Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Angiv data manuelt i regnearksceller

Du har flere muligheder, når du vil angive data manuelt i Excel. Du kan angive data i én celle, i flere celler på samme tid eller på mere end én celle regneark på én gang. De data, du angiver, kan være tal, tekst, datoer eller klokkeslæt. Du kan formatere dataene på flere forskellige måder. Og der er flere indstillinger, du kan justere for at gøre det nemmere for dig at dataindtastning.

I dette emne forklares det ikke, hvordan du bruger en dataformular til at angive data i regnearket. Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med dataformularer i Tilføj, rediger, find og slet rækker ved hjælp af en dataformular.

Vigtigt!: Hvis du ikke kan angive eller redigere data i et regneark, er de muligvis blevet beskyttet af dig eller en anden for at forhindre, at data ændres ved et uheld. I et beskyttet regneark kan du markere celler for at få vist dataene, men du kan ikke skrive oplysninger i låste celler. I de fleste tilfælde skal du ikke fjerne beskyttelsen fra et regneark, medmindre du har tilladelse til det fra den person, der har oprettet det. Hvis du vil fjerne beskyttelsen af et regneark, skal du klikke på Fjern arkbeskyttelse i gruppen Ændringer under fanen Gennemse. Hvis der blev angivet en adgangskode, da beskyttelsen af regnearket blev anvendt, skal du først skrive adgangskoden for at fjerne beskyttelsen af regnearket.

 1. Klik på en celle i regnearket.

 2. Skriv de tal eller den tekst, du vil angive, og tryk derefter på Enter eller Tab.

  Hvis du vil angive data på en ny linje i en celle, skal du angive et linjeskift ved at trykke på Alt+Enter.

 1. Klik på Indstillinger under fanen Filer.

  Kun Excel i 2007: Klik på Microsoft Office på Office-knapflade, og klik derefter Excel Indstillinger.

 2. Klik Avanceret, og markér derefterafkrydsningsfeltet Indsæt automatisk et decimaltegn under Redigeringsindstillinger.

 3. I feltet Pladser skal du angive et positivt tal for cifre til højre for decimaltegnet eller et negativt tal for cifre til venstre for decimaltegnet.

  Hvis du f.eks. angiver 3 i feltet Steder og derefter skriver 2834 i en celle, vises værdien som 2,834. Hvis du skriver -3 i feltet Steder og derefter skriver 283,er værdien 283000.

 4. Klik på en celle i regnearket, og angiv derefter det ønskede tal.

  Data, du har skrevet i celler, før du vælger indstillingen Fast decimal, påvirkes ikke.

  Hvis du midlertidigt vil tilsidesætte indstillingen Fast decimal, skal du skrive et decimaltegn, når du angiver tallet.

 1. Klik på en celle i regnearket.

 2. Skriv en dato eller et klokkeslæt på følgende måde:

  • Hvis du vil angive en dato, skal du bruge et skråstregtegn eller en bindestreg til at adskille delene i en dato. Skriv f.eks. 05-09-2002 eller 5-sep-2002.

  • Hvis du vil angive et klokkeslæt, der er baseret på 12-timers-uret, skal du angive tiden efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive et eller p efter klokkeslæt. f.eks. 9:00 p. Ellers Excel klokkeslæt som AM.

   Hvis du vil angive dags dato og det aktuelle klokkeslæt, skal du trykke på Ctrl+Skift+; (semikolon).

 • Hvis du vil angive en dato eller et klokkeslæt, der forbliver aktuelt, når du genåbner et regneark, kan du bruge funktionerne IDAGog NU.

 • Når du angiver en dato eller et klokkeslæt i en celle, vises den enten i standardformatet for dato eller klokkeslæt på computeren eller i det format, der blev anvendt på cellen, før du angav datoen eller klokkeslættet. Standardformatet for dato eller klokkeslæt er baseret på indstillingerne for dato og klokkeslæt i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger (Kontrolpanel, Klokkeslæt, sprog og område). Hvis disse indstillinger på computeren er blevet ændret, vises datoer og klokkeslæt i dine projektmapper, der ikke er formateret ved hjælp af kommandoen Formatér celler, i henhold til disse indstillinger.

