Excel-ordliste

3D

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

3D

Toppen af siden

3D-reference

En reference til et område, der strækker sig over to eller flere regneark i en projektmappe.

3D-vægge og gulv

De områder, der omgiver mange 3D-diagramtyper, der giver diagrammet dimension og grænser. Der vises to vægge og én etage inden for afbildningsområdet.

A

Toppen af siden

Enctivate

For at gøre et diagramark eller regneark til det aktive eller markerede ark. Det ark, du aktiverer, bestemmer, hvilke faner der vises. Hvis du vil aktivere et ark, skal du klikke på fanen for arket i projektmappen.

Enctive celle

Den markerede celle, hvori data indtastes, når du begynder at skrive. Kun én celle er aktiv ad gangen. Den aktive celle er omgivet af en tung kant.

Etctive-ark

Det ark, du arbejder på, i en projektmappe. Navnet på fanen for det aktive ark er med fed skrift.

Enddress

Stien til et objekt, dokument, fil, side eller en anden destination. En adresse kan være en URL-adresse (webadresse) eller en UNC-sti (netværksadresse) og kan indeholde en bestemt placering i en fil, f.eks. et Word-bogmærke eller et Excel-celleområde.

Enlternate-startmappe

En mappe ud over mappen XLStart, der indeholder projektmapper eller andre filer, som skal åbnes automatisk, når du starter Excel og skabeloner, der skal være tilgængelige, når du opretter nye projektmapper.

Enlternate-startmappe

En mappe ud over mappen XLStart, der indeholder projektmapper eller andre filer, som skal åbnes automatisk, når du starter Excel og skabeloner, der skal være tilgængelige, når du opretter nye projektmapper.

Enrgument

De værdier, som en funktion bruger til at udføre handlinger eller beregninger. Den type argument, en funktion bruger, er specifik for funktionen. Almindelige argumenter, der bruges i funktioner, omfatter tal, tekst, cellereferencer og navne.

Enrray

Bruges til at oprette enkelte formler, der frembringer flere resultater, eller som arbejder på en gruppe af argumenter, der er arrangeret i rækker og kolonner. Et matrixområde deler en fælles formel. En matrixkonstant er en gruppe af konstanter, der bruges som argument.

Enrray-formel

En formel, der udfører flere beregninger på et eller flere sæt af værdier og derefter returnerer enten et enkelt resultat eller flere resultater. Matrixformler er omsluttet af klammeparenteser { } og angives ved at trykke på Ctrl+Skift+Enter.

Entilknytning af pivottabel

Den pivottabel, der leverer kildedataene til PivotChart. Den oprettes automatisk, når du opretter en ny PivotChart. Når du ændrer layoutet på en af rapporter, ændres den anden også.

Etutoformat

En indbygget samling af celleformater (f.eks. skriftstørrelse, mønstre og justering), som du kan anvende på et dataområde. Excel bestemmer niveauer af oversigt og detaljer i det markerede område og anvender formaterne tilsvarende.

Axis

En streg, der grænser op til diagramområdet, der bruges som referenceramme til målinger. Y-aksen er normalt den lodrette akse og indeholder data. X-aksen er normalt den vandrette akse og indeholder kategorier.

B

Toppen af siden

Base-adresse

Den relative sti, Excel bruger til destinationsadressen, når du indsætter et link. Dette kan være en webadresse (URL), en sti til en mappe på harddisken eller en sti til en mappe på et netværk.

B-ordre

En dekorativ streg, der kan anvendes på regnearksceller eller -objekter, f.eks. diagrammer, billeder eller tekstfelter. Kanter skelner mellem, fremhæver eller grupperer elementer.

C

Toppen af siden

Calculated column

I en Excel tabel anvender en beregnet kolonne en enkelt formel, der justerer for hver række. Den udvides automatisk til at omfatte flere rækker, så formlen med det samme udvides til disse rækker.

Calculated field (database)

Et felt i resultatsættet af en forespørgsel, der viser resultatet af et udtryk i stedet for data fra en database.

Calculated field (PivotTable)

Et felt i en pivottabel eller et PivotChart der bruger en formel, du opretter. Beregnede felter kan udføre beregninger ved hjælp af indholdet af andre felter i pivottabellen eller PivotChart.

Calculated item

Et element i et pivottabelfelt eller et PivotChart, der bruger en formel, du opretter. Beregnede elementer kan udføre beregninger ved hjælp af indholdet af andre elementer i det samme felt i pivottabellen eller PivotChart.

C-kategoriakse

En diagramakse, der repræsenterer kategorien for hvert datapunkt. Den viser tilfældige tekstværdier, f.eks. K1, K2 og K3. den kan ikke vise skalerede numeriske værdier.

Category

Et felt, der vises i området kategori i PivotChart. Elementer i et kategorifelt vises som etiketter på kategoriaksen.

Cell

Et felt, der er udformet ved skæringen af en række og kolonne i et regneark eller en tabel, hvor du angiver oplysninger.

Cell reference

Sættet af koordinater, som en celle optager på et regneark. Referencen til den celle, der vises i skæringspunktet mellem kolonne B og række 3, er f.eks. B3.

Certifying authority

En kommerciel organisation eller en gruppe i en virksomhed, der bruger værktøjer som Microsoft Certificate Server til at levere digitale certifikater, som softwareudviklere kan bruge til at signere makroer, og brugere kan bruge til at signere dokumenter.

Chænger-historikken

I en delt projektmappe bevares oplysninger om ændringer, der er foretaget i tidligere redigeringssessioner. Oplysningerne omfatter navnet på den person, der har foretaget hver enkelt ændring, hvornår ændringen blev foretaget, og hvilke data der er blevet ændret.

