Relaterede emner
×
Formler og funktioner
Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Formler og funktioner

Oversigt over formler i Excel

Kom godt i gang med at oprette formler og bruge indbyggede funktioner til at udføre beregninger og løse problemer.

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Vigtigt!: De beregnede resultater af formler og visse regnearksfunktioner i Excel kan være en smule anderledes, hvis du sammenligner en Windows-pc, der anvender en x86- eller x86-64-arkitektur, og en pc med Windows RT, der anvender en ARM-arkitektur. Lær mere om forskellene.

Vigtigt!: I denne artikel diskuterer vi XOPSLAG og LOPSLAG, som ligner hinanden. Prøv at bruge den nye XOPSLAG-funktion, en forbedret version af VLOOKUP, der fungerer i en hvilken som helst retning og returnerer nøjagtige matches som standard, hvilket gør den nemmere og mere praktisk at bruge end den foregående funktion.

Opret en formel, som refererer til værdier i andre celler

 1. Markér en celle.

 2. Skriv lighedstegnet =.

  Bemærk!: Formler i Excel starter altid med et lighedstegn.

 3. Markér en celle, eller skriv dens adresse i den markerede celle.

  markér celle

 4. Angiv en operator. For eksempel – for at trække fra.

 5. Markér den næste celle, eller skriv dens adresse i den markerede celle.

  næste celle

 6. Tryk på Enter. Resultatet af beregningen vises i cellen med formlen.

Sådan kan du se en formel

Når en formel angives i en celle, vises den også i formellinjen.

Formellinje

 • Hvis du vil se en formel på formellinjen, skal du markere en celle.

  Se formellinje

Angiv en formel, der indeholder en indbygget funktion

 1. Markér en tom celle.

 2. Skriv et lighedstegn (=), og skriv en funktion. F.eks. =SUM for at få det samlede salg.

 3. Skriv en venstreparentes (.

 4. Markér celleområdet, og skriv derefter en højreparentes).

  område

 5. Tryk på Enter for at få resultatet.

Download vores Formler-projektmappe til selvstudium

Vi har sammensat en Introduktion til formler-projektmappe, som du kan downloade. Uanset om du ikke har brugt Excel før, eller om du har erfaring med det, kan du gennemgå Excels mest almindelige formler i denne rundvisning. Med eksempler fra virkelighedens verden og praktiske grafikker kan du bruge funktioner som Sum, Tæl, Gennemsnit og Lopslag som en professionel.

Dybdegående formler

Du kan gennemse de enkelte afsnit nedenfor, hvis du vil have mere at vide om bestemte formelelementer.

En formel kan også indeholde et eller alle af følgende elementer: funktioner, referencer, operatorer og konstanter.

Delene i en formel   

Delene i en formel

1. Funktioner: Funktionen PI() returnerer værdien af pi: 3.142...

2. Referencer: A2 returnerer værdien i cellen A2.

3. Konstanter: Tal- eller tekstværdier, der er skrevet direkte i en formel, f.eks. 2.

4. Operatorer: Operatoren ^ (indsætningstegn) ophøjer et tal til en potens, og operatoren * (stjerne) multiplicerer tal.

En konstant er en værdi, der ikke beregnes og altid forbliver den samme. F.eks. er datoen 9-10-2008, tallet 210 og teksten "Kvartalsvise indtægt" alle konstanter. En udtryk eller en værdi, der er resultatet af et udtryk, er ikke en konstant. Hvis du bruger konstanter i en formel i stedet for referencer til celler (f.eks. =30+70+110), ændres resultatet kun, hvis du redigerer formlen. Generelt er det bedst at placere konstanter i individuelle celler, hvor de nemt kan ændres, hvis det er nødvendigt, og derefter referere til disse celler i formler.

En reference identificerer en celle eller et celleområde i et regneark og fortæller Excel, hvor der skal ledes efter de værdier eller data, du vil bruge i formlen. Ved hjælp af referencer kan du bruge data fra forskellige dele af regnearket i én formel eller bruge værdien fra én celle i flere formler. Du kan også referere til andre celler i andre ark i den samme projektmappe og til andre projektmapper. Referencer til celler i andre projektmapper kaldes kæder eller eksterne referencer.

