Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Graf je způsob, jak přehledně znázornit číselná data a vizualizovat zásadní vazby mezi nimi. Do formuláře nebo sestavy můžete v Access přidat graf, který vám umožní vizualizovat data a činit informovaná rozhodnutí. Graf je možné svázat s tabulkou nebo dotazem a přizpůsobit pomocí nejrůznějších vlastností. Grafy můžou být i interaktivní. Když třeba ve filtru formuláře nebo sestavy vyberete jiné pole kategorií, změní se odpovídajícím způsobem i hodnoty v grafu. V Accessu můžete vytvářet sloupcové, spojnicové, pruhové, výsečové a kombinované grafy.

Kombinovaný graf: Skupinový sloupcový graf prodeje domů za rok a spojnicový graf průměrných měsíčních cen

Ukázkový kombinovaný graf

Co chcete udělat?

Vytvoření grafu
Počáteční kroky
Nastavení
dat — Nastavení
formátu — Důležité informace: Propojení grafu s daty
ve formuláři nebo sestavěVolba nejlepšího typu grafu pro vaše potřeby
Sloupec (s podrobným videem)
Line (s podrobným videem)
Pruh (s podrobným videem)
Výsečový (s podrobným videem)
Kombinované (s podrobným videem)
Osvědčené postupy pro vytváření accessových grafů

Vytvoření grafu

Základní kroky vytvoření grafu v Accessu:

 • Vytvoření vazby mezi grafem a zdrojem dat (třeba tabulkou nebo dotazem).

 • Namapování polí na rozměry grafu, které představují hlavní prvky každého grafu. Rozměry grafu – Osa (kategorie), Legenda (řady) a Hodnoty (osa Y) – jsou v závislosti na typu grafu rozloženy různým způsobem.

 • Přidání dalších prvků grafu (třeba popisků dat nebo spojnic trendů) k vylepšení názornosti grafu.

 • Formátování grafu a jeho různých prvků Můžete také formátovat jednotlivé datové řady, což je sada hodnot ve sloupci, pruhu, spojnicovém nebo výsečovém výseči, které odpovídají legendě grafu.

Začátek stránky

První kroky

 1. Vytvořte nebo otevřete formulář nebo sestavu v zobrazení Návrh. Pokud chcete vytvořit, vyberte Vytvořit > návrh formuláře nebo Návrh sestavy. Pokud chcete otevřít existující formulář nebo sestavu, klikněte pravým tlačítkem na navigačním panelu na název formuláře nebo sestavy a vyberte Návrh formuláře nebo Návrh sestavy.

 2. Zvolte Návrh > Vložit graf Ikona moderního grafu, vyberte typ grafu a potom graf umístěte do formuláře nebo sestavy. Další informace se dozvíte v části Výběr nejvhodnějšího typu grafu.

  Otevře se podokno Nastavení grafu a v mřížce Návrh formuláře se zobrazí ukázkový diagram.

  Ukázkový graf

  Pomocí ovládacích úchytů můžete změnit velikost grafu nebo můžete změnit umístění grafu jeho přetažením .

  V podokně Nastavení grafu nakonfigurujte zdroj dat grafu: vyberte pole Osa (kategorie), Legenda (řady) a Hodnoty (osa Y) a naformátujte graf.

Začátek stránky

Nastavení dat

 1. V podokně Nastavení grafu vyberte kartu Data.

 2. Zvolte Tabulky, Dotazy nebo Obojí a pak v rozevíracím seznamu vyberte zdroj dat. Access podporuje i předávací dotazy.

  Ukázkový diagram se ve výchozím nastavení nahradí živým grafem, který použije první dvě pole ze zdroje dat jako rozměry grafu Osa (kategorie) a Hodnoty (osa Y). První sloupec v tabulce je často primární klíč, který v grafu pravděpodobně nebudete chtít použít. Vlastnost grafu Náhled živých dat určuje, jestli se zobrazují dynamická data.

