Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Du kan bruge forespørgselskriterier, til at finde bestemte elementer i en Access-database. Hvis et element svarer til alle de kriterier, du angiver, vises det i forespørgselsresultaterne.

Hvis du vil tilføje kriterier til en Access-forespørgsel, skal du åbne forespørgslen i visningen Design og identificere de felter (kolonner), du vil angive kriterier for. Hvis feltet ikke vises i designgitteret, skal du dobbeltklikke på feltet for at føje det til designgitteret og derefter angive kriterierne i rækken Kriterier for feltet. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du gør, kan du læse Introduktion til forespørgsler.

Et forespørgselskriterium er et udtryk, som Access sammenligner med forespørgselsfeltværdier for at afgøre om den post, der indeholder hver værdi, skal medtages. Eksempelvis er = "Chicago" et udtryk, som Access kan sammenligne med værdier i et tekstfelt i en forespørgsel. Hvis værdien for det pågældende felt i en given post er "Chicago", medtager Access posten i forespørgselsresultaterne.

Her er nogle eksempler på ofte anvendte kriterier, du kan bruge som udgangspunkt, når du opretter dine egne kriterier. Eksemplerne er inddelt efter datatyper.

I dette emne

Introduktion til forespørgselskriterier

Et kriterium mindre om en formel – det er en streng, der kan bestå af feltreferencer, operatorer og konstanter. Forespørgselskriterier kaldes også for udtryk i Access.

I de følgende tabeller vises nogle eksempelkriterier med en forklaring på, hvordan de fungerer.

Kriterier

Beskrivelse

>25 og <50

Dette kriterium gælder for et Tal-felt, f.eks. Pris eller EnhederPåLager. Det indeholder kun de poster, hvor feltet Pris eller EnhederPåLager indeholder en værdi, der er større end 25 og mindre end 50.

DateDiff ( "åååå"; [Fødselsdato]; Dato()) > 30

Dette kriterium gælder for et felt med Dato og klokkeslæt, f.eks. Fødselsdato. Kun poster, hvor antallet af år mellem en persons fødselsdato og dags dato er større end 30, inkluderes i forespørgselsresultatet.

Is Null

Dette kriterium kan anvendes på alle typer for at vise poster, hvor feltværdien er nul.

Som du kan se, kan kriterier se meget forskellige ud fra hinanden afhængigt af datatypen for de felter, de gælder for, og dine specifikke krav. Nogle kriterier er enkle og anvender grundlæggende operatorer og konstanter. Andre er komplekse og anvender funktioner, specielle operatorer og medtager feltreferencer.

Dette emne indeholder flere ofte anvendte kriterier efter datatype. Hvis eksemplerne i dette emne ikke relaterer til dine specifikke behov, kan det være nødvendigt at skrive dine egne kriterier. For at gøre det skal du først gøre dig bekendt med den komplette liste over funktioner, operatorer, specialtegn og syntaks for udtryk, der refererer til felter og konstanter.

Her kan du se hvor og hvordan, du tilføjer kriterierne. Hvis du vil føje kriterier til en forespørgsel, skal du åbne forespørgslen i Designvisning. Derefter identificerer du de felter, du vil angive kriterier for. Hvis feltet ikke allerede er i designgitteret, tilføjer du det ved enten at trække det fra forespørgselsdesignvinduet til feltgitteret eller ved at dobbeltklikke på feltet (hvis du dobbeltklikker på feltet, føjes det automatisk til den næste tomme kolonne i feltgitteret). Til sidst skal du skrive kriterierne i rækken Kriterier

Kriterier, du angiver for forskellige felter i rækken Kriterier, kombineres ved hjælp af operatoren OG. Med andre ord fortolkes kriterierne felterne By og Fødselsdato således:

By = "Chicago" OG Fødselsdato < DateAdd (" åååå ", -40, Dato())

Kriterier for By og Fødselsdato

1. Felterne By og Fødselsdato indeholder kriterier.

2. Kun poster, hvor værdien af feltet By er Chicago, opfylder dette kriterium.

3. Kun poster for dem, som er mindst 40 år gamle, opfylder dette kriterium.

4. Kun poster, der opfylder begge kriterier, medtages i resultatet.

Hvad nu, hvis du kun vil have en af disse betingelser opfyldt? Med andre ord: hvis du har forskellige kriterier, hvordan angiver du så dem?

