Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Vejledninger i rengøring og brug

Håndter altid din Surface med omhu for at bevare dens udseende. Du kan finde rengøringsvejledninger, som er specifikke for din Surface og dens tilbehør, i Rengøring og pleje af Surface, Pleje af Surface Headphones eller Pleje af Surface-høretelefoner.

 Dette symbol identificerer sikkerheds- og sundhedsmeddelelser i denne enhedsvejledning.

 ADVARSEL: Læs sikkerheds- og sundhedsoplysningerne

Gælder: Alle produkter

Microsoft-produkter er udviklet til at være sikre og effektive. Læs denne vejledning for at få vigtige sikkerheds- og sundhedsoplysninger om enheden og for at forstå vilkårene for den begrænsede garanti, der gælder for enheden. Hensigten med vejledningen er, at du skal være mere tryg og produktiv, når du bruger enheden. Hvis du ikke følger vejledningen i korrekt konfiguration, brug og pleje af din enhed, kan det øge risikoen for alvorlig personskade, død eller materiel skade.

Du kan få yderligere support på support.microsoft.com eller på Surface-appen til Surface-enheder.

 ADVARSEL: Kvælningsfare

Gælder: Alle produkter

Denne enhed kan indeholde små dele, der kan være en kvælningsfare for børn under 3 år. Hold små dele væk fra børn.

 ADVARSEL: Opbevar utilgængeligt for små børn

Gælder: Alle produkter

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. Lad ikke små børn at spille med dem, da børnene kan skade sig selv eller andre eller beskadige enheden. Opbevar din enhed og alle dens dele og tilbehør utilgængeligt for små børn.

 ADVARSEL: Højrisikoanvendelse

Gælder: Alle produkter

Enheden er ikke udviklet eller beregnet til brug i nogen applikation eller situation, hvor fejl af nogen art på enheden kan føre til død, alvorlig fysisk personskade eller alvorlig miljømæssig beskadigelse ("højrisikoanvendelse"). Hvis du vælger at bruge din enhed til højrisikoanvendelse, sker det på egen risiko.

 ADVARSEL: Dele af denne enhed er magnetisk

Gælder for: Surface, Surface hovedtelefoner, Surface earbuds, Surface Duo, Surface Pen, Surface docking-stationer, HoloLens og tastatur

Dele af din enhed er magnetiske og kan tiltrække metalgenstande. For at reducere risikoen for gnister og efterfølgende skade på din enhed, andre objekter og/eller mulig personskade skal du tjekke, at de elektriske forbindelsesområder er fri for metalgenstande, før du forbinder enheder eller opladningsstik.  Placer ikke magnetisk følsomme enheder, kreditkort eller andre magnetiske lagermedier i nærheden af enheden for at mindske risikoen for magnetisk interferens mellem din enhed og andre enheder, mulig afbrydelse af medicinsk udstyr eller ødelæggelse af magnetisk lagrede data.

 ADVARSEL: Personlige medicinske enheder

Gælder for: Surface, Surface Headphones, Surface earbuds, Surface Duo, Surface Pen, mobile enheder, HoloLens, mus, tastatur, Microsoft Band og Xbox

Radiofrekvenser og magnetiske felter fra elektronisk udstyr kan have en negativ påvirkning af driften af andet elektronisk udstyr, hvilket kan få dem til ikke at fungere korrekt. Selvom enheden er udviklet, testet, og fremstillet til at overholde bestemmelser vedrørende radiofrekvenser i lande som f.eks. USA, Canada, EU og Japan, kan trådløse sendere og elektriske kredsløb i enheden forårsage utilsigtet interferens i andet elektronisk udstyr.

Personer med pacemakere bør altid tage følgende forholdsregler:

 • American Heart Association anbefaler, at der skal være en afstand på mindst 15 cm mellem en trådløs enhed og en pacemaker for at undgå mulig interferens med pacemakeren.

 • Hvis du bruger din mobilenhed med en holder, skal du vælge en uden metaldele.

 • Bær ikke den trådløse enhed i en brystlomme.

 • Hvis du mener, at enheden forårsager interferens, skal du straks slukke for den.

Hvis du bruger en anden medicinsk enhed end en pacemaker, skal du kontakte producenten af den medicinske enhed eller din læge for at få instrukser i brugen af andre elektroniske enheder i nærheden af din medicinske enhed.

 ADVARSEL: Trådløse enheder om bord på fly

Gælder for: Surface, Surface Headphones, Surface earbuds, Surface Duo, Surface Pen, mobilenheder, HoloLens, mus, tastatur og Xbox

Inden du går om bord på et fly eller pakker en trådløs enhed ned i bagage, der skal kontrolleres, skal du fjerne batterierne fra den trådløse enhed (hvis det er muligt) eller slukke for den trådløse enhed, (hvis den har en tænd/sluk-knap). Lyt efter flypersonalets meddelelse, der fortæller, om du må bruge enheden under flyvningen. Brug af trådløse enheder under flyvning foregår på flyselskabets betingelser.

 ADVARSEL: Radiofrekvensinterferens

Gælder for: Surface, Surface Headphones, Surface earbuds, Surface Duo, Surface Pen, mobilenheder, HoloLens, mus, tastatur og Xbox

Selvom enheden er blevet testet for sikkerhed og kompatibilitet, indeholder den en radio, der kan påvirke andet elektronisk udstyr eller medicinske enheder (f.eks. pacemakers) under visse omstændigheder, hvilket kan medføre, at de ikke fungerer korrekt og kan resultere i personskade eller død.

 • Sluk for enheden på steder, hvor du bliver bedt om at gøre det.

 • Følg alle besætningsinstruktioner, når du er om bord på et fly. Sluk for din enhed og/eller slå flytilstand til efter besætningens instruktioner. Det gælder også for trådløse enheder, du har pakket i bagagen. Rådfør dig med luftfartselskabets personale om brug af din enhed under flyvning.

 • Følg alle lokale regler og opslag med anvisninger i områder, hvor brug af mobilnetværk eller trådløse netværk er forbudt.

 ADVARSEL: Potentielt eksplosive luftarter

Gælder for: Surface, Surface Headphones, Surface earbuds, Surface Duo, Surface docking-stationer, HoloLens, mobile enheder, Azure Kinect-enheder og Xbox

Opbevar eller bær ikke brandfarlig væske, gas eller eksplosive materialer i samme rum som din enhed, dens dele, og/eller tilbehør.

Sluk din enhed, og undlad at fjerne eller installere batteriopladere, vekselstrømadaptere eller andet tilbehør til din enhed, når du befinder i et område med potentielt eksplosive luftarter. Ofte er der skilte i områder med potentielt eksplosive luftarter, men dog ikke altid. Det kan omfatte optankningsområder eller tankstationer, områder under dæk på både eller andre fartøjer, brændstof- og/eller kemiske overførsels- og lagerinstallationer og områder, hvor luften indeholder brandbare kemikalier eller partikler, f.eks. kornstøv eller metalpulver. Hvis der opstår gnister i disse områder, kan det medføre eksplosion eller brand.