 • Referencetype A1

  Som standard bruges referencetypen A1, der refererer til kolonner med bogstaver (A-XFD, i alt 16.384 kolonner) og til rækker med tal (1 til 1.048.576). Disse bogstaver og tal kaldes række- og kolonneoverskrifter. Hvis du vil referere til en celle, skal du skrive kolonnebogstavet efterfulgt af rækkenummeret. F.eks. refererer B2F til cellen ved skæringspunktet mellem kolonne B og række 2.

  Hvis du vil referere til

  Brug

  Cellen i kolonne A og række 10

  A10

  Celleområdet i kolonne A og række 10-20

  A10:A20

  Celleområdet i række 15 og kolonne B-E

  B15:E15

  Alle celler i række 5

  5:5

  Alle celler i række 5-10

  5:10

  Alle celler i kolonne H

  H:H

  Alle celler i kolonne H-J

  H:J

  Celleområdet i kolonne A-E og række 10-20

  A10:E20

 • Lave en reference til en celle eller et celleområde i et andet regneark i den samme projektmappe

  I følgende eksempel beregner funktionen MIDDEL gennemsnitsværdien for området B1:B10 i regnearket Marketing i den samme projektmappe.

  Eksempel arkreference

  1. Henviser til regnearket Marketing

  2. Henviser til området af celler fra B1 til B10

  3. Udråbstegnet (!) adskiller regnearksreferencen fra celleområdereferencen

  Bemærk!: Hvis det refererede regneark indeholder mellemrum eller tal, skal du tilføje apostroffer (') før og efter navnet på regnearket, f.eks. ='123'! A1 eller ='Januar indtægter'! A1.

 • Forskellen mellem relative, absolutte og blandede referencer

  1. Relative referencer    En relativ cellereference i en formel, f.eks. A1, er baseret på den relative placering af den celle, der indeholder formlen og den celle, referencen refererer til. Hvis placeringen af den celle, der indeholder formlen, ændres, ændres referencen. Hvis du kopierer eller udfylder formlen på tværs af rækker eller ned langs kolonner, justeres referencen automatisk. Som standard bruger nye formler relative referencer. Hvis du f.eks. kopierer eller udfylder en relativ reference i celle B2 til celle B3, justeres den automatisk fra =A1 til =A2.

   Kopieret formel med relativ reference   

   Kopieret formel med relativ reference

  2. Absolutte referencer    En absolut cellereference i en formel, f.eks. $B$1, refererer altid til en celle på et bestemt sted. Hvis placeringen af den celle, der indeholder formlen, ændres, forbliver den absolutte reference uændret. Hvis du kopierer eller udfylder formlen på tværs af rækker eller ned langs kolonner, justeres den absolutte reference ikke. Som standard bruger nye formler relative referencer, så det kan være nødvendigt at ændre dem til absolutte referencer. Hvis du f.eks. kopierer eller udfylder en absolut reference i celle B2 til celle B3, forbliver den det samme i begge celler: =$A$1.

   Kopieret formel med absolut reference   

   Kopieret formel med absolut reference
  3. Blandede referencer    En blandet reference har enten en absolut kolonne og relativ række eller absolut række og relativ kolonne. En absolut kolonnereference tager formen $A1, $B1 osv. En absolut rækkereference tager formen A$1, B$1 osv. Hvis placeringen af den celle, der indeholder formlen, ændres, så ændres den relative reference, og den absolutte reference forbliver uændret. Hvis du kopierer eller udfylder formlen på tværs af rækker eller ned langs kolonner, justeres den relative reference automatisk, og den absolut reference justeres ikke. Hvis du f.eks. kopierer eller udfylder en blandet reference fra celle A2 til B3, justeres den fra =A$1 til =B$1.

   Kopieret formel med blandet reference   

   Kopieret formel med blandet reference

 • 3D-referencetypen

  Henvis nemt til flere regneark    Hvis du vil analysere data i den samme celle eller det samme celleområde i flere regneark i en projektmappe, skal du bruge en 3D-reference. En 3D-reference indeholder celle- eller områdereferencen, som indledes af en række regnearksnavne. Excel anvender alle regneark, der er gemt mellem start- og slutnavnene på referencen. F.eks. adderer =SUM(Ark2:Ark13! B5) alle de værdier, der er indeholdt i celle B5 i alle regneark fra og med Ark 2 til og med Ark 13.

