Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Regnearksfunktioner kategoriseres ud fra deres funktionalitet. Klik på en kategori for at gennemse kategoriens funktioner. Eller tryk på Ctrl+F for at finde en funktion ved at skrive de første bogstaver eller et beskrivende ord. For at få detaljerede oplysninger om en funktion skal du klikke på dens navn i den første kolonne.

Her er de 10 funktioner, som folk læser om mest.

Funktion

Beskrivelse

Funktionen SUM

Brug denne funktion til at tilføje værdier i cellerne.

Funktionen HVIS

Brug denne funktion til at returnere en af de logiske funktioner, til at få returneret én værdi, hvis en betingelse er sand, og en anden værdi, hvis den er falsk. Her er en video om, hvordan du bruger funktionen HVIS.

Funktionen SLÅ.OP

Brug denne funktion, når du skal finde noget i en enkelt række eller kolonne og finde denne værdi fra den tilsvarende position i en anden række eller kolonne.

Funktionen LOPSLAG

Brug denne funktion, når du skal finde ting i en tabel eller et område i en række ad gangen. Du kan f.eks. slå en medarbejders efternavn op ud fra vedkommendes medarbejdernummer, eller du kan finde vedkommendes telefonnummer ved at slå efternavnet op (ligesom i en telefonbog). Se denne video om brug af LOPSLAG.

Funktionen SAMMENLIGN

Brug denne funktion til at søge efter et element i et celleområde og derefter returnere den relative position for det pågældende element i området. Hvis f.eks. området A1:A3 indeholder værdierne 5, 7 og 38, returnerer formlen =SAMMENLIGN(7,A1:A3,0) tallet 2, fordi 7 er det andet element i området.

Funktionen VÆLG

Brug funktionen VÆLG til at vælge en af de op til 254 værdier baseret på indeksnummeret. Hvis værdi1 til værdi7 f.eks. er ugens dage, returnerer VÆLG en af dagene, når et tal mellem 1 og 7 bruges som indeksnr.

Funktionen DATO

Brug funktionen DATO til at returnere det sekventielle serienummer, der repræsenterer en bestemt dato. Denne funktion er mest nyttig i situationer, hvor året, måneden og dagen leveres af formler eller cellereferencer. Du kan f.eks. have et regneark, der indeholder datoer i et format, som ikke genkendes i Excel, f.eks. YYYYMMDDD.

Brug funktionen DATO.FORSKEL til at beregne antallet af dage, måneder eller år mellem to datoer.

Funktionen DAGE

Denne funktion returnerer antallet af dage mellem to datoer.

Funktionerne FIND og FINDB

FIND og FINDB finder én tekststreng inden i en anden tekststreng. De returnerer nummeret på den første strengs startposition fra det første tegn i den anden tekststreng.

Funktionen INDEKS

Brug denne funktion til at returnere en værdi eller referencen til en værdi fra en tabel eller et område.

I Excel 2010 eller nyere er disse funktioner erstattet med nye funktioner, som giver større nøjagtighed, og har navne, der bedre afspejler deres formål. Du kan stadig bruge dem for kompatibilitet med tidligere versioner af Excel, men hvis bagudkompatibilitet ikke er påkrævet, bør du begynde at bruge de nye funktioner i stedet for. Du kan finde flere oplysninger om de nye funktioner under Statistiske funktioner (reference) og Matematiske og trigonometriske funktioner (reference).

Hvis du bruger Excel 2007, finder du disse funktioner i kategorierne Statistiske eller Matematiske og trigonometriske på fanen Formler.

Funktion

Beskrivelse

Funktionen BETAFORDELING

Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion

Funktionen BETAINV

Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling

Funktionen BINOMIALFORDELING

Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen

Funktionen CHIFORDELING

Returnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling

Funktionen CHIINV

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling

Funktionen CHITEST

Foretager en test for uafhængighed

Funktionen CONCATENATE

Sammenkæder to elle flere tekststrenge i én streng

Funktionen KONFIDENSINTERVAL

Returnerer et konfidensinterval for en population

Funktionen KOVARIANS

Beregner kovariansen mellem to stokastiske variabler

Funktionen KRITBINOM

Returnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien

Funktionen EKSPFORDELING

Returnerer eksponentialfordelingen

Funktionen FFORDELING

Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

Funktionen FINV

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

Funktionen FLOOR

Runder et tal ned mod nul

Funktionen PROGNOSE

Beregner eller forudsiger en fremtidig værdi ved hjælp af eksisterende værdier.

Funktionen FTEST

Returnerer resultatet af en F-test til sammenligning af varians

Funktionen GAMMAFORDELING

Returnerer fordelingsfunktionen for gammafordelingen

Funktionen GAMMAINV

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen

Funktionen HYPGEOFORDELING

Returnerer punktsandsynligheden i en hypergeometrisk fordeling

Funktionen LOGINV

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for lognormalfordelingen

Funktionen LOGNORMFORDELING

Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen

Funktionen HYPPIGST

Returnerer den hyppigste værdi i et datasæt

Funktionen NEGBINOMFORDELING

Returnerer den negative binomialfordeling

Funktionen NORMFORDELING

Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen

Funktionen NORMINV

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen

Funktionen STANDARDNORMFORDELING

Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen

Funktionen STANDARDNORMINV

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen

Funktionen FRAKTIL

Returnerer den k'te fraktil for datasættet

Funktionen PROCENTPLADS

Returnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasæt

Funktionen POISSON

Returnerer fordelingsfunktionen for en Poisson-fordeling

Funktionen KVARTIL

Returnerer kvartilen i et givet datasæt

Funktionen PLADS

Returnerer rangen for et tal på en liste med tal

Funktionen STDAFV

Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve

Funktionen STDAFVP

Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population

Funktionen OVERSIGT

Returnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordeling

Funktionen TINV

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Student's t-fordeling

Funktionen TTEST

Returnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Student's t-test

Funktionen VARIANS

Beregner variansen på basis af en prøve

Funktionen VARIANSP

Beregner variansen på basis af hele populationen

Funktionen WEIBULL

Returnerer fordelingsfunktionen for Weibull-fordelingen

Funktionen ZTEST

Returnerer sandsynlighedsværdien ved en en-sidet z-test

Funktion

Beskrivelse

Funktionen KUBE.KPI.MEDLEM

Returnerer en egenskab for nøgletal (KPI) og viser nøgletalsnavnet i cellen. Et nøgletal er en målbar størrelse, f.eks. bruttooverskud pr. måned eller personaleomsætning pr. kvartal, som bruges til at holde øje med en organisations præstationer.

Funktionen KUBEMEDLEM

Returnerer et medlem eller en tupel fra kuben. Bruges til at validere, om et medlem eller en tupel findes i kuben.