  Tip:    Pokud máte ve zdroji dat velký počet polí, může být jednodušší vytvořit dotaz, který tento počet omezí jenom na požadovaná pole. Tím se zjednoduší jejich výběr.

 3. V částech Osa (kategorie), Legenda (řady), a Hodnoty (osa Y) vyberte aspoň dvě pole pro vytvoření grafu. Postupujte takto:

  • Osa (kategorie)    V této části vyberte jedno nebo více polí.

   Tento rozměr grafu znázorňuje vodorovné hodnoty jako XY bodový graf ve skupinovém sloupcovém a spojnicovém grafu a svislé hodnoty ve skupinovém pruhovém grafu.

   Osa skupinového sloupcového grafu

   Osa spojnicového grafu

   Osa skupinového pruhového grafu

   Ve výchozím nastavení se datová pole agregují podle měsíců. To můžete změnit kliknutím na šipku dolů a zvolením některé z možností v seznamu, třeba Žádná, pokud chcete agregaci odebrat.

   Pokud jste vybrali více než jedno pole Osa (kategorie), vytvoří se podél řádku rozměrů hierarchie značek (například státy v rámci podnikových divizí).

  • Legenda (řady)    V této části vyberte pole.

   Tento rozměr grafu rozloží hodnoty polí do záhlaví sloupců. Například hodnoty v poli pro stát se vypíšou do záhlaví sloupců a každá z nich utvoří samostatnou datovou řadu.

  • Hodnoty (osa Y)     V této části vyberte jedno nebo více polí.

   Tento rozměr grafu znázorňuje svislé hodnoty jako XY bodový graf ve skupinovém sloupcovém a spojnicovém grafu a vodorovné hodnoty ve skupinovém pruhovém grafu.

   Hodnoty skupinového sloupcového grafu

   Hodnoty spojnicového grafu

   Hodnoty skupinového pruhového grafu

   Každé pole, které vyberete, odpovídá jedné datové řadě. Když vyberete dvě nebo více polí Hodnoty (osa Y) , nemůžete vybrat pole Legenda (řady). Pole Hodnoty (osa Y) se automaticky použijí jako legenda.

   Ve výchozím nastavení se všechna vybraná pole agregují. U číselných polí a polí měny je výchozí agregací Součet. U všech ostatních typů polí je výchozí agregací Počet. Agregaci můžete změnit tak, že kliknete na šipku dolů a vyberete některou z možností v seznamu, třeba Žádná, pokud chcete agregaci odebrat.

   Poznámka:    Textová pole musí mít agregaci Počet. Všechna vybraná pole Hodnoty (osa Y) musí být buď agregovaná, nebo neagregovaná.

Poznámky    Můžete kombinovat i různá pole, ale berte při tom ohled na následující skutečnosti:

 • Vyberte minimálně jedno pole Osa (kategorie) a jedno pole Hodnoty (osa Y).

 • Můžete vybrat jen jedno pole Legenda (řady), zatímco polí Hodnoty (osa Y) nebo Osa (kategorie) můžete vybrat víc.

 • Pokud vyberete jedno pole Osa (kategorie) a jedno pole Legenda (řady), můžete vybrat jen jedno pole Hodnoty (osa Y). Když budete chtít přidat další pole Hodnoty (osa Y), odeberte buď pole Osa (kategorie), nebo pole Legenda (řady).

 • Když vyberete pole Legenda (řady), můžete vybrat jenom jedno pole Hodnoty (osa Y) a to musí být agregované.

Začátek stránky

Nastavení formátu

 1. V podokně Nastavení grafu vyberte kartu Formát.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte Datovou řadu .

  Každá datová řada má jedinečnou množinu vlastností.

 3. Pro každou datovou řadu nastavte jednu nebo několik následujících vlastností:

  • Zobrazovaný název    Název řady dat v legendě grafu.