Chart-område

Hele diagrammet og alle dets elementer.

Chart sheet

Et ark i en projektmappe, der kun indeholder et diagram. Et diagramark er nyttigt, når du vil have vist et diagram eller PivotChart separat fra regnearksdata eller en pivottabel.

Column-felt

Et felt, der er tildelt en kolonneretning i en pivottabel. Elementer, der er knyttet til et kolonnefelt, vises som kolonnenavne.

Column-overskrift

Det nedtonede område øverst i hver kolonne i ruden Data, der indeholder feltnavnet.

Column-overskrift

Det grå område med bogstaver eller tal/bogstaver øverst i hver kolonne. Klik på kolonneoverskriften for at markere en hel kolonne. Hvis du vil øge eller mindske bredden af en kolonne, skal du trække stregen til højre for kolonneoverskriften.

Comparison criteria

Et sæt søgebetingelser, der bruges til at finde data. Sammenligningskriterier kan være en række tegn, du vil matche, f.eks. "Northwind Traders" eller et udtryk, f.eks. ">300".

Comparison-operator

Et tegn, der bruges i sammenligningskriterier til at sammenligne to værdier. De seks standarder er = Lig med, > Større end, < Mindre end, >= Større end eller lig med, <= Mindre end eller lig med og <> Ikke lig med.

C-format(onditional format)

Et format, f.eks. celleskyndelse eller skriftfarve, Excel automatisk gælder for celler, hvis en angivet betingelse er sand.

C-vedsolidationstabel

Den tabel med kombinerede resultater, der vises i destinationsområdet. Excel opretter konsolideringstabellen ved at anvende den sumfunktion, du vælger, på de kildeområdeværdier, du angiver.

Constant

En værdi, der ikke beregnes. Tallet 210 og teksten "Kvartalsvis indtjening" er f.eks. konstanter. Et udtryk eller en værdi, der er resultatet af et udtryk, er ikke en konstant.

C-onstraints

Begrænsningerne ved et problem i Problemløser. Du kan anvende begrænsninger på justerbare celler, målcellen eller andre celler, der er direkte eller indirekte relateret til målcellen.

C-opy-område

De celler, du kopierer, når du vil indsætte data på en anden placering. Når du har kopieret celler, vises der en bevægelig kant rundt om dem for at angive, at de er blevet kopieret.

Criteria

Betingelser, du angiver for at begrænse, hvilke poster der medtages i resultatsættet af en forespørgsel. Følgende kriterium vælger f.eks. de poster, hvor værdien i feltet Ordrebeløb er større end 30.000: Ordrebeløb > 30000.

Criteria-rude

Det område i vinduet, der viser de kriterier, der bruges til at begrænse de poster, der medtages i resultatsættet af forespørgslen.

Urrentområde

Den blok af udfyldte celler, der indeholder den eller de aktuelt markerede celler. Området udvides i alle retninger til den første tomme række eller kolonne.

C-ustom-beregning

En metode til opsummering af værdier i dataområdet i en pivottabel ved hjælp af værdierne i andre celler i dataområdet. Brug listen Vis data som i dialogboksen Pivottabelfelt for et datafelt til at oprette brugerdefinerede beregninger.

D

Toppen af siden

Data-formular

En dialogboks, der viser én komplet post ad gangen. Du kan bruge dataformularer til at tilføje, ændre, finde og slette poster.

Data-etiket

En etiket, der indeholder yderligere oplysninger om et datamærke, som repræsenterer et enkelt datapunkt eller en enkelt værdi, der stammer fra en dataarkcelle.

Data-markør

En søjle, et område, en prik, et udsnit eller et andet symbol i et diagram, der repræsenterer et enkelt datapunkt eller en enkelt værdi, der stammer fra en dataarkcelle. Relaterede datamærker i et diagram udgør en dataserie.

Data-rude

Det område i vinduet, der viser resultatsættet af forespørgslen.

Data-punkter

Individuelle værdier, der er afbildninget i et diagram. Relaterede datapunkter udgør en dataserie. Datapunkter repræsenteres af søjler, linjer, udsnit, punkter og andre figurer. Disse figurer kaldes datamærker.

Data-område

Et celleområde, der indeholder data, og som er bundet af tomme celler eller dataarkkanter.

Data-serie

Relaterede datapunkter, der afbildes i et diagram og stammer fra rækker eller kolonner i dataark. Hver dataserie i et diagram har en unik farve eller et entydigt mønster. Du kan afbilde en eller flere dataserier i et diagram. Cirkeldiagrammer har kun én dataserie.

Data-kilde

Et gemt sæt "kildeoplysninger", der bruges til at oprette forbindelse til en database. En datakilde kan indeholde navn og placering af databaseserveren, navnet på databasedriveren og de oplysninger, der skal bruges til databasen, når du logger på.

Data-kildedriver

En programfil, der bruges til at oprette forbindelse til en bestemt database. Hvert databaseprogram eller administrationssystem kræver en anden driver.

Data-tabel

Et celleområde, der viser resultaterne af udskiftning af forskellige værdier i en eller flere formler. Der findes to typer datatabeller: tabeller med ét input og to inputtabeller.

Data-tabel i diagrammer

Et gitter, der kan føjes til nogle diagrammer og indeholder de numeriske data, der bruges til at oprette diagrammet. Datatabellen er normalt knyttet til den vandrette akse i diagrammet og erstatter aksemærkenavnene på den vandrette akse.

Data-validering

En Excel funktion, som du kan bruge til at definere begrænsninger for, hvilke data der kan eller skal angives i en celle, og til at vise meddelelser, der beder brugerne om korrekte indtastninger, og til at informere brugerne om forkerte indtastninger.

