Du kan bruge formler og funktioner på lister eller i biblioteker til at beregne data på en række forskellige måder. Ved at føje en beregnet kolonne til en liste eller et bibliotek kan du oprette en formel, der indeholder data fra andre kolonner og udfører funktioner til at beregne datoer og klokkeslæt, udføre matematiske ligninger eller redigere tekst. På en opgaveliste kan du f.eks. bruge en kolonne til at beregne det antal dage, det tager at fuldføre hver opgave, baseret på kolonnerne Startdato og Slutdato fuldført.

Bemærk!: I denne artikel beskrives de grundlæggende begreber i forbindelse med brug af formler og funktioner. Du kan finde specifikke oplysninger om en bestemt funktion i artiklen om den pågældende funktion.

Denne artikel indeholder

Oversigt over formler

Formler er ligninger, der udfører beregninger på værdier på en liste eller i et bibliotek. En formel starter med et lighedstegn (=). I følgende formel ganges 2 med 3, og derefter adderes 5 til resultatet.

=5+2*3

Du kan bruge en formel i en beregnet kolonne og til at beregne standardværdierne for en kolonne. En formel kan indeholde funktioner, kolonnereferencer, operatorer og konstanter, som i følgende eksempel.

=PI()*[Result]^2

Element

Beskrivelse

Funktion

Funktionen PI() returnerer værdien af pi: 3,141592654.

Reference (eller kolonnenavn)

[Resultat] repræsenterer værdien i kolonnen Resultat for den aktuelle række.

Konstant

Tal- eller tekstværdier, der er skrevet direkte i en formel, f.eks. 2.

Operator

Operatoren * (stjerne) multipliceres, og operatoren ^ (indrykningsoperator) hæver et tal til en kant.

En formel bruger muligvis et eller flere af elementerne fra den forrige tabel. Her er nogle eksempler på formler (i rækkefølge efter kompleksitet).

Simple formler (f.eks= 128+345)

Følgende formler indeholder konstanter og operatorer.

Eksempel

Beskrivelse

=128+345

Lægger 128 og 345 sammen

=5^2

Kvadrater 5

Formler, der indeholder kolonnereferencer (f.eks = [Indtægt] >[Omkostninger])

Følgende formler refererer til andre kolonner på den samme liste eller i det samme bibliotek.

Eksempel

Beskrivelse

=[Indtægt]

Bruger værdien i kolonnen Indtægt.

=[Indtægt]*10/100

10 % af værdien i kolonnen Indtægt.

=[Indtægt] > [Omkostninger]

Returnerer Ja, hvis værdien i kolonnen Indtægt er større end værdien i kolonnen Omkostninger.

Formler, der kalder funktioner (f.eks= MIDDEL(1, 2, 3, 4, 5))

Følgende formler kalder indbyggede funktioner.

Eksempel

Beskrivelse

=MIDDEL(1; 2; 3; 4; 5)

Returnerer gennemsnittet af et sæt af værdier.

=MAKS([K1], [K2], [K3], [K4])

Returnerer den største værdi i et sæt af værdier.

=HVIS([Omkostninger]>[Indtægter], "Ikke OK", "OK")

Returnerer Ikke OK, hvis omkostningerne er større end indtægter. Ellers returneres OK.

=DAG("15-apr-2008")

Returnerer dagsdelen af en dato. Denne formel returnerer tallet 15.

Formler med indlejrede funktioner (f.eks. =SUM(HVIS([A]>[B], [A]-[B], 10), [C]))

Følgende formler angiver en eller flere funktioner som funktionsargumenter.

Eksempel

Beskrivelse

=SUM(HVIS([A]>[B], [A]-[B], 10), [C])

Funktionen HVIS returnerer forskellen mellem værdierne i kolonne A og B eller 10.

Funktionen SUM tilføjer returværdien af funktionen HVIS og værdien i kolonne C.

=GRADER(PI())

Funktionen PI returnerer tallet 3,141592654.

Funktionen GRADER konverterer en værdi angivet i radianer til grader. Denne formel returnerer værdien 180.

=ER.TAL(FIND("BD",[Kolonne1]))

Funktionen FIND søger efter strengen BD i Kolonne1 og returnerer strengens startposition. Den returnerer en fejlværdi, hvis strengen ikke bliver fundet.

Funktionen ER.TAL returnerer Ja, hvis funktionen FIND returnerer en numerisk værdi. Ellers returneres Nej.