Hvis du har forskellige kriterier eller to sæt af uafhængige kriterier, hvor det er tilstrækkeligt at opfylde det ene sæt, bruger du både rækken Kriterier og rækken eller i designgitteret.

Alternativt kriterium

1. Kriteriet By er angivet i rækken Kriterier.

2. Kriteriet Fødselsdato er angivet i rækken eller.

De kriterier, der er angivet i rækkerne Kriterier og eller, kombineres ved hjælp af operatoren ELLER som vist nedenfor:

By = "Chicago" ELLER Fødselsdato < DateAdd("yyyy", -40, Date())

Det er muligt at angive flere alternativer ved at benytte rækkerne under rækken eller.

Inden du fortsætter med eksemplerne, skal du bemærke følgende:

 • Hvis kriterierne er midlertidige eller ofte ændres, kan du filtrere forespørgselsresultatet i stedet for ofte at ændre forespørgselskriterierne. Et filter er et midlertidigt kriterium, som ændrer forespørgselsresultatet uden at ændre forespørgslens design. Se artiklen Anvend et filter for at få vist udvalgte poster i en Access-database for at få flere oplysninger om filtre.

 • Hvis kriteriefelterne ikke ændres, men de værdier, du er interesseret i, ændres ofte, kan du oprette en parameterforespørgsel. En parameterforespørgsel beder brugeren om feltværdierne, og den anvender derefter disse værdier til at oprette forespørgselskriterierne. Du kan få flere oplysninger om parameterforespørgsler i artiklen Bruge parametre i forespørgsler og rapporter.

Kriterier for felterne Tekst, Notat og Link

Bemærk!: Begyndende med Access 2013 hedder tekstfelter nu Kort tekst , og notatfelter navngives nu Lang tekst.

De følgende eksempler er for feltet LandOmråde i en forespørgsel, der er baseret på en tabel med oplysninger om kontakter. Kriteriet er angivet i rækken Kriterier i designgitteret.

Kriterier for Land/område

Et kriterium, du angiver for et linkfelt, anvendes som standard på den viste tekstdel af feltværdien. Hvis du vil angive kriterier for den del af værdien, som er destinations-URL-adressen (Uniform Resource Locator), skal du bruge udtrykket LinkPart. Syntaksen for dette udtryk er som følger: LinkPart([Tabel1].[Felt1],1) = "http://www.microsoft.com/", hvor Tabel1 er navnet på den tabel, der indeholder linkfeltet, Felt1 er linkfeltet, og http://www.microsoft.com er den URL-adresse, du søger efter.

Hvis du vil medtage poster, der ...

Skal du bruge dette kriterium

Forespørgsels resultat

Er helt identisk med en værdi som f.eks. Kina

"Kina"

Returnerer poster, hvor feltet LandOmråde er angivet til Kina.

Er forskellig fra en værdi som f.eks. Mexico

Not "Mexico"

Returnerer felter, hvor LandOmråde er angivet til et andet land/område end Mexico.

Begynder med den angivne streng, f.eks. U

Like U*

Returnerer poster for alle de lande/områder, hvis navne starter med "U", f.eks. Uganda, USA osv.

Bemærk!: Når den bruges i et udtryk, repræsenterer stjernen (*) en hvilken som helst streng, der består af tegn. Den kaldes også for et jokertegn. Se artiklen Oversigt over jokertegn i Access for at få en liste over sådanne tegn.