  • Du kan bruge 3D-referencer til at referere til cellerne i andre regneark og til at definere navne og oprette formler ved hjælp af følgende funktioner: SUM, MIDDEL, MIDDELV, TÆL, TÆLV, MAKS, MAKSV, MIN, MINV, PRODUKT, STDAFV.P, STDAFVS, STDAFVV, STDAFVPV, VARIANS.P, VARIANSS, VARIANSV og VARIANSVP.

  • 3D-referencer kan ikke benyttes i matrixformler.

  • 3D-referencer kan ikke benyttes sammen med en fællesmængdeoperator (et enkelt mellemrum) eller i formler, hvor der anvendes implicit skæringspunkt.

  Hvad der sker, når du flytter, kopierer, indsætter eller sletter regneark    I nedenstående eksempler vises, hvad der sker, når du flytter, kopierer, indsætter eller sletter regneark, som er indeholdt i en 3D-reference. Formlen til addition af cellerne A2-A5 i regneark 2-6 [=SUM(Ark2:Ark6!A2:A5)] benyttes i eksemplerne.

  • Indsæt eller kopiér    Hvis du indsætter eller kopierer et regneark mellem Ark2 og Ark6 (det første og sidste i dette eksempel), medtages alle værdier i celle A2-A5 i de adderede ark i beregningen.

  • Slet     Hvis du sletter regneark mellem Ark2 og Ark6, fjernes værdierne i de pågældende ark fra beregningen.

  • Flyt    Hvis du flytter regneark fra placeringer mellem Ark2 og Ark6 til et sted uden for det regnearksområde, der refereres til, fjernes værdierne i de pågældende ark fra beregningen.

  • Flyt første eller sidste ark    Hvis du flytter Ark2 eller Ark6 til en anden placering i projektmappen, justeres beregningen til også at medtage værdierne i de nye mellemliggende regneark.

  • Slet første eller sidste ark    Hvis du sletter Ark2 eller Ark6, justeres beregningen, så der kun medtages værdier i de regneark, der er tilbage.

 • Referencetypen R1C1

  Du kan også bruge en referencetype, hvor både rækkerne og kolonnerne i regnearket er nummererede. Referencetypen R1C1 kan bruges til at beregne række- og kolonneplaceringer i makroer. I typen R1C1 vises en celles placering med et "R" efterfulgt af et rækkenummer og et "C" efterfulgt af et kolonnenummer.

  Reference

  Betydning

  R[-2]C

  En relativ reference til cellen to rækker oppe i samme kolonne

  R[2]C[2]

  En relativ reference til cellen to rækker nede og to kolonner til højre

  R2C2

  En absolut reference til cellen i anden række i anden kolonne

  R[-1]

  En relativ reference til hele rækken over den aktive celle

  R

  En absolut reference til den aktuelle række

  Når du indspiller en makro, indspilles der kommandoer i Excel ved hjælp af R1C1-referencetypografien. Hvis du f.eks. indspiller en kommando, f.eks. at vælge knappen Autosum for at indsætte en formel, der tilføjer et celleområde, indspilles formlen ved hjælp af R1C1-typografi, ikke A1-typografi, referencer.

  Du kan slå R1C1-referencetypen til eller fra ved at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet R1C1-referencetype i sektionen Arbejde med formler i kategorien Formler i dialogboksen Indstillinger. Hvis du vil have vist denne dialogboks, skal du vælge fanen Filer .

  Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i community'er.

Se også

Skifte mellem relative, absolutte og blandede referencer

Brug af beregningsoperatorer i Excel-formler

Den rækkefølge, handlinger i Excel udføres i

Brug af funktioner og indlejrede funktioner i Excel-formler

Definere og bruge navne i formler

Retningslinjer for og eksempler på matrixformler

Slette eller fjerne en formel

Sådan undgår du ødelagte formler

Find og ret fejl i formler

Tastaturgenveje og funktionstaster i Excel

Excel-funktioner (efter kategori)

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×