Funktionen KUBEMEDLEM.EGENSKAB

Returnerer værdien af en egenskab for et medlem fra kuben. Bruges til at validere, om et medlemsnavn findes i kuben, og til at returnere den angivne egenskab for medlemmet.

Funktionen KUBERANGERET.MEDLEM

Returnerer det n. eller rangordnede medlem i et sæt. Bruges til at returnere et eller flere elementer i et sæt, f.eks. topsælgere eller de 10 bedste elever.

Funktionen KUBESÆT

Definerer et beregnet sæt medlemmer eller tupler ved at sende et sæt udtryk til kuben på serveren, som opretter sættet og returnerer det til Microsoft Excel.

Funktionen KUBESÆT.ANTAL

Returnerer antallet af elementer i et sæt.

Funktionen KUBEVÆRDI

Returnerer en sammenlagt (aggregeret) værdi fra kuben.

Funktion

Beskrivelse

Funktionen DMIDDEL

Returnerer gennemsnittet af markerede databaseposter

Funktionen DTÆL

Tæller de celler, der indeholder tal, i en database

Funktionen DTÆLV

Tæller udfyldte celler i en database

Funktionen DHENT

Uddrager en enkelt post, der opfylder de angivne kriterier, fra en database

Funktionen DMAKS

Returnerer den største værdi blandt markerede databaseposter

Funktionen DMIN

Returnerer den mindste værdi blandt markerede databaseposter

Funktionen DPRODUKT

Ganger værdierne i et bestemt felt med poster, der opfylder kriterierne i en database

Funktionen DSTDAFV

Beregner et skøn over standardafvigelsen baseret på en stikprøve af markerede databaseposter

Funktionen DSTDAFVP

Beregner standardafvigelsen baseret på hele populationen af markerede databaseposter

Funktionen DSUM

Sammenlægger de tal i feltkolonnen i databasen, der opfylder kriterierne

Funktionen DVARIANS

Beregner varians baseret på en stikprøve af markerede databaseposter

Funktionen DVARIANSP

Beregner varians baseret på hele populationen af markerede databaseposter

Funktion

Beskrivelse

Funktionen DATO

Returnerer serienummeret for en bestemt dato

Funktionen DATO.FORSKEL

Beregner antallet af dage, måneder eller år mellem to datoer. Denne funktion er nyttig i formler, hvor du skal beregne en alder.

Funktionen DATOVÆRDI

Konverterer en dato i form af tekst til et serienummer

Funktionen DAG

Konverterer et serienummer til en dag i måneden

Funktionen DAGE
 Excel 2013

Returnerer antallet af dage mellem to datoer

Funktionen DAGE360

Beregner antallet af dage mellem to datoer på grundlag af et år med 360 dage

Funktionen EDATO

Returnerer serienummeret for den dato, der ligger det angivne antal måneder før eller efter startdatoen

Funktionen SLUT.PÅ.MÅNED

Returnerer serienummeret på den sidste dag i måneden før eller efter et angivet antal måneder

Funktionen TIME

Konverterer et serienummer til en time

Funktionen ISOUGE.NR
 Excel 2013

Returnerer tallet for ISO-ugenummeret for årstallet for en given dato

Funktionen MINUTE

Konverterer et serienummer til et minut

Funktionen MÅNED

Konverterer et serienummer til en måned

Funktionen ANTAL.ARBEJDSDAGE

Returnerer antallet af hele arbejdsdage mellem to datoer

Funktionen ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL
Excel 2010

Returnerer antallet af hele arbejdsdage mellem to datoer ved hjælp af parametre for at angive, hvilke og hvor mange dage der er weekenddage

Funktionen NU

Returnerer serienummeret for den aktuelle dato eller det aktuelle klokkeslæt

Funktionen SECOND

Konverterer et serienummer til et sekund

Funktionen TIME

Returnerer serienummeret for et bestemt klokkeslæt

Funktionen TIDSVÆRDI

Konverterer et klokkeslæt i form af tekst til et serienummer

Funktionen IDAG

Returnerer serienummeret for dags dato

Funktionen UGEDAG

Konverterer et serienummer til en ugedag

Funktionen UGE.NR

Konverterer et serienummer til et tal, der angiver ugenummeret i året

Funktionen ARBEJDSDAG

Returnerer serienummeret for dagen før eller efter det angivne antal arbejdsdage

Funktionen ARBEJDSDAG.INTL
Excel 2010

Returnerer serienummeret for datoen før eller efter et angivet antal arbejdsdage ved hjælp af parametre for at angive, hvilke og hvor mange dage der er weekenddage

Funktionen ÅR

Konverterer et serienummer til et år

Funktionen ÅR.BRØK

Returnerer årsbrøken, der repræsenterer antallet af hele dage mellem startdato og slutdato

Funktion

Beskrivelse

Funktionen BESSELI

Returnerer den modificerede Bessel-funktion In(x)

Funktionen BESSELJ

Returnerer Bessel-funktionen Jn(x)

Funktionen BESSELK

Returnerer den modificerede Bessel-funktion Kn(x)

Funktionen BESSELY

Returnerer Bessel-funktionen Yn(x)