Ikke begynder med den angivne streng, f.eks. U

Not Like U*

Returnerer poster for alle de lande/områder, hvis navne ikke starter med bogstavet "U".

Indeholder den angivne streng, f.eks. Korea

Like "*Korea*"

Returnerer resultater for alle de lande/områder, der indeholder strengen "Korea".

Indeholder ikke den angivne streng, f.eks. Korea

Not Like "*Korea*"

Returnerer poster for alle de lande/områder, der ikke indeholder strengen "Korea".

Slutter med den angivne streng, f.eks. "ien"

Like "*ien"

Returnerer poster for alle de lande/områder, hvis navne slutter med "ina", f.eks. Kina og Argentina.

Ikke slutter med den angivne streng, f.eks. "ien"

Not Like "*ien"

Returnerer poster for alle de lande/områder, hvis navne ikke slutter med "ina", f.eks. Kina og Argentina.

Indeholder Null-værdier (ingen værdier)

Is Null

Returnerer poster, hvor der ikke er nogen værdi i feltet.

Ikke indeholder Null-værdier

Is Not Null

Returnerer poster, hvor værdien ikke mangler i feltet.

Indeholder strenge af længden nul

"" (et par anførselstegn)

Returnerer poster, hvor feltet er angivet til en tom værdi (men ikke en Null-værdi). Poster for salg til en anden afdeling kan f.eks. indeholde en tom værdi i feltet LandOmråde.

Ikke indeholder strenge af længden nul

Ikke ""

Returnerer poster, hvor feltet LandOmråde indeholder en værdi, der ikke er tom.

Indeholder Null-værdier eller strenge af længden nul

"" Or Is Null

Returnerer poster, hvor der enten ikke er nogen værdi i feltet, eller hvor feltet er angivet til en tom værdi.

Ikke er tom eller en Null-værdi

Is Not Null And Not ""

Returnerer poster, hvor feltet LandOmråde indeholder en værdi, der ikke er tom, og som ikke er null.

Efterfølger en værdi, f.eks. Mexico, når der sorteres i alfabetisk rækkefølge

>= "Mexico"

Returnerer poster for alle lande/områder startende fra Mexico til og med slutningen af alfabetet.

Falder inden for et bestemt interval, f.eks. A-D

Like "[A-D]*"

Returnerer poster for de lande/områder, hvis navne starter med bogstaverne "A" til "D".

Matcher den ene af to værdier, f.eks. USA eller Canada

"USA" Or "Canada"

Returnerer poster for USA og Canada.

Indeholder en af værdierne på listen over værdier

In("Frankrig", "Kina", "Tyskland", "Japan")

Returnerer poster for alle de lande/områder, der er angivet på listen.

Indeholder bestemte tegn med en bestemt placering i feltværdien

Right([Land/område], 1) = "a"

Returnerer poster for alle de lande/områder, der slutter med bogstavet "y".

Opfylder længdekrav

Len([Land/område]) > 10

Returnerer poster for de lande/områder, hvis navn er mere end 10 tegn langt.

Matcher et bestemt mønster

Like "Ira?"

Returnerer poster for de lande/områder, hvis navne består af fire tegn og starter med "Ira", f.eks. Irak og Iran.

Bemærk!: Tegnene ? og _, når de bruges i et udtryk, repræsenterer et enkelt tegn – disse kaldes også for jokertegn. Tegnet _ kan ikke bruges i samme udtryk som ?, og det kan heller ikke bruges i et udtryk med jokertegnet *. Du kan bruge jokertegnet _ i et udtryk, der også indeholder jokertegnet %.

Kriterier for felterne Tal, Valuta og Autonummerering

De følgende eksempler er for feltet Enhedspris i en forespørgsel, der er baseret på en tabel med oplysninger om produkter. Kriteriet er angivet i rækken Kriterier for feltet i forespørgselsdesigngitteret.

Kriterier for PrisPrEnhed

Hvis du vil medtage poster, der ...