Database

En samling af data, der er relateret til et bestemt emne eller formål. I en database kategoriseres oplysninger om en bestemt enhed, f.eks. en medarbejder eller ordre, i tabeller, poster og felter.

DDE-samtale

Interaktionen mellem to programmer, der kommunikerer og udveksler data gennem særlige funktioner og kode, der kaldes dynamisk dataudveksling (DDE).

Startprojektmappetil D efault

Den nye, ikke-gemte projektmappe, der vises, når du starter Excel. Standardstartprojektmappen vises kun, hvis du ikke har medtaget andre projektmapper i mappen XLStart.

Skabelonen Default-projektmappe

Skabelonen Book.xlt, som du opretter for at ændre standardformatet for nye projektmapper. Excel bruger skabelonen til at oprette en tom projektmappe, når du starter Excel eller opretter en ny projektmappe uden at angive en skabelon.

RegnearksskabelonenD efault

Den Sheet.xlt-skabelon, du opretter for at ændre standardformatet for nye regneark. Excel bruger skabelonen til at oprette et tomt regneark, når du føjer et nyt regneark til en projektmappe.

Dependents

Celler, der indeholder formler, der refererer til andre celler. Hvis celle D10 f.eks. indeholder formlen =B5, er celle D10 afhængig af celle B5.

Området Destination

Det celleområde, du vælger for at holde de opsummerede data i en konsolidering. Destinationsområdet kan være på samme regneark som kildedataene eller i et andet regneark. Et regneark kan kun indeholde én konsolidering.

Vil duafspore data?

For automatiske subtotaler og regnearkskonturer er de rækker eller kolonner med subtotaler, der sammenlagt med opsummeringsdata. Detaljedata støder typisk op til og enten over eller til venstre for opsummeringsdataene.

D-streger

I kurve- og områdediagrammer går de streger, der går fra et datapunkt til kategoriaksen (x). Nyttige i områdediagrammer for at tydeliggøre, hvor ét datamærke slutter, og næste begynder.

D-rullelistefelt

Et kontrolelement på en menu, værktøjslinje eller dialogboks, der viser en liste over indstillinger, når du klikker på den lille pil ud for listen.

E

Toppen af siden

Embedded diagram

Et diagram, der placeres i et regneark i stedet for på et separat diagramark. Integrerede diagrammer er nyttige, når du vil have vist eller udskrive et diagram eller PivotChart med dets kildedata eller andre oplysninger i et regneark.

Error-søjler

Fejllinjer bruges normalt i statistiske eller videnskabelige data og viser potentielle fejl eller graden af usikkerhed i forhold til hvert datamærke i en serie.

Tilføjelsesprogrammet Excel

Komponenter, der kan installeres på computeren for at føje kommandoer og funktioner til Excel. Disse tilføjelsesprogrammer er specifikke for Excel. Andre tilføjelsesprogrammer, der er tilgængelige for Excel eller Office, er COMPONENT OBJECT Model-tilføjelsesprogrammer (COM).

Excel-tabel

Tidligere kendt som en liste Excel, kan du oprette, formatere og udvide en Excel for at organisere dataene i regnearket.

Expression

En kombination af operatorer, feltnavne, funktioner, konstanter og konstanter, der evalueres til en enkelt værdi. Udtryk kan angive kriterier (f.eks. ordrebeløb>10000) eller udføre beregninger på feltværdier (f.eks. Pris*Antal).

Externale data

Data, der er gemt i en database, f.eks. Access, dBASE eller SQL Server, der er adskilt fra Forespørgsel og det program, hvorfra du startede Forespørgsel.

Externale data

Data, der er gemt uden for Excel. Eksempler er databaser, der er oprettet i Access, dBASE SQL Server databaser eller på en webserver.

Externalt dataområde

Et dataområde, der er hentet ind i et regneark, men som stammer uden for Excel, f.eks. i en database eller en tekstfil. I Excel kan du formatere dataene eller bruge dem i beregninger, ligesom du ville gøre med andre data.

External reference

En reference til en celle eller et område på et ark i en Excel projektmappe eller en reference til et defineret navn i en anden projektmappe.

F

Toppen af siden

F-ield (database)

En kategori af oplysninger, f.eks. efternavn eller ordrebeløb, der er gemt i en tabel. Når forespørgsel viser et resultatsæt i ruden Data, repræsenteres et felt som en kolonne.

F-ield (pivottabel)

I en pivottabel eller PivotChart, en kategori af data, der er afledt af et felt i kildedataene. Pivottabeller indeholder række-, kolonne-, side- og datafelter. Pivotdiagrammer har serie-, kategori-, side- og datafelter.

Fdårligt håndtag

Den lille sorte firkant i nederste højre hjørne af markeringen. Når du peger på fyldhåndtaget, ændres markøren til et sort kryds.

F inderfod

Hvis du kun vil have vist de rækker på en liste, der opfylder de betingelser, du angiver. Du kan bruge kommandoen Autofilter til at få vist rækker, der svarer til en eller flere bestemte værdier, beregnede værdier eller betingelser.

F-ont

Et grafisk design anvendt på alle tal, symboler og alfabetiske tegn. Kaldes også skrifttype eller skrifttypesnit. Arial og Courier New er eksempler på skrifttyper. Skrifttyper findes som regel i forskellige størrelser, f.eks. 10 punkt og forskellige typografier, f.eks. fed.

Formula

En sekvens af værdier, cellereferencer, navne, funktioner eller operatorer i en celle, der sammen frembringer en ny værdi. En formel begynder altid med et lighedstegn (=).

Formula-søjle

En søjle øverst i vinduet Excel du bruger til at angive eller redigere værdier eller formler i celler eller diagrammer. Viser konstantværdien eller formlen, der er gemt i den aktive celle.