Funktionen BIN.TIL.DEC

Konverterer et binært tal til et decimaltal

Funktionen BIN.TIL.HEX

Konverterer et binært tal til et heksadecimalt tal

Funktionen BIN.TIL.OKT

Konverterer et binært tal til et oktaltal

Funktionen BITOG
 Excel 2013

Returnerer et 'bitbaseret OG' af to tal

Funktionen BITLSKIFT
 Excel 2013

Returnerer en værdi, der er forskudt mod venstre med forskydning bit

Funktionen BITELLER
 Excel 2013

Returnerer en 'bitbaseret ELLER' af 2 tal

Funktionen BITRSKIFT
 Excel 2013

Returnerer en værdi, der er forskudt mod højre med forskydning bit

Funktionen BITXELLER
 Excel 2013

Returnerer et bitbaseret 'Enten-eller' af to tal

Funktionen KOMPLEKS

Konverterer reelle og imaginære koefficienter til et komplekst tal

Funktionen KONVERTER

Konverterer et tal fra én måleenhed til en anden

Funktionen DEC.TIL.BIN

Konverterer et decimaltal til et binært tal

Funktionen DEC.TIL.HEX

Konverterer et decimaltal til et heksadecimalt tal

Funktionen DEC.TIL.OKT

Konverterer et decimaltal til et oktaltal

Funktionen DELTA

Tester, om to værdier er ens

Funktionen FEJLFUNK

Returner fejlfunktionen

Funktionen ERF.PRECISE
Excel 2010

Returner fejlfunktionen

Funktionen FEJLFUNK.KOMP

Returnerer den komplementære fejlfunktion

Funktionen ERFC.PRECISE
Excel 2010

Returnerer den komplementære FUNKFEJL-funktion integreret mellem x og uendeligt

Funktionen GETRIN

Tester, om et tal er større end en grænseværdi

Funktionen HEX.TIL.BIN

Konverterer et heksadecimalt tal til et binært tal

Funktionen HEX.TIL.DEC

Konverterer et decimaltal til et heksadecimalt tal

Funktionen HEX.TIL.OKT

Konverterer et heksadecimalt tal til et oktaltal

Funktionen IMAGABS

Returnerer den absolutte værdi (modulus) for et komplekst tal

Funktionen IMAGINÆR

Returnerer den imaginære koefficient for et komplekst tal

Funktionen IMAGARGUMENT

Returnerer argumentet theta, en vinkel udtrykt i radianer

Funktionen IMAGKONJUGERE

Returnerer den komplekse konjugation af et komplekst tal

Funktionen IMAGCOS

Returnerer et komplekst tals cosinus

Funktionen IMAGCOSH
 Excel 2013

Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af et komplekst tal

Funktionen IMAGCOT
 Excel 2013

Returnerer cotangensen for et komplekst tal

Funktionen IMAGCSC
 Excel 2013

Returnerer cosekanten af et komplekst tal

Funktionen IMAGCSCH
 Excel 2013

Returnerer den hyperbolske cosekant af et komplekst tal

Funktionen IMAGDIV

Returnerer kvotienten for to komplekse tal

Funktionen IMAGEKSP

Returnerer et komplekst tals eksponentialfunktion

Funktionen IMAGLN

Returnerer et komplekst tals naturlige logaritme

Funktionen IMAGLOG10

Returnerer et komplekst tals sædvanlige logaritme (titalslogaritme)

Funktionen IMAGLOG2

Returnerer et komplekst tals totalslogaritme

Funktionen IMAGPOTENS

Returnerer et komplekst tal opløftet i en heltalspotens

Funktionen IMAGPRODUKT

Returnerer produktet af 2 til 255 komplekse tal

Funktionen IMAGREELT

Returnerer den reelle koefficient for et komplekst tal

Funktionen IMAGSEC
 Excel 2013

Returnerer sekanten af et komplekst tal

Funktionen IMAGSECH
 Excel 2013

Returnerer den hyperbolske sekant af et komplekst tal

Funktionen IMAGSIN

Returnerer et komplekst tals sinus

Funktionen IMAGSINH
 Excel 2013

Returnerer den hyperbolske sinus af et komplekst tal

Funktionen IMAGKVROD

Returnerer et komplekst tals kvadratrod

Funktionen IMAGSUB

Returnerer forskellen mellem to komplekse tal

Funktionen IMAGSUM

Returnerer summen af komplekse tal

Funktionen IMAGTAN
 Excel 2013

Returnerer tangensen for et komplekst tal

Funktionen OKT.TIL.BIN

Konverterer et oktaltal til et binært tal

Funktionen OKT.TIL.DEC

Konverterer et oktaltal til et decimaltal

Funktionen OKT.TIL.HEX

Konverterer et oktaltal til et heksadecimalt tal

Funktion

Beskrivelse

Funktionen PÅLØBRENTE

Returnerer den påløbne rente for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

Funktionen PÅLØBRENTE.UDLØB

Returnerer den påløbne rente for et værdipapir, hvor renteudbetalingen finder sted ved papirets udløb

Funktionen AMORDEGRC

Returnerer afskrivningsbeløbet for hver regnskabsperiode ved hjælp af en afskrivningskoefficient

Funktionen AMORLINC

Returnerer afskrivningsbeløbet for hver regnskabsperiode

Funktionen KUPONDAGE.SA

Returnerer antallet af dage fra starten af kuponperioden til afregningsdatoen

Funktionen KUPONDAGE.A

Returnerer antallet af dage fra begyndelsen af kuponperioden til afregningsdatoen

Funktionen KUPONDAGE.ANK

Returnerer antallet af dage i den kuponperiode, der indeholder afregningsdatoen

Funktionen KUPONDAG.NÆSTE

Returnerer den næste kupondato efter afregningsdatoen

Funktionen KUPONBETALINGER

Returnerer antallet af kuponudbetalinger mellem afregnings- og udløbsdatoen

Funktionen KUPONDAG.FORRIGE

Returnerer den forrige kupondato før afregningsdatoen

Funktionen AKKUM.RENTE

Returnerer den akkumulerede rente, der betales på et lån mellem to perioder

Funktionen AKKUM.HOVEDSTOL

Returnerer den akkumulerede nedbringelse af hovedstol mellem to perioder

Funktionen DB

Returnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode ved anvendelse af saldometoden

Funktionen DSA

Returnerer afskrivningsbeløbet for et aktiv over en bestemt periode ved anvendelse af dobbeltsaldometoden eller en anden afskrivningsmetode, som du angiver

Funktionen DISKONTO

Returnerer et værdipapirs diskonto

Funktionen KR.DECIMAL

Konverterer en kronepris udtrykt som brøk til en kronepris udtrykt som decimaltal

Funktionen KR.BRØK

Konverterer en kronepris udtrykt som decimaltal til en kronepris udtrykt som brøk

Funktionen VARIGHED

Returnerer den årlige løbetid for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

Funktionen EFFEKTIV.RENTE

Returnerer den årlige effektive rente

Funktionen FV

Returnerer fremtidsværdien af en investering

Funktionen FVTABEL

Returnerer den fremtidige værdi af en hovedstol, når der er tilskrevet rente og rentes rente efter forskellige rentesatser

Funktionen RENTEFOD

Returnerer renten på et fuldt ud investeret værdipapir

Funktionen R.YDELSE

Returnerer renten fra en investering for en given periode

Funktionen IA

Returnerer den interne rente for en række pengestrømme

Funktionen ISPMT

Beregner den betalte rente i løbet af en bestemt investeringsperiode

Funktionen MVARIGHED

Returnerer Macauleys modificerede løbetid for et værdipapir med en formodet pari på kr. 100

Funktionen MIA

Returnerer den interne forrentning, hvor positive og negative pengestrømme finansieres til forskellig rente

Funktionen NOMINEL

Returnerer den årlige nominelle rente

Funktionen NPER

Returnerer antallet af perioder for en investering

Funktionen NUTIDSVÆRDI

Returnerer nettonutidsværdien for en investering baseret på en række periodiske pengestrømme og en diskonteringssats

Funktionen ULIGE.KURS.PÅLYDENDE

Returnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med en ulige (kort eller lang) første periode

Funktionen ULIGE.FØRSTE.AFKAST

Returnerer afkastet for et værdipapir med ulige første periode

Funktionen ULIGE.SIDSTE.KURS

Returnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med ulige sidste periode

Funktionen ULIGE.SIDSTE.AFKAST

Returnerer afkastet for et værdipapir med ulige sidste periode

Funktionen PVARIGHED
 Excel 2013

Returnerer det antal perioder, der kræves, før en investering når en bestemt værdi

