Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Du kan udføre beregninger og logiske sammenligninger i en tabel ved at bruge formler. Kommandoen Formel findes under Tabelværktøjer på fanen Layout i gruppen Data.

Gruppen Data under fanen Layout under den kontekstafhængige fane Tabelværktøjer på Word 2010-båndet

En formel i Word opdateres automatisk, når du åbner det dokument, der indeholder formlen. Du kan også opdatere et formelresultat manuelt. Se afsnittet Opdater formelresultater for at få flere oplysninger.

Bemærk!:  Formler i Word- eller Outlook-tabeller er en type feltkode. Se afsnittet Se også for at få flere oplysninger om feltkoder.

Denne artikel indeholder

Indsætte en formel i en tabelcelle

 1. Vælg den tabel, hvori du vil have vist dit resultat. Hvis cellen ikke er tom, skal du slette indholdet i den.

 2. Under Tabelværktøjer på fanen Layout i gruppen Data skal du klikke på Formel.

 3. Brug dialogboksen Formel til at oprette din formel. Du kan skrive i feltet Formel, vælge et nummerformat på listen Nummerformat og indsætte funktioner og bogmærker ved at bruge listerne Indsæt funktion og Indsæt bogmærke.

Opdatere formelresultater

I Word beregnes resultatet af en formel, når den indsættes, og når det dokument, der indeholder formlen, åbnes. I Outlook beregnes resultatet af en formel først, når den indsættes, og modtageren af mailen vil ikke kunne redigere den.

Du kan også opdatere manuelt:

 • Resultatet af én eller flere specifikke formler

 • Resultaterne af alle formler i en bestemt tabel

 • Alle feltkoderne i et dokument, herunder formler

Opdater resultatet af bestemte formler

 1. Vælg de formler, du vil opdatere. Du kan vælge flere formler ved at holde CTRL-tasten nede, mens du foretager valg.

 2. Gør et af følgende:

  • Højreklik på formlen, og klik så på Opdater felt.

  • Tryk på F9.

Opdater alle formelresultater i en tabel

 • Vælg den tabel, der indeholder formelresultater, du vil opdatere, og tryk så på F9.

Opdater alle formlerne i et dokument

Vigtigt!:  Denne procedure opdaterer alle feltkoderne i et dokument og ikke kun formlerne.

 1. Tryk på Ctrl+A.

 2. Tryk på F9.

Eksempler: Summere tal i en tabel ved hjælp af positionsargumenter

Du kan bruge positionsargumenter (VENSTRE, HØJRE, OVER, UNDER) med disse funktioner:

 • MIDDEL

 • TÆL

 • MAKS

 • MIN

 • PRODUKT

 • SUM

Som et eksempel kan du overveje følgende procedure for at tilføje tal ved hjælp af funktionen SUM og postionsargumenter.

Vigtigt!:  For at undgå en fejl under opsummering i en tabel ved hjælp af postionsargumenter, skal du skrive et nul (0) i en tom celle, der medtages i beregningen.

 1. Vælg den tabel, hvori du vil have vist dit resultat. Hvis cellen ikke er tom, skal du slette indholdet i den.

 2. Under Tabelværktøjer på fanen Layout i gruppen Data skal du klikke på Formel.

 3. I dialogboksen Formel skal du gøre ét af følgende:

Sådan tilføjes tallene...

Skriv dette i feltet Formel

Over cellen

=SUM(OVER)

Under cellen

=SUM(UNDER)

Over og under cellen

=SUM(OVER,UNDER)

Til venstre for cellen

=SUM(VENSTRE)

Til højre for cellen

=SUM(HØJRE)

Til venstre og højre for cellen

=SUM(VENSTRE,HØJRE)

Til venstre for og over den markerede celle

=SUM(VENSTRE,OVER)

Til højre for og over den markerede celle

=SUM(HØJRE,OVER)

Til venstre for og under cellen

=SUM(VENSTRE,UNDER)

Til højre for og under cellen

=SUM(HØJRE,UNDER)

 1. Klik på OK.

Tilgængelige funktioner

Bemærk!:  Formler, hvori bruges positionsargumenter (f.eks. VENSTRE) ikke inkluderer værdier i kolonneoverskrifter.

Følgende funktioner er tilgængelige til brug i Word- og Outlook-tabelformler:

Funktion

Hvad gør den

Eksempel

Returnerer

ABS()

Beregner den absolutte værdi af værdien i parentesen

=ABS(-22)

22

OG()

Evaluerer, om argumenterne i parentesen alle er SAND.

=OG(SUM(VENSTRE)<10,SUM(OVER)<=5)

1, hvis summen af værdierne til venstre for formlen (i samme række) er mindre end 10 og summen af værdierne over formlen (i samme kolonne, undtagen eventuel overskriftscelle) er større end eller lig med 5, ellers 0.

MIDDEL()

Beregner gennemsnittet af elementer identificeret i parentesen.

=MIDDEL(HØJRE)

Gennemsnittet af alle værdier til højre for formelcellen, i samme række.

TÆLLER()

Beregner antallet af elementer identificeret i parentesen.

=ANTAL(VENSTRE)

Antallet af værdier til venstre for formelcellen, i samme række.

DEFINERET()

Evaluerer, om argumentet i parenteserne er defineret. Returnerer 1, hvis argumentet er blevet defineret og evalueret uden fejl, 0, hvis argumentet ikke er blevet defineret eller returnerer en fejl.