  • Typ grafu     Tato vlastnost se zobrazuje jenom u kombinovaného grafu. Umožňuje přidat do kombinovaného grafu různé typy grafů – jeden pro každou datovou řadu. Ve výchozím nastavení tvoří kombinovaný graf skupinový sloupcový graf pro první datovou řadu a spojnicový graf pro druhou datovou řadu. Pro každou datovou řadu můžete nastavit jiný typ grafu. Pokud graf obsahuje jenom jednu datovou řadu, je to skupinový sloupcový graf.

   Poznámka:   Nezaměňujte tuto vlastnost s vlastností Typ grafu na listu vlastností grafu.

  • Tloušťka čáry     Zvolte tloušťku čáry v násobcích 0,25 bodu. Tato vlastnost se zobrazuje jenom u spojnicového grafu.

  • Typ přerušované čáry     Vyberte typ čáry: Plná, Přerušovaná, Tečkovaná, Čerchovaná, nebo Dvojčerchovaná. Tato vlastnost se zobrazuje jenom u spojnicového grafu.

  • Řady     Vyberte hlavní nebo vedlejší osu pro vykreslení datové řady. Tuto možnost použijte, pokud se datové řady grafu výrazně liší nebo mají odlišné jednotky (třeba cenu a objem). Nejvhodnější je často kombinovaný graf tvořený skupinovým sloupcovým grafem a spojnicovým grafem, který obsahuje také názvy os.

  • Zásady pro chybějící data     Vyberte jednu z následujících možností: Možnost Vykreslovat jako nuly zobrazí pro chybějící data nulové hodnoty, v případě možnosti Nevykreslovat se budou chybějící data ignorovat a při zvolení možnosti Vykreslovat interpolovaně se vypočítají nová data, která chybějící data nahradí. Tato vlastnost se zobrazuje jenom u spojnicového grafu.

  • Barva výplně řady     Zvolte barvu pro výplň datové řady, třeba sloupce nebo pruhu.

  • Barva ohraničení řady    Zvolte barvu pro obrys datové řady, třeba sloupce nebo pruhu.

  • Zobrazit popisek dat     Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit popis datové řady.

  • Zobrazit spojnice trendu     Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit spojnice vyjadřující trend dat.

  • Možnosti spojnice trendu     Vyberte jednu z následujících spojnic trendů:

   • Lineární     Tato rovná linie je nejvhodnější pro sady dat, jejichž hodnoty rostou nebo klesají stejnoměrně.

   • Exponenciální     Tato zakřivená spojnice kladných čísel vyjadřuje konstantně se zvětšující růst nebo klesání.

   • Logaritmická     Tato zakřivená spojnice je nejvhodnější pro data s proměnlivým koeficientem, kdy její průběh se po rychlém nárůstu nebo poklesu vyrovná.

   • Polynomická     Tato spojnice je nejvhodnější, pokud máte data s kolísajícím průběhem – například rozsáhlou sadu dat s průběžnými nárůsty a poklesy.

   • Mocnina     Představuje zakřivenou spojnici kladných čísel s danou mírou růstu – například akceleraci po sekundových intervalech.

   • Klouzavý průměr     Pomocí této křivky lze vyrovnat kolísání dat, a lépe tak vyjádřit určitý vzorec nebo trend.

  • Název spojnice trendu     Zadejte smysluplný název, který se zobrazí v legendě grafu.

  • Tvar zvýrazňovače     Vyberte obrazec pro označení spojnice. Tato vlastnost se zobrazuje jenom u spojnicového grafu.