 ADVARSEL: Lidelser i bevægeapparatet

Gælder for: Surface, Surface Duo, Surface Pen, HoloLens, mus, tastatur, mobilenheder og Xbox

Brug af elektroniske inputenheder kan give alvorlige personskader eller lidelser. Når du bruger en computer, kan du som med mange andre aktiviteter opleve lejlighedsvis ubehag i dine hænder, arme, skuldrene, nakke eller andre dele af din krop. Hvis du oplever symptomer, f.eks. vedvarende eller tilbagevendende generende ubehag, dunken, ømhed, snurren, følelsesløshed, brændende følelsen eller stivhed, MÅ DU IKKE IGNORERE DISSE ADVARSLER. DU SKAL STRAKS KONTAKTE DIN LÆGE, også selvom symptomerne forekommer, når du ikke arbejder på din computer. Symptomer som disse kan være tilknyttet smertefulde og nogle gange permanent invaliderende skader eller lidelser af nerverne, muskler, sener eller andre dele af kroppen. 

Disse muskel- og knoglelidelser (MSD) omfatter karpaltunnelsyndrom, seneskedehindebetændelse, tenosynovitis og andre lidelser. Mens forskerne endnu ikke kender svarene på mange spørgsmål om MSD'er, er den generelle opfattelse, at mange faktorer kan knyttes til deres årsag, herunder: Den generelle sundhedstilstand, stress og hvordan man håndterer det, medicinske og fysiske forhold, og hvordan en person bruger sin krop under arbejde og andre aktiviteter (herunder brug af tastatur og mus). Den tid, en person bruger på at udføre en aktivitet, kan også være en faktor.

Du kan finde nogle retningslinjer, der kan hjælpe dig med at arbejde mere bekvemt med din enhed og muligvis reducere risikoen for MSD, på https://support.microsoft.com og https://xbox.com/xboxone/playhealthy (Healthy Gaming Guide).

 ADVARSEL: Fotofølsomme anfald

Gælder for: Surface, Surface Duo, HoloLens og Xbox

Nogle personer opleve anfald, når de udsættes for blinkende lys eller mønstre på levende billeder eller i videospil. Selv personer, der ikke før har oplevet et anfald eller epilepsi, kan have en ikke-diagnosticeret lidelse, der kan forårsage "fotofølsomme anfald", når de ser levende billeder eller videospil. 

Disse anfald kan have forskellige symptomer, herunder svimmelhed, ændret syn, øje- eller ansigtstrækninger, tics eller rysten i arme eller ben, desorientering, forvirring eller midlertidigt opmærksomhedstab. Fotofølsomme anfald kan også medføre tab af bevidstheden eller kramper, der kan medføre personskade ved fald, eller hvis man rammer genstande i nærheden. Stop straks med at spille, og kontakt en læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer. Forældre bør være opmærksomme på eller spørge deres børn om ovenstående symptomer – børn og teenagere er oftere udsat for disse anfald end voksne. Risikoen for fotofølsomme anfald nedsættes ved at tage følgende forholdsregler:

 • Sid længere væk fra skærmen.

 • Brug en mindre skærm.

 • Spil i et godt oplyst rum.

 • Spil ikke, når du er søvnig eller udmattet.

Hvis du eller nogen af dine familiemedlemmer tidligere har oplevet anfald eller epilepsi, skal I kontakte jeres læge, før I spiller.

 ADVARSEL: Generel batterisikkerhed

Gælder for: Surface, Surface Headphones, Surface earbuds, Surface Pen, HoloLens, mus, tastatur, mobilenheder, Microsoft Band og Xbox

Enheden bruger enten engangsbatterier eller genopladelige batterier. Forkert brug eller misbrug af engangsbatterier eller genopladelige batterier kan forårsage personskade, død og materiel skade og kan beskadige enheden eller tilbehøret på grund af læk af batterivæske, brand, overophedning eller eksplosion.

Batterivæske er ætsende og kan være giftig. Det kan forårsage forbrændinger og kan være skadeligt eller dødbringende, hvis det sluges.

Sådan reducerer du risikoen for personskade, når du bruger engangsbatterier eller genopladelige batterier:

 • Opbevar batterier utilgængeligt for børn.

 • Oplad kun genopladelige batterier med den oplader, der fulgte med din enhed. Hvis du bruger en forkert opladningsmetode, kan det resultere i brand eller eksplosion

 • Fjern straks gamle, svage eller udtjente batterier fra enheden. Genbrug eller kassér gamle, svage eller udtjente batterier i henhold til lokal, regional eller national lovgivning

 • Fjern batterierne fra enheden, inden du lagrer enheden i en længere periode.

 • Undgå kontakt med batterivæske. Hvis et batteri lækker:

  • Sørg for, at den lækkede væske ikke kommer i berøring med hud, øjne, tøj eller andre overflader. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud, øjne eller tøj, skal du straks skylle det berørte område med vand og kontakte en læge eller en anden sundhedsperson.

  • Fjern forsigtigt alle batterier ved at følge enhedens installationsvejledning for batterier i omvendt rækkefølge.

  • Før du isætter nye batterier, skal du rengøre batterirummet grundigt med en tør klud eller ved at følge batteriproducentens anbefalinger for rengøring.

 • Vi anbefaler, at du bruger Microsoft-godkendte batteripakker.  Udskift engangsbatterierne eller de genopladelige batterier, der fulgte med enheden, med batterier af samme type og klassificering.

 • Lad vær med at foretage disassemblering. adskille, mase, åbne, punktere, opskære, kortslutte eksterne kontakter eller kredsløb, udsætte for temperaturer over 40 °C eller kassere batterier i brand eller vand.

 • Bland ikke nye og gamle batterier eller batterier af forskellige typer (f.eks., zink-kul-batterier og alkaliske batterier).

 • Lad ikke metalgenstande berøre batteriterminalerne på enheden. De kan blive varme og forårsage forbrændinger.

 • Undlad at bære eller placere batterier eller batteripakker sammen med andre metalgenstande.

 • Efterlad ikke en batteridrevet enhed i direkte sollys i længere tid.

 • Nedsænk ikke batterier i vand, og lad dem ikke blive våde.

 • Brug ikke et batteri, hvis det er blevet vådt.  Forsøg ikke at tørre et batteri eller en batteripakke med en hårtørrer, i en almindelig ovn eller i en mikrobølgeovn.

 • Tilslut ikke batterier direkte til vægstikkontakter eller cigartændere.

 • Undlad at slå på, kaste med eller træde på batterier eller udsætte dem for alvorlige fysiske stød.

 • Batteriet må ikke ændres eller genfremstilles, og du må ikke forsøge at indsætte fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker, for ild, eksplosion eller andre risici.

 • Oplad ikke batterier i nærheden af ild eller i meget varme omgivelser.

 • Hvis du taber enheden eller batteriet, især på en hård overflade, kan enheden og batteriet blive beskadiget. Vi anbefaler, at du søger professionel hjælp for at kontrollere din enhed, hvis du mener, at der er opstået skader.

