Formatere tal som procentdele

Få mere at vide om, hvordan du kan få vist tal som procent i Excel, og se eksempler på nogle grundlæggende teknikker til beregning af procent i dit regneark.

Denne artikel indeholder

Sådan håndteres procent i Excel

Få vist tal som procentdele

Tip til visning af procent

Eksempler på beregning af procent

Eksempel 1: Øge eller mindske et tal med en procent

Eksempel 2: Beregne et beløb baseret på en procent

Eksempel 3: Beregn procenten baseret på to beløb

Eksempel 4: Beregn et beløb baseret på et andet beløb og en procentsats

Eksempel 5: Beregn forskellen mellem to tal, og vis den i procent

Sådan håndteres procent i Excel

Selvom det er nemt at formatere tal som procent, kan de resultater, du får vist efter at have anvendt et nyt format, variere, afhængigt af om tallene allerede findes i projektmappen.

 • Formatere celler, der allerede indeholder tal    Hvis du anvender formatet Procent på eksisterende tal i en projektmappe, vil tallene blive multipliceret med 100 for at konvertere dem til procent. Hvis en celle f.eks. indeholder tallet 10, multipliceres tallet med 100, hvilket betyder, at der vises 1000,00%, efter du har anvendt formatet Procent. Dette er muligvis ikke det, du forventede. Inden du formaterer tallene som procent, skal du sikre dig, at de beregnes som procent, og at de vises i decimalformat. Procent beregnes ved hjælp af ligningen beløb/total = procent. Hvis en celle f.eks. indeholder formlen =10/100, er resultatet af beregningen 0,1. Hvis du derefter formaterer 0,1 som procent, vil tallet korrekt blive vist som 10%. Du kan lære mere om at beregne procent under Eksempler på beregning af procent.

 • Formatere tomme celler    Hvis du anvender formatet Procent på celler, og du derefter skriver tal i cellerne, vil funktionaliteten være anderledes. De tal, der er større end eller lig med 1, konverteres som standard til procent. De tal, der er mindre end 1 multipliceres med 100 for at konvertere dem til procent. Hvis du f.eks. skriver 10 eller 0,1 vil begge dele vise 10,00%. Hvis du ikke vil have vist de to nuller efter decimaltegnet, kan du nemt ændre det (dette beskrives i den følgende procedure).

Toppen af siden

Få vist tal som procentdele

Du kan nemt anvende procentformatering på de markerede celler ved at klikke på Procenttypografi Knapflade i gruppen Tal under fanen Startside eller ved at trykke på Ctrl+Skift+%. Hvis du vil have mere kontrol over formatet, eller du vil ændre andre dele af formateringen for det markerede, skal du følge disse trin.

 1. Markér de celler, du vil formatere.

  Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

  Hvis du vil markere

  Skal du

  En enkelt celle

  Klikke på cellen eller trykke på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et stort område af celler

  Klikke på den første celle i området og holde Skift nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle for at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klikke på knappen Markér alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på Ctrl+A, hvis du vil markere hele regnearket.

  Bemærk!: Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+A igen, markeres hele det aktuelle område og dets sumrækker. Hvis du trykker på Ctrl+A en tredje gang, markeres hele regnearket.

  Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

  Markere den første celle eller det første celleområde og holde Ctrl nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

  Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

  Bemærk!: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klikke på række‑ eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Bemærk!: Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

  Sammenhængende rækker eller kolonner

  Trække hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde Skift nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

  Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

  Klikke på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl+en piletast (pil højre eller venstre for rækker, pil op eller ned for kolonner).

  Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

  Trykke på Ctrl+Home for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

  Trykke på Ctrl+End for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Holde Skift nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

  Hvis du vil annullere markeringen af nogle celler, skal du klikke på en af cellerne i regnearket.

 2. Klik på ikonet ud for Tal i gruppen Tal under fanen Startside for at få vist dialogboksen Formatér celler.

  Dialogboksstarterknappen i gruppen Tal

 3. Klik på Procent på listen Kategori i dialogboksen Formatér celler.

  Kategorien Procent i dialogboksen Formatér celler

 4. Angiv det antal decimaler, der skal vises, i feltet Antal decimaler. Hvis der f.eks. skal vises 10% i stedet for 10,00%, skal du skrive 0 i feltet Antal decimaler.

Toppen af siden

Tip til visning af procent

 • Du kan nulstille talformatet for de markerede celler ved at klikke på Generelt på listen Kategori. De celler, der er formateret med formatet Generelt, har ikke noget bestemt talformat.