Toppen af siden

Oversigt over funktioner

Funktioner er foruddefinerede formler, der udfører beregninger ved hjælp af bestemte værdier, også kaldet argumenter, i en bestemt rækkefølge eller struktur. Funktioner kan bruges til at udføre simple eller komplekse beregninger. Eksempelvis afrunder følgende forekomst af funktionen AFRUND et tal i kolonnen Omkostninger til to decimaler.

=ROUND([Cost], 2)

Det følgende terminologi er nyttigt, når du lærer at bruge funktioner og formler:

Struktur     En funktions struktur begynder med et lighedstegn (=) efterfulgt af funktionsnavnet, en venstreparentes, argumenterne for funktionen adskilt med semikoloner, og den afsluttes med en højreparentes.

Funktionsnavn     Dette er navnet på en funktion, der understøttes af lister eller biblioteker. Hver funktion tager et bestemt antal argumenter, behandler dem og returnerer en værdi.

Argumenter     Argumenter kan være tal, tekst, logiske værdier som Sand eller Falsk eller kolonnereferencer. Det angivne argument skal give en gyldig værdi for argumentet. Argumenter kan også være konstanter, formler eller andre funktioner.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at bruge en funktion som et af argumenterne i en anden funktion. Følgende formel anvender en indlejret funktion MIDDEL og sammenligner resultatet med summen af to kolonneværdier.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Gyldige returværdier     Når en funktion bruges som argument, skal den returnere den samme type værdi, som argumentet anvender. Hvis argumentet f.eks. bruger Ja eller Nej, skal den indlejrede funktion returnere Ja eller Nej. Hvis den ikke gør det, viser listen eller biblioteket et #VALUE! Hvis funktionen ikke gør det, viser TE102825393 fejlværdien #VÆRDI!.

Niveaugrænser for indlejring     En formel kan indeholde op til otte niveauer af indlejrede funktioner. Når funktion B bruges som argument i funktion A, er funktion B en funktion på andet niveau. I eksemplet ovenfor er funktionen SUM en funktion på andet niveau, fordi den er et argument i funktionen MIDDEL. En funktion, der er indlejret i SUM-funktionen, er en funktion på tredje niveau osv.

Bemærkninger!: 

 • Lister og biblioteker understøtter ikke funktionerne SLUMP og NU.

 • Funktionerne IDAG og ME understøttes ikke i beregnede kolonner, men understøttes i standardværdiindstillingen for en kolonne.

Toppen af siden

Brug af kolonnereferencer i en formel

En reference identificerer en celle i den aktuelle række og angiver over for en liste eller et bibliotek, hvor der skal søges efter de værdier eller data, du vil bruge i en formel. F.eks. refererer [Omkostning] til værdien i kolonnen Omkostninger i den aktuelle række. Hvis kolonnen Omkostninger har værdien 100 for den aktuelle række, returnerer =[Omkostninger]*3 3 300.

Med referencer kan du bruge de data, der er indeholdt i forskellige kolonner på en liste eller i et bibliotek, i en eller flere formler. Der kan refereres til kolonner af følgende datatyper i en formel: en enkelt linje tekst, tal, valuta, dato og klokkeslæt, valg, ja/nej og beregnet.

Du kan bruge det viste navn på kolonnen til at henvise til den i en formel. Hvis navnet indeholder et mellemrum eller et specialtegn, skal du omslutte navnet med kantede parenteser ([ ]). Referencer tager ikke hensyn til store og små bogstaver. Du kan f.eks. referere til kolonnen Enhedspris i en formel som [Enhedspris] eller [enhedspris].

Bemærkninger!: 

 • Du kan ikke referere til en værdi i en anden række end den aktuelle række.

 • Du kan ikke referere til en værdi på en anden liste eller i et andet bibliotek.

 • Du kan ikke referere til id'et for en række for en nyligt indsat række. Id'et findes endnu ikke, når beregningen udføres.

 • Du kan ikke referere til en anden kolonne i en formel, der opretter en standardværdi for en kolonne.

Toppen af siden

Brug af konstanter i en formel

En konstant er en værdi, der ikke beregnes. F.eks. er datoen 9-10-2008, tallet 210 og teksten "Kvartalsvise indtægt" alle konstanter. Konstanter kan være af følgende datatyper:

 • Streng (eksempel: =[Efternavn] = "Jensen")

  Strengkonstanter er omsluttet af anførselstegn og kan indeholde op til 255 tegn.