 • Benyt aldrig et beskadiget batteri. Hvis batteriet ser ud til at være ridset eller stjålet, skal du straks lægge det til side og bortskaffe det korrekt.  Brug af et beskadiget batteri kan forårsage elektriske stød, overophedning og andre komponentfejl.

 ADVARSEL: Batterisikkerhed (batterier, der ikke kan udskiftes af brugeren)

Gælder for: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface-høretelefoner, Microsoft Band, enheder med batterier, der ikke kan udskiftes af brugeren

Forkert brug af enhedens batteri kan resultere i brand eller eksplosion. Undlad at opvarme, åbne, punktere, skamfere eller bortskaffe enheden eller dens batteri i ild. Efterlad eller oplad ikke enheden i direkte sollys i længere tid. Hvis du gør det, kan det medføre, at batteriet beskadiges eller smelter.

Microsoft anbefaler, at du søger professionel hjælp til alle andre reparationer af enheden, og at du udviser forsigtighed, hvis du selv foretager reparationer. Hvis du åbner og/eller reparerer enheden, kan du få elektrisk stød, enheden kan blive beskadiget, der er risiko for brand og personskade og andre risici. Du kan få hjælp og oplysninger fra Microsoft til reparation af enheder og andre tjenester på www.support.microsoft.com.

 ADVARSEL: Udskiftning af batterier og reparation af enheder (batterier, der kan udskiftes af brugeren)

Gælder for: Surface Pen, mobile enheder, mus, tastatur og Xbox

Batterier i enheder, hvor brugeren selv kan udskifte batterier, kan udskiftes ved at åbne batteribeholderen og følge instruktionerne til udskiftning af batterier i startvejledningen. Microsoft anbefaler, at du søger professionel hjælp til alle andre reparationer af enheden, og at du udviser forsigtighed, hvis du selv foretager reparationer. Hvis du åbner og/eller reparerer enheden, kan du få elektrisk stød, enheden kan blive beskadiget, der er risiko for brand og personskade og andre risici.

 ADVARSEL: Sikkerhed i forbindelse med møntcelle-/knapcellebatterier

Gælder for: Tastatur og Surface Pen

OPBEVAR UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. SLUG IKKE BATTERIET. RISIKO FOR KEMISK FORBRÆNDING.

Dette produkt indeholder møntcelle-/knapcellebatterier. Hvis et knap-/cellebatteri sluges, kan der opstå alvorlige indre forbrændinger og perforering af blødt væv på blot to timer, hvilket kan forårsage alvorlige personskader eller død.

Opbevar altid nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Hvis batterirummet på enheden ikke lukker sikkert til, skal du stoppe med at bruge enheden og opbevare den uden for børns rækkevidde. Søg omgående lægehjælp, hvis du har mistanke om, at et barn har slugt eller placeret et møntcelle-/knapcellebatteri nogen steder på kroppen. Møntcelle-/knapcellebatterier skal omgående fjernes af kvalificeret medicinsk personale for at minimere risikoen for personskade eller død.

 ADVARSEL: Sikkerhed i forbindelse med vekselstrømforsyning

Gælder for: Surface, Surface Duo, Surface docking-stationer, HoloLens, mobile enheder og enheder med eksterne strømforsyninger

Vælg og brug altid en passende AC-strømforsyning til din enhed. Hvis følgende forholdsregler ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller død forårsaget af elektrisk stød eller brand, eller beskadige enheden. 

Sådan vælger du den korrekte strømkilde til din enhed:

 • Vi anbefaler, at du bruger ægte Microsoft-strømforsyningsenheder (PSU'er) og vekselstrømsledninger. En ægte Microsoft-PSU blev leveret sammen med enheden. Ægte Microsoft PSU kan også købes fra en forhandler, der er autoriseret af Microsoft, og på https://store.microsoft.com/devices.

 • Brug kun vekselstrøm, der leveres fra en almindelig stikkontakt. Brug ikke ikke-standardstrømkilder, f.eks. generatorer eller invertere, også selvom spændingen og frekvensen er acceptable.

 • Kontrollér, at din stikkontakt leverer den type strøm, der er angivet på PSU'en (hvad angår spænding [V] og frekvens [Hz]). Hvis du er usikker på, hvilken type strøm du har i hjemmet, kan du rådføre dig med en kvalificeret elektriker.

 • Overbelast ikke din stikkontakt, forlængerledning, stikdåse eller andre elektriske stik. Bekræft, at de er klassificeret til håndtering af den samlede strøm (i ampere [A]), som enheden (angivet på PSU'en) og andre enheder, der bruger samme kredsløb, kræver.

 • På enheder, hvor AC-stikbenene kan foldes til opbevaring, skal du kontrollere, at dens stikben er fuldt udfoldede, før du indsætter vekselstrømsadapteren til enheden i stikkontakten.

 • På enheder, der er udstyret med strømledninger med flytbare stikben og universel strømforsyning, skal du kontrollere, at stikbenssamlingen har den korrekte konfiguration til stikkontakten og sidder korrekt i strømforsyningen, før du sætter AC-strømforsyningen i en stikkontakt.

 ADVARSEL: Eksponering for radiofrekvensenergi (RF)

Gælder for: Surface, Surface Headphones, Surface earbuds, Surface Duo, Surface Pen, mobile enheder, HoloLens, mus, tastatur, Microsoft Band og Xbox

Enheder, som indeholder Wi-Fi og Bluetooth®-radiosendere, er udviklet, produceret og testet for at opfylde FCC-retningslinjerne (Federal Communications Commission), Industry Canada-retningslinjerne og de europæiske retningslinjer for RF-eksponering og specifik absorberingshastighed.

Du kan sikre, at din eksponering til RF-energi, der er genereret af Wi-Fi og Bluetooth-radioer, ikke overstiger eksponeringsgrænserne i disse retningslinjer ved at placere skærmene, så skærmsiden ikke er i direkte kontakt med din krop (f.eks. ved at placere skærmsiden med forsiden nedad i dit skød eller brystkasse).

Hvis du vil have yderligere oplysninger om RF-sikkerhed, kan du finde på webstedet FCC på http://www.fcc.gov/oet/rfsafety og branchens Canada websted på http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html.

 ADVARSEL: Risiko ved reparationer

Gælder: Alle produkter

Hvis du åbner og/eller reparerer enheden, kan du få elektrisk stød, enheden kan blive beskadiget, der er risiko for brand og personskade og andre risici. Microsoft anbefaler, at du søger professionel hjælp til reparation af enheden, og at du udviser forsigtighed, hvis du selv foretager reparationer.

 ADVARSEL: Undgå kontakt med airbag

Gælder for: Surface, Surface Duo og mobile enheder

Placer ikke enheden eller andre genstande på eller i nærheden af airbags i køretøjer, der er udstyret med airbags. Genstande, der er anbragt på eller i nærheden af en airbag, kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis airbaggen udløses.

 ADVARSEL: Rengøring

Gælder: Alle produkter

Risikoen for brand, stød eller skade på din Microsoft-enhed under rengøring kan begrænses ved at tage følgende forholdsregler:

 • Træk alle kabler ud, og sluk enheden inden rengøring.