Formula-palet

Et værktøj, der hjælper dig med at oprette eller redigere en formel, og som også indeholder oplysninger om funktioner og deres argumenter.

Function (Microsoft Query)

Et udtryk, der returnerer en værdi, der er baseret på resultaterne af en beregning. Forespørgslen forudsætter, at datakilder understøtter funktionerne Avg, Count, Max, Min og Sum. Nogle datakilder understøtter muligvis ikke alle disse, eller de understøtter muligvis yderligere funktioner.

Function (Office Excel)

En forudskrevet formel, der tager en værdi eller værdier, udfører en handling og returnerer en eller flere værdier. Brug funktioner til at forenkle og forkorte formler i et regneark, især dem, der udfører længere eller komplekse beregninger.

G

Toppen af siden

Goal seek

En metode til at finde en bestemt værdi for en celle ved at justere værdien af en anden celle. Når du søger efter Excel værdien i en celle, som du angiver, indtil en formel, der er afhængig af den pågældende celle, returnerer det ønskede resultat.

Grid

Et sæt krydsende streger, der bruges til at justere objekter.

Gridlines i diagrammer

Linjer, du kan føje til et diagram, som gør det nemmere at få vist og evaluere data. Gitterlinjer går fra aksemærkerne på en akse hen over afbildningsområdet.

G-rotation

I en disposition eller pivottabel skal du oprette en eller flere detaljerækker eller -kolonner, der støder op til og er underordnet en sumrække eller -kolonne.

H

Toppen af siden

High-lav-linjer

I 2D-kurvediagrammer går de streger, der går fra den højeste til den laveste værdi i hver kategori. Høj-lav-linjer bruges ofte i aktiediagrammer.

H-regneark

Et separat regneark, der viser ændringer, der registreres i en delt projektmappe, herunder navnet på den person, der har foretaget ændringen, hvornår og hvor den blev foretaget, hvilke data der blev slettet eller erstattet, og hvordan konflikter blev løst.

I

Toppen af siden

Identifier

Et feltnavn, der bruges i et udtryk. Ordrebeløb er f.eks. identifikatoren (feltnavn) for et felt, der indeholder ordrebeløb. Du kan bruge et udtryk (f.eks. Pris*Antal) i stedet for en identifikator.

Implicit intersection

En reference til et celleområde i stedet for en enkelt celle, der beregnes som en enkelt celle. Hvis celle C10 indeholder formlen =B5:B15*5, ganger Excel værdien i celle B10 med 5, fordi cellerne B10 og C10 er i samme række.

Index

En databasekomponent, der gør det hurtigere at søge efter data. Når en tabel har et indeks, kan data i tabellen findes ved at søge efter dem i indekset.

Inner join

I Forespørgsel er standardtypen for joinforbindelse mellem to tabeller, hvor kun de poster, der har de samme værdier i de jointilføjede felter, er markeret. De to tilsvarende poster fra hver tabel kombineres og vises som én post i resultatsættet.

Iputcelle

Den celle, hvor hver inputværdi fra en datatabel erstattes. En vilkårlig celle i et regneark kan være inputcellen. Selvom inputcellen ikke behøver at være en del af datatabellen, skal formlerne i datatabeller referere til inputcellen.

Insert-række

I en Excel, en særlig række, der gør det lettere at dataindtastning. Rækken Indsæt angives med en stjerne.

Internet Explorer

En webbrowser, der fortolker HTML-filer, formaterer dem til websider og viser dem til brugeren. Du kan hente Internet Explorer fra Microsofts websted http://www.microsoft.com.

Item

En underkategori af et felt i pivottabeller og pivotdiagrammer. Feltet "Måned" kunne f.eks. have elementer som "Januar", "Februar" osv.

Iteration

Gentaget beregning af et regneark, indtil en bestemt numerisk betingelse er opfyldt.

J

Toppen af siden

Join

En forbindelse mellem flere tabeller, hvor poster fra relaterede felter, der matcher, kombineres og vises som én post. Poster, der ikke matcher, kan medtages eller udelades, afhængigt af typen af joinforbindelse.

Join-linje

I Forespørgsel er en linje, der forbinder felter mellem to tabeller og viser Forespørgsel om, hvordan dataene er relateret. Typen af joinforbindelse angiver, hvilke poster der vælges til forespørgslens resultatsæt.

Join-linje

I Forespørgsel er en linje, der forbinder felter mellem to tabeller og viser, hvordan dataene er relateret. Typen af joinforbindelse angiver, hvilke poster der vælges til forespørgslens resultatsæt.

Justify

Sådan justeres vandret afstand, så teksten justeres jævnt langs både venstre og højre margen. Lige margener giver en jævn kant på begge sider.

L

Toppen af siden

Legend

Et felt, der identificerer de mønstre eller farver, der er tildelt dataserien eller -kategorierne i et diagram.

Legend-taster

Symboler i forklaringer, der viser de mønstre og farver, der er tildelt dataserien (eller kategorierne) i et diagram. Forklaringsnøgler vises til venstre for forklarende tekst. Formatering af en forklaringsnøgle formaterer også det datamærke, der er knyttet til den.

Lockedfield or record

Betingelsen for en post, et felt eller et andet objekt i en database, der tillader, at den kan ses, men ikke ændres (skrivebeskyttet) i Forespørgsel.

M

Toppen af siden

M-appområde

Et område på en XML-liste, der er sammenkædet med et element i en XML-tilknytning.

Matrix

En rektangulær matrix af værdier eller et celleområde, der kombineres med andre matrixer eller områder for at producere flere summer eller produkter. Excel har foruddefinerede matrixfunktioner, der kan frembringe summer eller produkter.