Funktionen YDELSE

Returnerer renten fra en investering for en given periode

Funktionen H.YDELSE

Returnerer ydelsen på hovedstolen for en investering i en given periode

Funktionen KURS

Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

Funktionen KURS.DISKONTO

Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et diskonteret værdipapir

Funktionen KURS.UDLØB

Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløb

Funktionen NV

Returnerer den nuværende værdi af en investering

Funktionen RENTE

Returnerer renten i hver periode for en annuitet

Funktionen MODTAGET.VED.UDLØB

Returnerer det beløb, der modtages ved udløbet af et fuldt ud investeret værdipapir

Funktionen RRI
 Excel 2013

Returnerer en tilsvarende rente for væksten i en investering

Funktionen LA

Returnerer den lineære afskrivning for et aktiv i en enkelt periode

Funktionen ÅRSAFSKRIVNING

Returnerer den årlige afskrivning på et aktiv i en bestemt periode

Funktionen STATSOBLIGATION

Returnerer det obligationsækvivalente afkast for en statsobligation

Funktionen STATSOBLIGATION.KURS

Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for en statsobligation

Funktionen STATSOBLIGATION.AFKAST

Returnerer en afkastet på en statsobligation

Funktionen VSA

Returnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode, herunder delperioder, ved brug af dobbeltsaldometoden

Funktionen INTERN.RENTE

Returnerer den interne rente for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske

Funktionen NETTO.NUTIDSVÆRDI

Returnerer nutidsværdien for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske

Funktionen AFKAST

Returnerer afkastet for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

Funktionen AFKAST.DISKONTO

Returnerer det årlige afkast for et diskonteret værdipapir, f.eks. en statsobligation

Funktionen AFKAST.UDLØBSDATO

Returnerer det årlige afkast for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløb

Funktion

Beskrivelse

Funktionen CELLE

Returnerer oplysninger om formatering, placering eller indhold af en celle

Funktionen FEJLTYPE

Returnerer et tal, der svarer til en fejltype

Funktionen INFO

Returnerer oplysninger om det aktuelle operativmiljø

Bemærk! Denne funktion er ikke tilgængelig i Excel til internettet.

Funktionen ISBLANK

Returnerer SAND, hvis værdien er tom

Funktionen ER.FJL

Returnerer SAND, hvis værdien er en fejlværdi undtagen #I/T

Funktionen ISERROR

Returnerer SAND, hvis værdien er en fejlværdi

Funktionen ER.LIGE

Returnerer SAND, hvis tallet er lige

Funktionen ER.FORMEL
 Excel 2013

Returnerer SAND, hvis der er en reference til en celle, som indeholder en formel

Funktionen ER.LOGISK

Returnerer SAND, hvis værdien er en logisk værdi

Funktionen ER.IKKE.TILGÆNGELIG

Returnerer SAND, hvis værdien er fejlværdien #I/T

Funktionen ER.IKKE.TEKST

Returnerer SAND, hvis værdien ikke er tekst

Funktionen ER.TAL

Returnerer SAND, hvis værdien er et tal

Funktionen ER.ULIGE

Returnerer SAND, hvis tallet er ulige

Funktionen
ISOMITTED Knappen Office 365

Kontrollerer, om værdien i en LAMBDA mangler, og returnerer SAND eller FALSK

Funktionen ER.REFERENCE

Returnerer SAND, hvis værdien er en reference

Funktionen ER.TEKST

Returnerer SAND, hvis værdien er tekst

Funktionen TAL

Returnerer en værdi konverteret til et tal

Funktionen IKKE.TILGÆNGELIG

Returnerer fejlværdien #I/T

Funktionen ARK
 Excel 2013

Returnerer arknummeret for det ark, der refereres til

Funktionen ARK.FLERE
 Excel 2013

Returnerer antallet af ark i en reference

Funktionen VÆRDITYPE

Returnerer et tal, der angiver datatypen for en værdi

Funktion

Beskrivelse

Funktionen OG

Returnerer SAND, hvis alle argumenterne er sande

Funktionen
BYCOL Knappen Office 365

Anvender en LAMBDA på hver kolonne og returnerer en matrix med resultaterne

Funktionen
BYROW Knappen Office 365

Anvender en LAMBDA på hver række og returnerer en matrix med resultaterne

Funktionen FALSK

Returnerer den logiske værdi FALSK

Funktionen HVIS

Angiver en logisk test, der skal udføres

Funktionen HVIS.FEJL

Returnerer en værdi, du angiver, hvis en formel evauleres som en fejl. Returnerer i modsat fald resultatet af formlen

Funktionen HVISIT
 Excel 2013

Returnerer den værdi, du angiver, hvis udtrykket giver #N/A, ellers returneres resultatet af udtrykket

Funktionen HVISER
2019

Kontrollerer, om en eller flere betingelser er opfyldt, og returnerer en værdi, der svarer til den første betingelse der er SAND.

Funktionen
LAMBDA Knappen Office 365

Opret brugerdefinerede funktioner, der kan genbruges, og kald dem ved hjælp af et brugervenligt navn

Funktionen LET
Knappen Office 365

Tildeler navne til beregningsresultater

Funktionen
MAKEARRAY Knappen Office 365

Returnerer en beregnet matrix med en angivet række- og kolonnestørrelse ved at anvende en LAMBDA

Funktionen
MAP Knappen Office 365

Returnerer en matrix, der er udformet ved at knytte hver værdi i matrixerne til en ny værdi ved at anvende en LAMBDA for at oprette en ny værdi

Funktionen NOT

Vender argumentets logik om

Funktionen ELLER

Returneret værdien SAND, hvis mindst ét argument er sandt

Funktionen
REDUCE Knappen Office 365

Reducerer en matrix til en akkumuleret værdi ved at anvende en LAMBDA på hver værdi og returnere den samlede værdi i akkumulatoren

Funktionen
SCAN Knappen Office 365

Scanner en matrix ved at anvende en LAMBDA på hver værdi og returnerer en matrix, der har hver mellemliggende værdi

Funktionen SKIFT
Excel 2016

Evaluerer et udtryk mod en liste af værdier og returnerer resultatet svarer til den første matchende værdi. Hvis der ikke findes en matchende værdi, kan der returneres en valgfri standardværdi.