 • Hvis negative procent skal fremhæves, f.eks. ved at vise dem med rød skrift, kan du oprette et brugerdefineret talformat (dialogboksen Formatér celler, fanen Tal, kategorien Brugerdefineret). Formatet skal se ud som følgende: 0,00%;[Rød]-0,00%. Når formatet anvendes på celler, vises positive procent i standardtekstfarven, mens negative procent vises med rød tekstfarve. Den del, der er placeret efter semikolonnet, repræsenterer det format, der anvendes på en negativ værdi.

  Brugerdefineret talformat

  Du kan på samme måde vise negative procent i parenteser ved at oprette et brugerdefineret format, der ligner dette: 0,00%_);(0,00%). Du kan finde flere oplysninger om at oprette brugerdefinerede formater under Oprette eller slette et brugerdefineret talformat.

 • Du kan også bruge betinget formatering (fanen Startside, gruppen Typografier, Betinget formatering) til at tilpasse den måde, som negative procent vises på i projektmappen. Den regel for betinget formatering, du opretter, skal ligne den, der vises i det følgende eksempel. Denne regel får Excel til at anvende et format (rød tekst) i en celle, hvis værdien i cellen er mindre end nul. Du kan finde flere oplysninger om betinget formatering i Tilføje, redigere, finde eller rydde betingede formater.

  Regel for betinget formatering, der viser tal under nul med rød tekst

Toppen af siden

Eksempler på beregning af procent

I dette afsnit vises forskelle enkle teknikker til beregning af procent.

Eksempel 1: Øge eller mindske et tal med en procent

Scenario    Hvis du bruger gennemsnitligt kr. 1.500 på mad hver uge, og du vil gerne skære ned på madudgifterne med 25 % hver uge. Hvor meget kan du så bruge? Eller hvis du vil øge det ugentlige madbudget med 25 %, hvor meget må du da bruge?

Hvis B2 er det beløb, du bruger på mad, og C2 er den procent, du vil øge beløbet med, kan du skrive =B2*(1-C2) i D2 for at få vist resultatet:

Eksempel på formel til beregning af procent

I denne formel repræsenterer 1 de 100 %. Hvis du vil øge beløbet med en bestemt procent, skal du i stedet skrive =B2*(1+C2) i D2:

Eksempel på formel til beregning af procent

Toppen af siden

Eksempel 2: Beregne et beløb baseret på en procent

Scenario    Hvis du køber en computer for kr. 5.000 uden moms, og der er 25 % moms på. Hvor meget skal du betale i moms? I dette eksempel skal du finde 25 % af 5000.

Hvis B2 er prisen, og C2 er momsprocenten, skal du skrive formlen =B2*C2 i D2 som vist her:

Eksempel på formel til beregning af procent

Denne formel multiplicerer 5.000 med 0,25 (den underliggende procent i decimalt format) for at finde den moms, der skal betales:

Toppen af siden

Eksempel 3: Beregn procenten baseret på to beløb

Scenario    Hvis en elev f.eks. har fået 42 rigtige ud af 50 i en test, hvor stor en procentdel af svarene er da korrekte?

Hvis B2 er antal point for svarene, og C2 er antal mulige point, kan du skrive formlen =B2/C2 i D2 for at finde procenten.

eksempel på formel til beregning af procent

Denne formel dividerer 42 med 50 for at finde procentdelen af rigtige svar. I det viste eksempel formateres karakteren som en procentdel uden decimaler.

Toppen af siden

Eksempel 4: Beregn et beløb baseret på et andet beløb og en procentsats

Scenario    Hvis f.eks. salgsprisen for en skjorte er kr. 150, hvilket er 25 % rabat i forhold til den oprindelige pris. Hvad er den oprindelige pris? I dette eksempel skal du finde 75 % af det tal, der er lig med 150.

Hvis B2 er salgsprisen, og C2 er 0,75, som er 100 % minus de 25 % rabat (i decimalt format), kan du skrive formlen =B2/C2 i D2 for at finde den oprindelige pris:

Eksempel på formel til beregning af procent

Denne formel dividerer salgsprisen med den betalte procentdel for at finde den oprindelige pris.

Toppen af siden

Eksempel 5: Beregn forskellen mellem to tal, og vis den i procent

Scenario    Afdelingens indtægt er f.eks. kr. 23.420 i november og kr. 25.000 i december. Hvad er den procentvise ændring i din indtægt mellem disse to måneder? Det kan du finde ud af ved at bruge subtraktions‑ (-) og divisionsoperatorer (/) i en enkelt formel.

Hvis B2 repræsenterer indtægten i november, og C2 repræsenterer indtægten i december, kan du bruge formlen =(C2-B2)/ B2) i D2 for at finde differencen:

Eksempel på formel til beregning af procent

Denne formel dividerer differencen mellem det andet og det første tal med værdien af det første tal, hvilket giver den procentvise ændring. I dette eksempel er differencen formateret som procent uden to decimaler.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×