Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller et associeret selskab, afhængigt af hvor du bor) og dig. Læs dem. De gælder for den foreløbige software, der er nævnt herover, og omfatter de medier, du har modtaget den på, hvis dette er relevant. Vilkårene gælder også for eventuelle Microsoft-

 • opdateringer,

 • tillæg,

 • internetbaserede tjenester og

 • supporttjenester

for denne software, medmindre andre vilkår medfølger disse vilkår. Hvis det er tilfældet, er det disse vilkår, der er gældende.

Ved at bruge softwaren accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene, må du ikke bruge softwaren.

Som beskrevet nedenfor fungerer din brug af visse funktioner også som din accept af, at visse standardcomputeroplysninger sendes til internetbaserede tjenester.

Hvis du overholder disse licensvilkår, har du nedenstående rettigheder.

 1. INSTALLATIONS- OG BRUGSRETTIGHEDER.

 2. Installation og brug. Du kan installere og bruge en kopi af programmet på op til fem (5) Windows 8-enheder, der er knyttet til den Microsoft-konto, der er knyttet til din Windows Store-konto.

 3. INTERNETBASEREDE TJENESTER.Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. De kan til enhver tid ændres eller annulleres af Microsoft.

 4. Samtykke for internetbaserede tjenester. De softwarefunktioner, der er beskrevet herunder og i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for OneNote, har forbindelse til computersystemer hos Microsoft eller en tjenesteudbyder. I nogle tilfælde får De ikke en separat besked, når der oprettes forbindelse. I visse tilfælde kan du slå disse funktioner fra eller ikke bruge dem. Du kan få flere oplysninger under Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for OneNote. Ved at bruge disse funktioner giver du dit samtykke til afsendelsen af disse oplysninger. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte dig.

 5. Computeroplysninger.I nedenstående funktioner bruges internetprotokoller, som sender computeroplysninger som f.eks. din internetprotokoladresse, operativsystemtypen, browseren og navnet på og versionen af den software, du bruger, samt sprogkoden for den enhed, hvor softwaren er installeret, til de relevante systemer. Microsoft bruger disse oplysninger til at gøre de internetbaserede tjenester tilgængelige for dig.

  • Program til forbedring af brugeroplevelsen (CEIP). Denne software anvender CEIP. CEIP sender automatisk oplysninger til Microsoft om din hardware, og hvordan du bruger denne software. Vi bruger ikke disse oplysninger til at identificere eller kontakte dig. CEIP overfører også med jævne mellem en lille fil til din computer. Denne fil gør det muligt at indsamle oplysninger om problemer, du får, når du bruger softwaren. Når det er muligt, bliver der muligvis også automatisk hentet nye hjælpeoplysninger om disse fejl. Lær mere om CEIP.

  • Funktioner til webindhold. Funktioner i denne software kan hente relateret indhold fra Microsoft og levere den til dig. For at kunne levere indholdet sender disse funktioner oplysninger om typen af operativsystem, navnet og versionen på den software, du bruger, browsertypen og sprogkoden for den enhed, du har installeret softwaren på, til Microsoft. Som eksempel på disse funktioner kan nævnes clipart, skabeloner, onlinekursus, onlinehjælp, hjælp og hjælp til apps. Du kan vælge ikke at bruge disse funktioner til webindhold.

 6. Brug af oplysninger. Vi kan bruge computeroplysningerne og oplysningerne fra programmet til forbedring af kundeoplevelsen til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareleverandører. De kan bruge oplysningerne til at forbedre kørslen af deres produkter med Microsoft-software.

 7. Misbrug af internetbaserede tjenester. Du må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan skade eller forringe andres brug af dem. Du må ikke bruge tjenesten til at forsøge at opnå uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde.

 8. LØBETID. Løbetiden for denne aftale gælder, indtil den kommercielle frigivelse af softwaren, med forbehold for at Microsoft forbeholder sig ret til når som helst og af en hvilken som helst årsag at ændre eller afbryde leveringen af softwaren. Softwaren kan holde op med at virke, hvis du opdaterer eller ændrer din Windows 8 Consumer Preview-enhed, eller hvis du forsøger at bruge softwaren på en Windows 8 Consumer Preview-enhed med andre funktioner eller en anden processortype. Du er ansvarlig for at sikkerhedskopiere de data, du gemmer i softwaren, herunder indhold, du overfører vha. softwaren. Hvis Windows Store, softwaren eller andet indhold ændres eller afbrydes, kunne dine data blive slettet, eller du kan muligvis ikke hente de data, du har gemt. Microsoft er ikke forpligtet til at returnere data til dig.

 9. FORELØBIG SOFTWARE. Denne software er en foreløbig version. Den fungerer muligvis ikke på samme måde som en endelig version af softwaren. Vi kan ændre den i den endelige, kommercielle version. Vi lancerer muligvis heller ikke en kommerciel version.