Funktionen SAND

Returnerer den logiske værdi SAND

Funktionen XELLER
 Excel 2013

Returnerer et eksklusivt logisk ELLER for alle argumenter

Funktion

Beskrivelse

Funktionen ADRESSE

Returnerer en reference som tekst til en enkelt celle i et regneark

Funktionen OMRÅDER

Returnerer antallet af områder i en reference

Funktionen VÆLG

Vælger en værdi på en liste med værdier

Funktionen
CHOOSECOLS Knappen Office 365

Returnerer de angivne kolonner fra en matrix

Funktionen
CHOOSEROWS Knappen Office 365

Returnerer de angivne rækker fra en matrix

Funktionen KOLONNE

Returnerer kolonnenummeret i en reference

Funktionen KOLONNER

Returnerer antallet af kolonner i en reference

Funktionen
DROP Knappen Office 365

Udelader et angivet antal rækker eller kolonner fra starten eller slutningen af en matrix

Funktionen
UDVID Knappen Office 365

Udvider eller justerer en matrix til angivne række- og kolonnedimensioner

Funktionen FILTRER

Knappen Office 365

Filtrerer et dataområde ud fra kriterier, du angiver

Funktionen FORMELTEKST
 Excel 2013

Returnerer formlen på den angivne reference som tekst

Funktionen GETPIVOTDATA

Returnerer data, der er gemt i en pivottabel

Funktionen VOPSLAG

Søger i den øverste række af en matrix og returnerer værdien af den angivne celle

Funktionen
HSTACK Knappen Office 365

Tilføjer matrixer vandret og i rækkefølge for at returnere en større matrix

Funktionen HYPERLINK

Opretter en genvej kaldet et hyperlink, der åbner et dokument, som er lagret på en netværksserver, på et intranet eller på internettet

Funktionen IMAGE

Returnerer et billede fra en given kilde

Funktionen INDEKS

Anvender et indeks til at vælge en værdi fra en reference eller en matrix

Funktionen INDIREKTE

Returnerer en reference, der er angivet af en tekstværdi

Funktionen SLÅ.OP

Søger værdier i en vektor eller en matrix

Funktionen SAMMENLIGN

Søger værdier i en reference eller en matrix

Funktionen FORSKYDNING

Returnerer en reference forskudt i forhold til en given reference

Funktionen RÆKKE

Returnerer rækkenummeret for en reference

Funktionen RÆKKER

Returnerer antallet af rækker i en reference

Funktionen RTD

Henter realtidsdata fra et program, der understøtter COM-automatisering

Funktionen SORTER

Knappen Office 365

Sorterer indholdet af et område eller en matrix

SORTER.EFTER, funktionen

Knappen Office 365

Sorterer indholdet af et område eller en matrix ud fra værdierne i et tilsvarende område eller en tilsvarende matrix

Funktionen
TAKE Knappen Office 365

Returnerer et angivet antal sammenhængende rækker eller kolonner fra starten eller slutningen af en matrix

Funktionen
TOCOL Knappen Office 365

Returnerer matrixen i en enkelt kolonne

Funktionen
TOROW Knappen Office 365

Returnerer matrixen i en enkelt række

Funktionen TRANSPONER

Returnerer en transponeret matrix

Funktionen ENTYDIGE

Knappen Office 365

Returnerer en liste med entydige værdier på en liste eller i et område

Funktionen LOPSLAG

Søger i øverste række af en matrix og flytter på tværs af rækken for at returnere en celleværdi

Funktionen
VSTACK Knappen Office 365

Tilføjer matrixer lodret og i rækkefølge for at returnere en større matrix

Funktionen
WRAPCOLS Knappen Office 365

Ombryder den angivne række eller kolonne med værdier efter kolonner efter et angivet antal elementer

Funktionen
WRAPROWS Knappen Office 365

Ombryder den angivne række eller kolonne med værdier efter rækker efter et angivet antal elementer

Funktionen XLOOKUP

Knappen Office 365

Søger i et område eller en matrix, og returnerer et element, der svarer til det første match, det finder. Hvis der ikke findes et match, kan XLOOKUP returnere det nærmeste (omtrentlige) match. 

Funktionen XSAMMENLIGN

Knappen Office 365

Returnerer et elements relative placering i en cellematrix eller et celleområde. 

Funktion

Beskrivelse

Funktionen ABS

Returnerer den absolutte værdi af et tal

Funktionen ARCCOS

Returnerer et tals arcus cosinus

Funktionen ARCCOSH

Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af tal

Funktionen ARCCOT
 Excel 2013

Returner arcus cotangens til et tal

Funktionen ARCCOTH
 Excel 2013

Returnerer den hyperbolske arcus cotangens til et tal

Funktionen SAMLING

Returnerer en samling på en liste eller i en database

Funktionen ARABISK

Konverterer et romertal til arabertal

Funktionen ARCSIN

Returnerer et tals arcus sinus

Funktionen ARCSINH

Returnerer den inverse hyperbolske sinus for tal

Funktionen ARCTAN

Returnerer et tals arcus tangens

Funktionen ARCTAN2

Returnerer de angivne x- og y-koordinaters arcus tangens

Funktionen ARCTANH

Returnerer et tals inverse hyperbolske tangens

Funktionen BASIS
 Excel 2013

Konverterer et tal til en tekstrepræsentation med den givne radikand (base)

Funktionen CEILING

Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

Funktionen LOFT.MAT
 Excel 2013

Runder et tal op til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

Funktionen LOFT.PRECISE

Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans. Uanset tallets fortegn, rundes tallet op.

Funktionen KOMBIN

Returnerer antallet af kombinationer for et givet antal objekter

Funktionen KOMBINA
 Excel 2013

Returnerer antal kombinationer med gentagelser for et givet antal elementer

Funktionen COS

Returnerer et tals cosinus

Funktionen COSH

Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af et tal

Funktionen COT
 Excel 2013

Returnerer cotangens til en vinkel

Funktionen COTH
 Excel 2013

Returnerer den hyperbolske cotangens til et tal

Funktionen CSC
 Excel 2013

Returnerer cosekanten til en vinkel

Funktionen CSCH
 Excel 2013

Returnerer den hyperbolske cosekant til en vinkel

Funktionen DECIMAL
 Excel 2013

Konverterer en tekstrepræsentation af et tal i en given base til et decimaltal

Funktionen GRADER

Konverterer radianer til grader

Funktionen LIGE

Runder et tal op til nærmeste lige heltal

Funktionen EXP

Returnerer e opløftet til en potens af et angivet tal

Funktionen FACT

Returnerer et tals fakultet

Funktionen DOBBELT.FAKULTET

Returnerer et tals dobbelte fakultet

Funktionen FLOOR

Runder et tal ned mod nul

Funktionen AFRUND.BUND.MAT
 Excel 2013

Runder et tal ned til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans

Funktionen AFRUND.GULV.PRECISE

Runder et tal ned til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans. Uanset tallets fortegn, rundes tallet ned

Funktionen STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR

Returnerer den største fælles divisor

Funktionen INT

Nedrunder et tal til det nærmeste heltal

Funktionen ISO.LOFT
 Excel 2013

Returnerer et tal, der afrundes til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