 • Rengør kun den udvendige side af enheden.

 • Rengør enheden med en tør klud.

 • På enheder med blæser, ventilator, porte eller lignende åbninger:

  • Rens forsigtigt den udvendige overflade på blæseren, ventilatoren eller andre åbninger for at fjerne eventuelle ophobninger af støv
   .

  • Anbring ikke genstande i blæseren, udluftningskanaler, porte eller andre åbninger.

 • Prøv ikke at rengøre kontakterne ved nedsænkning i væsker. Stryg kun forsigtigt, og tør af
  med en ren klud.

 ADVARSEL: Brug

Gælder: Alle produkter

For at reducere risikoen for brand, stød eller beskadigelse af din enhed skal du ikke udsætte den for regn, sne eller andre typer fugt. Brug ikke enheden i nærheden af vand eller på et unødigt fugtigt sted (f.eks. i nærheden af en bruser, et badekar, en håndvask, en swimmingpool eller i en fugtig kælder). Sådan holder du din enhed i optimal tilstand:

 • Brug ikke din enhed i nærheden af varmekilder, mad, overdreven snavs, støv, olie, kemikalier eller i stærkt, direkte sollys.

 • Placer ikke genstande oven på din enhed.

 • Brug kun tilbehør angivet af Microsoft.

 • På enheder med blæser, ventilator, porte eller lignende åbninger:

  • Indsæt ikke genstande i blæseren, udluftninger, porte, kickstand-slots og hængsler, mellemrum om taster eller andre åbninger.

  • Sørg for, at der ikke samler sig støv på blæseren, udluftninger eller andre åbninger.

  • Placer ikke enheden i snævre eller trange omgivelser.

 • Tør ikke enheden med en hårtørrer, tøjtørrer, miniovn, almindelig ovn eller mikrobølgeovn. Hvis din enhed bliver våd, så tør forsigtigt de ydre dele med en ren, tør klud.

 ADVARSEL: Porte og åbninger

Gælder: Alle produkter

For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af din Microsoft-enhed

 • Indsæt ikke genstande i blæseren, udluftninger, porte, kickstand-slots og hængsler, mellemrum om taster eller anden åbning.

 • Forsøg ikke at rengøre porte, kickstand-slots og hængsler, mellemrum omkring taster eller anden åbning med skarpe genstande (dvs. papirclips, skruetrækkere, hobbyknive osv.)

 ADVARSEL: Taster på tastaturet

Gælder for: Surface, tastatur

Microsoft anbefaler, at du søger professionel hjælp for at reparere eller erstatte frakoblede eller manglende taster på din enhed. Vær forsigtig, hvis du selv foretager reparationer. Tving ikke frakoblede tasthætter tilbage på tastaturet, eller indsæt ikke objekter i tastaturet mellem tasterne og forsiden af tastaturet. Hvis du åbner og/eller reparerer enheden, kan du få elektrisk stød, enheden kan blive beskadiget, der er risiko for brand og personskade og andre risici. Du kan få hjælp og oplysninger fra Microsoft til reparation af enheder og andre tjenester på www.support.microsoft.com.

 ADVARSEL: Kvælningsrisiko

Gælder: Alle produkter

Hold plasticposer væk fra børn for at undgå risiko for kvælning.

 ADVARSEL: Vær opmærksom på dine omgivelser

Gælder for: Surface, Surface Headphones, Surface earbuds, mobile enheder og HoloLens

For at reducere den potentielle risiko for personskade eller død på grund af forstyrrelser skal du ikke bruge enheden under kørsel, betjening af maskiner, cykling, gang eller andre aktiviteter, der kræver din udelte opmærksomhed. Brug af enheden alene eller med hovedtelefoner eller et headset (også selvom du kun bruger et øre), når du kører i bil eller på cykel anbefales ikke og kan være forbudt i dit område.

Hold altid lydstyrken på hovedtelefoner eller headset tilstrækkeligt lavt til, at du kan høre personer, der taler, og lyde, som kan advare dig om farlige forhold, og til at din hørelse er bedre beskyttet. Kontrollér og overhold love og bestemmelser i dit område om brug af mobilenheder, når du kører i bil eller på cykel.  Her er nogle andre alment gyldige anbefalinger til at reducere risikoen i forbindelse med forstyrrelser:

 • Skriv eller læs aldrig sms'er eller mails.

 • Indtast aldrig navigationsoplysninger.

 • Surf aldrig på internettet, og udfør ikke andre opgaver, der kan forstyrre din opmærksomhed.

 ADVARSEL: DC-stik på strømforsyning (PSU)

Gælder for: Surface

Undgå langvarig hudkontakt med jævnstrømsstikket, når PSU'en er tilsluttet en strømkilde, da det kan medføre gener eller skader. Undgå at sove eller sidde på DC-stikket.

Udsæt ikke stikket for væske, sved, snavs eller anden forurening. Brug af et forurenet stik kan føre til varme og medføre til gener eller skader. Stop straks med at bruge stikket. Tag DC-stikket ud af enheden. Aftør med en ren klud.

Hvis du finder en skade på en del af din oplader eller ledning, skal du holde op med at bruge dem og kontakte os vedrørende supportmuligheder.

 ADVARSEL: Brug i sikre omgivelser

Gælder for: Windows Mixed Reality

Du kan blive distraheret af brugen af enheden, der kan forhindre, at du kan se dine omgivelser. De moderne Windows Mixed Reality-headsets kan spærre dit udsyn helt, og indhold kan virke til at være i en afstand, men stadig blokere dit udsyn til fysiske genstande i nærheden.

Brug den kun på et sikkert sted, der passer til dine aktiviteter. Undgå risici for at snuble, trapper, lave lofter, skrøbelige eller værdifulde genstande, der kunne blive ødelagt osv., samt situationer, hvor andre personer eller ting uventet kunne nærme sig. Brug ikke enheden, når du har brug for at se dine omgivelser og skal opmærksomhed af sikkerhedsmæssige årsager.

Du skal følge alle anbefalinger til konfiguration af Windows Mixed Reality, herunder brugen af dit headset til at oprette en grænse. Din pc-konfiguration og visse programmer eller oplevelser kan medføre forsinkelser eller fejl i grænsevisningen. Vær altid forsigtig, og vær opmærksom på dine omgivelser, selvom du har oprettet en grænse.

 ADVARSEL: Tung genstand

Gælder for: Surface Hub

Enheden er meget tung. For at reducere risikoen for skader ved løft, dødsfald eller skader på din enhed anbefaler vi, at der som minimum er to personer til at løfte enheden. Det er vigtigt at bruge korrekt løftestilling, når du løfter og/eller flytter enheden.

 ADVARSEL: Enhedsdeling

Gælder for: Xbox, Windows Mixed Reality

Hvis du lader andre bruge din enhed, skal du sørge for, at de forstår sundheds- og sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning samt eventuelle yderligere sikkerheds- eller brugsanvisninger, der leveres af udbyderne af enheden og indholdet. Hver person, der anvender bruger enheden, skal færdiggøre konfigurations-/orienteringsproceduren for at lære systemet at kende.