Skal du bruge dette kriterium

Forespørgselsresultat

Er helt identisk med en værdi som f.eks. 100

100

Returnerer poster, hvor enhedsprisen for produktet er $ 100.

Er forskellig fra en værdi som f.eks. 1000

Not 1000

Returnerer poster, hvor enhedsprisen for produktet ikke er $ 1000.

Indeholder en værdi, der er mindre end en værdi, f.eks. 100

< 100
<= 100

Returnerer poster, hvor enhedsprisen er mindre end $ 100 (<100). I det andet udtryk (<=100) vises de poster, hvor enhedsprisen er mindre end eller lig med $ 100.

Indeholder en værdi, der er større end en værdi, f.eks. 99,99

>99,99
>=99,99

Returnerer poster, hvor enhedsprisen er større end $ 99,99 (>99,99). I det andet udtryk vises de poster, hvor enhedsprisen er større end eller lig med $ 99,99.

Indeholder den ene af to værdier, f.eks. 20 eller 25

20 or 25

Returnerer poster, hvor enhedsprisen er enten $ 20 eller $ 25.

Indeholder en værdi, der falder inden for et værdiinterval

>49,99 and <99,99
Eller
Between 50 and 100

Returnerer poster, hvor enhedsprisen er mellem (men ikke inklusive) $ 49,99 og $ 99,99.

Indeholder en værdi, der falder uden for et værdiinterval

<50 or >100

Returnerer poster, hvor enhedsprisen ikke er mellem $ 50 og $ 100.

Indeholder den ene af mange specifikke værdier

In(20, 25, 30)

Returnerer poster, hvor enhedsprisen er enten $ 20, $ 25 eller $ 30.

Indeholder en værdi, der slutter med de angivne cifre

Like "*4,99"

Returnerer poster, hvor enhedsprisen slutter med "4,99", f.eks. $ 4,99, $ 14,99, $ 24,99 osv.

Bemærk!: Tegnene * og %, når de bruges i et udtryk, repræsenterer et vilkårligt antal tegn – disse kaldes også for jokertegn. Tegnet % kan ikke bruges i samme udtryk som tegnet *, og det kan heller ikke bruges i et udtryk sammen med jokertegnet ? . Du kan bruge jokertegnet % i et udtryk, der også indeholder jokertegnet _.

Indeholder nul null-værdier (eller manglende værdier)

Is Null

Returnerer de poster, hvor der ikke er angivet en værdi i feltet Enhedspris.

Ikke indeholder Null-værdier

Is Not Null

Returnerer de poster, hvor der ikke mangler en værdi i feltet Enhedspris.

Kriterier for felter af typen Dato og klokkeslæt

De følgende eksempler er for feltet Ordredato i en forespørgsel, der er baseret på en tabel, der lagrer ordreoplysninger. Kriteriet er angivet i rækken Kriterier for feltet i forespørgselsdesigngitteret.

Kriterier for Salgsdato

Hvis du vil medtage poster, der ...

Skal du bruge dette kriterium

Forespørgselsresultat

Sammenligner en nøjagtig værdi som f.eks. 02-02-2006

#2-2-2006#

Returnerer poster for transaktioner, der fandt sted d. 2. feb. 2006. Husk at omgive datoværdier med tegnet #, så Access kan skelne mellem datoværdier og tekststrenge.

Ikke svarer til en værdi som f.eks. 02-02-2006

Not #02-02-2006#

Returnerer poster for transaktioner, der fandt sted på en anden dato end den 2. feb. 2006.

Indeholder værdier, der falder før en bestemt dato, f.eks. 02-02-2006

< #02-02-2006#

Returnerer poster for transaktioner, der fandt sted før den 2. feb. 2006.

Hvis du vil have vist transaktioner, der fandt sted på eller før denne dato, skal du benytte operatoren <= i stedet for operatoren <.

Indeholder værdier, der falder efter en bestemt dato, f.eks. 02-02-2006

> #02-02-2006#

Returnerer poster for transaktioner, der fandt sted efter den 2. feb. 2006.