Cellei M-sænket

En enkelt celle, der oprettes ved at kombinere to eller flere markerede celler. Cellereferencen til en flettet celle er den øverste venstre celle i det valgte område.

Microsoft Excel kontrolelement

Et oprindeligt Excel andet kontrolelement end et ActiveX kontrolelement.

Hjælptil M icrosoft Visual Basic

Du kan få hjælp til Visual Basic i Excel ved at klikke på Visual Basici gruppen Kode under fanen Udvikler og derefter klikke på Microsoft Visual Basic Hjælp i menuen Hjælp.

Movingaverage

En sekvens af gennemsnit beregnet ud fra dele af en dataserie. I et diagram udjævner et glidende gennemsnit udsvingene i data, hvilket tydeligere viser mønsteret eller tendensen.

Kantmed moving

En animeret kant, der vises rundt om et regnearksområde, der er klippet eller kopieret. Tryk på Esc for at annullere en bevægelig kant.

Kategorietiketterpå ultipleniveau

Kategorinavne i et diagram, der baseret på regnearksdata automatisk vises på mere end én linje i et hierarki. Overskriften Landbrugsprodukter kan f.eks. blive vist over en række med overskrifterne Tofu, Æbler og Pærer.

N

Toppen af siden

Name

Et ord eller en streng med tegn, der repræsenterer en celle, et celleområde, en formel eller en konstantværdi. Brug letforstående navne, f.eks. Produkter, til at referere til svære at forstå områder, f.eks. Salg! C20:C30.

N ame-felt

Felt i venstre side af formellinjen, der identificerer den markerede celle, diagramelementet eller tegneobjektet. Hvis du vil navngive en celle eller et område, skal du skrive navnet i feltet Navn og trykke på Enter. Hvis du vil flytte til og markere en navngivet celle, skal du klikke på dens navn i feltet Navn.

Ikke-sammenhængendemarkering

En markering af to eller flere celler eller områder, der ikke berører hinanden. Når du afbilder ikke-sammenhængende markeringer i et diagram, skal du sikre dig, at de kombinerede markeringer danner en rektangulær figur.

Npå OLAP-kildedata

Underliggende data for en pivottabel eller PivotChart, der kommer fra en anden kilde end en OLAP-database. Disse kilder omfatter relationsdatabaser, tabeller Excel regneark og tekstfildatabaser.

O

Toppen af siden

ObjectLink

Et OLE-dataformat, der beskriver et sammenkædet objekt og identificerer klassen, dokumentnavnet og navnet på et objekt. Hvert af disse dataelementer er en nul-afsluttet streng.

Offline-kubefil

En fil, du opretter på din harddisk eller et netværksshare for at gemme OLAP-kildedata for en pivottabel eller PivotChart. Offlinekubefiler giver dig mulighed for at fortsætte med at arbejde, når du ikke har forbindelse til OLAP-serveren.

OLAP

En databaseteknologi, der er blevet optimeret til forespørgsler og rapportering, i stedet for at behandle transaktioner. OLAP-data er hierarkisk organiseret og gemt i kuber i stedet for tabeller.

OLAP-udbyder

Et sæt software, der giver adgang til en bestemt type OLAP-database. Denne software kan indeholde en datakildedriver og anden klientsoftware, der er nødvendig for at oprette forbindelse til en database.

Operand

Elementer på begge sider af en operator i en formel. I Excel kan operander være værdier, cellereferencer, navne, navne og funktioner.

Operator

Et tegn eller symbol, der angiver den type beregning, der skal udføres i et udtryk. Der er matematiske operatorer, sammenligningsoperatorer, logiske operatorer og referenceoperatorer.

Outer join

I Forespørgsel er en joinforbindelse, hvor alle poster fra én tabel er markeret, også selvom der ikke er nogen matchende poster i en anden tabel. De poster, der matcher, kombineres og vises som én. Poster, der ikke har forekomster i den anden tabel, vises som tomme.

Outer join

Joinforbindelse, hvor alle poster fra én tabel markeres, også selvom der ikke er nogen matchende poster i en anden tabel. De poster, der matcher, kombineres og vises som én. Poster, der ikke har forekomster i den anden tabel, vises som tomme.

Outline

Regnearksdata, hvor rækker eller kolonner med detaljerede data grupperes, så du kan oprette oversigtsrapporter. Dispositionen kan enten opsummere et helt regneark eller en markeret del af det.

Outline-data

De data, der er indeholdt i en disposition i et regneark. Dispositionsdata omfatter både oversigtsrækker og detaljerækker eller -kolonner i en disposition.

Outline-symboler

Symboler, som du bruger til at ændre visningen af et dispositionsregneark. Du kan vise eller skjule detaljerede data ved at trykke på plustegnet, minustegnet og tallene 1, 2, 3 eller 4, der angiver dispositionsniveauet.

OwnerLink

Et OLE-dataformat, der beskriver et integreret objekt og identificerer klassen, dokumentnavnet og navnet på et objekt. Hvert af disse dataelementer er en nul-afsluttet streng.

P

Toppen af siden

P-alderspause

Skillelinje, der opdeler et regneark i separate sider til udskrivning. Excel indsætter automatiske sideskift baseret på papirstørrelse, margenindstillinger, skaleringsindstillinger og placeringerne af eventuelle manuelle sideskift, du indsætter.

Forhåndsvisningaf P-aldersskift

Regnearksvisning, der viser de områder, der skal udskrives, samt placeringen af sideskift. Det område, der skal udskrives, vises som hvidt, automatiske sideskift vises som stiplede linjer, og manuelle sideskift vises som ubrudte streger.