=DEFINERET(brutto_indkomst)

1, hvis brutto_indkomst er blevet defineret og evalueret uden fejl, ellers 0.

FALSK

Tager ingen argumenter. Returnerer altid 0.

=FALSK

0

HVIS()

Evaluerer det første argument. Returnerer det andet argument, hvis det første argument er sandt, og returnerer det tredje argument, hvis det første argument er falsk.

Bemærk!:  Kræver præcis tre argumenter.

=HVIS(SUM(VENSTRE)>=10,10,0)

10, hvis summen af værdier til venstre for formlen er mindst 10, ellers 0.

HELTAL()

Afrunder værdien i parentesen ned til nærmeste heltal.

=HELTAL(5,67)

5

MAKS.()

Returnerer den maksimale værdi af elementerne identificeret i parentesen.

=MAKS(OVER)

Den maksimale værdi, der findes i celler over formlen (undtagen eventuelle overskriftsrækker).

MIN()

Returnerer den mindste værdi af elementerne identificeret i parentesen.

=MIN(OVER)

Den mindste værdi, der findes i celler over formlen (undtagen eventuelle overskriftsrækker).

MOD()

Tager to argumenter (skal være tal eller evalueres til tal). Returnerer resten, efter det andet argument er divideret med det første. Hvis resten er 0 (nul), returneres 0,0

=MOD(4,2)

0,0

IKKE()

Tager et argument. Evaluerer, om argumentet er sandt. Returnerer 0, hvis argumentet er sandt, 1, hvis argumentet er falsk. Bruges oftest i en HVIS-formel.

=IKKE(1=1)

0

ELLER()

Tager to argumenter. Hvis begge er sande, returneres 1. Hvis begge er falske, returneres 0. Bruges oftest i en HVIS-formel.

=ELLER(1=1,1=5)

1

PRODUKT()

Beregner produktet af elementer identificeret i parentesen.

=PRODUKT(VENSTRE)

Produktet af multiplikation af alle værdierne fundet i cellerne til venstre for formlen.

AFRUND()

Tager to argumenter (første argument skal være et tal eller evalueres til et tal, andet argument skal være et heltal eller evalueres til et heltal). Afrunder det første argument til det antal decimaler, der er angivet i det andet argument. Hvis det andet argument er større end nul (0), rundes første argument ned til det angivne antal cifre. Hvis det andet argument nul (0), rundes det første argument ned til det nærmeste heltal. Hvis det andet argument er negativt, rundes første argument ned til venstre for decimaltegnet.

=AFRUND(123,456, 2)

=AFRUND(123,456, 0)

=AFRUND(123,456, -2)

123,46

123

100

FORTEGN()

Benytter ét argument, der skal enten være et tal eller evalueres til et tal. Evaluerer om elementet identificeret i parentesen er større end, lig med eller mindre end nul (0). Returnerer 1, hvis større end nul, 0, hvis nul, -1, hvis mindre end nul.

=FORTEGN(-11)

-1

SUM()

Beregner summen af elementer identificeret i parentesen.

=SUM(HØJRE)

Summen af værdierne i cellerne til højre for formlen.

SAND()

Tager et argument. Evaluerer, om argumentet er sandt. Returnerer 1, hvis argumentet er sandt, 0, hvis argumentet er falsk. Bruges oftest i en HVIS-formel.

=SAND(1=0)

0

Brug af bogmærkenavne eller cellereferencer i en formel

Du kan referere til en bogmærket celle ved at bruge dens bogmærkenavn i en formel. Hvis du f.eks. har bogmærket en celle, der indeholder eller evalueres til et tal med bogmærkenavnet gross_income, afrunder formlen =AFRUND( gross_income,0) værdien af cellen ned til nærmeste heltal.

Du kan også bruge kolonne- og rækkereferencer i en formel. Der er to referencetyper: RnCn og A1.

Bemærk!:  Den celle, som indeholder formlen, er ikke medtaget i en beregning, der bruger en reference. Hvis cellen er en del af referencen, ignoreres den.

RnCn-referencer

Du kan referere til en tabelrække, kolonne eller celle i en formel ved hjælp af RnCn-referencekonventionen. I denne konvention refererer Rn til række n, og Cn refererer til den n. kolonne. F.eks. refererer R1C2 til den celle, der er i første række og den anden kolonne. Følgende tabel indeholder eksempler på denne referencetype.

Hvis du vil referere til...

…brug denne referencetype

En hel kolonne

Cn

En hel række

Rn

En bestemt celle

RnCn

Rækken, der indeholder formlen

R

Kolonnen, der indeholder formlen

C

Alle cellerne mellem to angivne celler

RnCn:RnCn

En celle i en tabel med bogmærke

Bookmarkname RnCn

En række celler i en bogmærket tabel

Bookmarkname RnCn:RnCn

A1-referencer

Du kan referere til en celle, et sæt celler eller et område af celler ved hjælp af A1-referencekonventionen. I denne konvention refererer bogstavet til cellens kolonne og nummeret henviser til cellens række. Den første kolonne i en tabel er kolonne A, den første række er række 1. Følgende tabel indeholder eksempler på denne referencetype.

Hvis du vil referere til...

…brug denne reference

Cellen i den første kolonne og den anden række

A2

De første to celler i første række

A1=B1

Alle celler i den første kolonne og de første to celler i den anden kolonne

A1:B2

Senest opdateret d. 29-8-2015

Se også

Feltkoder i Word og Outlook

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×