Tastaturgenveje i Windows

Gælder for: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Tastaturgenveje er taster eller tastekombinationer. De tilbyder en alternativ måde at gøre ting på, som du normalt bruger musen til.

Flere tastaturgenveje

Kopiér, Sæt ind og andre generelle tastaturgenveje

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Ctrl+X Klippe det markerede element
Ctrl+C (eller Ctrl+Insert) Kopiere det markerede element
Ctrl+V (eller Skift+Insert) Indsætte det markerede element
Ctrl + Z Fortryde en handling
Alt+Tab Skifte mellem åbne apps
Alt+F4 Lukke det aktive element eller afslutte den aktive app
Windows-tast +L Lås din pc
Windows-tast +D Vise og skjule skrivebordet
F2 Omdøbe det markerede element
F3 Søge efter en fil eller mappe i Stifinder
F4 Vise adresselinjelisten i Stifinder
F5 Opdatere det aktive vindue
F6 Cirkulere gennem skærmelementerne i et vindue eller på skrivebordet
F10 Aktivere menulinjen i den aktive app
Alt+F8 Vise din adgangskode på logonskærmen
Alt+Esc Cirkulere gennem elementerne i den rækkefølge, de blev åbnet
Alt + understreget bogstav Udføre kommandoen for det pågældende bogstav
Alt + Enter Se det markerede elements egenskaber
Alt + Mellemrum Åbne en genvejsmenu for det aktive vindue
Alt + Venstre pil Gå tilbage
Alt + Højre pil Gå fremad
Alt+Page Up Flytte en skærm op
Alt+Page Down Flytte en skærm ned
Ctrl+F4 Lukke det aktive dokument (i apps, der er i fuldskærm, og hvor du kan have flere dokumenter åbne samtidigt)
Ctrl+A Markere alle elementerne i et dokument eller vindue
Ctrl+D (eller Delete) Slette det markerede element og flytte det til Papirkurv
Ctrl+R (eller F5) Opdatere det aktive vindue
Ctrl+Y Annullere en fortrudt handling
Ctrl+Højre pil Flytte markøren til begyndelsen af det næste ord
Ctrl + Venstre pil Flytte markøren til begyndelsen af det foregående ord
Ctrl + Pil ned Flytte markøren til begyndelsen af det næste afsnit
Ctrl + Pil op Flytte markøren til begyndelsen af det foregående afsnit
Ctrl+Alt+tabulator Brug piletasterne til at skifte mellem alle åbne apps
Alt+Skift+piletaster Når en gruppe eller et felt er i fokus i menuen Start, skal du flytte det i den retning, der er angivet
Ctrl+Skift+piletaster Når et felt er i fokus i menuen Start, kan du flytte det til et andet felt for at oprette en mappe
Ctrl+Piletaster Tilpas menuen Start, når den er åben
Ctrl+piletast (for at flytte til et element)+Mellemrum Markere flere individuelle elementer i et vindue eller på skrivebordet
Ctrl + Skift med en piletast Markere en tekstblok
Ctrl+Esc Åbne Start
Ctrl+Skift+Esc Åbne Jobliste
Ctrl + Skift Skifte tastaturlayout, når flere tastaturlayouts er tilgængelige
Ctrl + Mellemrum Slå kinesisk IME (Input Method Editor) til eller fra
Skift+F10 Vise genvejsmenuen for det markerede element
Skifte med en vilkårlig piletast Markere mere end ét element i et vindue eller på skrivebordet eller markere tekst i et dokument
Skift+Delete Slette det markerede element uden at flytte det til Papirkurv
Højre pil Åbne den næste menu til højre eller åbne en undermenu
Venstre pil Åbne den næste menu til venstre eller lukke en undermenu
Esc Stoppe eller forlade den aktuelle opgave

 

Tastaturgenveje med Windows-tasten

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Windows-tast  Åbne eller lukke Start
Windows-tast +A Åbne Handlingscenter
Windows -tast +B Indstille fokus i meddelelsesområdet
Windows-tast +C
Åbn Cortana i lyttetilstand