P-arameter

I Excel kan du tilføje, ændre eller fjerne parametre for at angive celler, der kan redigeres i de synlige regnearksdata for Excel-tjenester. Når du gemmer projektmappen, afspejles ændringerne automatisk på serveren.

P-arameterforespørgsel

En type forespørgsel, der, når du kører den, beder om værdier (kriterier), der skal bruges til at vælge posterne for resultatsættet, så den samme forespørgsel kan bruges til at hente forskellige resultatsæt.

Password

En måde at beskytte dit regneark eller din projektmappe på. Når du beskytter elementer i regneark eller projektmapper med en adgangskode, er det meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Uden den er det ikke muligt at fjerne beskyttelsen af projektmappen eller regnearket. Du bør altid bruge stærke adgangskoder, hvor du kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder har ikke denne blanding af tegn. Stærk adgangskode: Y6dh!et5. Svag adgangskode: House27. Brug en stærk adgangskode, som du kan huske, så du ikke behøver at skrive den ned.

OmrådetP aste

Destinationen for de data, der er klippet eller kopieret ved hjælp af Office Udklipsholder.

P-ivot-område

Det regnearksområde, hvor du trækker pivottabel- PivotChart felter for at ændre rapportens layout. I en ny rapport angiver stiplede blå konturer pivotområdet i regnearket.

Kategorifeltet PivotChart

Et felt, der er tildelt en kategoriretning i en PivotChart. I et diagram vises kategorier som regel på diagrammets x-akse eller vandrette akse.

PivotChart

Et diagram, der giver interaktiv analyse af data, f.eks. en pivottabel. Du kan ændre visninger af data, se forskellige detaljeringsniveauer eller omorganisere diagramlayoutet ved at trække felter og ved at vise eller skjule elementer i felter.

Seriefeltet PivotChart

Et felt, der er tildelt en serieretning i en PivotChart. I et diagram er serier repræsenteret i forklaringen.

Datai P ivotTable

I en pivottabel er de opsummerede data, der er beregnet ud fra datafelterne på en kildeliste eller -tabel.

Hovedtotalerfor P ivotTable

Totalværdier for alle celler i en række eller alle celler i en kolonne i en pivottabel. Værdier i en hovedtotalrække eller -kolonne beregnes ved hjælp af den samme sumfunktion, der bruges i dataområdet i pivottabellen.

Listen PivotTable

En Microsoft Office webkomponent, der gør det muligt at oprette en struktur, der ligner Excel pivottabellen. Brugerne kan få vist pivottabellisten i en webbrowser og ændre dens layout på samme måde som Excel pivottabellen.

PivotTable

En interaktiv, krydstabuleret rapport Excel, der opsummerer og analyserer data, f.eks. databaseposter, fra forskellige kilder, herunder dem, der er eksterne Excel.

Subtotalfor P ivotTable

En række eller kolonne, der bruger en sumfunktion til at vise totalen af detaljeelementer i et pivottabelfelt.

Plot-område

I et 2D-diagram er det område, der er bundet af akserne, inklusive alle dataserier. I et 3D-diagram er det område, der er bundet af akserne, herunder dataserier, kategorinavne, aksemærkenavne og aksetitler.

Point

En måleenhed, der er lig med 1/72 af en tomme.

P-recedents

Celler, der refereres til i en formel i en anden celle. Hvis celle D10 f.eks. indeholder formlen =B5, er celle B5 foran celle D10.

Primary key

Et eller flere felter, der entydigt identificerer hver post i en tabel. På samme måde som et nummerpladenummer identificerer en bil, identificerer den primære nøgle entydigt en post.

Print-område

Et eller flere celleområde, du angiver til udskrivning, når du ikke vil udskrive hele regnearket. Hvis et regneark indeholder et udskriftsområde, udskrives kun udskriftsområdet.

Print-titler

Række- eller kolonnenavne, der udskrives øverst på eller til venstre på hver side på et udskrevet regneark.

P-rektortypighedsfelter

Uafhængige attributter, der er knyttet til elementer eller medlemmer, i en OLAP-kube. Hvis byelementer f.eks. har størrelses- og befolkningsegenskaber gemt i serverkuben, kan en pivottabel vise størrelsen og befolkningstallet for hver by.

Protect

Sådan angives indstillinger for et regneark eller en projektmappe, der forhindrer brugere i at få vist eller få adgang til de angivne elementer i regnearket eller projektmappen.

Q

Toppen af siden

Query

I Forespørgsel eller Access kan du finde de poster, der besvarer et bestemt spørgsmål om de data, der er gemt i en database.

Query-kanal

Du kan bruge en forespørgselskanal i en DDE-samtale mellem destinationsprogrammet og en bestemt forespørgsel (f.eks. Forespørgsel1) i Forespørgsel. Hvis du vil bruge en forespørgselskanal, skal du allerede have åbnet forespørgselsvinduet ved hjælp af en systemkanal.

Query-design

Alle elementer, der er inkluderet i vinduet Forespørgsel, f.eks. tabeller, kriterier, den rækkefølge, felter arrangeres i, osv. Designet angiver også, om Automatisk forespørgsel er slået til, og om du kan redigere kildedataene.

R

Toppen af siden

Range

To eller flere celler i et ark. Cellerne i et område kan være tilstødende eller ikke-sammenhængende.

Read-only

En indstilling, der gør det muligt at læse eller kopiere en fil, men som ikke ændres eller gemmes.

Record

En samling af oplysninger om en bestemt person, et sted, en begivenhed eller en bestemt ting. Når forespørgsel viser et resultatsæt i ruden Data, repræsenteres en post som en række.