Hvis du vil have vist transaktioner, der fandt sted på eller efter denne dato, skal du benytte operatoren >= i stedet for operatoren >.

Indeholder værdier, der falder inden for et datointerval

>#02-02-2006# and <#04-02-2006#

Returnerer poster, hvor transaktionerne fandt sted mellem 2. feb. 2006 og 4. feb. 2006.

Du kan også benytte operatoren Between til at filtrere for et værdiinterval, der inkluderer slutpunkterne. For eksempel er Between #02-02-2006# and #04-02-2006# det samme som >=#02-02-2006# and <=#04-02-2006#.

Indeholder værdier, der falder uden for et interval

<#02-02-2006# or >#04-02-2006#

Returnerer poster, hvor transaktionerne fandt sted før 2. feb. 2006 eller efter 4. feb. 2006.

Indeholder en af to værdier, f.eks. 02-02-2006 eller 03-02-2006

#02-02-2006# or #03-02-2006#

Returnerer poster for transaktioner, der fandt sted enten den 2. feb. 2006 eller den 3. feb. 2006.

Indeholder en af flere værdier

In (#01-02-2006#, #01-03-2006#, #01-04-2006#)

Returnerer poster, hvor transaktionerne fandt sted den 1. feb. 2006, 1. marts 2006 eller 1. april 2006.

Indeholder en dato, der falder inden for en bestemt måned (uanset år), f.eks. december

DatePart("m", [Salgsdato]) = 12

Returnerer poster, hvor transaktionerne fandt sted i december i et hvilket som helst år.

Indeholder en dato i et bestemt kvartal (uanset år), f.eks. første kvartal

DatePart("q", [Salgsdato]) = 1

Returnerer poster, hvor transaktionerne fandt sted i første kvartal i et hvilket som helst år.

Indeholder dags dato

Dato()

Returnerer poster for transaktioner, der fandt sted på den aktuelle dag. Hvis dags dato er 02-02-2006, vises poster, hvor feltet Ordredato er angivet til d. 2. feb. 2006.

Indeholder gårsdagens dato

Dato()-1

Returnerer poster for transaktioner, der fandt sted dagen før den aktuelle dag. Hvis dags dato er 02-02-2006, vises poster for d. 1. februar 2006.

Indeholder morgendagens dato

Date() + 1

Returnerer poster for transaktioner, der fandt sted på dagen efter den aktuelle dato. Hvis dags dato er 02-02-2006, vises poster for d. 3. februar 2006.

Indeholder datoer, der falder inden for den aktuelle uge

DatePart("ww", [Salgsdato]) = DatePart("ww", Date()) and Year( [Salgsdato]) = Year(Date())

Returnerer poster for transaktioner, der fandt sted i løbet af den aktuelle uge. En uge starter søndag og slutter lørdag.

Indeholder datoer, der faldt inden for den forrige uge

Year([Salgsdato])* 53 + DatePart("ww", [Salgsdato]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww", Date()) - 1

Returnerer poster for transaktioner, der fandt sted i løbet af den seneste uge. En uge starter søndag og slutter lørdag.

Indeholder datoer, der falder inden for den efterfølgende uge

Year([Salgsdato])* 53+DatePart("ww", [Salgsdato]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww", Date()) + 1

Returnerer poster for transaktioner, der finder sted i næste uge. En uge starter søndag og slutter lørdag.

Indeholder en dato, der faldt inden for de seneste 7 dage

Between Date() and Date()-6

Returnerer poster for transaktioner, der fandt sted i løbet af de seneste 7 dage. Hvis dags dato er 02-02-2006, vises poster for perioden 24. januar 2006 til 2. februar 2006.

Indeholder en dato, som ligger i den aktuelle måned

Year([Salgsdato]) = Year(Now()) And Month([Salgsdato]) = Month(Now())

Returnerer poster for den aktuelle måned. Hvis dags dato er 02-02-2006, vises poster for februar 2006.