Začátek stránky

Důležité informace

Agregace:    Přestože zdroj dat při vytváření grafu často začíná jako množina neagregovaných dat, Access ve výchozím nastavení provádí agregační výpočty, například Součet, Počet nebo Průměr, aby se snížil počet datových řad. Tuto výchozí funkci ale můžete vypnout zvolením možnosti Žádné v rozevíracím seznamu. Tento proces výběru polí a zvolení agregace vytvoří příkaz SELECT, SQL GROUP BY nebo TRANSFORM, který je uložený ve vlastnosti Transformovaný zdroj řádků. Příkaz zobrazíte, když kliknete pravým tlačítkem na vlastnost a vyberete Lupa. Tady je shrnutí tří hlavních možností:

 • Pokud vyberete pole Osa (kategorie) a Hodnoty (osa Y), ale odeberete agregace, Access převede zdroj řádků na jednodušší příkaz SELECT. Příklad:

  SELECT [Segment], [Sales] FROM [Orders]
 • Pokud vyberete pole Osa (kategorie) a Hodnoty (osa Y), Access převede zdroj řádků na příkaz GROUP BY. Příklad:

  SELECT [Segment], Sum([Sales]) AS [SumOfSales FROM [Orders] GROUP BY [Segment] ORDER BY [Segment]
 • Pokud vyberete také pole Legenda (řady), Access převede zdroj řádků na křížový dotaz (pomocí příkazu dotazu SQL TRANSFORM). Hodnoty polí vrácené klauzulí PIVOT příkazu dotazu SQL TRANSFORM se použijí jako záhlaví sloupců, jako je pole State, které může vytvořit několik záhlaví, kdy každé bude představovat samostatnou datovou řadu. Příklad:

  TRANSFORM Sum([Sales]) AS [SumOfSales] SELECT [Segment] FROM [Orders] GROUP BY [Segment] ORDER BY [Segment] PIVOT [State]

Další informace o agregaci dat najdete v článku Přehlednější zobrazení souhrnných dat pomocí křížového dotazu.

Vlastnosti    Pokud chcete graf dále přizpůsobit, vyberte Návrh > seznam vlastností > <název grafu>, kde se zobrazí všechny vlastnosti související s grafem. Stisknutím klávesy F1 u každé vlastnosti získáte nápovědu k této vlastnosti. Při úpravě vlastnosti v seznamu vlastností se odpovídající hodnota změní v podokně Nastavení grafu a naopak.

Na kartě Formát je celá řada vlastností, které jsou jedinečné pro grafy. Můžete pomocí nich formátovat hodnoty os, nadpisy i graf. Několik vlastností specifických pro grafy najdete také na kartě Data, mimo jiné Náhled živých dat, Transformovaný zdroj řádků, Osa grafu, Legenda grafu a Hodnoty grafu.

Přidání vedlejší svislé osy    Když vytváříte graf, můžete kromě hlavní svislé osy přidat ještě vedlejší svislou osu, pokud se data výrazně liší nebo pokud chcete do grafu zanést různé jednotky, třeba cenu a objem. Měřítko vedlejší svislé osy zobrazuje hodnoty její přidružené datové řady. K přidání vedlejší svislé osy použijte vlastnost Řady na kartě Formát v podokně Nastavení grafu.

Přidání spojnice trendu    U číselných dat můžete přidat spojnici trendu, abyste znázornili vývoj dat. K dispozici jsou možnosti Spojnice trendu a Název spojnice trendu na kartě Formát v podokně Nastavení grafu.

Úprava grafu     Pokud chcete graf upravit, otevřete formulář nebo sestavu v návrhovém nebo rozložení a pak vyberte graf, který otevře podokno Nastavení grafu . Pokud chcete přepnout na jiný typ grafu, vyberte jiný graf z rozevíracího seznamu vlastnosti Typ grafu . Můžete také změnit libovolný graf na kombinovaný graf změnou vlastnosti Typ grafu na seznamu vlastností (a ne na kartě Formát v podokně Nastavení grafu ).

Aktualizace zdrojových dat     Pokud chcete aktualizovat data grafu, přepněte do zobrazení formuláře nebo sestavy, vyberte graf a pak zvolte Aktualizovat vše (nebo stiskněte F5).

Nastavení grafu    Pokud je podokno Nastavení grafu zavřené, zkontrolujte, že máte vybraný příslušný graf, a pak vyberte Návrh > Nastavení grafu.