Refresh (eksternt dataområde)

Sådan opdateres data fra en ekstern datakilde. Hver gang du opdaterer dataene, får du vist den nyeste version af oplysningerne i databasen, herunder eventuelle ændringer, der er foretaget i dataene.

Refresh (pivottabel)

Hvis du vil opdatere indholdet af en pivottabel eller et PivotChart for at afspejle ændringer i de underliggende kildedata. Hvis rapporten er baseret på eksterne data, kører en opdatering den underliggende forespørgsel for at hente nye eller ændrede data.

R-egressionsanalyse

En form for statistisk analyse, der anvendes til prognose. Regressionsanalyse beregner forholdet mellem variabler, så en given variabel kan forudsiges ud fra én eller flere andre variabler.

Relativ reference

I en formel er adressen på en celle baseret på den relative placering af den celle, der indeholder formlen, og den celle, der henvises til. Hvis du kopierer formlen, justeres referencen automatisk. En relativ reference tager form A1.

R-humørikonreference

En reference til data, der er gemt i et dokument fra et andet program.

Report-filter

Et felt, der bruges til at filtrere et undersæt af data i en pivottabel eller PivotChart til én side til yderligere layout og analyse. Du kan enten få vist en oversigt over alle elementer i et rapportfilter eller få vist ét element ad gangen, hvilket filtrerer dataene fra for alle andre elementer.

Report-skabelon

En Excel (.xlt-fil), der indeholder en eller flere forespørgsler eller pivottabeller, der er baseret på eksterne data. Når du gemmer en rapportskabelon, gemmer Excel forespørgselsdefinitionen, men gemmer ikke de forespørgede data i skabelonen.

Result-sæt

Det sæt poster, der returneres, når du kører en forespørgsel. Du kan se resultatsættet af en forespørgsel i Forespørgsel, eller du kan returnere et resultatsæt i et Excel til yderligere analyse.

Row-overskrift

Det nummererede grå område til venstre for hver række. Klik på rækkeoverskriften for at markere en hel række. Hvis du vil øge eller mindske højden på en række, skal du trække stregen under rækkeoverskriften.

Row-etiket

Et felt, der er tildelt en rækkeretning i en pivottabel.

R-kvadreret værdi

Et tal mellem 0 og 1, der viser, hvor nært de estimerede værdier for tendenslinjen svarer til dine faktiske data. En tendenslinje er mest pålidelig, når den R-kvadrerede værdi er på eller i nærheden af 1. Også kendt som determinationskoefficienten.

S

Toppen af siden

Scenario

Et navngivet sæt inputværdier, du kan erstatte i en regnearksmodel.

S-croll-lås

Når scroll lock er slået til, ruller piletasterne det aktive ark i stedet for at gøre en anden celle aktiv. Hvis du vil slå scroll lock til eller fra, skal du trykke på Scroll Lock-tasten.

S-ection

Enhver kombination af et regneark, en visning og et scenario, du vælger, når du opretter en rapport. En rapport kan indeholde flere sektioner.

Svælger

Sådan fremhæver du en celle eller et celleområde i et regneark. De markerede celler påvirkes af den næste kommando eller handling.

Svælger alle-knap

Det grå rektangel i øverste venstre hjørne af et dataark, hvor række- og kolonneoverskrifterne mødes. Klik på denne knap for at markere alle celler i et dataark.

Series-akse

En diagramakse, der repræsenterer dybdedimensionen i et ægte 3D-diagram. Den viser serienavnene som tilfældige tekstværdier. den kan ikke vise skalerede numeriske værdier.

Feltet Series

Et felt, der vises i serieområdet i en PivotChart. Elementer i et seriefelt vises i forklaringen og angiver navnene på de enkelte dataserier.

Linjeri S eries

I stablede liggende søjlediagrammer og søjlediagrammer i 2D forbindes datamærkerne i hver dataserie, som bruges til at fremhæve forskellen i målingen mellem hver serie.

Shared workbook

En projektmappe er konfigureret til at tillade flere brugere på et netværk at få vist og foretage ændringer på samme tid. Hver enkelt bruger, der gemmer projektmappen, kan se de ændringer, der er foretaget af andre brugere.

Sigle-tilknyttet celle

En celle, der er sammenkædet med et element, der ikke gentages, i en XML-tilknytning.

Sort order

En metode til at arrangere data baseret på værdi eller datatype. Du kan sortere data alfabetisk, numerisk eller efter dato. Sorteringsrækkefølger bruger en stigende rækkefølge (1 til 9, A til Å) eller faldende (9 til 1, Å til A).

Source-områder

De celleområder, du konsoliderer i det destinationsområde, du angiver. Kildeområder kan være i alle regneark i en projektmappe, i andre åbne eller lukkede projektmapper eller i Lotus 1-2-3-regneark.

Source-data

Den liste eller tabel, der bruges til at oprette en pivottabel eller PivotChart. Kildedata kan tages fra en Excel eller et område, en ekstern database eller kube eller en anden pivottabel.

SQL

Et sprog, der bruges til at hente, opdatere og administrere data. Når du opretter en forespørgsel, bruger Forespørgsel SQL til at opbygge den tilsvarende SQL SELECT-sætning. Hvis du kender SQL, kan du få vist eller ændre SQL SELECT-sætningen.

Standardskrifttype

Standardskrifttypen for regneark. Standardskrifttypen bestemmer standardskrifttypen for celletypografien Normal.

Summary data

For automatiske subtotaler og regnearkskonturer er alle rækker eller kolonner, der opsummerer detaljedata. Opsummeringsdata støder som regel op til og under detaljedataene.

Funktionen Summary

En type beregning, der kombinerer kildedata i en pivottabel eller en konsolideringstabel, eller når du indsætter automatiske subtotaler på en liste eller i en database. Eksempler på summeringsfunktioner omfatter Sum, Tæl og Gennemsnit.