Indeholder en dato, som ligger i den forrige måned

Year([Salgsdato])* 12 + DatePart("m", [Salgsdato]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) -1

Returnerer poster for den forrige måned. Hvis dags dato er 02-02-2006, vises poster for januar 2006.

Indeholder en dato, som ligger i den næste måned

Year([Salgsdato])* 12 + DatePart("m", [Salgsdato]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) + 1

Returnerer poster for den næste måned. Hvis dags dato er 02-02-2006, vises poster for marts 2006.

Indeholder en dato, der faldt inden for de seneste 30 eller 31 dage

Between Date( ) And DateAdd("M", -1, Date( ))

En måneds salgsposter. Hvis dags dato er 02-02-2006, vises poster for perioden 2. januar 2006. til d. 2. februar 2006.

Indeholder en dato, som ligger i det aktuelle kvartal

Year([Salgsdato]) = Year(Now()) And DatePart("q", Date()) = DatePart("q", Now())

Returnerer poster for det aktuelle kvartal. Hvis dags dato er 02-02-2006, vises poster for første kvartal af 2006.

Indeholder en dato, som ligger i det forrige kvartal

Year([Salgsdato])*4+DatePart("q",[Salgsdato]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())-1

Returnerer poster for det forrige kvartal. Hvis dags dato er 02-02-2006, vises poster for det sidste kvartal i 2005.

Indeholder en dato, som ligger i det næste kvartal

Year([Salgsdato])*4+DatePart("q",[Salgsdato]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())+1

Returnerer poster for det næste kvartal. Hvis dags dato er 02-02-2006, vises poster for andet kvartal af 2006.

Indeholder en dato, der falder inden for det indeværende år

Year([Salgsdato]) = Year(Date())

Returnerer poster for det indeværende år. Hvis dags dato er den 02-02-2006, vises poster for året 2006.

Indeholder en dato, som ligger i det forrige år

Year([Salgsdato]) = Year(Date()) -1

Returnerer poster for transaktioner, der fandt sted i løbet af de forrige år. Hvis dags dato er den 02-02-2006, vises poster for året 2005.

Indeholder en dato, som ligger i det næste år

Year([Salgsdato]) = Year(Date()) + 1

Returnerer poster for transaktioner med næste års dato. Hvis dags dato er den 02-02-2006, vises poster for året 2007.

Indeholder en dato, der ligger mellem 1. januar og dags dato (år til dato-poster)

Year([Salgsdato]) = Year(Date()) and Month([Salgsdato]) <= Month(Date()) and Day([Salgsdato]) <= Day (Date())

Returnerer poster for transaktioner med datoer, der ligger mellem 1. januar i det indeværende år og dags dato. Hvis dags dato er 02-02-2006, vises poster for perioden 1. januar 2006 til 02-02-2006.

Indeholder en dato fra fortiden

< Date()

Returnerer poster for transaktioner, der fandt sted før dags dato.

Indeholder en dato i fremtiden

> Date()

Returnerer poster for transaktioner, der finder sted efter dags dato.

Filtrerer for Null-værdier (manglende værdier)

Is Null

Returnerer poster, hvor datoen for transaktionen mangler.

Filtrerer for værdier, der ikke er Null

Is Not Null

Returnerer poster, hvor datoen for transaktionen er kendt.

Kriterier for Ja/Nej-felter

Som eksempel har din Kundetabel et Ja/Nej-felt med navnet Aktiv, som bruges til at angive, om en kundes konto er aktiv på nuværende tidspunkt. Tabellen nedenfor viser hvordan værdier, der er angivet i rækken Kriterier for et Ja/Nej-felt, evalueres.

Feltværdi

Resultat

Ja, sand, 1 eller -1

Testet for en Ja-værdi. En værdi på 1 eller -1 konverteres til "Sand" i rækken Kriterier, når du har indtastet den.