Klasický graf    Nezaměňujte nový graf Ikona moderního grafu, který využívá moderní technologie, s klasickým grafem Ikona starší verze grafu, který používá ovládací prvek ActiveX. Nový graf poskytuje řadu vylepšení, můžete ale klidně dál používat klasický graf a dokonce ho přidávat na formulář nebo sestavu, i když už obsahuje nový graf.

Začátek stránky

Propojení grafu s daty ve formuláři nebo sestavě

Pokud chcete, aby graf reflektoval data ve formuláři nebo sestavě, propojte ho se stejným zdrojem dat jako formulář nebo sestavu. Potom nastavte odpovídající pole pro vlastnosti grafu Podřízená propojovací pole a Řídicí propojovací pole.

 1. Vytvořte vazbu mezi formulářem nebo sestavou a zdrojem dat. Další informace najdete v článcích Vytvoření formuláře v Accessu a Vytvoření jednoduché sestavy.

 2. Přidejte graf do stejného formuláře nebo sestavy. Další informace najdete v části Vytvoření grafu.

 3. Zajistěte, aby vlastnost Zdroj záznamů grafu byla stejná jako vlastnost Zdroj záznamů formuláře nebo sestavy.

 4. Klikněte na graf, stisknutím klávesy F4 otevřete seznam jeho vlastností a pak klikněte na kartu Data.

 5. Klikněte na tlačítko Sestavit Tlačítko Tvůrce pro vlastnost Podřízená propojovací pole nebo Řídicí propojovací pole.

  Zobrazí se dialogové okno Propojování polí podformulářů.

 6. V polích Řídicí propojovací pole a Podřízená propojovací pole vyberte pole, které chcete propojit, a potom klikněte na OK. Obvykle je nejvhodnější použít pole kategorie, jako je Stát, Segment nebo Oblast.

  Pokud si nejste jistí, které pole použít, klikněte na Navrhnout a podívejte se na doporučení.

 7. Uložte formulář nebo sestavu, přepněte do zobrazení formuláře nebo sestavy a pak zkontrolujte, jestli graf funguje požadovaným způsobem. Zkuste třeba formulář nebo sestavu filtrovat podle pole kategorie, jako je Stát, Segment nebo Oblast, a podívejte se na různé výsledky v grafu. Další informace najdete v článku o použití filtru k zobrazení vybraných záznamů v accessové databázi.

Začátek stránky

Výběr nejvhodnějšího typu grafu

Následující části obsahují základní informace o grafech a pomůžou vám zvolit nejvhodnější typ grafu pro požadovaný účel.

Co je graf?

Graf je způsob, jak přehledně znázornit číselná data a vizualizovat zásadní vazby mezi nimi. Graf je tvořen celou řadou prvků. Některé z nich se zobrazují ve výchozím nastavení, jiné je možné podle potřeby přidat. Můžete také měnit velikost nebo formát zobrazených prvků grafu. Prvky grafu, které zobrazit nechcete, můžete odebrat. Následující diagram znázorňuje základní prvky grafu.

Začátek stránky

Jaké grafy je možné vytvořit?

V Accessu můžete vytvořit sloupcový, spojnicový, pruhový, výsečový a kombinovaný graf. Tato část popisuje jednotlivé typy grafů a jejich nejvhodnější scénáře použití.

Sloupcový

Ve sloupcovém grafu se kategorie zobrazují podél vodorovné osy (vlastnost Osa (kategorie)) a hodnoty podél svislé osy (vlastnost Hodnoty (osa Y)). Obvykle se vybírá jedno pole pro rozměr Osa (kategorie) a jedno nebo více polí pro rozměr Hodnoty (osa Y), kdy každé z nich představuje datovou řadu. Pokud pro rozměr Hodnoty (osa Y) vyberete víc polí, zvažte jejich vykreslení na samostatné ose.

Access podporuje tři typy sloupcových grafů.

Graf

Popis

Jednoduchý skupinový sloupcový graf

Skupinový sloupcový graf

Pomocí svislých sloupců srovnává hodnoty napříč vodorovnými kategoriemi. Často se používá pro rozsah hodnot (počty položek), škály (hodnocení průzkumu) nebo názvy, případně jména (názvy míst nebo jména lidí).