Bemærkninger
  • Denne genvej er slået fra som standard. Hvis du vil slå den til, skal du vælge Start > Indstillinger > Cortana og slå aktivere til/fra-knappen under Lad Cortana lytte efter mine kommandoer, når jeg trykker på Windows-tasten+C.
  • Cortana er kun tilgængeligt i visse lande/områder, og nogle funktioner i Cortana er muligvis ikke tilgængelige overalt. Hvis Cortana ikke er tilgængeligt eller er slået fra, kan du stadig bruge Søg.
Windows-tast +Skift+C Åbne amuletmenuen
Windows-tast +D Vise og skjule skrivebordet
Windows-tast +Alt+D Vise og skjule dato og klokkeslæt på skrivebordet
Windows-tast +E Åbn Stifinder
Windows-tast +F Åbn Feedback Hub og tag et skærmbillede
Windows-tast +G Åbn Spillinje, mens et spil er åbent
Windows-tast +H Start diktering
Windows-tast +I Åbn Indstillinger

Windows-tast +J

 Indstil fokus til et Windows-tip, når der findes et.

Når et tip til Windows vises, skal du fokusere på tippet.  Tryk på tastaturgenvejene igen for at indstille fokus til det element på skærmen, som Windows-tippet er knyttet til.
Windows-tast +K Åbne den hurtige handling Opret forbindelse
Windows-tast +L Låse pc'en, eller skifte konti
Windows-tast +M Minimere alle vinduer
Windows-tast +O Låse enhedens retning
Windows-tast +P Vælge en skærmtilstand for præsentationen
Windows-tast +R Åbne dialogboksen Kør
Windows-tast +S Åbne Søg
Windows-tast +T Navigere gennem apps på proceslinjen
Windows-tast +U Åbne Funktioner til øget tilgængelighed
Windows-tast +V Navigere gennem meddelelser
Windows-tast +Skift+V Navigere gennem meddelelser i omvendt rækkefølge
Windows-tast +X Åbn menuen Hurtiglink
Windows-tast +Y Skift input mellem Windows Mixed Reality og skrivebordet
Windows-tast +Z Vis de tilgængelige kommandoer i en app i fuldskærmsvisning
Windows-tast +punktum (.) eller semikolon (;) Åbn emojipanel
Windows-tast +komma (,) Vis skrivebordet midlertidigt
Windows-tast +Pause Vise dialogboksen Egenskaber for system
Windows-tast +Ctrl+F Søge efter pc'er (hvis du er på et netværk)
Windows-tast +Skift+M Gendanne minimerede vinduer på skrivebordet
Windows-tast +tal Åbne skrivebordet, og starte den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet. Skifte til den pågældende app, hvis den allerede kører.
Windows-tast +Skift+tal Åbne skrivebordet og starte en ny forekomst af den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet
Windows-tast +Ctrl+tal Åbne skrivebordet og skifte til det senest aktive vindue i den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet
Windows-tast +Alt+tal Åbne skrivebordet og jumplisten til den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet
Windows-tast +Ctrl+Skift+tal Åbne skrivebordet og som administrator åbne en ny forekomst af den app, der er placeret et givent sted på proceslinjen
Windows-tast +Tab Åbne Opgavevisning
Windows-tast +Pil op Maksimere vinduet
Windows-tast +Pil ned Fjerne den aktuelle app fra skærmen eller minimere skrivebordsvinduet
Windows-tast +Venstre pil Maksimere appen eller skrivebordsvinduet i venstre side af skærmen
Windows-tast +Højre pil Maksimere appen eller skrivebordsvinduet i højre side af skærmen
Windows-tast +Home Minimere alle vinduer undtagen det aktive skrivebordsvindue (gendanner alle vinduer ved næste tryk)
Windows-tast +Skift+Pil op Strække skrivebordsvinduet til toppen og bunden af skærmen
Windows-tast +Skift+Pil ned Gendanne/minimere de aktive skrivebordsvinduer lodret, men bevare bredden
Windows-tast +Skift+Venstre pil eller Højre pil Flytte en app eller et vindue på skrivebordet fra én skærm til en anden.
Windows-tast +Mellemrum Skifte inputsprog og tastaturlayout
Windows-tast +Ctrl+Mellemrum Skifte til det tidligere valgte input
Windows-tast +Ctrl+Enter Åbn Oplæser
Windows-tast +plus (+) Åbn Forstørrelsesglas
Windows-tast +skråstreg (/) Start IME-konvertering
Windows-tast +Ctrl+V Åbn prik på skulderen

 