 • Hvis du vil anvende standarddato- eller klokkeslætsformatet, skal du klikke på den celle, der indeholder dato- eller klokkeslætsværdien, og derefter trykke på Ctrl+Skift+# eller Ctrl+Skift+@.

 1. Markér de celler, hvor du vil angive de samme data. Cellerne behøver ikke at være tilstødende.

 2. Skriv dataene i den aktive celle, og tryk derefter på Ctrl+Enter.

  Du kan også angive de samme data i flere celler ved at bruge fyldhåndtag Fyldhåndtag til automatisk at udfylde data i regnearksceller.

  Du kan finde flere oplysninger i artiklen Udfyld regnearksceller automatisk med data.

Ved at gøre flere regneark aktive på samme tid kan du angive nye data eller ændre eksisterende data i et af regnearkene, og ændringerne anvendes på de samme celler i alle de markerede regneark.

 1. Klik på fanen i det første regneark, der indeholder de data, du vil redigere. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for andre regneark, hvor du vil synkronisere dataene.

  Knapper til bladring mellem ark

  Bemærk!: Hvis du ikke kan se fanen for det regneark, du vil bruge, skal du klikke på fanerulleknapperne for at finde regnearket og derefter klikke på dets fane. Hvis du stadig ikke kan finde de ønskede regnearksfaner, skal du muligvis maksimere dokumentvinduet.

 2. I det aktive regneark skal du markere den celle eller område , hvor du vil redigere eksisterende eller angive nye data.

 3. I den aktive celle skal du skrive nye data eller redigere de eksisterende data og derefter trykke på Enter eller Tab for at flytte markeringen til den næste celle.

  Ændringerne anvendes på alle de regneark, du har valgt.

 4. Gentag det forrige trin, indtil du har indtastet eller redigeret data.

 • Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark. Hvis et ikke-markeret regneark ikke er synligt, kan du højreklikke på fanen i et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark.

 • Når du angiver eller redigerer data, påvirker ændringerne alle de markerede regneark og kan utilsigtet erstatte data, som du ikke ville ændre. For at undgå dette kan du få vist alle regnearkene på samme tid for at identificere potentielle datakonflikter.

  1. Klik på Nyt vindue under fanen Vis i gruppen Vindue.

  2. Skift til det nye vindue, og klik derefter på et regneark, du vil have vist.

  3. Gentag trin 1 og 2 for hvert regneark, du vil have vist.

  4. Klik på Arranger alle i gruppen Vindue under fanen Vis,og klik derefter på den ønskede indstilling.

  5. Hvis du kun vil have vist regneark i den aktive projektmappe, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis Windows af aktiv projektmappe Windows Arranger projektmappe.

Der er flere indstillinger i Excel du kan ændre for at gøre manuel dataindtastning nemmere. Nogle ændringer påvirker alle projektmapper, andre påvirker hele regnearket, og andre påvirker kun de celler, du angiver.

Skift retning for Enter-tasten

Når du trykker på Tab for at angive data i flere celler i træk og derefter trykker på Enter i slutningen af den pågældende række, flyttes markeringen som standard til starten af den næste række.

Hvis du trykker på Enter, flyttes markeringen én celle ned, og når du trykker på Tab, flyttes markeringen én celle til højre. Du kan ikke ændre retningen for flytningen for Tab-tasten, men du kan angive en anden retning for Enter-tasten. Ændring af denne indstilling påvirker hele regnearket, alle andre åbne regneark, alle andre åbne projektmapper og alle nye projektmapper.

 1. Klik på Indstillinger under fanen Filer.

  Kun Excel i 2007: Klik på Microsoft Office på Office-knapflade, og klik derefter Excel Indstillinger.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Flyt markering eftertryk på Enter under Redigeringsindstillinger i kategorien Avanceret, og klik derefter på den ønskede retning i feltet Retning.