 10. FEEDBACK. Hvis du giver feedback om softwaren til Microsoft, giver du Microsoft ret til uden beregning at bruge, dele og kommercielt udnytte din feedback på enhver måde og til ethvert formål. Du giver også uden beregning tredjepart eventuelle patentrettigheder, der er nødvendige, for at deres produkter, teknologier og tjenester kan bruges eller fungere sammen med specifikke dele af Microsoft-software eller -tjenester, der er omfattet af feedbacken. Du giver ikke feedback, der er underlagt en licens, som kræver, at Microsoft licenserer software eller dokumentation til tredjepart, fordi vi har inkluderet din feedback i disse. Disse rettigheder fortsætter efter denne kontrakts udløb.

 11. LICENSENS OMFANG. Softwaren gives i licens, den sælges ikke til dig. Denne aftale giver dig kun visse rettigheder til brug af softwaren. Microsoft forbeholder sig alle andre rettigheder. Medmindre den gældende lovgivning giver dig flere rettigheder på trods af denne begrænsning, har du kun ret til at bruge softwaren som udtrykkeligt beskrevet i nærværende aftale. Dermed skal du overholde eventuelle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at du bruger løsningen på bestemte måder. Du har ikke ret til at

  • arbejde dig uden om tekniske begrænsninger i softwaren,

  • foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning

  • tage flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning

  • offentliggøre software, så andre kan kopiere den,

  • udleje, bortlease eller udlåne softwaren,

  • overdrage softwaren eller denne aftale til tredjepart eller

  • bruge softwaren i værtstjenester til kommerciel software.

 12. EKSPORTBEGRÆNSNINGER. Softwaren er underlagt de amerikanske eksportlove og -bestemmelser. Du skal overholde samtlige nationale og internationale eksportlove og -bestemmelser, der gælder for softwaren. Disse love omfatter restriktioner for destinationer, slutbrugere og slutbrug. Du kan finde flere oplysninger på Microsofts eksportwebsted.

 13. SUPPORTTJENESTER. Da denne software leveres "som den er og forefindes", yder vi muligvis ikke support til den.

 14. FULDSTÆNDIG AFTALE. Denne aftale samt vilkårene for de tillæg, opdateringer, internetbaserede tjenester og supporttjenester, du bruger, udgør hele aftalen for softwaren og supporttjenesterne.

 15. GÆLDENDE LOVGIVNING.

 16. USA. Hvis du har erhvervet softwaren i USA, er fortolkningen af denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for krav vedrørende misligholdelse af aftalen, uanset principper om lovvalg. Alle andre krav, herunder krav vedrørende nationale forbrugerbeskyttelsesbestemmelser, illoyal konkurrence og erstatningsret, er underlagt lovgivningen i det land, hvor du bor.

 17. Uden for USA.Såfremt du har købt softwaren i ethvert andet land, gælder lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende.

 18. RETSVIRKNING. I denne aftale beskrives nogle juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i dit land. Du kan også have rettigheder i henseende til den part, du har erhvervet softwaren fra. Denne aftale ændrer ikke ved dine rettigheder i henhold til lovgivningen i dit land, hvis lovgivningen i dit land ikke tillader det.

 19. Fraskrivelse af garanti. Risikoen ved at bruge den hviler på dig. Microsoft påtager sig ingen udtrykkelige garantier eller forpligtelser. Du har muligvis yderligere forbrugerrettigheder eller lovfæstede garantier i henhold til den lokale lovgivning, hvilket denne aftale ikke kan ændre. I det omfang din lokale lovgivning gør det muligt, fraskriver Microsoft sig stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af rettigheder.

FOR AUSTRALIEN – du har lovfæstede garantier i henhold til den australske forbrugerlovgivning, og intet i disse vilkår er beregnet på at påvirke disse rettigheder.

 1. BEGRÆNSNINGER FOR OG FRASKRIVELSE AF MISLIGEHOLDELSESBEFØJELSER OG SKADESERSTATNING. Du kan kun få erstatning fra Microsoft og dennes leverandører for direkte skader op til USD 5,00. Du kan ikke få erstatning for andre skader, herunder følgeskader, tabt fortjeneste, særskilt dokumenterede, indirekte eller hændelige skader.

Denne begrænsning gælder følgende:

 • alt vedrørende softwaren, tjenesterne, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjeparts programmer samt

 • krav om kontraktbrud, garantibrud, eller vilkårsbrud, skærpet ansvar, forsømmelighed eller anden skadevoldende handling i den udstrækning gældende lovgivning gør det muligt.

Det gælder også, selvom Microsoft kendte eller burde have kendt til muligheden for skadeserstatning. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig, såfremt udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader ikke er tilladt i dit land.

Bemærk! Da denne software er distribueret i Quebec, Canada, er disse licensvilkår angivet på franske herunder.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci-dessous en français.

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel.

Comme décrit ci-dessous, en utilisant certaines fonctions, vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence, vous disposez des droits ci-dessous.

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation. Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Customer Experience Improvement Program (CEIP). Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Nous n’utilisons pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×