Funktionen MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM

Returnerer det mindste fælles multiplum

Funktionen LET
Knappen Office 365

Tildeler navne til beregningsresultater for at gøre det muligt at gemme mellemliggende beregninger, værdier eller definition af navne i en formel

Funktionen LN

Returnerer et tals naturlige logaritme

Funktionen LOG

Returnerer logaritmen for et tal på grundlag af et angivet grundtal

Funktionen LOG10

Returnerer titalslogaritmen af et tal

Funktionen MDETERM

Returnerer determinanten for en matrix

Funktionen MINVERT

Returnerer den inverse matrix for en matrix

Funktionen MPRODUKT

Returnerer matrixproduktet af to matrixer

Funktionen REST

Returnerer restværdien fra division

Funktionen MROUND

Returnerer et tal afrundet til det ønskede multiplum

Funktionen MULTINOMIAL

Returnerer et multinomialt talsæt

Funktionen MENHED
 Excel 2013

Returnerer enhedsmatrixen for den angivne dimension

Funktionen ULIGE

Runder et tal op til nærmeste ulige heltal

Funktionen PI

Returnerer værdien af pi

Funktionen POWER

Returnerer resultatet af et tal opløftet til en potens

Funktionen PRODUKT

Multiplicerer argumenterne

Funktionen QUOTIENT

Returnerer heltalsdelen ved division

Funktionen RADIANER

Konverterer grader til radianer

Funktionen RAND

Returnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1

Funktionen SLUMPMATRIX

Knappen Office 365

Returnerer en matrix af tilfældige tal mellem 0 og 1. Du kan dog angive antallet af rækker og kolonner, der skal udfyldes, minimum- og maksimumværdier, og om der skal returneres hele tal eller decimalværdier.

SLUMPMELLEM, funktionen

Returnerer et tilfældigt tal mellem de tal, der angives

Funktionen ROMERTAL

Konverterer et arabertal til romertal som tekst

Funktionen ROUND

Afrunder et tal til et angivet antal decimaler

Funktionen RUND.NED

Runder et tal ned mod nul

Funktionen ROUNDUP

Runder et tal op, væk fra 0 (nul)

Funktionen SEK
 Excel 2013

Returnerer sekanten til en vinkel

Funktionen SEKH
 Excel 2013

Returnerer den hyperbolske sekant til en vinkel

Funktionen SERIESUM

Returnerer summen af en potensserie baseret på en formel

Funktionen SEKVENS

Knappen Office 365

Genererer en liste med sekventielle numre i en matrix, f.eks. 1, 2, 3, 4

Funktionen SIGN

Returnerer et tals fortegn

Funktionen SIN

Returnerer en given vinkels sinusværdi

Funktionen SINH

Returnerer den hyperbolske sinus af et tal

Funktionen KVROD

Returnerer en positiv kvadratrod

Funktionen KVRODPI

Returnerer kvadratroden af (tal * pi;)

Funktionen SUBTOTAL

Returnerer en subtotal på en liste eller i en database

Funktionen SUM

Lægger argumenterne sammen

Funktionen SUM.HVIS

Lægger de celler sammen, der er specificeret af et givet kriterium

Funktionen SUM.HVISER
2019

Lægger de celler i et område sammen, der opfylder flere kriterier

Funktionen SUMPRODUKT

Returnerer summen af produkter af ens matrixkomponenter

Funktionen SUMKV

Returnerer summen af argumenternes kvadrater

Funktionen SUMX2MY2

Returnerer summen af differensen mellem kvadrater af ens værdier i to matrixer

Funktionen SUMX2PY2

Returnerer summen af summen af kvadrater af tilsvarende værdier i to matrixer

Funktionen SUMXMY2

Returnerer summen af kvadrater af differenser mellem ens værdier i to matrixer

Funktionen TAN

Returnerer et tals tangens

Funktionen TANH

Returnerer et tals hyperbolske tangens

Funktionen AFKORT

Afkorter et tal til et heltal

Funktion

Beskrivelse

Funktionen MAD

Returnerer den gennemsnitlige numeriske afvigelse fra stikprøvens middelværdi

Funktionen MIDDEL

Returnerer middelværdien af argumenterne

Funktionen AVERAGEA

<nbsp />Returnerer middelværdien af argumenterne og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen MIDDEL.HVIS

Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle de celler, der opfylder et givet kriterium, i et område

Funktionen MIDDEL.HVISER
2019

Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle de celler, der opfylder flere kriterier

Funktionen BETA.FORDELING
Excel 2010

Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion

Funktionen BETA.INV
Excel 2010

Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling

Funktionen BINOMIAL.FORDELING
Excel 2010

Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen

Funktionen BINOMIAL.DIST.INTERVAL
 Excel 2013

Returnerer sandsynligheden af prøveresultater ved hjælp af en binomial fordeling

Funktionen BINOMIAL.INV
Excel 2010

Returnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien

Funktionen CHI2.FORDELING
Excel 2010

Returnerer fordelingsfunktionen for betafordelingen

Funktionen CHI2.FORD.RT
Excel 2010

Returnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling

Funktionen CHI2.INV
Excel 2010

Returnerer fordelingsfunktionen for betafordelingen

Funktionen CHI2.INV.RT
Excel 2010

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling

Funktionen CHI2.TEST
Excel 2010

Foretager en test for uafhængighed

Funktionen KONFIDENS.NORM
Excel 2010

Returnerer et konfidensinterval for en population

Funktionen KONFIDENST
Excel 2010

Returnerer konfidensintervallet for middelværdien for en population ved hjælp af en Students t-fordeling

Funktionen KORRELATION

Returnerer korrelationskoefficienten mellem to datasæt

Funktionen TÆL

Tæller antallet af tal på en liste med argumenter

Funktionen TÆLV

Tæller antallet af værdier på en liste med argumenter

Funktionen ANTAL.BLANKE

Tæller antallet af tomme celler i et område

Funktionen TÆL.HVIS

Tæller antallet af celler, som opfylder de givne kriterier, i et område

Funktionen TÆL.HVISER
2019

Tæller antallet af de celler, som opfylder flere kriterier, i et område

Funktionen KOVARIANS.P
Excel 2010

Beregner kovariansen mellem to stokastiske variabler

Funktionen KOVARIANS.S
Excel 2010

Returnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af standardafvigelsen for hvert datapar i to datasæt

Funktionen SAK

Returnerer summen af de kvadrerede afvigelser fra middelværdien

Funktionen EKSP.FORDELING
Excel 2010

Returnerer eksponentialfordelingen

Funktionen F.FORDELING
Excel 2010

Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

Funktionen F.FORDELING.RT
Excel 2010

Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

Funktionen F.INV
Excel 2010

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

Funktionen F.INV.RT
Excel 2010

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

Funktionen F.TEST
Excel 2010

Returnerer resultatet af en F-test til sammenligning af varians

Funktionen FISHER

Returnerer Fisher-transformationen

Funktionen FISHERINV

Returnerer den inverse Fisher-transformation

Funktionen PROGNOSE

Returnerer en prognoseværdi baseret på lineær tendens

Bemærk! I Excel 2016 er denne funktion erstattet med PROGNOSE.LINEÆR, som en del af de nye prognosefunktioner, men den er stadig tilgængelig for kompatibilitet med tidligere versioner.