 ADVARSEL: Risiko i forbindelse med anvendelse

Gælder for: Azure Kinect-enheder

Advarslerne i denne vejledning vedrører hardwaren og den tilhørende software i et enkeltstående miljø. En eller flere af advarslerne i denne vejledning gælder muligvis ikke, eller de kan være utilstrækkelige eller ufuldstændige for de farer eller andre risici, der er knyttet til dit program. Du er eneansvarlig for at bestemme de advarsler, der kræves af dit program, indholdet af disse advarsler, og hvordan disse advarsler leveres til brugere.

 ADVARSEL: Brug af tilbehør til videospil

Gælder for: Xbox

Sørg for, at børn, der bruger tilbehør til videospil med deres Xbox™-konsol og Kinect™-sensor spiller sikkert, inden for deres grænser, og at de forstår korrekt brug af konsollen, sensoren og tilbehøret.

 ADVARSEL: Ergonomisk løft

Gælder for: Surface Hub

For at reducere risikoen for skader ved løft, dødsfald eller skader på din enhed skal du bruge god ergonomisk løftepraksis, herunder men ikke begrænset til:

 • Planlægge fremad. Sørg for, at løfteholdet er enige om planen.

 • Find ud af, om du kan løfte enheden. Er den for tung eller uhåndterlig?

 • Beslut, om du har brug for løftestøtte.

 • Undersøg, om der er hindringer og glatte overflader.

 • Løft med dine ben, ikke din ryg.

 • Bøj dine knæ, og hold ryggen lige.

 • Hold enheden tæt på kroppen.

 • Hold kroppen midt over enheden. Hold fødderne adskilt i skulderbredde.

 • Du skal løfte jævnt lige op.

 • Hold kroppen lige. Du skal ikke dreje, mens du løfter, eller når enheden er løftet.

 • Anbring stille og roligt enheden på stativet eller vægmonteringen med lige ryg. Giv ikke slip, før enheden er korrekt anbragt.

 ADVARSEL: Korrekt montering på stativ

Gælder for: Surface Hub

Din enhed er tung og monteres på et stativ ved hjælp af alle fire monteringsbeslag. Sådan reducerer du risikoen for skade, dødsfald eller beskadigelse af din enhed:

 • Følg alle instruktioner, der leveres af producenten af stativet.

 • Sørg for, at dit stativ og den foreslåede monteringsmetode kan bære enhedens vægt.

 • Brug kun den monteringshardware, der leveres sammen med stativet.

 • Sørg for, at alle skruer er sikkert spændt i overensstemmelse med instruktionerne fra producenten af stativet.

 • Du må ikke slippe enheden, før du er sikker på, at de øverste og nederste kroge på de to monteringsbeslag er placeret korrekt på de øverste og nederste monteringsskinner.

 ADVARSEL: Ikke-synlige farer i vægge eller andre monteringsflader

Gælder for: Surface Hub

Vægge og andre monteringsflader kan indeholde elektriske ledninger, gaslinjer og andre ikke-synlige farer eller forhindringer. Hvis du klipper eller borer i en ikke-synlig fare, kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

Det er montørens ansvar at finde frem til ikke-synlige farer på forhånd og at undgå disse farer under montering. Vurder monteringsmiljøet, og sørg altid for, at der ikke er nogen ikke-synlige farer i væggen eller på andre monteringsflader, før der bores eller klippes.

 ADVARSEL: Følg retningslinjerne og instruktionerne for konfiguration og brug

Gælder for: HoloLens, Windows mixed reality

Følg alle relevante retningslinjer og instruktioner for konfigurationen og brug for din enhed, dens tilbehør samt udgiveren for ethvert softwareprogram eller 2D- eller 3D-indhold eller -oplevelse ("indhold").

Hvis din enhed ikke bliver konfigureret, brugt og plejet korrekt, kan det øge risikoen for alvorlig personskade, død, materiel skade eller skade på enheden og dens tilbehør.

 ADVARSEL: Snublefare

Gælder for: Surface Hub

Sådan undgår du risiko for personskade, dødsfald eller beskadigelse af en enhed, der er monteret på et stativ, når den flyttes:

 • Brug kun et stativ, der er kompatibelt med din enhed.

 • Følg alle instruktioner, der leveres af producenten af stativet, når du vil flytte en enhed, der er monteret på et stativ.

 • Du må ikke hænge eller placere tunge objekter fra enheden eller på stativet.

 • Træk strømledningen og andre kabler ud, før du flytter din enhed, der er monteret på et stativ.

 • Vær forsigtig, og bevæg dig langsomt, når du flytter din enhed, der er monteret på et stativ. Følg instruktionerne fra producenten af stativet, når du flytter stativet.

 • Vær forsigtig, når du skal transportere en enhed på et stativ op eller ned ad en rampe. Lad aldrig en enhed, der er monteret på et stativ, stå uden opsyn på eller i nærheden af en rampe.

 • Det er kun voksne, der skal enheden, der er monteret på et stativ.

 ADVARSEL: Sikkerhed vedrørende strømforsyning og strømkabler

Gælder for: Xbox

Vælg og brug altid en passende vekselstrømforsyning og/eller strømledning til din enhed. Hvis følgende forholdsregler ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller død forårsaget af elektrisk stød eller brand, eller beskadige enheden. 

Sådan vælger du den korrekte strømkilde til din enhed:

 • Vi anbefaler, at du bruger ægte Microsoft-strømforsyningsenheder (PSU'er) og vekselstrømsledninger. En ægte Microsoft-PSU og/eller vekselstrømledning blev leveret sammen med enheden. Ægte Microsoft-PSU'er eller vekselstrømledning kan også købes hos en autoriseret Microsoft-forhandler og på https://store.microsoft.com/devices.

 • Brug kun vekselstrøm, der leveres fra en almindelig stikkontakt. Brug ikke ikke-standardstrømkilder, f.eks. generatorer eller invertere, også selvom spændingen og frekvensen er acceptable.

 • Kontrollér, at din stikkontakt leverer den type strøm, der er angivet for din enhed (hvad angår spænding [V] og frekvens [Hz]). Hvis du er usikker på, hvilken type strøm du har i hjemmet, kan du rådføre dig med en kvalificeret elektriker.

 • Overbelast ikke din stikkontakt, forlængerledning, stikdåse eller andre elektriske stik. Bekræft, at de er klassificeret til håndtering af den samlede strøm (i ampere [A]), som enheden og andre enheder, der bruger samme kredsløb, kræver.

 • På enheder, hvor AC-stikbenene kan foldes til opbevaring, skal du kontrollere, at dens stikben er fuldt udfoldede, før du indsætter vekselstrømsadapteren til enheden i stikkontakten.

 • På enheder, der er udstyret med strømledninger med flytbare stikben og universel strømforsyning, skal du kontrollere, at stikbenssamlingen har den korrekte konfiguration til stikkontakten og sidder korrekt i strømforsyningen, før du sætter AC-strømforsyningen i en stikkontakt.