Jednoduchý skládaný sloupcový graf

Skládaný sloupcový graf

Podobá se skupinovému sloupcovému grafu, ale v každém sloupci se zobrazují dvě nebo více datových řad. Používá se často ke znázornění vztahu datové řady k celku.

Jednoduchý 100% skládaný sloupcový graf

100% skládaný sloupcový graf

Jedná se o skládaný sloupcový graf, kde součet hodnot sloupců je 100 %. Používá se často k porovnání procentuálních hodnot, kterými se jednotlivé datové řady podílejí na celku.

Začátek stránky

Spojnicový

Ve spojnicovém grafu jsou kategorie rozloženy stejnoměrně podél vodorovné osy (vlastnost Osa (kategorie)) a hodnoty stejnoměrně podél svislé osy (vlastnost Hodnoty (osa Y)). Obvykle se vybírá jedno pole pro rozměr Osa (kategorie) a jedno nebo více polí pro rozměr Hodnoty (osa Y), kdy každé z nich představuje datovou řadu. Pokud pro rozměr Hodnoty (osa Y) vyberete víc polí, zvažte jejich vykreslení na samostatné ose.

Access podporuje tři typy spojnicových grafů.

Graf

Popis

Jednoduchý spojnicový graf

Spojnicový graf

Zobrazuje spojitá data, rovnoměrně rozložená podél obou os k porovnání hodnot v průběhu času. Používá se často ke znázornění trendů po rovnocenných intervalech, jako jsou měsíce, čtvrtletí nebo fiskální roky, a k porovnání dvou nebo více datových řad.

Jednoduchý skládaný spojnicový graf

Skládaný spojnicový graf

Podobá se spojnicovému grafu, ale v každé spojnici zobrazuje dvě nebo více datových řad. Používá se často k porovnání souvisejících trendů.

Jednoduchý 100% skládaný spojnicový graf

100% skládaný spojnicový graf

Jedná se o skládaný spojnicový graf, který zobrazuje trendy v čase jako procentuální podíl. Používá se často ke znázornění podílu souvisejících trendů na celku 100 %.

Poznámka:   Na kartě Formát v podokně Nastavení grafu jsou následující vlastnosti pro spojnicové grafy jedinečné: Tloušťka čáry, Typ spojovníku, Zásady chybějících dat a Obrazec značek.

Tip    Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte spojnicový graf bez značek.

Začátek stránky

Pruhový

V pruhovém grafu jsou kategorie uspořádané podél svislé osy (vlastnost Hodnoty (osa Y)) a hodnoty podél vodorovné osy (vlastnost Osa (kategorie)). Pruhový graf převrací znázornění rozměrů osy a hodnot. Obvykle se vybírá jedno pole pro rozměr Osa (kategorie) a jedno nebo více polí pro rozměr Hodnoty (osa Y), kdy každé z nich představuje datovou řadu. Pokud pro rozměr Hodnoty (osa Y) vyberete víc polí, zvažte jejich vykreslení na samostatné ose.

Access podporuje tři typy pruhových grafů.

Graf

Popis

Jednoduchý skupinový pruhový graf

Skupinový pruhový graf

Pomocí vodorovných pruhů srovnává hodnoty napříč svislými kategoriemi. Používá se často v případě delších popisků os nebo když hodnoty představují doby trvání.

Jednoduchý skládaný pruhový graf

Skládaný pruhový graf

Podobá se skupinovému pruhovému grafu, ale v každém pruhu zobrazuje dvě nebo více datových řad. Používá se často ke znázornění vztahu datové řady k celku.

Jednoduchý 100% skládaný pruhový graf

100% skládaný pruhový graf

Jedná se o skládaný pruhový graf, kde součet hodnot pruhů je 100 %. Používá se často k porovnání procentuálních hodnot, kterými se jednotlivé datové řady podílejí na celku.