Funktionen PROGNOSE.ETS
Excel 2016

Returnerer en fremtidig værdi baseret på eksisterende (historiske) værdier ved hjælp af AAA-versionen af algoritmen Eksponentiel udjævning (ETS)

Funktionen FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Returnerer et konfidensinterval for prognoseværdien på den angivne måldato

Funktionen FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Returnerer længden af det gentagelsesmønster, som Excel registrerer for den angivne tidsserie

Funktionen FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Returnerer en statistisk værdi som et resultat af en prognose for tidsserier

Funktionen PROGNOSE.LINEÆR
Excel 2016

Returnerer en fremtidig værdi baseret på eksisterende værdier

Funktionen FREKVENS

Returnerer en frekvensfordeling i en søjlevektor

Funktionen GAMMA
 Excel 2013

Returnerer gammafunktionsværdien

Funktionen GAMMA.FORDELING
Excel 2010

Returnerer fordelingsfunktionen for gammafordelingen

Funktionen GAMMA.INV
Excel 2010

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen

Funktionen GAMMALN

Returnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, G(x)

Funktionen GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Returnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, G(x)

Funktionen GAUSS
 Excel 2013

Returnerer 0,5 mindre end standardnormalfordelingen

Funktionen GEOMIDDELVÆRDI

Returnerer det geometriske gennemsnit

Funktionen FORØGELSE

Returnerer værdier langs en eksponentiel tendens

Funktionen HARMIDDELVÆRDI

Returnerer det harmoniske gennemsnit

Funktionen HYPGEO.FORDELING

Returnerer punktsandsynligheden i en hypergeometrisk fordeling

Funktionen SKÆRING

Returnerer afskæringsværdien på y-aksen i en lineær regression

Funktionen TOPSTEJL

Returnerer kurtosisværdien for en stokastisk variabel

Funktionen STØRSTE

Returnerer den k'te største værdi i et datasæt

Funktionen LINREGR

Returnerer parameterestimaterne for en lineær tendens

Funktionen LOGREGR

Returnerer parameterestimaterne for en eksponentiel tendens

Funktionen LOGNORM.FORDELING
Excel 2010

Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen

Funktionen LOGNORM.INV
Excel 2010

Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktion

Funktionen MAX

Returnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter

Funktionen MAXA

Returnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen MAKSHVISER
2019

Returnerer den største værdi blandt celler, der er specificeret af et givet sæt betingelser eller kriterier

Funktionen MEDIAN

Returnerer medianen for de angivne tal

Funktionen MIN

Returnerer den mindste værdi på en liste med argumenter

Funktionen MINA

Returnerer den mindste værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen MINHVISER
2019

Returnerer den mindste værdi blandt celler, der er specificeret af et givent sæt betingelser eller kriterier.

Funktionen HYPPIGST.FLERE
Excel 2010

Returnerer en lodret matrix af de hyppigst forekommende, eller gentagne, værdier i en matrix eller et dataområde

Funktionen HYPPIGST.ENKELT
Excel 2010

Returnerer den hyppigste værdi i et datasæt

Funktionen NEGBINOM.FORDELING
Excel 2010

Returnerer den negative binomialfordeling

Funktionen NORMAL.FORDELING
Excel 2010

Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen

Funktionen NORM.INV
Excel 2010

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen

Funktionen STANDARD.NORM.FORDELING
Excel 2010

Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen

Funktionen STANDARD.NORM.INV
Excel 2010

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen

Funktionen PEARSON

Returnerer Pearsons korrelationskoefficient

Funktionen FRAKTIL.UDELAD
Excel 2010

Returnerer den k'te fraktil for værdier i et interval, hvor k ligger i intervallet fra 0 til 1, begge eksklusive

Funktionen FRAKTIL.MEDTAG
Excel 2010

Returnerer den k'te fraktil for datasættet

Funktionen PROCENTPLADS.UDELAD
Excel 2010

Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (fra 0 til 1, begge eksklusive) af datasættet

Funktionen PROCENTPLADS.MEDTAG
Excel 2010

Returnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasæt

Funktionen PERMUT

Returnerer antallet af permutationer for et givet sæt objekter

Funktionen PERMUTATIONA
 Excel 2013

Returnerer antallet af permutationer for et givet sæt objekter (med gentagelser), der kan udvælges blandt det samlede antal objekter

Funktionen PHI
 Excel 2013

Returnerer værdien af tæthedsfunktionen for en standardnormalfordeling

Funktionen POISSON.FORDELING
Excel 2010

Returnerer fordelingsfunktionen for en Poisson-fordeling

Funktionen SANDSYNLIGHED

Returnerer intervalsandsynligheden

Funktionen KVARTIL.UDELAD
Excel 2010

Returnerer kvartilen for et datasæt baseret på fraktilværdier fra 0..1, begge eksklusive

Funktionen KVARTIL.MEDTAG
Excel 2010

Returnerer kvartilen i et givet datasæt

Funktionen PLADS.GNSN
Excel 2010

Returnerer rangen for et tal på en liste med tal

Funktionen PLADS.LIGE
Excel 2010

Returnerer rangen for et tal på en liste med tal

Funktionen FORKLARINGSGRAD

Returnerer R2-værdien fra en simpel lineær regression

Funktionen SKÆVHED

Returnerer skævheden for en stokastisk variabel

Funktionen SKÆVHED.P
 Excel 2013

Returnerer skævheden af en distribution baseret på en population: en karakteristik af graden af asymmetri for en distribution omkring dens middelværdi

Funktionen STIGNING

Returnerer estimatet på hældningen fra en simpel lineær regression

Funktionen MINDSTE

Returnerer den k'te mindste værdi i datasættet

Funktionen STANDARDISER

Returnerer en standardiseret værdi

Funktionen STDAFV.P
Excel 2010

Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population

Funktionen STDAFV.S
Excel 2010

Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve

Funktionen STDAFVV

Beregner standardafvigelsen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen STDAFVPV

Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen STFYX

Returnerer standardafvigelsen for de estimerede y-værdier i den simple lineære regression

Funktionen T.FORDELING
Excel 2010

Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling

Funktionen T.FORDELING.2T
Excel 2010

Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling

Funktionen T.FORDELING.RT
Excel 2010

Returnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordeling

Funktionen T.INV
Excel 2010

Returnerer værdien for fordelingsfunktion for Students t-fordeling som en funktion af sandsynligheden og frihedsgraderne

