy

Chcete-li spustit automatickou opravu produktu, klikněte na tlačítko Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.


Poznámka: Tento průvodce je k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava

Chcete-li produkt opravit sami, zadejte na příkazový řádek se zvýšenými oprávněními příslušné následující příkazy:

 • Pokud máte nainstalováno pouze rozhraní .NET Framework 2.0 Service Pack 2, spusťte následující příkaz:

  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}Tento příkaz opraví vrstvy produktu .NET Framework 2.0 SP2.

 • Pokud máte nainstalováno rozhraní .NET Framework 3.0 Service Pack 2, spusťte následující příkazy:

  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}Tyto příkazy opraví vrstvy produktu .NET Framework 2.0 SP2 i produktu .NET Framework 3.0 SP2.

 • Pokud máte nainstalováno rozhraní .NET Framework 3.5 Service Pack 1, spusťte následující příkazy:

  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}

  msiexec /f {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}Tyto příkazy opraví vrstvy produktů .NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 a .NET Framework 3.5 SP1.

Opravíte-li vrstvy produktu spuštěním těchto příkazů, všechny funkce ve vrstvě daného produktu (.NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 a .NET Framework 3.0 SP1) přehodnotí svůj stav instalace.

Tím se vyřeší problém, jehož příčinou je chybná základna, a aktualizace může úspěšně nainstalovat svoji datovou část.

Další informace o postupu při spuštění příkazu se zvýšenými oprávněními naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:

http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows7/Command-Prompt-frequently-asked-questions

Jak potíže obejít

Další informace o přepínačích příkazového řádku, které jsou podporovány Instalační službou systému Windows, naleznete na následující stránce na webu MSDN:

Možnosti příkazového řádkuDalší informace o Instalační službě systému Windows naleznete na následující stránce na webu MSDN:

O Instalační službě systému Windows

Další informace

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×