Tastaturgenveje til Kommandoprompt

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre følgende
Ctrl+C (eller Ctrl+Insert) Kopiere den markerede tekst
Ctrl + V (eller Skift + Insert) Indsætte den markerede tekst
Ctrl + M Angive markeringstilstand
Alt + markeringstast Starte valg i blokeringstilstand
Piletaster Flytte markøren i den angivne retning
Page up Flytte markøren én side op
Page down Flytte markøren én side ned
Ctrl + Home (markeringstilstand) Flytte markøren til begyndelsen af bufferen
Ctrl + End (markeringstilstand) Flytte markøren til slutningen af bufferen
Ctrl + Pil op Flytte en linje op i oversigten output
Ctrl + Pil ned Flytte en linje ned i oversigten output
Ctrl + Home (navigationsoversigt) Hvis kommandolinjen er tom, kan du flytte billedet til toppen af bufferen. Ellers kan du slette alle tegn til venstre for markøren på kommandolinjen.
Ctrl + End (navigationsoversigt) Hvis kommandolinjen er tom, kan du flytte billedet til kommandolinjen. Ellers kan du slette alle tegn til højre for markøren på kommandolinjen.

 

Tastaturgenveje i dialogbokse

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
F4 Se punkterne på den aktive liste
Ctrl+Tab Flytte fremad gennem faner
Ctrl+Skift+Tab Flytte tilbage gennem faner
Ctrl + tal (tallene 1–9) Flyt til nde tabulator
Tab Flytte fremad gennem indstillinger
Skift+Tab Flytte tilbage gennem indstillinger
Alt+understreget bogstav Aktivere den kommando (eller vælge den indstilling), som bogstavet repræsenterer
Mellemrum Markere et afkrydsningsfelt eller fjerne markeringen i det, hvis den aktive indstilling er et afkrydsningsfelt
Backspace Åbne en mappe på et højere niveau, hvis en mappe er markeret i dialogboksen Gem som eller Åbn
Piletaster Vælge en knap, hvis den aktive indstilling er en gruppe alternativknapper

 

Tastaturgenveje i Stifinder

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Alt + D Vælge adresselinjen
Ctrl+E Vælge søgefeltet
Ctrl+B Vælge søgefeltet
Ctrl+N Åbne et nyt vindue
Ctrl+W Lukke det aktive vindue
Ctrl+rullehjul på musen Tilpasse størrelse og visning af fil- og mappeikoner
Ctrl + Skift + E Vise alle mapper over den valgte mappe
Ctrl + Skift + N Oprette en ny mappe
Num Lock + asterisk (*) Åbne alle undermapper i den valgte mappe
Num Lock + plustegn (+) Se indholdet af den valgte mappe
Num Lock + minustegn (-) Skjule den valgte mappes indhold
Alt+P Vise indholdsruden
Alt+Enter Åbne dialogboksen Egenskaber for det valgte element
Alt + Højre pil Åbne den næste mappe
Alt + Pil op Åbne mappen, som mappen var i
Alt + Venstre pil Åbne den foregående mappe
Backspace Åbne den foregående mappe
Højre pil Se den valgte mappes indhold, hvis det er skjult, eller vælge den første undermappe
Venstre pil Skjule den aktuelle mappes indhold, hvis det vises, eller vælge den mappe, som mappen var i
End Vise det nederste af det aktive vindue
Home Vise det øverste af det aktive vindue
F11 Maksimere eller minimere det aktive vindue

 

Tastaturgenveje til virtuelle skriveborde

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Windows-tast +Tab Åbne Opgavevisning
Windows-tast +Ctrl+D Tilføje et virtuelt skrivebord
Windows-tast  + Ctrl + Højre pil Skifte mellem virtuelle skriveborde, du har oprettet til højre
Windows-tast  + Ctrl + Venstre pil Skifte mellem virtuelle skriveborde, du har oprettet til venstre
Windows-tast +Ctrl+F4 Lukke det virtuelle skrivebord, du bruger

 

Tastaturgenveje til proceslinjen

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Skift+klik på en knap på proceslinjen Åbne en app eller hurtigt åbne en ekstra forekomst af en app
Ctrl + Skift + klik på en knap på proceslinjen Åbne en app som administrator
Skift + højreklik på en knap på proceslinjen Vise vinduesmenuen for app'en
Skift + højreklik på en grupperet knap på proceslinjen Vise vinduesmenuen for gruppen
Ctrl + klik på en grupperet knap på proceslinjen Navigere gennem vinduerne i gruppen

 

Tastaturgenveje til Indstillinger

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Windows-tast +I Åbne indstillinger
Backspace Gå tilbage til startsiden for indstillinger
Skriv på en side med søgefeltet Søg i indstillinger