 • Tal (eksempel: =[Omkostninger] >= 29,99)

  Numeriske konstanter kan indeholde decimaler og kan være positive eller negative.

 • Dato (eksempel: =[Dato] > DATO(2007,7,1))

  Datokonstanter kræver brug af funktionen DATO(år,måned,dag).

 • Boolesk (eksempel: =HVIS([Omkostninger]>[Indtægter], "Tab", "Ingen tab")

  Ja og Nej er booleske konstanter. Du kan bruge dem i betingede udtryk. Hvis Omkostning er større end Indtægt i eksemplet ovenfor, returnerer funktionen HVIS Ja, og formlen returnerer strengen "Tab". Hvis Omkostning er lig med eller mindre end Indtægt, returnerer funktionen Nej, og formlen returnerer strengen "Ingen tab".

Toppen af siden

Brug af beregningsoperatorer i en formel

Operatorer angiver den beregningstype, der skal udføres på elementer i en formel. Lister og biblioteker understøtter tre forskellige typer beregningsoperatorer: matematisk, sammenligning og tekst.

Matematiske operatorer

Brug følgende matematiske operatorer til at udføre grundlæggende matematiske operationer, f.eks. addition, subtraktion eller multiplikation. for at kombinere tal. eller for at frembringe numeriske resultater.

Matematisk operator

Betydning (eksempel)

+ (plustegn)

Addition (3+3)

– (minustegn)

Subtraktion (3-1)
Negation (–1)

* (stjerne)

Multiplikation (3*3)

/ (skråstreg)

Division (3/3)

% (procenttegn)

Procent (20 %)

^ (indsætningstegn)

Eksponentiering (3^2)

Sammenligningsoperatorer

Du kan sammenligne to værdier med følgende operatorer. Når to værdier sammenlignes ved brug af disse operatorer, er resultatet en logisk værdi af Ja eller Nej.

Sammenligningsoperator

Betydning (eksempel)

= (lighedstegn)

Lig med (A=B)

> (større end)

Større end (A>B)

< (mindre end)

Mindre end (A<B)

>= (større end eller lig med)

Større end eller lig med (A>=B)

<= (mindre end eller lig med)

Mindre end eller lig med (A<=B)

<> (forskellig fra)

Ikke lig med (A<>B)

Tekstoperator

Brug og-tegn (&) til at sammenkæde en eller flere tekststrenge for at producere en enkelt del af teksten.

Tekstoperator

Betydning (eksempel)

& (&-tegn)

Forbinder eller sammenkæder to værdier, så den frembringer én sammenhængende tekstværdi ("Nord"&"vind")

Rækkefølge, hvori en liste eller et bibliotek udfører handlinger i en formel

Formler beregner værdier i en bestemt rækkefølge. En formel kan begynde med et lighedstegn (=). Efter lighedstegnet findes de elementer, der skal beregnes (operanderne), som er adskilt af beregningsoperatorer. Lister og biblioteker beregner formlen fra venstre mod højre i henhold til en bestemt rækkefølge for hver operator i formlen.

Rækkefølgen af operatorer

Hvis du kombinerer flere operatorer i en enkelt formel, udfører lister og biblioteker handlingerne i den rækkefølge, der er vist i følgende tabel. Hvis en formel indeholder flere operatorer med samme rangfølge – f.eks. hvis en formel indeholder både en multiplikationsoperator og en divisionsoperator – evaluerer lister og biblioteker operatorerne fra venstre mod højre.

Operator

Beskrivelse

Negation (som i –1)

%

Procent

^

Eksponentiering

* og /

Multiplikation og division

+ og –

Addition og subtraktion

&

Sammenklikning (forbinder to tekststrenge)

= < > <= >= <>

Sammenligning

Brug af parenteser

Hvis du vil ændre evalueringsrækkefølgen, skal den del af formlen, der skal beregnes først, omsluttes med parenteser. Følgende formel giver f.eks. 11, fordi en liste eller et bibliotek beregner multiplikation før addition. Formlen multipliceres 2 med 3 og lægger derefter 5 til resultatet.

=5+2*3

Hvis du bruger parenteser til at ændre syntaksen, lægger listen eller biblioteket 5 og 2 sammen og ganger derefter resultatet med 3, så det frembringer 21.

=(5+2)*3

I eksemplet nedenfor tvinger parenteserne omkring den første del af formlen listen eller biblioteket til at beregne [Omkostninger]+25 først og derefter dividere resultatet med summen af værdierne i kolonnerne EC1 og EC2.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×