Funktionen T.INV.2T
Excel 2010

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Student's t-fordeling

Funktionen T.TEST
Excel 2010

Returnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Student's t-test

Funktionen TENDENS

Returnerer værdi under antagelse af en lineær tendens

Funktionen TRIMMIDDELVÆRDI

Returnerer den trimmede middelværdi for datasættet

Funktionen VAR.P
Excel 2010

Beregner variansen på basis af hele populationen

Funktionen VAR.S
Excel 2010

Beregner variansen på basis af en prøve

Funktionen VARIANSV

Beregner variansen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen VARIANSPV

Beregner variansen på basis af hele populationen og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen WEIBULL.FORDELING
Excel 2010

Returnerer fordelingsfunktionen for Weibull-fordelingen

Funktionen Z.TEST
Excel 2010

Returnerer sandsynlighedsværdien ved en en-sidet z-test

Funktion

Beskrivelse

Funktionen ASC

Ændrer engelske tegn i fuld bredde (dobbelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i halv bredde (enkelt-byte)

Funktionen MATRIXTILTEKST
Knappen Office 365

Returnerer en matrix af tekstværdier fra et bestemt område

Funktionen BAHTTEKST

Konverterer et tal til tekst ved hjælp af valutaformatet ß (baht)

Funktionen CHAR

Returnerer det tegn, der svarer til kodenummeret

Funktionen RENS

Fjerner alle tegn, der ikke kan udskrives, fra tekst

Funktionen KODE

Returnerer en numerisk kode for det første tegn i en tekststreng

Funktionen SAMMENKÆDNING
2019

Kombinerer teksten fra flere områder og/eller strenge men den indeholder ikke afgrænseren eller IgnoreEmpty-argumenter.

Funktionen CONCATENATE

Sammenkæder adskillige tekstelementer til ét tekstelement

Funktionen DBCS
 Excel 2013

Ændrer engelske tegn i halv bredde (enkelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i fuld bredde (dobbelt-byte)

Funktionen KR

Konverterer et tal til tekst ved hjælp af valutaformatet kr. (kroner)

Funktionen EXACT

Kontrollerer, om to tekstværdier er identiske

Funktionerne FIND og FINDB

Søger efter en tekstværdi i en anden tekstværdi (der skelnes mellem store og små bogstaver)

Funktionen FIXED

Formaterer et tal som tekst med et fast antal decimaler

Funktionerne VENSTRE og VENSTREB

Returnerer tegnet længst til venstre i en tekstværdi

Funktionerne LÆNGDE og LÆNGDEB

Returnerer antallet af tegn i en tekststreng

Funktionen LOWER

Konverterer tekst til små bogstaver

Funktionerne MIDT og MIDTB

Returnerer et bestemt antal tegn fra en tekststreng fra og med den angivne startposition

Funktionen TALVÆRDI
 Excel 2013

Konverterer tekst til tal i overensstemmelse med landestandarden

Funktionen FONETISK

Uddrager de fonetiske (furigana) tegn fra en tekststreng

Funktionen STORT.FORBOGSTAV

Konverterer første bogstav i hvert ord i teksten til stort bogstav

Funktionerne ERSTAT og ERSTATB

Erstatter tegn i tekst

Funktionen GENTAG

Gentager tekst et givet antal gange

Funktionerne HØJRE og HØJREB

Returnerer tegnet længste til højre i en tekstværdi

Funktionerne SØG og SØGB

Søger efter en tekstværdi i en anden tekstværdi (der skelnes ikke mellem store og små bogstaver)

Funktionen SUBSTITUTE

Udskifter gammel tekst med ny tekst i en tekststreng

Funktionen T

Konverterer argumenterne til tekst

Funktionen TEKST

Formaterer et tal og konverterer det til tekst

Funktionen
TEKSTAFTER Knappen Office 365

Returnerer tekst, der forekommer efter det angivne tegn eller den angivne streng

Funktionen
TEKST.BRØK Knappen Office 365

Returnerer tekst, der forekommer før et givet tegn eller en bestemt streng

Funktionen
TEKST.KOMBINER Knappen Office 365

Tekst:    Kombinerer teksten fra flere områder og/eller strenge

Funktionen
TEKSTSPLIT Knappen Office 365

Opdeler tekststrenge ved hjælp af kolonne- og rækkeafgrænsere

Funktionen TRIM

Fjerner mellemrum fra tekst

Funktionen UNICHAR
 Excel 2013

Returnerer det Unicode-tegn, der refereres til ved den givne numeriske værdi

Funktionen UNICODE
 Excel 2013

Returnerer det tal (kodepunkt), der svarer til det første tegn i teksten

Funktionen UPPER

Konverterer tekst til store bogstaver

Funktionen VALUE

Konverterer et tekstargument til et tal

Funktionen VÆRDITILTEKST
Knappen Office 365

Returnerer tekst fra en angiven værdi

Hvis de tilføjelsesprogrammer, du installerer, indeholder funktioner, er disse tilføjelsesprogram- eller automatiseringsfunktioner tilgængelige i kategorien Brugerdefineret i dialogboksen Indsæt funktion.

Brugerdefinerede funktioner er ikke tilgængelige i Excel til internettet.

Funktion

Beskrivelse

Funktionen KALD

Kalder en procedure i et DLL-bibliotek (Dynamic Link Library) eller i en koderessource

Funktionen EUROCONVERT

Konverterer et tal til euro, konverterer et tal fra euro til en valuta i et af de lande, der har indført euroen, eller konverterer fra en valuta i et af de lande, der har indført euroen, til en anden valuta i et af de andre euro-medlemslande vha. euro som omregningsgrundlag

Funktionen REGISTER.ID

Returnerer register-id'et for det angivne DLL-bibliotek (Dynamic Link Library) eller den angivne koderessource, der tidligere er registreret

Webfunktioner er ikke tilgængelige i Excel til internettet.

Funktion

Beskrivelse

Funktionen KODNINGSURL
 Excel 2013

Returnerer en URL-kodet streng

Funktionen FILTRERXML
 Excel 2013

Returnerer bestemte data fra XML-indholdet ved at bruge den angivne XPath

Funktionen WEBTJENESTE
 Excel 2013

Returnerer data fra en webtjeneste

Versionsmarkører angiver, i hvilken version af Excel en funktion blev introduceret. Disse funktioner er ikke tilgængelige i tidligere versioner.

Vigtigt!: De beregnede resultater af formler og visse regnearksfunktioner i Excel kan være en smule anderledes, hvis du sammenligner en Windows-pc, der anvender en x86- eller x86-64-arkitektur, og en pc med Windows RT, der anvender en ARM-arkitektur. Lær mere om forskellene.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i community'er.

Se også

Excel-funktioner (alfabetisk)

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Find fejl i formler

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×