System-kanal

Bruges i en DDE-samtale mellem programmer for at få oplysninger om systemet, f.eks. de aktuelle forbindelser, åbne forespørgsler og status for destinationsprogrammet.

T

Toppen af siden

Ruden Table

Det område i forespørgselsvinduet, der viser tabellerne i en forespørgsel. Hver tabel viser de felter, som du kan hente data fra.

Template

En projektmappe, du opretter og bruger som grundlag for andre lignende projektmapper. Du kan oprette skabeloner til projektmapper og regneark. Standardskabelonen for projektmapper kaldes Book.xlt. Standardskabelonen for regneark kaldes Sheet.xlt.

Text-felt

Et rektangulært objekt i et regneark eller diagram, hvor du kan skrive tekst.

Ick-mærkerog aksemærkeetiketter

Aksemærker er små mållinjer, svarende til divisioner på en lineal, der skærer en akse. Aksemærkenavne identificerer kategorier, værdier eller serier i diagrammet.

Totleri diagrammer

Beskrivende tekst, der automatisk justeres til en akse eller centreret øverst i et diagram.

Total-række

En særlig række i en Excel tabel, der indeholder et udvalg af aggregeringsfunktioner, der er nyttige til at arbejde med numeriske data.

T-otaler

En af de fem beregningstyper, forespørgslen definerer for dig: Sum, Gns, Tæl, Min og Maks.

T-racerpile

Pile, der viser relationen mellem den aktive celle og dens relaterede celler. Tracer-pile er blå, når du peger fra en celle, der leverer data til en anden celle, og rød, hvis en celle indeholder en fejlværdi, f.eks. #DIV/0!.

T-rendline

En grafisk repræsentation af tendenser i dataserier, f.eks. en linje, der peger opad for at repræsentere øget salg over en periode på måneder. Tendenslinjer bruges til at undersøge forudsigelsesproblemer, også kaldet regressionsanalyse.

T-rendline-etiket

Valgfri tekst til en tendenslinje, herunder enten regressionsligningen eller R-kvadrerede værdier eller begge dele. Et tendenslinjenavn kan formateres og flyttes. den kan ikke have størrelse.

U

Toppen af siden

P-down-søjler i U

I kurvediagrammer med flere dataserier angiver søjler, der angiver forskellen mellem datapunkterne i første og sidste serie.

V

Toppen af siden

Value

Den tekst, dato, det tal eller det logiske input, der fuldfører en betingelse, som et felt skal opfylde for at søge eller filtrere. Feltet Forfatter med betingelsen <b>er lig med</b> skal f.eks. indeholde en værdi, f.eks. <b>John</b>, for at være fuldført.

Value-akse

En diagramakse, der viser skalerede numeriske værdier.

Value

Et felt fra en kildeliste, tabel eller database, der indeholder data, som er opsummeret i en pivottabel eller PivotChart. Et værdifelt indeholder som regel numeriske data, f.eks. statistik eller salgsbeløb.

V-alues-område

Den del af en pivottabel, der indeholder sumdata. Værdier i hver celle i værdiområdet repræsenterer en opsummering af data fra kildeposterne eller -rækkerne.

V-ertexes

Sorte, firkantede, trækbare punkter, der vises i enderne og skæringspunkterne for linjer eller kurver i visse autofigurer (f.eks. kombinationstegninger, frihåndstegninger og kurver), når du redigerer punkter i Autofiguren.

V-ertexes

Sorte, firkantede, trækbare punkter, der vises i enderne og skæringspunkterne for linjer eller kurver i visse autofigurer, f.eks. kombinationstegninger, frihåndstegninger og kurver.

View

Et sæt indstillinger for visning og udskrivning, som du kan navngive og anvende på en projektmappe. Du kan oprette mere end én visning af den samme projektmappe uden at gemme separate kopier af projektmappen.

W

Toppen af siden

Web-forespørgsel

En forespørgsel, der henter data, der er gemt på intranettet eller internettet.

What-if-analyse

En proces med at ændre værdierne i cellerne for at se, hvordan disse ændringer påvirker resultatet af formlerne i regnearket. Det kan f.eks. være forskellige rentesatser, der bruges i en amortiseringstabel til at bestemme beløb for ydelserne.

Workbook

En regnearksprogramfil, du opretter i Excel. En projektmappe indeholder regneark med rækker og kolonner, hvor du kan angive og beregne data.

Worksheet

Det primære dokument, du bruger i Excel til at gemme og arbejde med data. Kaldes også et regneark. Et regneark består af celler, der er organiseret i kolonner og rækker. Et regneark gemmes altid i en projektmappe.

Workspace-fil

En fil, der gemmer visningsoplysninger om åbne projektmapper, så du senere kan genoptage arbejdet med de samme vinduesstørrelser, udskriftsområder, skærmforstørrelse og indstillinger for visning. En arbejdsområdefil indeholder ikke selve projektmapperne.

World Wide Web

Et system til navigation på internettet eller gennem en samling af projektmapper og andre Office-dokumenter, der har forbindelse via links og er placeret på et netværksshare, et virksomheds intranet eller internettet. Når du bruger en webbrowser, vises internettet som en samling af tekst, billeder, lyde og digitale film.

W10

Hvis du i tekst automatisk vil indbryde en tekstlinje, når du når en margen eller et objekt, skal du fortsætte teksten på en ny linje.

X

Toppen af siden

XML

Extensible Markup Language (XML): En komprimeret form af SGML (Standard Generalized Markup Language), der gør det muligt for udviklere at oprette brugerdefinerede koder, der giver fleksibilitet ved organisering og præsentation af oplysninger.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×