 ADVARSEL: Håndtering og forberedelse af placering

Gælder for: Surface Hub

Sådan mindsker du risikoen for skade, som skyldes enhedens størrelse og vægt, og vigtigheden af at holde enheden stående:

 • Før du flytter enheden til det sted, hvor den skal installeres, skal du undersøge stedet for at finde ud af, hvordan du sikkert kan flytte den til den placering, hvor den skal pakkes ud og tilsluttet.

 • Der skal altid være mindst to personer til udpakning og installation.

 • Når enheden er pakket ud, skal den tilsluttes straks, så monteringssystemet skal være installeret, før den pakkes ud. Hvis den skal tilsluttes en rullestativ, skal du låse eller blokere hjulene på stativet, før enheden pakkes ud.

 • For at undgå at snuble over noget skal du sørge for, at montageområdet er ryddet for emballage.

 ADVARSEL: Krav for anvendelse

Gælder for: HoloLens

En interpupillær afstand (en øjenmåling af afstanden mellem dine to pupiller) mellem 51 og 74 kræves for korrekt og behagelig visning af hologrammer med HoloLens. Dette område passer til de fleste voksne og børn i alderen 13 og ældre.  HoloLens er ikke beregnet til at blive brugt af børn under 13 år.

 ADVARSEL: Korrekt vægmontering

Gælder for: Surface Hub

Din enhed er tung. Sådan reducerer du risikoen for skade, dødsfald eller beskadigelse af din enhed:

 • Følg alle instruktioner, der leveres af producenten af vægbeslaget.

 • Sørg for, at væggens struktur/materiale og den foreslåede monteringsmetode kan bære enhedens vægt.

 • Køb og brug anbefalet hardware og monteringssystem til din enhed på baggrund af din væggens struktur/materiale.

 • Sørg for, at alle skruer er sikkert spændt i overensstemmelse med instruktionerne fra producenten af vægbeslaget.

 • Din enhed er designet til at blive monteret på en cementvæg eller -søjle. Det kan være nødvendigt med ekstra styrkelse af gipsplader, puds, brætter, stål og trævægge, søjler og/eller stolper, før monteringen begynder.

 • Slip ikke enheden, før du er sikker på, at den er anbragt korrekt i overensstemmelse med de instruktioner, der leveres med den valgte monteringsløsning.

 ADVARSEL: Korrekt installation

Gælder for: Surface Hub

For at undgå risici for skader i forbindelse med uretmæssig montering af enheden skal monteringen udføres af personer, der har læst og forstået monteringsinstruktionen, før de går i gang. Hvis du ikke har det nødvendige udstyr eller den nødvendige ekspertise, eller hvis du ikke er sikker på, om monteringsfladen kan bære enheden korrekt, skal du kontakte en professionel monteringsekspert.

 ADVARSEL: Allerede eksisterende synsforstyrrelser

Gælder for: HoloLens, Windows mixed reality

Godt syn i kikkert kræves for at kunne stereoskopisk 3D-indhold. Overvej at søge læge, hvis du ikke kan se 3D-effekten klart og uden ubehag. HoloLens kan bæres uden på de fleste briller og bruges med kontaktlinser. Hvis du har en eksisterende synsforstyrrelse, skal du konsultere en læge, før du bruger HoloLens. En lille procentdel af brugerne har en eksisterende synsforstyrrelse, der kan blive forværret ved brug af HoloLens.

 FORSIGTIG: Enhedsstabilitet

Gælder for: Surface, Surface Headphones, Surface earbuds, Surface Duo, Surface docking-stationer, HoloLens, mus, tastatur, mobilenheder og Xbox

Placer ikke enheden på ujævne eller ustabile overflader.  Når du flytter rundt med den, skal du bære den på en sikker måde og ikke holde i tilbehør, kabel eller ledning. Hvis du ikke bærer den på en sikker måde, risikerer du at tabe den eller ramme en person eller et objekt, hvilket kan forårsage skader på enheden, andre objekter eller personer.

 FORSIGTIG: Sikkerhed vedrørende hørelsen

Gælder for: Surface, Surface Headphones, Surface earbuds, Surface Duo, HoloLens, mobile enheder og Xbox

Hyppig eller udvidet eksponering for kraftig støj eller høje lyde, når du bruger et headset eller hovedtelefoner, kan medføre midlertidig eller permanent tab af hørelse. Disponering for støjfremkaldt tab af hørelse og potentielle problemer med hørelsen varierer fra person til person. Den lydstyrke, der fremkaldes af en enhed, kan desuden variere, afhængigt af lydegenskaber, enhedsindstillinger og det headset eller de hovedtelefoner, der bruges. Derfor er der ingen enkelt lydstyrkeindstilling, der er passende for alle eller for enhver kombination af lyd, indstillinger og udstyr.

Her er nogle alment gyldige anbefalinger til at minimere dine eksponering for kraftig støj eller høje lyde, når du bruger et headset eller hovedtelefoner med enheden:

 • Minimer den tid, du bruger på at høre høje lyde. Al den lyd, du udsættes for hver dag, påvirker din hørelse. Ved maksimal lydstyrke kan det at lytte til musik eller andet indhold på enheden med et headset eller hovedtelefoner, permanent beskadige hørelsen på bare 15 minutter. Hvis du også udsættes for andre høje lyde, tager det kortere tid at beskadige hørelsen, når du lytter ved høje lydstyrker.

 • Jo mere tid, du er udsat for høje lyde, jo mere sandsynligt er det, at din hørelse lider skade. Jo højere lyden er, jo mindre tid kræver det at beskadige din hørelse.

 • Skru altid ned for lydstyrken på enheden, før du tilslutter et headset eller hovedtelefoner. Sæt lydstyrken højt nok til at høre tydeligt i stille omgivelser, men ikke højere.

 • Øg ikke lydstyrken, efter du starter med at lytte. Din hørelse kan tilpasse sig med tiden, så høje lydstyrker lyder normalt, men høje lydstyrker kan stadigvæk beskadige din hørelse.

 • Øg ikke lydstyrken for at overdøve støj udefra. Kombinationen af støj udefra og lyd fra dit headset eller dine hovedtelefoner kan beskadige din hørelse. Forseglede eller støjannullerede hovedtelefoner kan reducere støj udenfor, så du ikke behøver at skrue op for lyden.

 • Hvis du ikke kan forstå en person i nærheden, som taler normalt, skal du skrue ned for lydstyrken. Lyd, som overdøver normal tale, kan beskadige din hørelse. Selv med forseglede eller støjannullerende hovedtelefoner bør du kunne høre, hvad personer i nærheden siger.

 • For at minimere den potentielle risiko for høreskader skal du holde lydstyrken lavt nok til, at du tale med personer i nærheden.

 • Hovedtelefoner og headsets kan tiltrække farlige objekter som hæfteklammer og papirclips. Kontrollér altid headset eller hovedtelefoner før brug.

 • Brug af et headset eller hovedtelefoner, mens du kører, kan være forbudt eller begrænset i dit område. Kontrollér dine lokale love og bestemmelser for at få yderligere oplysninger.