Nej, Falsk eller 0

Testet for en Nej-værdi. En værdi på 0 konverteres til "Falsk" i rækken kriterier, når du angiver den.

Ingen værdi (null)

Ikke testet

Ethvert andet tal end 1, -1 eller 0

Ingen resultater hvis det er den eneste kriterieværdi i feltet

Enhver tegnstreng end Ja, nej, sand eller falsk

Forespørgslens kørsel mislykkes på grund af en datatypeuoverensstemmelsesfejl

Kriterier for andre felter

Vedhæftede filer    I rækken Kriterier skal du skrive Is Null for at medtage poster , der ikke indeholder nogen vedhæftede filer. Skriv Is Not Null, hvis du vil medtage poster, der indeholder vedhæftede filer.

Opslagsfelter    Der findes to typer opslagsfelter: dem, der søger efter værdier i en eksisterende datakilde (ved hjælp af en fremmed nøgle), og dem, der er baseret på en liste over værdier, som specificeres, når opslagsfeltet oprettes.

Opslagsfelter, der er baseret på en liste over angivne værdier, er af datatypen Tekst, og de gyldige kriterier er de samme som for andre tekstfelter.

De kriterier, du kan bruge i et opslagsfelt, der er baseret på værdier fra en eksisterende datakilde, afhænger af den fremmede nøgles datatype fremfor datatypen for de data, der søges efter. Du kan f.eks have et opslagsfelt, der viser Medarbejdernavn, men bruger en fremmed nøgle med datatypen Tal. Da feltet gemmer et nummer i stedet for tekst, kan du bruge kriterier, der fungerer med tal, dvs. >2.

Hvis du ikke kender datatypen for den fremmede nøgle, kan du undersøge kildetabellen i designvisningen for at afgøre feltets datatyper. Sådan gør du:

 1. Find kildetabellen i Navigationsruden.

 2. Åbn tabellen i Designvisning ved enten at:

  • Klikke på tabellen og derefter trykke på Ctrl+Enter

  • Højreklikke på tabellen og derefter klikke på Designvisning.

 3. Datatypen for hver felt vises i kolonnen Datatype i tabeldesigngitteret.

Felter med flere værdier    Data i et felt med flere værdier gemmes som rækker i en skjult tabel, som Access opretter og udfylder for at repræsentere feltet. I forespørgslens designvisning repræsenteres dette på feltlisten ved hjælp af et felt, som kan udvides. Hvis du vil bruge kriterier for et felt med flere værdier, skal du angive kriterier for en enkelt række i den skjulte tabel. Sådan gør du:

 1. Opret en forespørgsel, der indeholder et felt med flere værdier, og åbn den i Designvisning.

 2. Udvid feltet med flere værdier ved at klikke på plustegnet (+) ud for det – hvis feltet allerede er udvidet, er dette et minussymbol (-). Lige under navnet på feltet vises et felt, der repræsenter en enkelt værdi for feltet med flere værdier. Dette felt har samme navn som feltet med flere værdier, hvor strengen .Værdi er tilføjet.

 3. Træk feltet med flere værdier og dets felt med én værdi til separate kolonner i designgitteret. Hvis du kun vil have vist det komplette felt med flere værdier i dine resultater, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis for feltet med en enkelt værdi.

 4. Skriv dine kriterier i rækken Kriterier for feltet med en enkelt værdi, og brug kriterier, der passer til den type data, værdierne repræsenterer.

 5. Hver værdi i et felt med flere værdier evalueres enkeltvis ud fra de kriterier, du angiver. Du kan f.eks. have et felt med flere værdier, der indeholder en liste med tal. Hvis du angiver kriterierne >5 OG <3, matches alle poster, hvor der er mindst én værdi, der er større end 5, og én værdi, der er mindre end 3.

Se også

Introduktion til forespørgsler

Opret en simpel udvælgelsesforespørgsel

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×