Začátek stránky

Výsečový

Ve výsečovém grafu se kategorie zobrazují jako výseče (vlastnost Osa (Kategorie). Datové hodnoty (vlastnost Hodnoty (osa Y) se sečtou jako procenta k celku zobrazenému jako výsečový kruh. Pro dimenzi Osa (Kategorie) zvolte pouze jedno pole a pro dimenzi Hodnoty (osa Y) vyberte pouze jedno pole. Nepoužívejte pole Legenda (řady), protože pole Osa (Kategorie) se ve výchozím nastavení stane legendou. Na kartě Formát v podokně Nastavení grafu je pouze jedna datová řada a pouze jedna vlastnost Zobrazit popisek dat. Barvy použité v legendě grafu jsou ve výchozím nastavení nastavené a nelze je změnit.

Access podporuje jeden typ výsečového grafu.

Graf

Popis

Jednoduchý výsečový graf

Výsečový graf

Zobrazuje poměr kategorií v procentech k celku. Je nejvhodnější pro jednu datovou řadu kladných hodnot s méně než deseti kategoriemi.

Začátek stránky

Kombinovaný

Kombinovaný graf spojuje dva nebo více typů grafu, třeba skupinový sloupcový graf a spojnicový graf, k vyjádření různých, ale souvisejících dat.

Access podporuje kombinovaný graf, ve kterém můžete zkombinovat libovolné typy grafu a každý z nich namapovat na jinou datovou řadu. Pomocí vlastností Řady dat a Typ grafu na kartě Formát v podokně Nastavení grafu můžete například namapovat skupinový sloupcový graf na datovou řadu prodeje domů za rok a spojnicový graf na datovou řadu průměrných měsíčních cen. Pomocí vlastnosti Typ grafu na kartě Data v seznamu vlastností můžete také změnit jakýkoli samostatný graf na kombinovaný graf.

Graf

Popis

Jednoduchý kombinovaný graf pro libovolnou kombinaci

Vlastní kombinace

Spojí dva různé grafy, které vyberete.

Začátek stránky

Doporučené postupy pro vytváření grafů v Accessu

Následující tipy vám pomůžou správně vybrat a vytvořit přehledný graf.

 • Než začnete, vytvořte si plán. Prohlédněte si různé grafy v knihách, sestavách a na webu. Předem se rozhodněte, který graf je pro vás nejvhodnější a jak byste chtěli, aby vypadal.

 • Vyberte pole, jejichž vztah chcete v grafu znázornit. Zvažte vytvoření dotazu, který omezí výsledky jenom na pole potřebná k vytvoření grafu.

 • Při vytváření grafu vybírejte rozměry po jednom. Změny se projevují hned, takže můžete postupně sledovat, jak každé pole, rozměr nebo agregace váš graf ovlivní.

 • Snažte se graf co nejvíce zjednodušit. Nepoužívejte příliš velký počet datových řad, aby se uživatel neztratil v množství údajů, sloupců, pruhů nebo výsečí a aby se graf dal snadno interpretovat.

 • Nejdřív se zaměřte na požadované vztahy dat a jejich vyjádření v grafu. Potom můžete graf a jednotlivé datové řady naformátovat. Při volbě barev, úpravách textu a přidávání dalších prvků grafu postupujte s rozvahou. Snažte se o rovnováhu mezi významovými prvky grafu a bílými místy.

 • Vyzkoušejte si různé možnosti mřížek, barev, zvláštních efektů, popisků, odsazení a dalších vlastností formátování, ale používejte je střídmě. Zkuste omezit použití tučného textu, tmavých barev a nadbytečných linií.

 • Až si budete myslet, že máte graf hotový, znovu popřemýšlejte, jestli by nešel ještě nějak zjednodušit a zpřehlednit. Pamatujte, že méně je více.

Začátek stránky

Viz také

Úvod k ovládacím prvkům

Úvod k formulářům

Úvod do sestav v Accessu

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×