Vær opmærksom på symptomer på tab af hørelse. Det er en god ide at få din hørelse tjekket med jævne mellemrum hos en ørelæge. Stop med at bruge headset eller hovedtelefoner sammen med enheden, og få hørelsen tjekket, hvis:

 • Du oplever symptomer på tab af hørelse

 • Du hører ringelyde i dine ører

 • Din tale lyder dæmpet, kedelig eller flad.

 FORSIGTIG: Glas på touchskærm

Gælder for: Surface, Surface Duo, Microsoft Surface Hub og mobilenheder

Som det gælder for de fleste touchskærme, er din enheds touchskærm fremstillet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes eller udsættes for kraftige stød. Undgå at røre ved skærmen, hvis glasset går i stykker, revner eller bliver skåret, for at reducere risikoen for personskade, og sørg for at udskifte skærmen.

En revnet eller skåret touchskærm, der skyldes forkert brug eller misbrug af enheden, er ikke omfattet af den standard begrænsede garanti.

 FORSIGTIG: Irritation af huden (wearable enheder)

Gælder for: HoloLens, Surface Headphones, Surface-høretelefoner, Microsoft Band

Enheden er fremstillet af materiale, der normalt anvendes i wearable elektroniske forbrugerenheder. Visse brugere kan dog udvikle hudirritation på grund af allergi eller følsomhed. Sådan reducerer du risikoen for hudirritation:

 • Rengør enheden regelmæssigt.

 • Undgå at bruge lotions eller andre produkter under de dele af enheden, der er i kontakt med din hud.

 • Brug ikke enheden over skadet hud.

 • Hvor relevant, skal enheden fastgøres, indtil den sidder godt fast, men ikke ubehageligt stramt.

 • Hvis din hud bliver irriteret, så hold op med at bruge enheden.

Søg læge, hvis symptomerne er alvorlige eller vedvarende.

 FORSIGTIG: Irritation af huden (ikke-wearable enheder)

Gælder for: Surface Duo, Surface Pen, Mouse og tastatur

Enheden er fremstillet af materiale, der normalt anvendes i wearable elektroniske forbrugerenheder. Visse brugere kan dog udvikle hudirritation på grund af allergi eller følsomhed. Sådan reducerer du risikoen for hudirritation:

 • Rengør enheden regelmæssigt.

 • Undgå at bruge lotions eller andre produkter på steder, hvor enheden kan komme i kontakt med din hud.

 • Vær forsigtig, hvis din hud er skadet.

Søg læge, hvis symptomerne er alvorlige eller vedvarende.
 

 FORSIGTIG: Navigation

Gælder for: Surface, Surface Duo og mobile enheder

Navigationsfunktionerne og placeringstjenesterne på din enhed afhænger af datatjenester, der kan ændres og muligvis ikke er tilgængelige i alle områder eller under alle forhold.  Derfor kan kort- og placeringsbaserede funktioner på enheden muligvis være utilgængelige, unøjagtige eller ufuldstændige. Brug altid din sunde fornuft, når du navigerer, og sammenlign de oplysninger, der leveres af navigationsfunktionerne, med det, du ser i omgivelserne. Hold også øje med eksisterende vejforhold og opsatte skilte for at finde eventuelle uoverensstemmelser.

 FORSIGTIG: Sikkerhed i forbindelse med kabler og ledninger

Gælder for: Surface, Surface Headphones, Surface earbuds, Surface Duo, mobile enheder, HoloLens, mus, tastatur, Microsoft Band, Azure Kinect-enheder og Xbox

Ubeskyttede enhedskabler og -ledninger udgør en potentiel snublerisiko.  Placer alle kabler og ledninger, så personer og kæledyr ikke falder over dem eller ved et uheld at trækker i dem, når de går rundt i eller igennem området. Sørg for, at børn ikke leger med kablerne og ledningerne. Sådan undgår du at beskadige ledninger og kabler:

 • Beskyt ledninger mod at blive trådt på eller mast.

 • Beskyt ledninger mod at blive klemt eller bøjet kraftigt, især hvor de sidder i vægstikkontakten, strømforsyningen og enheden.

 • Undgå at rykke, binde knuder på, kraftigt bøje, strække eller på anden vis mishandle strømledningerne. Rul ikke strømledningen for hårdt op, især omkring strømklodsen. Rul den i stedet ved hjælp af løse spoler i stedet for stramme vinkler.

 • Når du placerer enheden eller PSU'en, skal du sørge for, at ledningerne ikke bøjes skarpt, og at forbindelsesstik ikke skubbes op mod en væg eller hård overflade.

 • Udsæt ikke strømledninger for varmekilder.

 • Undgå, at kæledyr eller børn bider i eller tygger på strømledninger.

 • Når du fjerner strømledningen, skal du trække i stikket – ikke i kablet.

 • Undersøg strømledninger og kabler regelmæssigt. Hvis en strømledning eller et kabel bliver varm, flosset, revnet eller beskadiget på nogen måde, skal du stoppe med at bruge den med det samme. Vi anbefaler, at du erstatter den beskadigede strømledning eller kabel med et ægte Microsoft-strømledning eller -kabel.

 • Frakobl ladekablet eller ledningen under tordenvejr, eller når enheden ikke bruges i lang tid.

 FORSIGTIG: Brug af Mixed Reality på en behagelig måde

Gælder for: HoloLens, Windows mixed reality

Nogle brugere kan opleve ubehag som f.eks. kvalme, køresyge, svimmelhed, desorientering, hovedpine, træthed, trætte eller tørre øjnene, når de bruger mixed eller virtual reality, især når de tilpasser sig til brugen af den. Konsulter din læge, hvis symptomerne er alvorlige eller vedvarende.

Køresyge og relaterede symptomer kan opstå, når der er en uoverensstemmelse mellem det, du ser, og hvad din krop konstaterer. Hvis du er tilbøjelig til få køresyge, migrænehovedpine, har en lidelse i det indre øre eller andre lidelser, kan der være en risiko for, at du får det ubehageligt.

Der findes ikke belæg for, at visning af 3D eller mixed reality kan medføre synsforstyrrelser eller skade synsudviklingen. Hvis du ikke kan se 3D-effekten klart og på en behagelig måde, bør du overveje at kontakte en øjenlæge for at se, som du har en udiagnosticeret binokulær synsforstyrrelse.

Visse situationer kan øge din risiko for ubehag. For eksempel:

 • Når du er en ny bruger – symptomer plejer at blive reduceret, efterhånden som du bliver vant til Mixed eller Virtual Reality.

 • Enheder virker muligvis bedst for bruger, hvis interpupillære afstand ligger inden for et bestemt område. IPD er afstanden mellem midten af de to pupiller i øjnene. Brugere med en IPD, der er uden for det optimale område, kan opleve ubehag.

 • Visse typer indhold, især spil eller film, der gør, at du kan føle dig, som om du bevæger dig gennem rummet eller ser ned oppefra eller interaktioner, der involverer sporing af genstande i bevægelse.

 • Brug af enheden i længere perioder uden afbrydelse.

Sådan mindskes risikoen for ubehag:

 • Start langsomt, og brug kun enheden i kort tid første gang. For de fleste burde ubehaget blive reduceret i løbet af de første par sessioner.