Ændre bredden af en kolonne

Nogle gange kan en celle vise ######. Dette kan ske, når cellen indeholder et tal eller en dato, og bredden af kolonnen ikke kan vise alle de tegn, dens format kræver. Antag f.eks., at en celle med datoformatet "mm/dd/yyyy" indeholder 31-12-2015. Kolonnen er dog kun bred nok til at vise seks tegn. Cellen viser #####. Hvis du vil se hele indholdet af cellen med det aktuelle format, skal du øge bredden af kolonnen.

 1. Klik på den celle, du vil ændre kolonnebredden for.

 2. Klik på Formater i gruppen Celler under fanen Startside.

  Gruppen Celler under fanen Hjem

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Cellestørrelse:

  • Klik på Tilpas automatisk kolonnebredde for at få plads til al tekst i cellen.

  • Hvis du vil angive en større kolonnebredde, skal du klikkepå Kolonnebredde og derefter skrive den ønskede bredde i feltet Kolonnebredde.

Bemærk!: Som et alternativ til at øge bredden af en kolonne kan du ændre formatet for den pågældende kolonne eller endda en enkelt celle. Du kan f.eks. ændre datoformatet, så en dato kun vises som formatet måned og dag ("mm/dd"), f.eks. 12/31, eller repræsentere et tal i et videnskabelig (eksponentialformat), f.eks. 4E+08.

Ombryde tekst i en celle

Du kan få vist flere tekstlinjer i en celle ved at ombryde teksten. Ombrydning af tekst i en celle påvirker ikke andre celler.

 1. Klik på den celle, hvor du vil ombryde teksten.

 2. Klik på Ombryd tekst i gruppen Justering under fanen Hjem.

  Gruppen Justering under fanen Hjem

Bemærk!: Hvis teksten er et langt ord, ombrydes tegnene ikke (ordet opdeles ikke); Du kan i stedet gøre kolonnen større eller mindske skriftstørrelsen for at få vist hele teksten. Hvis al teksten ikke er synlig, efter at du har ombrudt teksten, kan det være nødvendigt at justere højden på rækken. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem , ogklik derefter på Tilpas række automatisk under Cellestørrelse.

Du kan finde flere oplysninger om ombrydning af tekst i artiklen Ombryd tekst i en celle.

Ændre et tals format

I Excel er cellens format separat fra de data, der er gemt i cellen. Denne visningsforskelle kan have en betydelig effekt, når dataene er numeriske. Når f.eks. et tal, du angiver, afrundes, er det som regel kun det viste tal, der afrundes. Beregninger bruger det faktiske tal, der er gemt i cellen, ikke det formaterede tal, der vises. Derfor kan beregninger virke unøjagtige på grund af afrunding i en eller flere celler.

Når du har skrevet tal i en celle, kan du ændre det format, de vises i.

 1. Klik på den celle, der indeholder de tal, du vil formatere.

 2. Klik på pilen ud for feltet Talformat i gruppen Tal under fanen Hjem, og klik derefter på det ønskede format.

  Feltet Formatér tal under fanen Hjem

  Hvis du vil vælge et talformat på listen over tilgængelige formater, skal du klikke på Flere talformater og derefter klikke på det format, du vil bruge, på listen Kategori.

Formatere et tal som tekst

For tal, der ikke skal beregnes i Excel, f.eks. telefonnumre, kan du formatere dem som tekst ved at anvende tekstformatet på tomme celler, før du skriver tallene.

 1. Markér en tom celle.

 2. Klik på pilen ud for feltet Talformat i gruppen Tal under fanen Hjem, og klik derefter på Tekst.

  Feltet Formatér tal under fanen Hjem

 3. Skriv de tal, der skal være i den formaterede celle.

  De tal, du angav, før du anvendte tekstformatet på cellerne, skal angives igen i de formaterede celler. Hvis du hurtigt vil skrive tal igen som tekst, skal du markere hver celle, trykke på F2 og derefter trykke på Enter.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i community'er.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×