 • Tag jævnligt en pause, og stop og hvil dig, hvis du oplever ubehag. Timingen og længden af pauser afhænger af brugeren, og hvordan de bruger enheden.

Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe med at bruge enheden og hvile, indtil du får det bedre. Hvis du sidder stille i et velbelyst miljø, kan det gøre, at du hurtigere kan orientere dig igen. Hvis du føler dig desorienteret, skal du undgå aktiviteter, der kræver balance, koordinering eller andre egenskaber, indtil du har det normalt igen. Vær opmærksom på den type indhold, du så, og andre aspekter af den situation, hvor ubehaget opstod, så du kan tilpasse dig eller nemmere håndtere situationen næste gang. Hvor lang det tager at tilpasse sig, varierer fra person til person. Overvej at tage nogle hyppigere eller længere pauser.

MEDDELELSE: Problemer i forbindelse med varme

Gælder for: Surface, Surface Duo, Surface docking-stationer, mobile enheder, andre ikke-wearable-enheder og Xbox

Enheden kan blive meget varm under normal brug. Den overholder de grænser for brugertilgængelige overfladetemperaturer, der er defineret af den internationale standard for sikkerhed (IEC 60950-1 og IEC 62368). Vedvarende kontakt med varme overflader i lange perioder ad gangen kan dog stadig forårsage gener eller skader. Følge disse retningslinjer for at mindske potentielle problemer i forbindelse med varme:

 • Opbevar din enhed og dens strømadapter i et godt ventileret område under brug eller opladning. Giv mulighed for tilstrækkelig luftcirkulation under og omkring enheden.

 • Brug sund fornuft for at undgå situationer, hvor huden kommer i kontakt med enheden eller dens strømadapter, når den er i brug eller tilsluttet en strømkilde. Sov for eksempel ikke med enheden eller strømadapteren, placer den ikke under et tæppe eller en pude, og undgå kontakt mellem kroppen og enheden, når strømadapteren er tilsluttet en strømkilde. Vær særligt forsigtig, hvis du har en fysisk tilstand, som påvirker din evne til at opdage varme mod kroppen.

 • Hvis enheden bruges i lange perioder, kan overfladen blive meget varm. Selvom enheden ikke føles varm, når du rører ved den, kan din hud blive lettere forbrændt, hvis du har fysisk kontakt med enheden i længere tid, f.eks. hvis du placerer den i skødet.

 • Hvis du sidder med enheden i skødet og kan mærke, at den bliver ubehagelig varm, skal du fjerne den fra dit skød og placere den på en stabil arbejdsoverflade.

 • Placer aldrig enheden eller vekselstrømsadapteren på møbler eller andre overflader, der ikke tåler varme, da basen på enheden og overfladen af vekselstrømsadapteren kan blive varmere under normal brug.

MEDDELELSE: Varmerelaterede bekymringer (wearable enheder)

Gælder for: HoloLens, Surface Headphones, Surface-høretelefoner, Microsoft Band, andre wearable enheder

Enheden kan blive meget varm under normal brug. Den overholder de grænser for brugertilgængelige overfladetemperaturer, der er defineret af den internationale standard for sikkerhed (IEC 60950-1 og IEC 62368). Følge disse retningslinjer for at mindske problemer i forbindelse med varme:

 • Vær FORSIGTIG, når du bruger enheden på en pude, et tæppe eller andet blødt materiale, der kommer i kontakt med enheden, fordi materialet kan blokere ventilationen, hvilket kan medføre, at enheden overophedes.

 • Hvis din enhed bliver ubehageligt varm, skal du fjerne den og holde en pause.

 • Hvis enheden bruges i lange perioder, kan overfladen blive meget varm. Selvom enheden ikke føles varm, når du rører ved den, kan din hud blive lettere forbrændt, hvis du har fysisk kontakt med enheden i længere tid.

 • Placer aldrig enhedens strømforsyningsenhed (PSU) på møbler eller andre overflader, der ikke tåler varme, da overfladen på PSU'en kan blive varmere under normal brug.

MEDDELELSE: Håndtering

Gælder for: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, HoloLens, Mobile devices, Microsoft Band, and Azure Kinect devices

Håndter Microsoft-enheden med forsigtighed. Den er fremstillet af metal, glas og plast og har følsomme elektroniske komponenter indvendig. Enheden kan blive skadet hvis den tabes, brændes, punkteres eller knuses, eller hvis den kommer i kontakt med væske. Hvis du har mistanke om beskadigelse af enheden eller batteriet, skal du stoppe med at bruge enheden, da det kan medføre overophedning eller skader. Brug ikke din enhed med en revnet skærm, da det kan forårsage skade. Hvis du er bekymret for at ridse overfladen af enheden, kan du overveje at bruge en taske eller et cover.

MEDDELELSE: Tredjepartskompatibilitet

Gælder: Alle produkter

Noget tredjepartstilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed eller er potentielt forfalsket, så vi anbefaler på det kraftigste, at du kun køber og bruger oprindelige Microsoft- eller Microsoft-licenserede enheder eller tilbehør. Brug af inkompatibelt eller forfalsket tilbehør, batterier og opladere kan medføre skade på din enhed og udgøre en mulig risiko for brand, eksplosion eller batterifejl, der kan føre til alvorlige skader, beskadigelse af enheden eller andre alvorlige risici.

MEDDELELSE: Sådan ser du 3D-indhold på en mere behagelig måde

Gælder for: HoloLens, Windows mixed reality

Godt syn i kikkert kræves for at kunne stereoskopisk 3D-indhold. Hvis du har en binokulær synsforstyrrelse som f.eks. strabismus (skeløjethed), kan du ikke se 3D-indhold på en behagelig måde. En lille procentdel af brugerne har en allerede eksisterende binokulær synsforstyrrelse, som de ikke muligvis er opmærksomme på, før de forsøger at se 3D-indhold. Overvej at søge læge, hvis du ikke kan se 3D-indhold klart og uden ubehag.

MEDDELELSE: Brug af grænser

Gælder for: HoloLens, Windows Mixed Reality

Når de er tilgængelige og korrekt konfigureret, kan funktionerne på enheden bruges til at indstille grænser for at hjælpe dig med at undgå forhindringer og hjælpe med at administrere dine omgivelser.

MEDDELELSE: Håndtering

Gælder for: Xbox

Håndter Microsoft-enheden med forsigtighed. Den er fremstillet af metal og plast, og har følsomme elektroniske komponenter indeni. Enheden kan blive skadet hvis den tabes, brændes, punkteres eller knuses, eller hvis den kommer i kontakt med væske. Hvis du har mistanke om beskadigelse af enheden eller batteriet, skal du stoppe med at bruge enheden, da det kan medføre overophedning eller skader.

MEDDELELSE: Brug af disk

Gælder for: Xbox

Gør følgende for at undgå blokering af diskdrevet og mulig beskadigelse af dine diske eller din enhed:

 • Fjern altid diske, før du flytter enheden.

 • Brug aldrig revnede diske. De kan smadre og blokere eller beskadige indvendige dele i enheden.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×